สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงจุฑาพร  ศรีสด
 
1. นางคณิชภัทร  ทองสุข
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 81.2 ทอง 5 1. เด็กหญิงนฤมล  กล้าหาญ
 
1. นางคณิชภัทร  ทองสุข
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวน้ำฝน  ศรีสุข
2. นางสาวปนัดดา  โสมณะวัตร
3. นายสุทธินันท์  เพชรลอม
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  ทองไชย
2. นางอัมพร   ทองไชย
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.6 ทอง 8 1. นางสาวชุติมา  หมื่นวิชา
2. นายวุฒิชัย  บุญศรี
 
1. นางรัดดาวรรณ์  มาปะโท
2. นางสาวปิญชาณ์ภัค  แก้วคำลา
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง 5 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  บุญศรี
 
1. นางสุมาลี  ลุนาบุตร
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.66 ทอง 4 1. เด็กหญิงอรวรรณ  บุญศรี
 
1. นางสุมาลี  ลุนาบุตร
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.2 ทอง 5 1. นายธนกร  สามาอาพัฒน์
 
1. นายณพพร  คล้ายแดง
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงดรุณี  กล้าหาญ
 
1. นายณพพร  คล้ายแดง
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอติพร  พรมคง
 
1. นายณพพร  คล้ายแดง
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรัตดาพร  พันธ์มาต
 
1. นางสุมาลี  ลุนาบุตร
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พยุงวงษ์
2. เด็กหญิงฑิตฐิตา  สวัสดิ์เสรี
3. เด็กหญิงดวงฤทัย  ไชยปัญญา
 
1. นางคณิชภัทร  ทองสุข
2. นางสาวศศิยาพร  ยาศรี
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายประกาศิต  ศรีจันทร์
2. เด็กชายพงษ์เพชร  งามเนตร
3. เด็กชายอุทัย  บริบูรณ์
 
1. นางพัทธนันท์  ทานะเวช
2. นางสาวกตัญญ์ชนกญ์  วงษ์ศรีแก้ว
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. นางสาวฐิติมา  ทานะเวช
2. เด็กหญิงณัฐริกา  ศรีละโคต
3. เด็กหญิงมัธฌิมาย์  ทานะเวช
4. เด็กหญิงวิลัยลักษณ์  ศรีจันทร์
5. เด็กหญิงสิริยากร  อินทร์สอน
6. เด็กหญิงอาริยา  อุปพันธ์
 
1. นางพัทธนันท์  ทานะเวช
2. นางสาวกตัญญ์ชนกญ์  วงษ์ศรีแก้ว
3. นายวัฒนา  ยอดมงคล
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกมลพร  อุดมพรม
2. นางสาวจันจิรา  พันเพ็ชร
3. นางสาวณัชฎาภรณ์  แสงพล
4. นางสาวอัจฉรา  โสสุด
5. นางสาวเจวรินทร์  ลินทอง
6. นางสาวเสาวลักษณ์  สว่างวงศ์
 
1. นางอัมพร  ทองไชย
2. นางสาวกตัญญ์ชนกญ์  วงษ์ศรีแก้ว
3. นายวัฒนา  ยอดมงคล
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88.3 ทอง 8 1. เด็กหญิงนุสรา  พันเพชร
2. เด็กชายปัญพงษ์  ศักดิ์อาจ
3. เด็กหญิงอรัญญา  จันทร์สว่าง
 
1. นายวัฒนา  ยอดมงคล
2. นางสาวปิญชาณ์ภัค  แก้วคำลา