สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธัญรดี  นามบรรเทิง
 
1. นางสาวเปรมกมล  มาศขาว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธนพร  แซ่ตั้ง
 
1. นางสาวเปรมกมล  มาศขาว
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรพิมล  บุญบรรลุ
 
1. นางระเบียบ  เพชรไกร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 85.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชลธิชา  นาคโนนหัน
 
1. นางระเบียบ  เพชรไกร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  มีศิริ
 
1. นางอันชลี  แก้ววรรณา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 67.2 ทองแดง 5 1. นางสาวจริยา  โพธิ์แย้ม
 
1. นางอันชลี  แก้ววรรณา
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 71.56 เงิน 5 1. เด็กหญิงศิริประภา  ไชยสิทธิ์
2. เด็กหญิงสุนันท์ษา  ยิ้มสีนวล
3. เด็กหญิงอาภาพร  วงศ์ศรีแก้ว
 
1. นางสาวเปรมกมล  มาศขาว
2. นายแมนพงษ์  เมฆเสนา
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 95.82 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชนัญญา  วงค์จำนงค์
2. นางสาวปิยนุช  อุปชัย
3. นายอภิสิทธิ์  สีมันตะ
 
1. นางสาวรจรินทร์  กุดเป่ง
2. นางปันฑิตา  จิตรบรรจง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายรัชติพงษ์  บุญทรัพย์
2. เด็กชายสหรัฐ  กองทอง
 
1. นางประภาพร  เหนือทอง
2. นางนิตยา  สมสอน
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธิดาลักษณ์  ไกรวิเศษ
2. นางสาวสุธาสินี  ศรีมันตะ
 
1. นางนิตยา  สมสอน
2. นางประภาพร  เหนือทอง
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงประภัสสร  หลุบเลา
 
1. นายโยธิน  สิงห์คำ
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปวริศ  ปุ้มแพง
 
1. นายโยธิน  สิงห์คำ
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวทัศนา  นิยมธรรม
2. นางสาววันดี  คำไขแก้ว
3. นางสาวสุปาณี  หนันเรือง
 
1. นายไพรวัล  ดวงตา
2. นางสาวบุษศรา  อุ่นพงษ์
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมัณฑณา   ศรีสุข
2. เด็กชายอาทิตย์  มาลินทา
3. เด็กชายอำพล  สลับศรี
 
1. นางสาวฌรัณฌา  ชายทวีป
2. นางสาวฉวีวรรณ  คำสี
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศุทธิลักษณ์  สุชิลา
2. เด็กหญิงสุภัสสรา  ทองดวง
 
1. นายไพรวัล  ดวงตา
2. นางจริยาภรณ์  พรมเสน
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวคันธรส  โสมเกษตรินทร์
2. นายปฤษฎางค์  สีดี
 
1. นางภาพตะวัน  มาสขาว
2. นางรุ่งระวี  ดีล้วน
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงหนึ่งนภา  อุทสาร
 
1. นางจริยาภรณ์  พรมเสน
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจิรภัทร  สว่างศรี
 
1. นางสาวบุษศรา  อุ่นพงษ์
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิรวรรณ   มโนนึก
2. เด็กชายนายอัษฎา   สีดี
3. นางสาวสุภาพร   มะนุโย
 
1. นางภิรพา  สุวรรณเพชร
2. นางเดือนฉาย   พลเยียม
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัณฑิมา    อุทสาร
2. นางสาวกุลนัฐ    คำแสน
3. นางสาวน้ำเชี่ยว   จันทไชย
 
1. นางสาวขวัญตา    บุตรอำคา
2. นายปฤษฎางค์    เกี้ยงเก่า
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 71 เงิน 5 1. เด็กชายขจรศักดิ์    เศิกศิริ
2. เด็กหญิงณัฐฐาภรณ์   ทองน้อย
3. เด็กชายธีรศักดิ์    มณีวงษ์
 
1. นางสาวสุดาวดี    พิลาภ
2. นางพิมพ์พร    ดวงตา
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 78 เงิน 6 1. นางสาวนวลนภา    ศรีนอร์
2. นางสาวนุชธิดา   ศรีมันตะ
3. นางสาวสุนันทา    ชายทวีป
 
