สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70.25 เงิน 6 1. เด็กหญิงนิตยา  โยวราช
2. เด็กหญิงปริศณา  พิศโฉม
3. เด็กหญิงวิรดา  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางทัศนีย์  จวนสาง
2. นางสาวนิตยา  มุลตรีภักดิ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 10 1. นางสาวศิรินญา  หอมสิน
2. นายอนุชา  หินทอง
3. นางสาวอรยา  นิลกิจ
 
1. นางกัลยา  ดวงแก้ว
2. นางสาวพร  พันธ์สุข
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81 ทอง 6 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พิชัย
2. เด็กหญิงฐิติมา  บุญโถน
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  มาสุข
 
1. นางสาวนิตยา  มุลตรีภักดิ์
2. นางทัศนีย์  จวนสาง
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวนาถฤดี  ศิรินาม
2. นางสาวสิริธร  ต้นสูง
3. นางสาวสุจิตรา  บุญทัน
 
1. นางกัลยา  ดวงแก้ว
2. นางรำพรรณ  สิงหา
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. นางสาวพิมพ์ระพี  จุลบุดดี
2. นางสาวเก็จมณี  ประเสริฐสังข์
3. นายเจษฎา  กรดแก้ว
 
1. นางสาวเพียงดาว  เดชรักษา
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 81.3 ทอง 5 1. นางสาวจุลรัตน์  ทองแท้
2. นายธนพล  บัวโรย
3. นายสิทธิศักดิ์  สว่างวงษ์
 
1. นางสาวพร  พันธ์สุข
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายทศพล  กองสินแก้ว
2. เด็กชายอภิวัฒน์  หาญสัตย์
 
1. นางทัศนีย์  จวนสาง
2. นางสาวนิตยา  มุลตรีภักดิ์
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายนิวัฒน์  คำสุดที
2. นายวรวุธ  ทาบทอง
 
1. นางรำพรรณ  สิงหา
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 74 เงิน 4 1. เด็กชายธีรวัช  สายคูณ
2. เด็กชายมิตรธิพร  เงางาม
 
1. นายวิทยา  กรแก้ว
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงจิรัชยา  เครือคำ
2. เด็กหญิงพิมพ์รดา  จวนสาง
 
1. นางทัศนีย์  จวนสาง