สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 71.56 เงิน 5 1. เด็กหญิงศิริประภา  ไชยสิทธิ์
2. เด็กหญิงสุนันท์ษา  ยิ้มสีนวล
3. เด็กหญิงอาภาพร  วงศ์ศรีแก้ว
 
1. นางสาวเปรมกมล  มาศขาว
2. นายแมนพงษ์  เมฆเสนา
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงประภัสสร  หลุบเลา
 
1. นายโยธิน  สิงห์คำ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปวริศ  ปุ้มแพง
 
1. นายโยธิน  สิงห์คำ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจิรภัทร  สว่างศรี
 
1. นางสาวบุษศรา  อุ่นพงษ์
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 71 เงิน 5 1. เด็กชายขจรศักดิ์    เศิกศิริ
2. เด็กหญิงณัฐฐาภรณ์   ทองน้อย
3. เด็กชายธีรศักดิ์    มณีวงษ์
 
1. นางสาวสุดาวดี    พิลาภ
2. นางพิมพ์พร    ดวงตา
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 78 เงิน 6 1. นางสาวนวลนภา    ศรีนอร์
2. นางสาวนุชธิดา   ศรีมันตะ
3. นางสาวสุนันทา    ชายทวีป
 
1. นายปฤษฎางค์   เกี้ยงเก่า
2. นางสาววิรัญญา    ขุณิกากรณ์
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กชายภานุพงษ์    คงเป็นสุข
2. เด็กชายอภิชัย    อุปรา
 
1. นางพณิฎาร์    ชำนิกุล
2. นายนิกร    โพธิ์กฎ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวประภัสสร  จันสว่าง
2. นายพงศธร  สมหา
3. นางสาวรัตนภรณ์  ธนาเจริญ
4. นายหาญณรงค์  อุปชัย
5. นายอาณุวรรณ  กาลจักร
 
1. นายสุริยศุภกรณ์  แสนโท
2. นางสาวอมรรัตน์  มาตขาว
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 73 เงิน 4 1. นางสาวทัศนีย์  เวียงนนท์
 
1. นายสมบัติ  ม่วงมูลตรี
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงหทัยกาญจน์  ศรีวะสุทธิ์
 
1. นายสมบัติ  ม่วงมูลตรี
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปนัดดา  วงษ์คำน้อย
 
1. นายสมบัติ  ม่วงมูลตรี
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 76 เงิน 4 1. นางสาวรัตวรรณ  อารีรักษ์
 
1. นายปิยะพงษ์  ตรังเจริญพาณิชย์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  อุทธสาร
 
1. นายสมบัติ  ม่วงมูลตรี
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 73 เงิน 4 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  พลไชย
 
1. นายยุทธศักดิ์  ประทุมชาติ
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 73.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนรากร  เรืองศรี
 
1. Mr.Tamakong  Emmanuel
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปวริศา  แข่งขัน
 
1. นายรุ่งโรจน์  ทองโสม
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 72.25 เงิน 4 1. เด็กหญิงนิศรา  น้อยรักษา
 
1. นางสาวอัจฉราวดี  สีมันตะ
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 76 เงิน 5 1. นายทัพไทย  แสนโท
2. นายปกรณ์ลัม  ศรีละโคตร
 
1. นางดอกจันทน์  คำทอง
2. นางสาวปรีญา  มูลสาร
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 79 เงิน 7 1. เด็กหญิงชลธิชา  ช่วยชาติ
2. เด็กหญิงฐิติมา  คำแพงทอง
3. เด็กหญิงปนิดา  ชายทวีป
 
1. นายแมนพงษ์  เมฆเสนา
2. นางสาวรจรินทร์  กุดเป่ง
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์   พลพันธ์
2. เด็กหญิงเจนจิรา   สร้อยจักร์
 
1. นายธวัฒชัย  รัตนะวัน
2. นางสาววงศ์จันทร์   ปั้นทอง
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 8 1. นางสาวณัชชยา   โภคเสถียร
2. นายนพรัตน์   ภักดียา
 
1. นายศุภเกียรติ  สร่างโศก
2. นางสาวมะลิวัลย์   สว่างวงษ์