1. นายปฤษฎางค์   เกี้ยงเก่า
2. นางสาววิรัญญา    ขุณิกากรณ์
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87.83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิรดา   บุญบรรลุ
2. เด็กหญิงวิรินทร์ญา    ทะสูญ
3. เด็กหญิงอรัญญา    โคตรทุมมา
 
1. นางสาววิรัญญา   ขุณิกากรณ์
2. นายชัยวิชิต    ศรีโชค
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวดาราภัทร    แก้วมุงคุณ
2. นางสาวสุพัตรา  สีคำงาม
3. นางสาวสุรัญชนา    เวชกามา
 
1. นางสาววิรัญญา    ขุณิกากรณ์
2. นางวิบูลย์รัตน์    จันทร์ศิริ
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กชายภานุพงษ์    คงเป็นสุข
2. เด็กชายอภิชัย    อุปรา
 
1. นางพณิฎาร์    ชำนิกุล
2. นายนิกร    โพธิ์กฎ
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายศราวุฒิ   พุทชา
2. นางสาวศิมาพร  แก้วหล่อ
 
1. นางพณิฎาร์    ชำนิกุล
2. นายนิกร    โพธิ์กฎ
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติราช  พิลาภ
2. เด็กชายจีรศักดิ์  คำเสน
3. เด็กหญิงชลธิชา  บุญศรี
4. เด็กหญิงพรธิตา  แสงศรี
5. เด็กชายรัชชานนท์  วังมฤต
 
1. นายนิทัศน์  โสมเกษตรินทร์
2. นายรุ่งปรีดา  มูลสุวรรณ
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวขนิษฐา  บุญทรัพย์
2. นางสาววรัญญา  แสงศรี
3. นางสาวศรัญญา  กองศรีมา
4. นางสาวสุพัตรา  ลีคำงาม
5. นางสาวสุวนันท์  มาตขาว
 
1. นายนิทัศน์  โสมเกษตรินทร์
2. นายรุ่งปรีดา  มูลสุวรรณ
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวประภัสสร  จันสว่าง
2. นายพงศธร  สมหา
3. นางสาวรัตนภรณ์  ธนาเจริญ
4. นายหาญณรงค์  อุปชัย
5. นายอาณุวรรณ  กาลจักร
 
1. นายสุริยศุภกรณ์  แสนโท
2. นางสาวอมรรัตน์  มาตขาว
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 82.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวขนิษฐา  บุญอเนก
2. นายณรงค์ชัย  คำผา
3. นางสาวธิดาพร  วิฉันเภท
4. นายประกิต  สามศรี
5. นางสาวศิริลักษณ์  บุญทวี
 
1. นายเหรียญ  อุ่นศิริ
2. นายเทียนชัย  ครุผาด
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 67 ทองแดง 8 1. นายสุทธิเกียรติ  อรุณสวัสดิ์
 
1. นายมานิต  พ่อพันสาย
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกันนิภา  แสงคำ
2. นายสมชาย  สร้างสุข
 
1. นางสังคม  วงศ์ชารี
2. นางสาวราตรี  นามแก้ว
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91.4 ทอง 4 1. นายธนารัตน์  นันทรักษ์
2. นางสาวธีร์จุฑา  โกกระบูรณ์
 
1. นางสาวอนุรี  งามแก้ว
2. นางสาวอมรรัตน์  มาตขาว
 
34 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจตุรงค์  ศรีวะรมย์
2. นางสาวจริยา  แสนสุข
3. เด็กหญิงญาสุมินทร์  อรกุล
4. นางสาวดรุณี  วันทาดี
5. เด็กหญิงดวงฤดี  อาจหาญ
6. นางสาวทรามวัย  งามแก้ว
7. นายทศพร  คำภูแก้ว
8. เด็กหญิงนันทิวาพร  สุวรรณ
9. นางสาวนิธาดา  พลธามาตย์
10. นางสาวพรนภา  เวนุอาทร
11. นางสาววิจิตรา  หงส์ลอยวงศ์
12. นายศุภกร  มุละสิวะ
13. นางสาวสุภมาศ  ทองน้อย
14. นางสาวหทัยชนก  แสงสว่าง
15. นายอัษฎาวุฒิ  แสงโคตร
 
