สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุขวิทยากรตั้งตรงจิตร๑๕ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 76.2 เงิน 10 1. เด็กหญิงวงศ์ธิดา  ทัศศรี
 
1. นางนันธิดา  บุดดาพงษ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 4 1. นางสาวฐิติณี  ศรีมณีสวัสดิ์
2. นางสาววรรณทิพย์  มูลสาร
3. นางสาวอรยา  ชูรัตน์
 
1. นายพคเณศร์  เวฬุวนารักษ์
2. นางสาวทิพวรรณ  คานชัยภูมิ
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กชายศราวุฒิ  เลาะหะนะ
2. เด็กชายออมสิน  บุญทา
 
1. นางปิ่นมนัส  แสนมนตรี
2. นางประนอม  พรหมจารีย์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 72.97 เงิน 8 1. เด็กหญิงชลิตา  คะตะวงษ์
 
1. นางละเอียด  จันทะศรี
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 75 เงิน 8 1. เด็กชายต่อตระกูล  นาทองทิพย์
 
1. นายสมชัย  คุรุรัตน์
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 71 เงิน 8 1. เด็กหญิงนาตาช่า  บอสนี่
 
1. นางรัชวรรณ  จำปา