สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 66 ทองแดง 10 1. นางสาวจิราพร  พันเพชร
 
1. นางสาวศศิยาพร  ยาศรี
 
2 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 68.76 ทองแดง 6 1. นางสาวบุญญาภรณ์  งามทอง
2. นางสาวบุษกร  เกกาคำ
3. นางสาววรรณภา  ศรีสุข
 
1. นางสาวศศิยาพร  ยาศรี
2. นางคณิชภัทร  ทองสุข
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 12 1. นางสาวดวงฤดี  พันธ์เพชร
 
1. นางจงใจ  ยุทธพงษ์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 1. นายวัชรพล  ชะนะหาร
 
1. นายละมุล  ไชยนา
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 1. เด็กชายอดิศร  กล้าหาญ
 
1. นางพัทธนันท์  ทานะเวช
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงนิชรินทร์  บุญเพาะ
2. เด็กหญิงบุษบากร  บุญปก
 
1. นายบุดดี  ต้นทัพไทย
2. นายทนงศักดิ์  ศรีพิกุล
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 65 ทองแดง 11 1. นางสาวนิตยา  ราชาวงศ์
2. นางสาวเจนจิรา  พนมเขต
 
1. นายบุดดี  ต้นทัพไทย
2. นายทนงศักดิ์  ศรีพิกุล
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 61.8 ทองแดง 5 1. นางสาวศศิธร  มาตรา
 
1. นางสาวกตัญญ์ชนกญ์  วงษ์ศรีแก้ว
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 60 ทองแดง 7 1. นายอภิวัฒน์  กล้าหาญ
 
1. นางสาวกตัญญ์ชนกญ์  วงษ์ศรีแก้ว
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงศิริวิมล  บุญศรี
2. เด็กหญิงสุภาพร  พันธ์เพ็ชร
 
1. นายภูริช  รอดวินิจ
2. นางสาวกตัญญ์ชนกญ์  วงศ์ศรีแก้ว
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 11 1. นางสาวชลิตา  นามแก้ว
2. นางสาวศิรินทรา  ศรีชนะ
 
1. นายภูริช  รอดวินิจ
2. นางสาวกตัญญ์ชนกก์  วงศ์ศรีแก้ว
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 61 ทองแดง 7 1. นางสาวฉัตรทริกา  แย้มศรี
2. นางสาวบุษกร  บุญปก
3. นางสาวพัชรินทร์  เรือนทอง
 
1. นางคณิชภัทร  ทองสุข
2. นางสาวศศิยาพร  ยาศรี