1. นายพงศกร  ปักสังคะเณย์
2. นางปิติพร  ทองไชย
3. นายอัศวยุช  พลสิทธิ์
4. นายเอกชัย  สิงหาเวช
 
35 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิตติพศ  ธงไชย
2. นางสาวเพ็ญริยา  ชื่นตา
 
1. นายเรณู  คำใสย
2. นายสังวาลย์  งามแก้ว
 
36 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอรวรรณ  วงศ์จันทร์
2. นางสาวเกศกนก  อัคบุตร
 
1. นางปิติพร  ทองไชย
2. นายสังวาลย์  งามแก้ว
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 73 เงิน 4 1. นางสาวทัศนีย์  เวียงนนท์
 
1. นายสมบัติ  ม่วงมูลตรี
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงหทัยกาญจน์  ศรีวะสุทธิ์
 
1. นายสมบัติ  ม่วงมูลตรี
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปนัดดา  วงษ์คำน้อย
 
1. นายสมบัติ  ม่วงมูลตรี
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 76 เงิน 4 1. นางสาวรัตวรรณ  อารีรักษ์
 
1. นายปิยะพงษ์  ตรังเจริญพาณิชย์
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงอริสา  ศรีแจ่ม
 
1. นายปิยะพงษ์  ตรังเจริญพาณิชย์
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 5 1. นางสาวทิพย์อรทัย  จันลาชัย
 
1. นายปิยะพงษ์  ตรังเจริญพาณิชย์
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  อุทธสาร
 
1. นายสมบัติ  ม่วงมูลตรี
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธีร์ณัฐกุล  พรมดี
2. เด็กหญิงวันวิสา  ภักดีโต
3. เด็กหญิงโยธิดา  ศรีชนะ
 
1. นายสมบัติ  ม่วงมูลตรี
2. นายวุฒิชัย  มีหนองใหญ่
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพรพิมล  ชื่นตา
2. นางสาวรุ้งประกาย  สมศร
3. นางสาวศิริลักษณ์  รากทอง
 
1. นายสมบัติ  ม่วงมูลตรี
2. นายวุฒิชัย  มีหนองใหญ่
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 82.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิตรลดา   สังเกตกิจ
 
1. นายวุฒิชัย  มีหนองใหญ่
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 84.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศิริทิพย์  อินทร์อิ่ม
 
1. นางสุภาพ  แก่นบุบผา
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนดล  โพธิ์ศรี
2. นายนพรัตน์  บรรลุศิลป์
3. นายปราโมทย์  ทองเกลี้ยง
4. นางสาวรุ่งกัลยาณี  วันศุกร์
5. นายวิรัตน์  จันพลทัน
6. นายวีรวัฒน์   มีไชย
 
1. นายคมสันต์  พิมพ์แพทย์
2. นางสุภาพ  แก่นบุบผา
3. นายร้อยเอกสุริยศุภกรณ์  แสนโท
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.8 ทอง 4 1. เด็กชายทรงฤทธิ์  หนู่จิ๋ว
 
1. นายคมสัน  พิมพ์แพทย์
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพิทวัส  คงบุญวาส
 
1. นางสุภาพ  แก่นบุบผา
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.2 ทอง 7 1. เด็กหญิงอภิริยา  คำย้าว
 
1. นายคมสัน  พิมพ์แพทย์
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศิริทิพย์  อินทร์อิ่ม
 
1. นางสุภาพ  แก่นบุบผา
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.66 ทอง 4 1. นายพิทวัส  คงบุญวาส
 
1. นางสุภาพ  แก่นบุบผา
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฐิติมา  สุขนึก
 
1. นายคมสัน  พิมพ์แพทย์
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศิริทิพย์  อินทร์อิ่ม
 
1. นางสุภาพ  แก่นบุบผา
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจักรพันธ์  วงษ์ศรีกุล
 
