สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพรรณัฎฎา   สุทธิปัญโญ
 
1. นางสาวสาริณ๊  โสภาวรรณ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 69 ทองแดง 11 1. นางสาวภัชราภรณ์  คำล้วน
 
1. นางวันเพ็ญ  กาศักดิ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุทธิดา  ทองเย็น
 
1. นางสาววราพร  ศรีเสน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 75 เงิน 6 1. นางสาวไพบูลย์  พงษ์ซื่อ
 
1. นางวันเพ็ญ  กาศักดิ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงหฤทัย  ฮวดพิทักษ์
 
1. นายยุตพงษ์  สิงหา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 86.2 ทอง 5 1. นางสาวพรนภา  อัคสิงห์
 
1. นางวันเพ็ญ  กาศักดิ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 1. นางสาวยุพาภรณ์  บุตรพรหม
2. เด็กหญิงสุพิชญา  ใจเรือง
 
1. นายยุตพงษ์  สิงหา
2. นายชานนท์  วงษ์หนองแวง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 78 เงิน 8 1. นางสาวสุระวดี  ชัยมี
2. นางสาวอารียา   สำเนียงดี
 
1. นางวันเพ็ญ  กาศักดิ์
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 9 1. นางสาวสุวนันท์  จันดี
 
1. นางสาวกิตติมา  มาคำพันธ์
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสิริจันทร์  คำบุตร
 
1. นางศุภิสรา  กรแก้ว
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชลธิชา  พิมเครือ
2. นายธนพล  กมล
 
1. นายบัญชา  คำชัย
2. นางสาวสำรี  ผิวผ่อง
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายทรงภพ  ทองสง่า
2. นางสาวนัทธิญาภร  สาตสิน
 
1. นางเพ็ญสิริ  คำชัย
2. นางศุภิสรา  กรแก้ว
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายมงคล  สุวรรณกุมาร
 
1. นางสาวสำรี  ผิวผ่อง
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายฐาปกรณ์  พรมพุ้ย
 
1. นายบัญชา  คำชัย
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70.25 เงิน 6 1. เด็กหญิงนิตยา  โยวราช
2. เด็กหญิงปริศณา  พิศโฉม
3. เด็กหญิงวิรดา  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางทัศนีย์  จวนสาง
2. นางสาวนิตยา  มุลตรีภักดิ์
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 10 1. นางสาวศิรินญา  หอมสิน
2. นายอนุชา  หินทอง
3. นางสาวอรยา  นิลกิจ
 
1. นางกัลยา  ดวงแก้ว
2. นางสาวพร  พันธ์สุข
 
17 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81 ทอง 6 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พิชัย
2. เด็กหญิงฐิติมา  บุญโถน
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  มาสุข
 
1. นางสาวนิตยา  มุลตรีภักดิ์
2. นางทัศนีย์  จวนสาง
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวนาถฤดี  ศิรินาม
2. นางสาวสิริธร  ต้นสูง
3. นางสาวสุจิตรา  บุญทัน
 
1. นางกัลยา  ดวงแก้ว
2. นางรำพรรณ  สิงหา
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. นางสาวพิมพ์ระพี  จุลบุดดี
2. นางสาวเก็จมณี  ประเสริฐสังข์
3. นายเจษฎา  กรดแก้ว
 
1. นางสาวเพียงดาว  เดชรักษา
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 81.3 ทอง 5 1. นางสาวจุลรัตน์  ทองแท้
2. นายธนพล  บัวโรย
3. นายสิทธิศักดิ์  สว่างวงษ์
 
1. นางสาวพร  พันธ์สุข
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายทศพล  กองสินแก้ว
2. เด็กชายอภิวัฒน์  หาญสัตย์
 
1. นางทัศนีย์  จวนสาง
2. นางสาวนิตยา  มุลตรีภักดิ์
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายนิวัฒน์  คำสุดที
2. นายวรวุธ  ทาบทอง
 
1. นางรำพรรณ  สิงหา
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 74 เงิน 4 1. เด็กชายธีรวัช  สายคูณ
2. เด็กชายมิตรธิพร  เงางาม
 
1. นายวิทยา  กรแก้ว
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงจิรัชยา  เครือคำ
2. เด็กหญิงพิมพ์รดา  จวนสาง
 
