สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 67.2 ทองแดง 5 1. นางสาวจริยา  โพธิ์แย้ม
 
1. นางอันชลี  แก้ววรรณา
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 67 ทองแดง 8 1. นายสุทธิเกียรติ  อรุณสวัสดิ์
 
1. นายมานิต  พ่อพันสาย
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงอริสา  ศรีแจ่ม
 
1. นายปิยะพงษ์  ตรังเจริญพาณิชย์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 5 1. นางสาวทิพย์อรทัย  จันลาชัย
 
1. นายปิยะพงษ์  ตรังเจริญพาณิชย์
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 64 ทองแดง 4 1. นางสาวสุพรรษา  คู่กระสังข์
 
1. นางสาวปรีญา  มูลสาร
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 64.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววิภาวี  ปทุมวัน
 
1. นางสาวอัจฉราวดี  สีมันตะ
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงฐานิตา  อาจหาญ
2. เด็กหญิงพิมพ์สิรีย์  โยคณิต
 
1. นายรุ่งโรจน์   ทองโสม
2. นางสาวชนัญชิดา  กตะศิลา
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 69 ทองแดง 5 1. นางสาวฐาปนี  ชื่นตา
2. นางสาวพิมพิ์รียา  วงศ์เบ้า
3. นางสาวสุภาพร  วรภาพ
 
1. นางสาวรจรินทร์  กุดเป่ง
2. นางนวลฉวี  โสมเกษตรินทร์
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกิ่งฟ้า   สีกา
2. นางสาวภาวินันท์   ปัญญาทอง
 
1. นายศุภเกียรติ  สร่างโศก
2. นางสาววนิดา   ศรีวะสุทธิ์