1. นางสุภาพ  แก่นบุบผา
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงชลนิสา  พลเยี่ยม
 
1. นายคมสัน  พิมพ์แพทย์
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวรุ่งกัลยาณี  วันศุกร์
 
1. นางสุภาพ  แก่นบุบผา
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจักรพันธ์  วงษ์ศรีกุล
 
1. นางสุภาพ  แก่นบุบผา
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  อาจเครือ
 
1. นายคมสัน  พิมพ์แพทย์
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุวนันท์  สมหวัง
 
1. นางสุภาพ  แก่นบุบผา
 
62 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจริยา   มุละสิวะ
2. เด็กชายธนดล   เสาม่วง
3. นายพงศธร   ศรีชุม
4. เด็กหญิงพรรณิกา   จันทร์เรือง
5. เด็กหญิงพัชริดา   การสุวรรณ์
6. นายวัฒนศิลป์   การินทร์
7. เด็กหญิงสุวนันท์   สีดี
8. เด็กหญิงหัสดีวรรณ   ภาคแก้ว
9. เด็กชายเกียรติพงษ์  กาลจักร
10. เด็กชายเจษฎาวุฒิ   วงษ์ศรีแก้ว
 
1. นางสมสวาท  โพธิ์กฎ
2. นางสาวชนัญชิดา  กตะศิลา
3. นายนิกร  โพธิ์กฎ
 
63 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกิตติศักดิ์   ศรีพรม
2. นางสาวณัฐณิชา   กัลลวัน
3. นายดนัย   ชูรัตน์
4. นายนันทชัย   ขันแข็ง
5. นางสาวปิยาพร   แก้วศรีนวล
6. นายพัลลภ   ประจญ
7. นางสาวยุภาพร    จารุเนตร
8. นางสาวศุภรัตน์   สอนสะอาด
9. นายสุรชัย   ศรีวะสุทธิ์
10. นางสาวเทพธิดา    งามแก้ว
 
1. นางสมสวาท  โพธิ์กฎ
2. นางสาวชนัญชิดา  กตะศิลา
3. นายนิกร  โพธิ์กฎ
 
64 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 -1 -    
65 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 73 เงิน 4 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  พลไชย
 
1. นายยุทธศักดิ์  ประทุมชาติ
 
66 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 73.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนรากร  เรืองศรี
 
1. Mr.Tamakong  Emmanuel
 
67 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 20.5 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงเจนนี่  เพอร์มาน
 
1. นางอัญชลี  ฤกษ์ใหญ่
 
68 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 7.5 เข้าร่วม 6 1. นางสาวญาสุมินทร์  อินต๊ะจักร
 
1. นางเอ็มไพร  วิเศษพงศ์
 
69 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงบงกช  พันธ์เพ็ง
 
1. นางสาววรุณศิริ  มาตขาว
 
70 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 54.25 เข้าร่วม 9 1. นางสาวศิริรัตน์  สว่างวงษ์
 
1. นางจินตนา  อุ่นศิริ
 
71 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปวริศา  แข่งขัน
 
1. นายรุ่งโรจน์  ทองโสม
 
72 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 64 ทองแดง 4 1. นางสาวสุพรรษา  คู่กระสังข์
 
1. นางสาวปรีญา  มูลสาร
 
73 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 72.25 เงิน 4 1. เด็กหญิงนิศรา  น้อยรักษา
 
1. นางสาวอัจฉราวดี  สีมันตะ
 
74 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 64.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววิภาวี  ปทุมวัน
 
1. นางสาวอัจฉราวดี  สีมันตะ
 
75 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงฐานิตา  อาจหาญ
2. เด็กหญิงพิมพ์สิรีย์  โยคณิต
 
1. นายรุ่งโรจน์   ทองโสม
2. นางสาวชนัญชิดา  กตะศิลา
 
76 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 76 เงิน 5 1. นายทัพไทย  แสนโท
2. นายปกรณ์ลัม  ศรีละโคตร
 