1. นางทัศนีย์  จวนสาง
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86.4 ทอง 6 1. เด็กหญิงน้ำฝน  แซ่เจ็ง
2. เด็กหญิงสงกรานต์  จันทพร
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  จันโทรัตน์
4. เด็กหญิงอรทัย  ศรีสุข
5. เด็กหญิงอารียา  ศรีตาคร
 
1. นายทนงศักดิ์   ดวงแก้ว
2. นางอรพิน  สว่างวงษ์
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 80 ทอง 7 1. นางสาวกมลทิพย์  ภาษี
2. นางสาวจุฑามาศ  จันทะพันธ์
3. นางสาวนภาพร  บุตรไธสง
4. นางสาวศศิธร  ภูเอิบ
5. นางสาวอมรรัตน์  สร้อยรักษ์
 
1. นายทนงศักดิ์  ดวงแก้ว
2. นางอรพิน  สว่างวงษ์
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 6 1. นางสาวกรณ์วิภา  การร้อย
2. นายทรงเกียรติ  จอกแก้ว
3. นางสาวนิสาชล  คำเครือ
4. นางสาวสิริยากร  บัวโรย
5. นางสาวสุธัญญา  บวชดอน
 
1. นางสาวโสรัจจ์  บุญช่วย
2. นางอรพิน  สว่างวงษ์
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 72.67 เงิน 10 1. นางสาวกัลยาณี  บุญสาร
2. นางสาวกิตติยา  ศรีหาคุณ
3. นางสาวดวงผกา  นอนิลศรี
4. นางสาวปิยธิดา  วงศา
5. นางสาวศันสนีย์  สีตะบุตร
 
1. นายสังคม  ทองนาค
2. นางสาวโสรัจจ์  บุญช่วย
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.76 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนภัสสร  ลาวรรณา
 
1. นางสาวโสรัจจ์  บุญช่วย
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววนิดา  ยางก้อน
 
1. นางสาวโสรัจจ์  บุญช่วย
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 11 1. เด็กหญิงอทิตยา  ทองดี
2. เด็กชายเรืองศักดิ์  การิกาญจน์
 
1. นายทนงศักดิ์   ดวงแก้ว
2. นางอรพิน  สว่างวงษ์
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.4 ทอง 9 1. นางสาวสุชานาฎ  ศรีระชาติ
2. นายอนวรรตน์   ภิริยารมย์
 
1. นายทนงศักดิ์   ดวงแก้ว
2. นางอรพิน  สว่างวงษ์
 
33 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 86 ทอง 5 1. นางสาวชลธิชา  ยศมา
2. นางสาวนงลักษณ์  น้อยคูณ
3. นางสาวนฤมล  ทวยทน
4. นางสาวนิตยา  เบ้าช้างเผือก
5. นางสาวปนัดดา  เหล็กดี
6. นางสาวประภาพร  ยอดขำ
7. นายมนตรี  พลโยธา
8. นางสาววนิดา  พิจารณ์
9. นางสาววรรวิภา  สายบุญเลิศ
10. นางสาววัลวิภา  สีระชาติ
11. นางสาวศิริลักษณ์  แสนเมือง
12. นางสาวเพ็ญพิชชา  พุทธิขัน
13. นางสาวเสาวนีย์  วงศ์เตชะ
 
1. นางสาวชื่นกรุณา  ทิพจันทร์
 
34 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 60 ทองแดง 11 1. นางสาวภควดี  เหล่าเรือง
2. นางสาวรสรินทร์  สายกาลย์
 
1. นายวุฒิศักดิ์   เครือแสง
2. นางสาวชื่นกรุณา  ทิพจันทร์
 
35 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนภารัตน์  จุลบุตรดี
2. นายภาณุวัฒน์  ปัญญายิ่ง
 
1. นางสาวชื่นกรุณา  ทิพจันทร์
2. นายวุฒิศักดิ์  เครือแสง
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววรางคณา  เจริญพันธ์
 
1. นายยุทธพงษ์  อุสิงห์คำ
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กชายณัฐพล  ภาษิตย์
 
1. นายยุทธพงษ์  อุสิงห์คำ
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 89 ทอง 6 1. นางสาวนภาพร  จันทร์สมัคร
 
1. นายยุทธพงษ์  อุสิงห์คำ
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 5 1. นางสาวปริยาภรณ์  หาญเสนา
 
