สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 74 เงิน 6 1. เด็กหญิงกิตขจร  คล้ายทอง
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  มณีล้ำ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 73 เงิน 5 1. นางสาวนิรันดร์  สาสุนันท์
 
1. นางลินจง  เจริญธรรม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงวิลาวรรณ  มาตขาว
 
1. นางลินจง  เจริญธรรม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 75.6 เงิน 4 1. นางสาวปิยธิดา  ศรีมันตะ
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  มณีล้ำ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กชายอนิรุทธิ์  พารุสุข
 
1. นางบุญชญา  ชายทวีป
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 75 เงิน 9 1. นางสาวพรนัชชา  หงษ์คำ
2. นางสาวพลอยเพชร  ไชยรักษ์
3. นางสาวมัทนา  จูมพิลา
 
1. นางสาวธิดาวรรณ  ราศรี
2. นางสาวกมลรัตน์  นักพรรษา
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 5 1. นางสาวนงค์คราญ  เวฬุวนาธร
2. นายสุรภพ  อัครพราหมณ์
 
1. นายพิสัน  โพนทัน
2. นางสาวกมลรัตน์  นักพรรษา
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 73.44 เงิน 7 1. เด็กหญิงศริญญา  ปันสันเทียะ
 
1. นายพิสิษฐ์  บรรเทา
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 72.75 เงิน 5 1. นางสาวธารทิพย์  แก้วคำจันทร์
 
1. นายพิสิษฐ์  บรรเทา
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐพล  อรกุล
2. นายอัชฎาวุฒิ  กาลจักร
 
1. นายเกียรติศักดิ์  คำทวี
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววรรณภา  ถุนนอก
2. นางสาววรรษมล  พันธ์สัมฤทธิ์
 
1. นางพัชรินทร์  คำทวี
2. นางสาวศรีสุดา  บุญปก
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 70 เงิน 11 1. เด็กหญิงกุลปรียา  อนงค์พร
2. เด็กหญิงขวัญตะวัน  มีศิริ
 
1. นายวัชรพล  เผ่าภูรี
2. นางกนิษฐา  มูลสาร
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 8 1. นายสุรชัย  พันธ์เรือง
2. นายอนุพงษ์  ชนะพาห์
 
1. นายวัชรพล  เผ่าภูรี
2. นางกนิษฐา  มูลสาร
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 70.2 เงิน 4 1. นางสาวจิราวรรณ  ศิลปพงษ์
2. นางสาวนิตยา  วงษ์สุวรรณ
3. นางสาวอชิรยา  จูมคำ
4. นางสาวอภิญญา  พันธ์ศรี
5. นายเกรียงไกร  ผลจันทร์
6. นางสาวโสภา  ศรีชมภู
 
1. นายเอนก  เนินภู
2. นายวัชรพล  เผ่าภูรี
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 77.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลาลัย  พรไสย
2. เด็กหญิงอัจรา  อุปชัย
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  นามโบราณ
 
1. นายวัชรพล  เผ่าภูรี
2. นางบุญชญา  ชายทวีป