1. นางดอกจันทน์  คำทอง
2. นางสาวปรีญา  มูลสาร
 
77 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 79 เงิน 7 1. เด็กหญิงชลธิชา  ช่วยชาติ
2. เด็กหญิงฐิติมา  คำแพงทอง
3. เด็กหญิงปนิดา  ชายทวีป
 
1. นายแมนพงษ์  เมฆเสนา
2. นางสาวรจรินทร์  กุดเป่ง
 
78 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 69 ทองแดง 5 1. นางสาวฐาปนี  ชื่นตา
2. นางสาวพิมพิ์รียา  วงศ์เบ้า
3. นางสาวสุภาพร  วรภาพ
 
1. นางสาวรจรินทร์  กุดเป่ง
2. นางนวลฉวี  โสมเกษตรินทร์
 
79 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายพันธกานต์  พรมบุตร
2. เด็กชายสรวิศ  เทียมชัยภูมิ
 
1. นางสุชลธิรา  ขันซ้าย
2. นางสาวชนัญชิดา  กตะศิลา
 
80 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกัลยาณี  ชื่นตา
 
1. นางสาวชนัญชิดา  กตะศิลา
 
81 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงปภาดา  นิยมพงษ์
2. เด็กหญิงลินรตา  ไชยศรี
 
1. นางภาพตะวัน  มาสขาว
2. นางสาวบุษศรา  อุ่นพงษ์
 
82 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 -1 - 1. นายอนุพงษ์  วรรณอ่อน
 
1. นางรุ่งระวี  ดีล้วน
 
83 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกุลนัฐ  เวฬุวนารักษ์
2. เด็กหญิงเขมิกา  สิกะแจะ
 
1. นายไพรวัล  ดวงตา
2. นางพิมพ์พร  ดวงตา
 
84 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 -1 - 1. นายปวริศ  ปุ้มแพง
 
1. นายไพรวัล  ดวงตา
 
85 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายจักรินทร์  เมืองหงส์
 
1. นางสาวบุษศรา  อุ่นพงษ์
 
86 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวรุจิรา  ผุดผ่อง
 
1. นางจริยาภรณ์  พรมเสน
 
87 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพนมสรรค์   อินทนาม
 
1. นายคมสัน  พิมพ์แพทย์
 
88 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวุฒิไกร   เผ่าเพ็ง
 
1. นายคมสัน  พิมพ์แพทย์
 
89 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายเฉลิมชัย   ถือมั่น
 
1. นายวุฒิชัย  มีหนองใหญ่
 
90 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 84.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายเล็ก  ยาวะโนภาส
 
1. นายวุฒิชัย  มีหนองใหญ่
 
91 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกพร   ผุดผ่อง
2. นายกิตติพงษ์   ทองบ่อ
3. เด็กหญิงจริยา   มุละสิวะ
4. นางสาวณัฐณิชา   กัลละวัน
5. นายดนัย    ชูรัตน์
6. เด็กชายธำรงศักดิ์   ถือมั่น
7. นายนันทชัย   ขันแข็ง
8. นางสาวประภาขวัญ   ศรีชนะ
9. นางสาวปรียาภรณ์    มีคุณ
10. นางสาวปวีณา  วิรุณพรรณ์
11. นางสาวปิยาพร   แก้วศรีนวล
12. นายพงษ์พัฒน์  สำราญเย็น
13. นายพนมสรรค์    อินทนาม
14. เด็กหญิงพรรณิกา   จันทร์เรือง
15. เด็กหญิงพัชริดา   การสุวรรณ์
16. นางสาวพัตรดา  สุโภชน์
17. นายพัลลภ   ประจญ
18. นายพุทธา   แสงสุข
19. นางสาวยุภาพร   จารุเนตร
20. นายวัฒนศิลป์  การินทร์
21. นายวุฒิไกร    เผ่าเพ็ง
22. นางสาวศุภรัตน์   สอนสะอาด
23. นายสันติภาพ    เหลาคำ
24. เด็กหญิงสุวนันท์   สีดี
25. เด็กหญิงหัสดีวรรณ   ภาคแก้ว
26. นายอดิศร   ทองจันทร์
27. นางสาวอนุศรา   ศรีวะสุทธิ์
28. นายเฉลิมชัย   ถือมั่น
29. นางสาวเทพธิดา   งามแก้ว
30. นายเล็ก   ยาวะโนภาส
 
