สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุขวิทยากรตั้งตรงจิตร๑๕ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 50.94 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงนสุการณ์  จำเริญ
 
1. นายศิวาวุธ  เบ้าทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 67.33 ทองแดง 12 1. นางสาวเนาวรัตน์  ประทุมวัน
 
1. นางสารีรัตน์  ปานเพชร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 76.2 เงิน 10 1. เด็กหญิงวงศ์ธิดา  ทัศศรี
 
1. นางนันธิดา  บุดดาพงษ์
 
4 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงมลิวรรณ  ทองดวง
2. เด็กหญิงวิสาขา  ยาวะโนภาส
3. เด็กหญิงอนัญญา  บุญรังษี
 
1. นายศิวาวุธ  เบ้าทอง
2. นายวิทูร  เรืองบุญ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 89 ทอง 7 1. นางสาวหทัยรัตน์  วงษ์ศิลป์
2. นางสาวเกตุแก้ว  สาธรราษฎร์
 
1. นางสารีรัตน์  ปานเพชร
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกุลชาติ  อมรวงศ์
 
1. นายวงษ์รัก  จันทร์ผิว
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวขวัญใจ  โคตรสมบัติ
2. เด็กชายศราวุธ  ทองเชื้อ
3. นางสาวอรอนงค์  ศิริโสม
 
1. นายกิติพงศ์  ไชยช่วย
2. นางเกศสุดา  ไชยช่วย
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอินทิรา  ชูรัตน์
 
1. นางเกศสุดา  ไชยช่วย
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นางสาวอุทุมพร  โคตรสมบติ
 
1. นายกิติพงษ์  ไชยช่วย
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสิทธโชค  ศรีวะรมย์
2. เด็กชายสุทธิรักษ์  ก้องเสียง
3. เด็กหญิงอรสา  น้อยหลุบเลา
 
1. นางประนอม  พรหมจารีย์
2. นางพรหมลิขิต  อาษาไชย
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 4 1. นางสาวฐิติณี  ศรีมณีสวัสดิ์
2. นางสาววรรณทิพย์  มูลสาร
3. นางสาวอรยา  ชูรัตน์
 
1. นายพคเณศร์  เวฬุวนารักษ์
2. นางสาวทิพวรรณ  คานชัยภูมิ
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจันทิมา  พยัคฆ์มะเริง
2. นายพัชระ  ดงสาม
3. นายอานนท์  แก้วดวงใหญ่
 
1. นายพคเณศร์  เวฬุวนารักษ์
2. นางสาวทิพวรรณ  คานชัยภูมิ
 
13 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กชายศราวุฒิ  เลาะหะนะ
2. เด็กชายออมสิน  บุญทา
 
1. นางปิ่นมนัส  แสนมนตรี
2. นางประนอม  พรหมจารีย์
 
14 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายกฤติน  อาจหาญ
2. นายจักรวุฒิ  โพธิษา
 
1. นายธีรวิทย์  จันทอง
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง 4 1. นายปฏิภาณ  สาธรราษฎร์
2. นางสาววัชรียา  โทมุลา
3. นางสาวศิริลักษณ์   ชารีนิวัฒน์
4. นายสิทธิพล  หาไชย
5. นางสาวเกษมณี  แก้วบุตรดี
 
1. นายจำนัน  ธนนา
2. นายสมเกียรติ  โคตรพันธ์
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 72.97 เงิน 8 1. เด็กหญิงชลิตา  คะตะวงษ์
 
1. นางละเอียด  จันทะศรี
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวมินตรา  ธาตุทอง
 
1. นายจำนัน  ธนนา
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  สิงห์แก้ว
 
1. นายสมชัย  คุรุรัตน์
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง 5 1. นายธวัชชัย  ตระการจันทร์
 
1. นางอรวรรณ  คุรุรัตน์
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 75 เงิน 8 1. เด็กชายต่อตระกูล  นาทองทิพย์
 
1. นายสมชัย  คุรุรัตน์
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจีรวัฒน์  เนตรหาญ
 
1. นายประภัสราภิวัฒน์  พูนผล
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 7 1. เด็กหญิงกัลยาณี  เจริญบุตร
 
1. นายประภัสราภิวัฒน์  พูนผล
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.2 ทอง 7 1. นางสาวสุภาภรณ์  ปิ่นทอง
 
1. นายประภัสราภิวัฒน์  พูนผล
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 71 เงิน 8 1. เด็กหญิงนาตาช่า  บอสนี่
 
1. นางรัชวรรณ  จำปา
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 7.5 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงวาสนา  โตนดไธสง
 
1. นางพัชริญา  สุขสิทธิ์
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 83.2 ทอง 5 1. เด็กหญิงพัชรี  รัตนสิงห์
 
1. นางพวงอ้อย  ไชยดี
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 96.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกรสุภา  เวชภันธ์
 
1. นางกัญญภัทร์  จันทร์ผิว
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภัทราพร  บุณยโพธิ
 
1. นางสาวเอมใจ  หลักแก้ว
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุพิชชา  พงอำนวย
 
1. MissXiang Yu  Lei
 
30 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงคณาพร  ทองมณี
2. เด็กหญิงมานิกา  ประทุมวัน
 
1. นางกรกต  กุบแก้ว
2. นางพัชริญา  สุขสิทธิ์
 
31 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกฤษณะ  พุ่มพยอม
2. เด็กชายบรรพต  วิสีสิทธิ์
 
1. นายอนุชิต  กุบแก้ว
2. นายวงษ์รัก  จันทร์ผิว
 
32 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 -1 - 1. นายรัฐพงศ์  สินธุพันธ์
 
1. นายชานนท์  จำปา
 
33 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 -1 -    
34 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธารารัตน์  ธนาคุณ
2. นางสาวผัลย์ศุภา  จำปารัตน์
3. นางสาวอารยา  ชื่นตา
 
1. นายอนุชิต  กุบแก้ว
2. นายสหรัฐ  กุบแก้ว
 
35 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธัญชนก  คำสา
2. เด็กหญิงธารีรัตน์  ปัญญนนทกานต์
3. เด็กหญิงนริศรา  เขียวขำ
4. เด็กหญิงน้ำฟ้า  โคตรสมบัติ
5. เด็กหญิงวชิราภรณ์  ไชยนนต์
6. เด็กหญิงวาสนา  วงค์สา
 
1. นางอรวรรณ  คุรุรัตน์
2. นายสมชัย  คุรุรัตน์
3. นายประภัสราภิวัฒน์  พูนผล
 
36 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธัญภรณ์  สีทา
2. นางสาวธาริตา  ชุปวา
3. นางสาวนิตยา  ถาพินนา
4. นางสาวพัชรี  ชินวงษ์
5. นางสาวสุจิตรา  หลอดแก้ว
6. นางสาวอรทัย  ทิศักดิ์
 
1. นางอรวรรณ  คุรุรัตน์
2. นายสมชัย  คุรุรัตน์
3. นายประภัสราภิวัฒน์  พูนผล
 
37 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  บุญเต็ม
2. เด็กหญิงนภัสสร  ศักดิ์ศรี
3. เด็กหญิงอริสา  องอาจ
 
1. นางรุจิตรา  ยานะรมย์
2. นางประภาพร  บุณยโพธิ