สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 83.33 ทอง 4 1. นางสาวจันทร์สุดาพร  เวฬุวนารักษ์
 
1. นางปิ่นอนงค์  หอมหวล
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปิยธิดา  เวฬุวนารักษ์
 
1. นายนิรุจณ์  ทองจำรัส
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.2 ทอง 10 1. นายทศพล  หมื่นสาย
2. นางสาวรัตติกาล  เทศไทย
 
1. นายนิรุจณ์  ทองจำรัส
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกาญจนวรรณ  วรพิมพ์รัตน์
2. นางสาวกาญจนา  สุนทรา
3. เด็กหญิงกุสุมาลย์  จันทร์พวง
4. เด็กหญิงปรารถนา  ชาวตะโปน
5. นางสาวปุณยนุช  ดียิ่ง
6. นางสาวพรพิมล  สีสุรีย์
7. เด็กหญิงพัชราภรณ์  มีระสิงห์
8. เด็กหญิงพัชรี  พันธ์เลิศ
9. นางสาววนิดา  ใจเอิบ
10. เด็กหญิงวาสนา  ประการแก้ว
11. เด็กหญิงวิชุดา  ตราชู
12. นางสาวสุกัญญา  ดอกสะบา
13. นางสาวสุขิตา  ดอกสะบา
14. นางสาวหทัยกาญจน์  พันธ์เลิศ
15. นางสาวเบญจมาศ  บุญเติม
 
1. นายจักรินทร์  สมศรี
2. นางสาวสุรางค์  มีจอม
3. นางสาวอัมพัน  วิเศษสม
4. นางสาวกรณิกา  โอบอ้อม
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 93 ทอง 4 1. นายอภิชิต  บุญทศ
 
1. นายมงคล  ขุณิกากรณ์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.8 ทอง 11 1. นางสาวอรณี  จันลาชัย
 
1. นายสมัคร  โสระมรรค
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายคอปเตอร์  จันทคุณ
 
1. นายสมัคร  โสระมรรค
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.33 ทอง 6 1. นางสาวสุกัญญา  พันธ์งาม
 
1. นายสมัคร  โสระมรรค
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัณฑิมา  โสมนวัตร
2. นางสาวฉัตรสุดา  นางาม
 
1. นางนุช  กาลจักร
2. นายทวี   กาลจักร
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงธนัฐชา  จำปาโท
2. เด็กหญิงรักษ์สุดา  หีบทอง
3. นายเอราวัณ  บุญมา
 
1. นางปิ่นอนงค์  หอมหวล
2. นางสุปราณีย์  ภาคแก้ว
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง 7 1. เด็กชายจตุพงษ์  จำปาโท
2. เด็กชายชิษณุพงศ์  ชิงชัย
 
1. นางสาวกรณิกา  โอบอ้อม
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวรรณภา  โคตพัด
2. เด็กหญิงศุภนิดา  ประการแก้ว
3. เด็กชายอนุชา  ผลาสินธ์
 
1. นางสาวอัมพัน  วิเศษสม
2. นางประพัทษร  ทองใบ
 
13 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นายก้องนภา  ตราชู
2. นายปิตุรงค์  พรมวงศ์
3. นายอภิชิต  บุญทศ
 
1. นางนันทิมา  ทองน้อย