สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุขวิทยากรตั้งตรงจิตร๑๕ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสิทธโชค  ศรีวะรมย์
2. เด็กชายสุทธิรักษ์  ก้องเสียง
3. เด็กหญิงอรสา  น้อยหลุบเลา
 
1. นางประนอม  พรหมจารีย์
2. นางพรหมลิขิต  อาษาไชย
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 4 1. นางสาวฐิติณี  ศรีมณีสวัสดิ์
2. นางสาววรรณทิพย์  มูลสาร
3. นางสาวอรยา  ชูรัตน์
 
1. นายพคเณศร์  เวฬุวนารักษ์
2. นางสาวทิพวรรณ  คานชัยภูมิ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจันทิมา  พยัคฆ์มะเริง
2. นายพัชระ  ดงสาม
3. นายอานนท์  แก้วดวงใหญ่
 
1. นายพคเณศร์  เวฬุวนารักษ์
2. นางสาวทิพวรรณ  คานชัยภูมิ
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กชายศราวุฒิ  เลาะหะนะ
2. เด็กชายออมสิน  บุญทา
 
1. นางปิ่นมนัส  แสนมนตรี
2. นางประนอม  พรหมจารีย์
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายกฤติน  อาจหาญ
2. นายจักรวุฒิ  โพธิษา
 
1. นายธีรวิทย์  จันทอง