สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอัครา  สุวรรณผา
 
1. นางลินจง  เจริญธรรม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงทิพวรรณพร  พาหา
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  มณีล้ำ
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนฤมล  สิงห์ครุป
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  วงษ์อินตา
3. เด็กหญิงวรรณพร  มิ่งขวัญ
 
1. นางบุญชญา  ชายทวีป
2. นายสุภชัย  แซ่เซีย
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤษดา  จันทร์ทรัพย์
2. นายนันทศักดิ์  นนทะมา
3. นายพรชัย  สมบัติหล้า
 
1. นางสาวกมลรัตน์  นักพรรษา
2. นายวิทวัช  สิมทอง
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชยากร  สายหยุด
2. เด็กชายวโรทัย  จันทมาตย์
 
1. นายพิสัน  โพนทัน
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชานนท์  ไตรสีมา
2. เด็กชายอภิรักษ์  แสงเนตร
 
1. นายพิสัน  โพนทัน
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 83.6 ทอง 4 1. เด็กหญิงศิริกร  ศรีไชย
2. เด็กหญิงศิริประภา  มาตรขาว
3. เด็กหญิงสุภาวดี  ครองโชค
4. เด็กหญิงอภิชีวี  พิจารณ์
5. เด็กหญิงโสภิต  ผลจันทร์
 
1. นายพิสิษฐ์  บรรเทา
2. นายวิทวัช  สิมทอง
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิราพร  ชายทวีป
2. นางสาวรสรินทร์  ศักดิ์ศรี
3. นางสาวศิริลักษณ์  สายสีแก้ว
4. นางสาวสายฝน  อินทนาม
5. นางสาวอภิญญา  คำตา
 
1. นายพิสิษฐ์  บรรเทา
2. นายสิทธิพร  สมจิตร
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 10 1. เด็กชายสิรวิชญ์  ศรีชนะ
2. เด็กหญิงสุพรรณี  นาราษฎร์
 
1. นายพิสิษฐ์  บรรเทา
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 85.8 ทอง 13 1. นางสาวปิยาพร  ชื่นตา
2. นายสถาพร  สามารถ
 
1. นายพิสิษฐ์  บรรเทา
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธวัชชัย  ชายทวีป
 
1. นายสิทธิพร  สมจิตร
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง 4 1. นายวีระ  การินทร์
 
1. นายสิทธิพร  สมจิตร
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  จันทะมาตย์
 
1. นางสาวศรีสุดา  บุญปก
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวทิพย์ประภา  สิงห์ครุป
 
1. นางสาวศรีสุดา  บุญปก
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ภาดี
2. เด็กหญิงธานิดากรณ์  จันทร์มี
3. เด็กหญิงศุภาวรรณ  ชูรัตน์
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  มณีล้ำ
2. นางลินจง  เจริญธรรม
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศิริรัตน์  มุติมาลย์
2. นางสาวอาทิตยา  มุละศิวะ
3. นางสาวโสภา  การินทร์
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  มณีล้ำ
2. นางลินจง  เจริญธรรม
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวาสนา   พันธ์โกศล
2. เด็กหญิงเขมจิรา  อุ่นตา
 
1. นางกนิษฐา  มูลสาร
2. นายสุภชัย  แซ่เซีย
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง 5 1. เด็กชายชาญณรงค์  วงศ์ศรีแก้ว
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  กาลจักร
 
1. นางกนิษฐา  มูลสาร
2. นายเอนก  เนินภู
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวเจนจิรา  จันทะมาตย์
2. นางสาวเตือนใจ  ศรีวรมย์
 
1. นางกนิษฐา  มูลสาร
2. นายสุภชัย  แซ่เซีย
 
20 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนัฐวุฒิ  แสงโคตร
2. นายภูวนาท  แก่นจำปา
3. เด็กชายสุนทร  พลจันทร์งาม
 
1. นายพิสัน  โพนทัน
2. นายเอนก  เนินภู
 
21 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวหทัยรัตน์  ราษฏรดี
2. นายเพียรอนันต์  ปัญญาทอง
3. นายโกวิท  คำทอง
 
1. นายพิสัน  โพนทัน
2. นางกนิษฐา  มูลสาร
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกรรการ์  ชาริดา
2. เด็กหญิงช่อผกา  จรรยา
3. เด็กหญิงนุจรี  ศรีชนะ
4. เด็กหญิงสุปรียา  ผิวเกลี้ยง
5. เด็กหญิงอรอนงค์  หล้าชล
6. เด็กหญิงอรอุมา  ครุผาด
 
1. นายวัชรพล  เผ่าภูรี
2. นางกนิษฐา  มูลสาร
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89.1 ทอง 6 1. เด็กหญิงจันทิรา  ศรีมันตะ
2. เด็กหญิงธนาวดี  คำมา
3. เด็กหญิงมินทร์นภา  แก่นจำปา
 
1. นายเอนก  เนินภู
2. นางกนิษฐา  มูลสาร
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 87.5 ทอง 4 1. นางสาวศิริพร  หาสุข
2. นางสาวสุดาพร  สามัญทิตย์
3. นายสุริยันต์  ทุมนอก
 
1. นายเอนก  เนินภู
2. นางกนิษฐา  มูลสาร
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษดา  จันทะมาตย์
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ปัญญาทอง
3. เด็กหญิงสุพรรณิกา  สิริยวงศ์
 
1. นางสาวกมลรัตน์  นักพรรษา
2. นายวัชรพล  เผ่าภูรี
 
26 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกานต์พิชชา  อรรคบุตร
2. นางสาวชาลุนี  ศรีแจ่ม
3. นางสาวเจนจิรา  ส่งศรี
 
1. นายวัชรพล  เผ่าภูรี
2. นางสาวกมลรัตน์  นักพรรษา