สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 69 ทองแดง 4 1. เด็กชายกอบเกียรติ  แสงเดือน
2. เด็กหญิงศิรินทร  ทองใบ
 
1. นายจักรินทร์  สมศรี
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 65.8 ทองแดง 4 1. นางสาวปภาวรินทร์  ไตรยสุทธิ์
 
1. นางสาวอัมพัน  วิเศษสม
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 63 ทองแดง 6 1. นางสาวศศิธร  อุ่นใจ
 
1. นางสาวอัมพัน  วิเศษสม
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงนุชจรินทร์  ยางเดี่ยว
2. เด็กหญิงปนัดดา  พรมคาย
 
1. นางนุช  กาลจักร
2. นายทวี   กาลจักร