1. นายยุทธพงษ์  อุสิงห์คำ
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายทวีชัย  เสนสี
2. เด็กหญิงละอองดาว  ภิริยารมณ์
 
1. นายยุทธพงษ์  อุสิงห์คำ
2. นางฤทัยรัตน์  ผองขำ
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 75 เงิน 8 1. นางสาวสายฝน  ทวนเงิน
 
1. นายยุทธพงษ์  อุสิงห์คำ
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  บุญก่ำ
 
1. นายอาคม  คำแก้ว
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอริญา  เกษหอม
 
1. นายอาคม  คำแก้ว
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอนุลักษณ์  หลักชัย
 
1. นายอาคม  คำแก้ว
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 86.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรัชนีกร  แสวงสาย
 
1. นายอาคม  คำแก้ว
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนงลักษณ์  น้อยคูณ
 
1. นางวัญเพ็ญ  กาศักดิ์
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 81.2 ทอง 7 1. นายธีรวัฒน์  อินทนนท์
2. นางสาวภัชราภรณ์  คำล้วน
3. นายวิวัฒน์  สายทองคำ
4. นายสิทธิชัย  สิงห์ลอ
5. นายอภิชัย  สมยา
6. นางสาวอรนุช  รวมธรรม
 
1. นายยุทธพงษ์  อุสิงห์คำ
2. นายฤทัยรัตน์  ผองขำ
3. นายวิทยา  กรแก้ว
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวภัชราวรรณ  สีกวาง
 
1. นายยุทธพงษ์  อุสิงห์คำ
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.6 ทอง 4 1. นางสาวรัตน์ติกาญจน์  ผ่านชมภู
 
1. นายยุทธพงษ์  อุสิงห์คำ
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงอรพิน  คำอ้วน
 
1. นายยุทธพงษ์  อุสิงห์คำ
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรัตนาพร  หนูเนตร
 
1. นายยุทธพงษ์  อุสิงห์คำ
 
52 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 71 เงิน 8 1. เด็กหญิงปานฤดี  พึ่งกิจ
 
1. นางกนกพูน  มีแก้ว
 
53 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 62.4 ทองแดง 11 1. นางสาวพัชราภา  คำล้วน
 
1. นางกนกพูน  มีแก้ว
 
54 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 27.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชลดา  เสาแพง
 
1. นางไพริน  สมชอบ
 
55 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 15 เข้าร่วม 4 1. นางสาวสิรินยา  ประเสริฐสังข์
 
1. นายนรารักษ์  นันทศรี
 
56 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 79.25 เงิน 8 1. เด็กหญิงศรัทธาทิพย์  ศรีพุทธรินทร์
 
1. นางกนกพูน  มีแก้ว
 
57 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 10 1. นางสาวอาริยา  สาตสิน
 
1. นางสาวกนกพูน  มีแก้ว
 
58 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวันเฉลิม  ปวงสุข
 
1. นางสาวธิติมา  บุญชื่น
 
59 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 81.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววิไลลักษณ์  เนียมครุฑ
 
1. นางสาวธิติมา  บุญชื่น
 
60 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงพรทิพย์  นิวัติ
2. เด็กหญิงศิริพร  นิวัติ
 
1. นางไพริน  สมชอบ
2. นางสาวดวงเนตร  แสนทรสิน
 
61 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนุชจรี  ตองอ่อน
2. นางสาวสุพัตรา  ภูเอิบ
 
1. นางสาวดวงเนตร  แสนทรสิน
2. นางไพริน   สมชอบ
 
62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงนิศากร  วังอาจ
2. เด็กหญิงภัสภาภรณ์  นิศรี
3. เด็กหญิงอุษณีย์  กรแก้ว
 
1. นางจิราวรรณ  ขันเงิน
2. นางสาวสาริณีย์  โสภาวรรณ์
 
63 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 8 1. นางสาวกัญญาณี  กิ่งสุวรรณ
2. นางสาวปิยธิดา  ลาวรรณา
3. นางสาววรพรรณ  ศรีไชยา
 
1. นางจิราวรรณ  ขันเงิน
2. นางวันเพ็ญ  กาศักดิ์
 
64 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 81.6 ทอง 4 1. เด็กหญิงชนกพร   ตุ้ยศักดา
2. เด็กหญิงศศิมาภรณ์   ม่วงทอง
3. เด็กหญิงอรกมล  จิตอาคะ
 
