สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 73 เงิน 8 1. เด็กหญิงภัชรา  พันธ์เพชร
 
1. นางคณิชภัทร  ทองสุข
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 77.16 เงิน 7 1. นางสาวณัฐชญา  สารีราช
 
1. นางสาวศศิยาพร  ยาศรี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวญาณี  ศรีวะอุไร
 
1. นางสาวศศิยาพร  ยาศรี
 
4 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 76.05 เงิน 4 1. เด็กชายกฤษรวนิช  บุญศรี
2. เด็กหญิงนฤมล  แสงพล
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  จุมพิต
 
1. นางคณิชภัทร  ทองสุข
2. นางสาวศศิยาพร  ยาศรี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาวณัฐติยา  บุญศรี
2. นางสาวนิศามณี  คำทวี
 
1. นางสาวศศิยาพร  ยาศรี
2. นางคณิชภัทร  ทองสุข
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 74 เงิน 4 1. นายทิวากร  โต่นวุธ
 
1. นางพัทธนันท์  ทานะเวช
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงกมลชนก  แสงพล
2. เด็กหญิงจันทิมา   ไชยปัญญา
3. เด็กหญิงปิยฉัตร  บุญศรี
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  ทองไชย
2. นางอัมพร   ทองไชย
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 77.05 เงิน 4 1. เด็กหญิงพัชริดา  เชยกระรินทร์
 
1. นางสาวปิญชาณ์ภัค  แก้วคำลา
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 76.25 เงิน 13 1. เด็กหญิงดวงจันทร์  พาป้อ
2. เด็กชายธีรเจต  ภูมิสิทธิ์
 
1. นางรัดดาวรรณ์   มาปะโท
2. นางสาวปิญชาณ์ภัค  แก้วคำลา
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสรัลรัตน์  จอกนาค
 
1. นางสาวกตัญญ์ชนกญ์  วงษ์ศรีแก้ว
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75.2 เงิน 10 1. เด็กชายพงษธร  เกกาคำ
2. เด็กชายภานุพงษ์  พูนผล
 
1. นายนเรศ  พิลาภ
2. นางพัทธนันท์  ทานะเวช