สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกีฬาจังหวัดยโสธร สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86 ทอง 13 1. นายกมลเทพ  รากวงศ์
2. นางสาวอินทิรา  คงทวี
 
1. นางนิภาพัฒน์  ไหลรินทร์
2. นางสุภาวดี  วรรณี
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 91.25 ทอง 4 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สุวิน
2. เด็กหญิงชนิสรา  นำภา
3. เด็กหญิงชลดาวรรณ  สมนึก
4. เด็กชายณรงค์  ไตรวงค์
5. เด็กชายณัฐพงษ์  ทองโสม
6. เด็กหญิงนิภาพร  แก้วหาญ
7. เด็กชายภาสกร  สายคำวงค์
8. เด็กชายภูดิศ  ชาวนาวิก
9. เด็กหญิงมณฑาทิพย์  นนทพรหม
10. เด็กหญิงรัตนาวดี  พุทธายะ
11. เด็กหญิงลักคณา  ชิณวงศ์
12. เด็กชายสถาพร  นิ่มอนงค์
13. เด็กหญิงสนธยา  วรรณสา
14. เด็กหญิงอรอนงค์  ถาวงค์กลาง
15. เด็กชายเจษฎายุทธิ์  เมืองโคตร
 
1. นางสุภาวดี  วรรณี
2. นางนิดอุรยา  วัฒนากสิกรรม
3. นายธีรยุทธ  เวฬุวนารักษ์
4. นางสาวสิริมา  อยู่คง
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนันทวุฒิ  มาตขาว
 
1. นายวัชระ  ปัตตามะตัง
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.8 ทอง 6 1. เด็กชายพชร  วาปี
 
1. นายํธวัชชัย  ทัดไท
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 86 ทอง 6 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  วรพันธ์
2. เด็กหญิงฐิตาภา  สุวรรณเพชร
3. เด็กชายณรงค์กรณ์  คงสุข
4. นางสาวณัฐกา  สาระบูรณ์
5. นายณัฐพล  บุตรมณี
6. นางสาวศศิธร  โสมณวัฒน์
 
1. นางจันทร์ทิพย์  แสงเพชร
2. นางสาวนันทพัทธ์  อินทร์นราม
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 87.4 ทอง 7 1. นายบุศรินทร์  วงษ์คำ
2. นายพิพัฒน์พงษ์  แสงวงศ์
3. นางสาวมยุรี   ศรีวิเศษ
4. นางสาวศศิวิมล  เชื้อดี
5. นางสาวสินีพรรณ  กาเมือง
6. นางสาวสุกัญญา  กลางประพันธ์
 
1. นางจันทร์ทิพย์  แสงเพชร
2. นางสาวนันทพัทธ์  อินทร์นราม
3. นางชื่นจิตร  หมู่สูงเนิน