สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกาญจนวรรณ  วรพิมพ์รัตน์
 
1. นางสุปราณีย์  ภาคแก้ว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายสุปัญญา  ประการแก้ว
 
1. นางปิ่นอนงค์  หอมหวล
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 49.5 เข้าร่วม 11 1. นางสาวปาริฉัตร  เหมมาลา
2. เด็กหญิงรักษ์สุดา  หีบทอง
3. เด็กหญิงวิชุดา  ตราชู
 
1. นายสมัคร  โสระมรรค
2. นางประพัทษร  ทองใบ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 24 เข้าร่วม 10 1. นางสาวชนิภา  ปันดี
2. นางสาวชีวรัตน์  ศรีสวรรค์
3. นายศุภฤกษ์  ศรีมันตะ
 
1. นายสมัย  ในจิตร
2. นายสมประสงค์  คำสาร
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายธนานนท์  แดงด่อน
2. นางสาวอลิชา  ศรีสุหา
 
1. นายนิรุจณ์  ทองจำรัส
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 7.5 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายขวัญชัย  สุนทรา
 
1. นางนันทิมา  ทองน้อย
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวกาญจนา  สุนทรา
 
1. นางนันทิมา  ทองน้อย
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 9 1. นางสาวกรรณิกา  แสนสุข
2. นางสาวธนาภรณ์  หูตาชัย
3. นายโชคชัย  แสวงชัย
 
1. นางปิ่นอนงค์  หอมหวล
2. นางสุปราณีย์  ภาคแก้ว
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 51.2 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธัญญาลักษณ์  สงเคราะห์
2. นางสาวบังอร  เวฬุวนารักษ์
3. นางสาวระวิกานต์  ทองใบ
 
1. นางสาวกรณิกา  โอบอ้อม
2. นายจักรินทร์  สมศรี