สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกีฬาจังหวัดยโสธร สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 69 ทองแดง 11 1. นายสุวัฒน์  สออนรัมย์
 
1. นางชื่นจิตร  หมู่สูงเนิน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 34.03 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงฉัตรชฎาภรณ์  ต้นจันทร์
 
1. นางชื่นจิตร  หมู่สูงเนิน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 57.67 เข้าร่วม 15 1. นางสาวอภัยพร  แสงวงศ์
 
1. นางชื่นจิตร  หมู่สูงเนิน
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 13 1. นายธีธัต  ศุภมิตรเกษมณี
 
1. นางสาวสิริมา  อยู่คง
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 -1 -    
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 60 ทองแดง 13 1. นายนพรัตน์  เนาว์บุตร
 
1. นายอิสรภาพ  ลูกบัว
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 38.5 เข้าร่วม 13 1. นายกายสิทธิ์  ทองคำ
2. นายมิ่งขวัญ  โคตรพันธ์
3. นายสุริยะ  มีธรรม
 
1. นายวิรัตน์  แสงโพธิ์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 56.75 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายภาสกร  สายคำวงษ์
 
1. นางสุภาวดี  วรรณี
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 70 เงิน 8 1. นายกิตติศักดิ์  โวหารกล้า
 
1. นางสาวนิภาพัฒน์  ไหลรินทร์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 73 เงิน 13 1. เด็กหญิงปัทมาวดี  สุวรรณเพชร
2. เด็กชายภานุพงษ์  ไผ่โสภา
 
1. นางสุภาวดี  วรรณี
2. นางนิภาพัฒน์  ไหลรินทร์
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86 ทอง 13 1. นายกมลเทพ  รากวงศ์
2. นางสาวอินทิรา  คงทวี
 
1. นางนิภาพัฒน์  ไหลรินทร์
2. นางสุภาวดี  วรรณี
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 91.25 ทอง 4 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สุวิน
2. เด็กหญิงชนิสรา  นำภา
3. เด็กหญิงชลดาวรรณ  สมนึก
4. เด็กชายณรงค์  ไตรวงค์
5. เด็กชายณัฐพงษ์  ทองโสม
6. เด็กหญิงนิภาพร  แก้วหาญ
7. เด็กชายภาสกร  สายคำวงค์
8. เด็กชายภูดิศ  ชาวนาวิก
9. เด็กหญิงมณฑาทิพย์  นนทพรหม
10. เด็กหญิงรัตนาวดี  พุทธายะ
11. เด็กหญิงลักคณา  ชิณวงศ์
12. เด็กชายสถาพร  นิ่มอนงค์
13. เด็กหญิงสนธยา  วรรณสา
14. เด็กหญิงอรอนงค์  ถาวงค์กลาง
15. เด็กชายเจษฎายุทธิ์  เมืองโคตร
 
1. นางสุภาวดี  วรรณี
2. นางนิดอุรยา  วัฒนากสิกรรม
3. นายธีรยุทธ  เวฬุวนารักษ์
4. นางสาวสิริมา  อยู่คง
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 61 ทองแดง 10 1. นายภาคภูมิ  อรมทรัพย์
2. นายเฉลิม  วงษ์ศรีแก้ว
 
1. นางนิดอุรยา  วัฒนากสิกรรม
 
14 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 60 ทองแดง 11 1. นายธราธร  ไกรยรัตน์
2. นายพชรเมธี  ธาระพันธ์
 
1. นางสาวปิยะพร  กนิษฐพยาฆร์
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนันทวุฒิ  มาตขาว
 
1. นายวัชระ  ปัตตามะตัง
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 -1 - 1. นายอดิศักดิ์  สะหะขันธ์
 
1. นายวรรษณะ  แสงงาน
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 75 เงิน 8 1. เด็กชายสุรพล  ศรีอินทร์
 
1. นายวัชระ  ปัตตามะตัง
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 -1 - 1. นายกฤษดา  อรชร
 
1. นายวรรษณะ  แสงงาน
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.8 ทอง 6 1. เด็กชายพชร  วาปี
 
1. นายํธวัชชัย  ทัดไท
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 86 ทอง 6 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  วรพันธ์
2. เด็กหญิงฐิตาภา  สุวรรณเพชร
3. เด็กชายณรงค์กรณ์  คงสุข
4. นางสาวณัฐกา  สาระบูรณ์
5. นายณัฐพล  บุตรมณี
6. นางสาวศศิธร  โสมณวัฒน์
 
1. นางจันทร์ทิพย์  แสงเพชร
2. นางสาวนันทพัทธ์  อินทร์นราม
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 87.4 ทอง 7 1. นายบุศรินทร์  วงษ์คำ
2. นายพิพัฒน์พงษ์  แสงวงศ์
3. นางสาวมยุรี   ศรีวิเศษ
4. นางสาวศศิวิมล  เชื้อดี
5. นางสาวสินีพรรณ  กาเมือง
6. นางสาวสุกัญญา  กลางประพันธ์
 
1. นางจันทร์ทิพย์  แสงเพชร
2. นางสาวนันทพัทธ์  อินทร์นราม
3. นางชื่นจิตร  หมู่สูงเนิน