สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงเมทินี  นิระบุตร
 
1. นางสุปราณีย์  ภาคแก้ว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 83.33 ทอง 4 1. นางสาวจันทร์สุดาพร  เวฬุวนารักษ์
 
1. นางปิ่นอนงค์  หอมหวล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกาญจนวรรณ  วรพิมพ์รัตน์
 
1. นางสุปราณีย์  ภาคแก้ว
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายสุปัญญา  ประการแก้ว
 
1. นางปิ่นอนงค์  หอมหวล
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  แก้วมิ่ง
2. เด็กชายอภิรัช  เสน่ห์พูด
 
1. นางปิ่นอนงค์  หอมหวล
2. นางสุปราณีย์  ภาคแก้ว
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาวกาญจนา  สุนทรา
2. นางสาวเบญจมาศ  บุญเติม
 
1. นางปิ่นอนงค์  หอมหวล
2. นางสุปราณีย์  ภาคแก้ว
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 79 เงิน 6 1. นางสาวนันทิชา  บัวลอย
 
1. นางสาวสุรางค์  มีจอม
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายขจรพงศ์  วงษ์สว่าง
 
1. นางวรพรรณ  คำสาร
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 49.5 เข้าร่วม 11 1. นางสาวปาริฉัตร  เหมมาลา
2. เด็กหญิงรักษ์สุดา  หีบทอง
3. เด็กหญิงวิชุดา  ตราชู
 
1. นายสมัคร  โสระมรรค
2. นางประพัทษร  ทองใบ
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 24 เข้าร่วม 10 1. นางสาวชนิภา  ปันดี
2. นางสาวชีวรัตน์  ศรีสวรรค์
3. นายศุภฤกษ์  ศรีมันตะ
 
1. นายสมัย  ในจิตร
2. นายสมประสงค์  คำสาร
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปิยธิดา  เวฬุวนารักษ์
 
1. นายนิรุจณ์  ทองจำรัส
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายธนานนท์  แดงด่อน
2. นางสาวอลิชา  ศรีสุหา
 
1. นายนิรุจณ์  ทองจำรัส
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.2 ทอง 10 1. นายทศพล  หมื่นสาย
2. นางสาวรัตติกาล  เทศไทย
 
1. นายนิรุจณ์  ทองจำรัส
 
14 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกาญจนวรรณ  วรพิมพ์รัตน์
2. นางสาวกาญจนา  สุนทรา
3. เด็กหญิงกุสุมาลย์  จันทร์พวง
4. เด็กหญิงปรารถนา  ชาวตะโปน
5. นางสาวปุณยนุช  ดียิ่ง
6. นางสาวพรพิมล  สีสุรีย์
7. เด็กหญิงพัชราภรณ์  มีระสิงห์
8. เด็กหญิงพัชรี  พันธ์เลิศ
9. นางสาววนิดา  ใจเอิบ
10. เด็กหญิงวาสนา  ประการแก้ว
11. เด็กหญิงวิชุดา  ตราชู
12. นางสาวสุกัญญา  ดอกสะบา
13. นางสาวสุขิตา  ดอกสะบา
14. นางสาวหทัยกาญจน์  พันธ์เลิศ
15. นางสาวเบญจมาศ  บุญเติม
 
1. นายจักรินทร์  สมศรี
2. นางสาวสุรางค์  มีจอม
3. นางสาวอัมพัน  วิเศษสม
4. นางสาวกรณิกา  โอบอ้อม
 
15 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 69 ทองแดง 4 1. เด็กชายกอบเกียรติ  แสงเดือน
2. เด็กหญิงศิรินทร  ทองใบ
 
1. นายจักรินทร์  สมศรี
 
16 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 77 เงิน 4 1. นางสาวกิตติกรณ์  แสงหิ่งห้อย
2. นายณัฐวุฒิ  มุละสีวะ
 
1. นายจักรินทร์  สมศรี
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 93 ทอง 4 1. นายอภิชิต  บุญทศ
 