1. นางสมสวาท  โพธิ์กฎ
2. นายวุฒิชัย  มีหนองใหญ่
3. นายสังวาลย์  งามแก้ว
4. นายคมสัน  พิมพ์แพทย์
5. นายนิกร  โพธิ์กฎ
6. นางสาวชนัญชิดา  กตะศิลา
7. นางกัญญา  สีดี
 
92 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธนพร   เผ่าเพ็ง
2. เด็กหญิงอรอุมา    ด้วงคำ
 
1. นางสาวสุพรรณี   ซองทอง
2. นายวิรุฬ  แก่นบุบผา
 
93 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกวรรณ  สนิท
2. นางสาวกฤติยากรณ์  จันทะมาตย์
 
1. นายณัฐวุฒิ  ศรีละโคตร
2. นายอุทาน  ศรีละโคตร
 
94 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนวลจันทร์  อินทนาม
2. นางสาวพิมลพรรณ  ประเสริฐสังข์
 
1. นายวิรุฬ  แก่นบุบผา
2. นายณัฐวุฒิ  ศรีละโคตร
 
95 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธีรารัตน์   โครตสมบัติ
2. เด็กหญิงพรสวรรค์  ป้องสีดา
 
1. นายธวัฒชัย    รัตนะวัน
2. นางสาวสุพรรณี   ซองทอง
 
96 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวทัศนีย์   น้อยวงค์
2. นายอนุรักษ์   บุญศรี
 
1. นางสาวสุพรรณี  ซองทอง
2. นายธวัฒชัย  รัตนะวัน
 
97 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลฉัตร   จิตบรรจง
2. เด็กหญิงวราภรณ์   แก้วใส
 
1. นายธวัฒชัย  รัตนะวัน
2. นางสาวสุพรรณี  ซองทอง
 
98 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงบุญญากรณ์   แสงสุวรรณ
2. เด็กหญิงพิชญาภัคร   ลครชัย
 
1. นายศุภเกียรติ   สร่างโศก
2. นายพิสุทธิ์   เศิกศิริ
 
99 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์   พลพันธ์
2. เด็กหญิงเจนจิรา   สร้อยจักร์
 
1. นายธวัฒชัย  รัตนะวัน
2. นางสาววงศ์จันทร์   ปั้นทอง
 
100 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกิ่งฟ้า   สีกา
2. นางสาวภาวินันท์   ปัญญาทอง
 
1. นายศุภเกียรติ  สร่างโศก
2. นางสาววนิดา   ศรีวะสุทธิ์
 
101 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจีราวรรณ์  สราญรมย์
2. นางสาวปาริสา   ผุดผ่อง
3. นางสาวสายธารทิพย์  มูลมานัส
 
1. นายณัฐวุฒิ  ศรีละโคตร
2. นายศุภเกียรติ  สร่างโศก
 
102 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 8 1. นางสาวณัชชยา   โภคเสถียร
2. นายนพรัตน์   ภักดียา
 
1. นายศุภเกียรติ  สร่างโศก
2. นางสาวมะลิวัลย์   สว่างวงษ์
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิกุล  คำศรี
2. เด็กหญิงสุปราณี  วงษ์อนันต์
3. เด็กหญิงอรอุมา  สระแก้ว
 
1. นางผกาวดี   ศรีวะสุทธิ์
2. นางสำอาง   บุศยอำคา
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 88.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงขวัญธิดา   จันทะคง
2. เด็กหญิงพิชญา   งามแก้ว
3. เด็กหญิงเบญจรักษ์   งามแฉล้ม
 
1. นางดอกไม้    แสงพันธุ์
2. นางรติกร   ชื่นตา
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวขนิษฐา   ไลไธสง
2. นางสาวธัญลักษณ์   ประเสริฐ
3. นางสาวเมรียา   เศิกศิริ
 
1. นางดอกไม้  แสงพันธุ์
2. นางรติกร  ชื่นตา