สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 74 เงิน 6 1. เด็กหญิงกิตขจร  คล้ายทอง
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  มณีล้ำ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 73 เงิน 5 1. นางสาวนิรันดร์  สาสุนันท์
 
1. นางลินจง  เจริญธรรม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงวิลาวรรณ  มาตขาว
 
1. นางลินจง  เจริญธรรม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอัครา  สุวรรณผา
 
1. นางลินจง  เจริญธรรม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงทิพวรรณพร  พาหา
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  มณีล้ำ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 75.6 เงิน 4 1. นางสาวปิยธิดา  ศรีมันตะ
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  มณีล้ำ
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนฤมล  สิงห์ครุป
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  วงษ์อินตา
3. เด็กหญิงวรรณพร  มิ่งขวัญ
 
1. นางบุญชญา  ชายทวีป
2. นายสุภชัย  แซ่เซีย
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กชายอนิรุทธิ์  พารุสุข
 
1. นางบุญชญา  ชายทวีป
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 64 ทองแดง 8 1. นางสาวกรวิภา  เศรษฐสุวรรณ์
 
1. นางบุญชญา  ชายทวีป
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 62 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงพรรษมล  เวฬุวนารักษ์
2. เด็กหญิงวิภาวรรณ  บุญศรี
3. เด็กหญิงสุนทราภรณ์  อรรคบุตร
 
1. นางสาวธิดาวรรณ  ราศรี
2. นายวิทวัช  สิมทอง
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 75 เงิน 9 1. นางสาวพรนัชชา  หงษ์คำ
2. นางสาวพลอยเพชร  ไชยรักษ์
3. นางสาวมัทนา  จูมพิลา
 
1. นางสาวธิดาวรรณ  ราศรี
2. นางสาวกมลรัตน์  นักพรรษา
 
12 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤษดา  จันทร์ทรัพย์
2. นายนันทศักดิ์  นนทะมา
3. นายพรชัย  สมบัติหล้า
 
1. นางสาวกมลรัตน์  นักพรรษา
2. นายวิทวัช  สิมทอง
 
13 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 5 1. นางสาวนงค์คราญ  เวฬุวนาธร
2. นายสุรภพ  อัครพราหมณ์
 
1. นายพิสัน  โพนทัน
2. นางสาวกมลรัตน์  นักพรรษา
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชยากร  สายหยุด
2. เด็กชายวโรทัย  จันทมาตย์
 
1. นายพิสัน  โพนทัน
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชานนท์  ไตรสีมา
2. เด็กชายอภิรักษ์  แสงเนตร
 
1. นายพิสัน  โพนทัน
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 83.6 ทอง 4 1. เด็กหญิงศิริกร  ศรีไชย
2. เด็กหญิงศิริประภา  มาตรขาว
3. เด็กหญิงสุภาวดี  ครองโชค
4. เด็กหญิงอภิชีวี  พิจารณ์
5. เด็กหญิงโสภิต  ผลจันทร์
 
1. นายพิสิษฐ์  บรรเทา
2. นายวิทวัช  สิมทอง
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิราพร  ชายทวีป
2. นางสาวรสรินทร์  ศักดิ์ศรี
3. นางสาวศิริลักษณ์  สายสีแก้ว
4. นางสาวสายฝน  อินทนาม
5. นางสาวอภิญญา  คำตา
 
1. นายพิสิษฐ์  บรรเทา
2. นายสิทธิพร  สมจิตร
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 73.44 เงิน 7 1. เด็กหญิงศริญญา  ปันสันเทียะ
 
1. นายพิสิษฐ์  บรรเทา
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 72.75 เงิน 5 1. นางสาวธารทิพย์  แก้วคำจันทร์
 
1. นายพิสิษฐ์  บรรเทา
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 10 1. เด็กชายสิรวิชญ์  ศรีชนะ
2. เด็กหญิงสุพรรณี  นาราษฎร์
 
1. นายพิสิษฐ์  บรรเทา
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 85.8 ทอง 13 1. นางสาวปิยาพร  ชื่นตา
2. นายสถาพร  สามารถ
 
1. นายพิสิษฐ์  บรรเทา
 
22 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐพล  อรกุล
2. นายอัชฎาวุฒิ  กาลจักร
 
1. นายเกียรติศักดิ์  คำทวี
 
23 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 67 ทองแดง 9 1. นางสาวกฤษฎากร  บุญศรี
2. เด็กชายศิริรัตน์  สิงห์ครุป
 
1. นายเกียรติศักดิ์  คำทวี
2. นายเอนก  เนินภู
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธวัชชัย  ชายทวีป
 
1. นายสิทธิพร  สมจิตร
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง 4 1. นายวีระ  การินทร์
 
1. นายสิทธิพร  สมจิตร
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 12.5 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายนาธาน  สายคำวงษ์
 
1. นางพัชรินทร์  คำทวี
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 5 เข้าร่วม 8 1. นางสาวแก้วนรินทร์  ปัทวงศ์
 
1. นางพัชรินทร์  คำทวี
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  จันทะมาตย์
 
1. นางสาวศรีสุดา  บุญปก
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวทิพย์ประภา  สิงห์ครุป
 
1. นางสาวศรีสุดา  บุญปก
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 62 ทองแดง 6 1. นางสาววิรัญพัชญ์  ศักดิ์ศรี
 