1. นางสาวจิราวรรณ  ขันเงิน
2. นางสาวสาริณี  โสภาวรรณ์
 
65 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 86.2 ทอง 4 1. นางสาวชณิกา  สมสืบ
2. นางสาวประภัสสร  บุญหลัง
3. นางสาวพรสวรรค์  มลาวรรณ์
 
1. นางจิราวรรณ  ขันเงิน
2. นางวันเพ็ญ  กาศักดิ์
 
66 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 80.25 ทอง 4 1. นางสาววนิดา  พงษ์ซื่อ
 
1. นายชานนท์  วงษ์หนองแวง
 
67 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 82.75 ทอง 7 1. นางสาวปลิตา  สิริสาร
 
1. นายชานนท์  วงษ์หนองแวง
 
68 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง 7 1. เด็กหญิงจีรวรรณ   สอนอาจ
2. เด็กหญิงพิยดา    ดวงมณีย์
 
1. นางสาวจิราภรณ์  อุทัย
2. นายศิวพล  ลันละนา
 
69 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกนกภร   ดวงมณีย์
2. นางสาวสิริอร   พิมพ์พันธ์
 
1. นางสาวจิราภรณ์  อุทัย
2. นายศิวพล  ลันละนา
 
70 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กชายธีรศักดิ์   อุปัชฌาย์
2. เด็กชายพิภพ   ลายเมฆ
 
1. นางสาวจิราภรณ์  อุทัย
2. นายศิวพล  ลันละนา
 
71 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 66.2 ทองแดง 7 1. เด็กชายนิราวรรณ   ทุมนอก
2. เด็กหญิงโยธกา   ภาโค
 
1. นางสาวจิราภรณ์  อุทัย
2. นายศิวพล  ลันละนา
 
72 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 89 ทอง 4 1. นายอาคเนย์   บุญเสริม
2. นายไกรสร   ควรชอบ
 
1. นายศิวพล  ลันละนา
2. นางสาวจิราภรณ์  อุทัย
 
73 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนลธวัช   การบุญ
2. นางสาวศศิธร   ศิรินาม
 
1. นายศิวพล  ลันละนา
2. นางสาวจิราภรณ์  อุทัย
 
74 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 4 1. นางสาวชลาลัย   สายกองคำ
2. นายฐานวัฒน์   ยอดเอื้อ
3. นางสาวอรปรียา   ศตะกูรมะ
 
1. นางสาวจิราภรณ์  อุทัย
2. นายศิวพล  ลันละนา
 
75 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 9 1. นางสาวรุ่งทิพย์   บุตรพรม
2. นางสาวเสาวนีย์   วงค์เตชะ
 
1. นายศิวพล   ลันละนา
2. นางสาวจิราภรณ์  อุทัย
 
76 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรพัฒน์  กรสินแก้ว
2. เด็กชายภัทรพล  ศรีแสง
3. เด็กชายโชคทวี  วิลามาศ
 
1. นายณัฐพล  ห้องแซง
2. นายศิวพล  ลันละนา
 
77 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธีรวัฒน์  อินทนนท์
2. นายสุทธิชัย  ชัยมี
3. นายโสวัจน์  รัตนเรืองศรี
 
1. นายวิทยา  กรแก้ว
2. นายยุทธพงษ์  อุสิงห์คำ
 
78 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 91 ทอง 4 1. นางสาวกนกวรรณ  ขนันเนือง
2. นางสาวนวลนภา  กองแก้ว
3. นางสาวน้ำทิพย์  กองสินแก้ว
4. นางสาวศุภานัน  มีแก้ว
5. นางสาวสุภานัน   ศรีหาคุณ
6. นางสาวอริญา  กองใจ
 
1. นางพรพิมล   แสงโชติ
2. นายพลาวุธ  สุวรรณรัตน์
3. นางสาวจิราภรณ์  อุทัย
 
79 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญธิญา  มิ่งแก้ว
2. นางสาวชลียา  ธรรมคุณ
3. นางสาวศศิวิมล  คำแก้ว
 
1. นางสาวสาริณี  โสภาวรรณ์
2. นางพรพิมล   แสงโชติ