สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงปิญานุช  พฤกษชาติ
2. เด็กหญิงปุษยา  ไชยนา
 
1. นางคณิชภัทร  ทองสุข
2. นางสาวศศิยาพร  ยาศรี
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 40.5 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงฐิตา  นาถาบำรุง
2. เด็กชายนิสิต  บูรณกิตติ
3. เด็กหญิงระดับดาว  บุญศรี
 
1. นางอัมพร    ทองไชย
2. นายพงษ์ศักดิ์  ทองไชย
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 23 เข้าร่วม 11 1. นางสาวศิริประภา  ศรีชมภู
2. นางสาวสายใจ  พันเพ็ชร
3. นางสาวสุดาลักษณ์  ศรีวะรมย์
 
1. นางอรทัย  เกียรติวงศ์ทอง
2. นางรักษ์มณี  สารเสวก
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 12.5 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  นวลคำ
 
1. นางนันทนา  บุญกอง
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 5 เข้าร่วม 8 1. นางสาวจุฑามาศ  แสนทวีสุข
 
1. นางนันทนา  บุญกอง
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 58.2 เข้าร่วม 11 1. นายมิติ  ปากหวาน
 
1. นางสาวกตัญญ์ชนกญ์  วงษ์ศรีแก้ว
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวปภัสนันท์  กล้าหาญ
 
1. นางสาวกตัญญ์ชนกญ์  วงษ์ศรีแก้ว