1. นางสาวศรีสุดา  บุญปก
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 55.5 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงภัทราวดี  พิลาอาพิษ
 
1. นางสาวทิวาภรณ์  อรรคบุตร
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 51.75 เข้าร่วม 5 1. นางสาวเสาวลักษณ์  พรมกาบิน
 
1. นางสาวทิวาภรณ์  อรรบุตร
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววรรณภา  ถุนนอก
2. นางสาววรรษมล  พันธ์สัมฤทธิ์
 
1. นางพัชรินทร์  คำทวี
2. นางสาวศรีสุดา  บุญปก
 
34 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ภาดี
2. เด็กหญิงธานิดากรณ์  จันทร์มี
3. เด็กหญิงศุภาวรรณ  ชูรัตน์
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  มณีล้ำ
2. นางลินจง  เจริญธรรม
 
35 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศิริรัตน์  มุติมาลย์
2. นางสาวอาทิตยา  มุละศิวะ
3. นางสาวโสภา  การินทร์
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  มณีล้ำ
2. นางลินจง  เจริญธรรม
 
36 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  อรรคบุตร
2. เด็กหญิงศศิตา  ชนะมาร
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  มณีล้ำ
2. นางลินจง  เจริญธรรม
 
37 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 -1 - 1. นายเกียรติศักดิ์  พันธ์ศรี
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  มณีล้ำ
 
38 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวาสนา   พันธ์โกศล
2. เด็กหญิงเขมจิรา  อุ่นตา
 
1. นางกนิษฐา  มูลสาร
2. นายสุภชัย  แซ่เซีย
 
39 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง 5 1. เด็กชายชาญณรงค์  วงศ์ศรีแก้ว
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  กาลจักร
 
1. นางกนิษฐา  มูลสาร
2. นายเอนก  เนินภู
 
40 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวเจนจิรา  จันทะมาตย์
2. นางสาวเตือนใจ  ศรีวรมย์
 
1. นางกนิษฐา  มูลสาร
2. นายสุภชัย  แซ่เซีย
 
41 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 70 เงิน 11 1. เด็กหญิงกุลปรียา  อนงค์พร
2. เด็กหญิงขวัญตะวัน  มีศิริ
 
1. นายวัชรพล  เผ่าภูรี
2. นางกนิษฐา  มูลสาร
 
42 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 8 1. นายสุรชัย  พันธ์เรือง
2. นายอนุพงษ์  ชนะพาห์
 
1. นายวัชรพล  เผ่าภูรี
2. นางกนิษฐา  มูลสาร
 
43 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนัฐวุฒิ  แสงโคตร
2. นายภูวนาท  แก่นจำปา
3. เด็กชายสุนทร  พลจันทร์งาม
 
1. นายพิสัน  โพนทัน
2. นายเอนก  เนินภู
 
44 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวหทัยรัตน์  ราษฏรดี
2. นายเพียรอนันต์  ปัญญาทอง
3. นายโกวิท  คำทอง
 
1. นายพิสัน  โพนทัน
2. นางกนิษฐา  มูลสาร
 
45 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกรรการ์  ชาริดา
2. เด็กหญิงช่อผกา  จรรยา
3. เด็กหญิงนุจรี  ศรีชนะ
4. เด็กหญิงสุปรียา  ผิวเกลี้ยง
5. เด็กหญิงอรอนงค์  หล้าชล
6. เด็กหญิงอรอุมา  ครุผาด
 
1. นายวัชรพล  เผ่าภูรี
2. นางกนิษฐา  มูลสาร
 
46 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 70.2 เงิน 4 1. นางสาวจิราวรรณ  ศิลปพงษ์
2. นางสาวนิตยา  วงษ์สุวรรณ
3. นางสาวอชิรยา  จูมคำ
4. นางสาวอภิญญา  พันธ์ศรี
5. นายเกรียงไกร  ผลจันทร์
6. นางสาวโสภา  ศรีชมภู
 
1. นายเอนก  เนินภู
2. นายวัชรพล  เผ่าภูรี
 
47 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89.1 ทอง 6 1. เด็กหญิงจันทิรา  ศรีมันตะ
2. เด็กหญิงธนาวดี  คำมา
3. เด็กหญิงมินทร์นภา  แก่นจำปา
 
1. นายเอนก  เนินภู
2. นางกนิษฐา  มูลสาร
 
48 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 87.5 ทอง 4 1. นางสาวศิริพร  หาสุข
2. นางสาวสุดาพร  สามัญทิตย์
3. นายสุริยันต์  ทุมนอก
 
1. นายเอนก  เนินภู
2. นางกนิษฐา  มูลสาร
 
49 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษดา  จันทะมาตย์
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ปัญญาทอง
3. เด็กหญิงสุพรรณิกา  สิริยวงศ์
 
1. นางสาวกมลรัตน์  นักพรรษา
2. นายวัชรพล  เผ่าภูรี
 
50 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกานต์พิชชา  อรรคบุตร
2. นางสาวชาลุนี  ศรีแจ่ม
3. นางสาวเจนจิรา  ส่งศรี
 
1. นายวัชรพล  เผ่าภูรี
2. นางสาวกมลรัตน์  นักพรรษา
 
51 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 77.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลาลัย  พรไสย
2. เด็กหญิงอัจรา  อุปชัย
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  นามโบราณ
 
1. นายวัชรพล  เผ่าภูรี
2. นางบุญชญา  ชายทวีป