1. นายมงคล  ขุณิกากรณ์
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.8 ทอง 11 1. นางสาวอรณี  จันลาชัย
 
1. นายสมัคร  โสระมรรค
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายคอปเตอร์  จันทคุณ
 
1. นายสมัคร  โสระมรรค
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.33 ทอง 6 1. นางสาวสุกัญญา  พันธ์งาม
 
1. นายสมัคร  โสระมรรค
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  สาระดี
 
1. นางสาวอัมพัน  วิเศษสม
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 65.8 ทองแดง 4 1. นางสาวปภาวรินทร์  ไตรยสุทธิ์
 
1. นางสาวอัมพัน  วิเศษสม
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 7.5 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายขวัญชัย  สุนทรา
 
1. นางนันทิมา  ทองน้อย
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวกาญจนา  สุนทรา
 
1. นางนันทิมา  ทองน้อย
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 73.6 เงิน 5 1. เด็กหญิงศุภกร  ช่างไชย
 
1. นางสาวอัมพัน  วิเศษสม
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 63 ทองแดง 6 1. นางสาวศศิธร  อุ่นใจ
 
1. นางสาวอัมพัน  วิเศษสม
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงนุชจรินทร์  ยางเดี่ยว
2. เด็กหญิงปนัดดา  พรมคาย
 
1. นางนุช  กาลจักร
2. นายทวี   กาลจักร
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัณฑิมา  โสมนวัตร
2. นางสาวฉัตรสุดา  นางาม
 
1. นางนุช  กาลจักร
2. นายทวี   กาลจักร
 
29 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงธนัฐชา  จำปาโท
2. เด็กหญิงรักษ์สุดา  หีบทอง
3. นายเอราวัณ  บุญมา
 
1. นางปิ่นอนงค์  หอมหวล
2. นางสุปราณีย์  ภาคแก้ว
 
30 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 9 1. นางสาวกรรณิกา  แสนสุข
2. นางสาวธนาภรณ์  หูตาชัย
3. นายโชคชัย  แสวงชัย
 
1. นางปิ่นอนงค์  หอมหวล
2. นางสุปราณีย์  ภาคแก้ว
 
31 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง 7 1. เด็กชายจตุพงษ์  จำปาโท
2. เด็กชายชิษณุพงศ์  ชิงชัย
 
1. นางสาวกรณิกา  โอบอ้อม
 
32 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 79.8 เงิน 6 1. เด็กหญิงสุนิตา  นิระบุตร
2. เด็กหญิงเก็จมณี  แสวงดี
 
1. นางสาวกรณิกา  โอบอ้อม
 
33 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 10 1. นายชุมพล  ภูมิทอง
2. นายพีระพงษ์  เทพมณี
 
1. นางสาวกรณิกา  โอบอ้อม
 
34 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 73.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศิริขวัญ  พรมทา
2. เด็กหญิงสุชาดา  นารมย์
3. เด็กชายเนมิราช  บุญศรี
 
1. นายทวี   กาลจักร
2. นางสาวกรณิกา  โอบอ้อม
 
35 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 51.2 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธัญญาลักษณ์  สงเคราะห์
2. นางสาวบังอร  เวฬุวนารักษ์
3. นางสาวระวิกานต์  ทองใบ
 
1. นางสาวกรณิกา  โอบอ้อม
2. นายจักรินทร์  สมศรี
 
36 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวรรณภา  โคตพัด
2. เด็กหญิงศุภนิดา  ประการแก้ว
3. เด็กชายอนุชา  ผลาสินธ์
 
1. นางสาวอัมพัน  วิเศษสม
2. นางประพัทษร  ทองใบ
 
37 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นายก้องนภา  ตราชู
2. นายปิตุรงค์  พรมวงศ์
3. นายอภิชิต  บุญทศ
 
1. นางนันทิมา  ทองน้อย
 
38 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 78 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีระพงศ์  วงศ์คำจันทร์
2. เด็กชายอิทธิพล  คัมภีร์
 
1. นางสาวกรณิกา  โอบอ้อม
2. นางสาวสุรางค์  มีจอม