สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงเมทินี  นิระบุตร
 
1. นางสุปราณีย์  ภาคแก้ว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาวกาญจนา  สุนทรา
2. นางสาวเบญจมาศ  บุญเติม
 
1. นางปิ่นอนงค์  หอมหวล
2. นางสุปราณีย์  ภาคแก้ว
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 79 เงิน 6 1. นางสาวนันทิชา  บัวลอย
 
1. นางสาวสุรางค์  มีจอม
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายขจรพงศ์  วงษ์สว่าง
 
1. นางวรพรรณ  คำสาร
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 77 เงิน 4 1. นางสาวกิตติกรณ์  แสงหิ่งห้อย
2. นายณัฐวุฒิ  มุละสีวะ
 
1. นายจักรินทร์  สมศรี
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 73.6 เงิน 5 1. เด็กหญิงศุภกร  ช่างไชย
 
1. นางสาวอัมพัน  วิเศษสม
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 79.8 เงิน 6 1. เด็กหญิงสุนิตา  นิระบุตร
2. เด็กหญิงเก็จมณี  แสวงดี
 
1. นางสาวกรณิกา  โอบอ้อม
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 10 1. นายชุมพล  ภูมิทอง
2. นายพีระพงษ์  เทพมณี
 
1. นางสาวกรณิกา  โอบอ้อม
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 73.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศิริขวัญ  พรมทา
2. เด็กหญิงสุชาดา  นารมย์
3. เด็กชายเนมิราช  บุญศรี
 
1. นายทวี   กาลจักร
2. นางสาวกรณิกา  โอบอ้อม
 
10 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 78 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีระพงศ์  วงศ์คำจันทร์
2. เด็กชายอิทธิพล  คัมภีร์
 
1. นางสาวกรณิกา  โอบอ้อม
2. นางสาวสุรางค์  มีจอม