สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  มีศิริ
 
1. นางอันชลี  แก้ววรรณา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายรัชติพงษ์  บุญทรัพย์
2. เด็กชายสหรัฐ  กองทอง
 
1. นางประภาพร  เหนือทอง
2. นางนิตยา  สมสอน
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 20.5 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงเจนนี่  เพอร์มาน
 
1. นางอัญชลี  ฤกษ์ใหญ่
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 7.5 เข้าร่วม 6 1. นางสาวญาสุมินทร์  อินต๊ะจักร
 
1. นางเอ็มไพร  วิเศษพงศ์
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 54.25 เข้าร่วม 9 1. นางสาวศิริรัตน์  สว่างวงษ์
 
1. นางจินตนา  อุ่นศิริ