สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกีฬาจังหวัดยโสธร สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 34.03 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงฉัตรชฎาภรณ์  ต้นจันทร์
 
1. นางชื่นจิตร  หมู่สูงเนิน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 57.67 เข้าร่วม 15 1. นางสาวอภัยพร  แสงวงศ์
 
1. นางชื่นจิตร  หมู่สูงเนิน
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 38.5 เข้าร่วม 13 1. นายกายสิทธิ์  ทองคำ
2. นายมิ่งขวัญ  โคตรพันธ์
3. นายสุริยะ  มีธรรม
 
1. นายวิรัตน์  แสงโพธิ์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 56.75 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายภาสกร  สายคำวงษ์
 
1. นางสุภาวดี  วรรณี