สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 64 ทองแดง 8 1. นางสาวกรวิภา  เศรษฐสุวรรณ์
 
1. นางบุญชญา  ชายทวีป
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 62 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงพรรษมล  เวฬุวนารักษ์
2. เด็กหญิงวิภาวรรณ  บุญศรี
3. เด็กหญิงสุนทราภรณ์  อรรคบุตร
 
1. นางสาวธิดาวรรณ  ราศรี
2. นายวิทวัช  สิมทอง
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 67 ทองแดง 9 1. นางสาวกฤษฎากร  บุญศรี
2. เด็กชายศิริรัตน์  สิงห์ครุป
 
1. นายเกียรติศักดิ์  คำทวี
2. นายเอนก  เนินภู
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 62 ทองแดง 6 1. นางสาววิรัญพัชญ์  ศักดิ์ศรี
 
1. นางสาวศรีสุดา  บุญปก