สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 10 1. นางสาวศิรินญา  หอมสิน
2. นายอนุชา  หินทอง
3. นางสาวอรยา  นิลกิจ
 
1. นางกัลยา  ดวงแก้ว
2. นางสาวพร  พันธ์สุข
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 27.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชลดา  เสาแพง
 
1. นางไพริน  สมชอบ
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 15 เข้าร่วม 4 1. นางสาวสิรินยา  ประเสริฐสังข์
 
1. นายนรารักษ์  นันทศรี
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 10 1. นางสาวอาริยา  สาตสิน
 
1. นางสาวกนกพูน  มีแก้ว
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 8 1. นางสาวกัญญาณี  กิ่งสุวรรณ
2. นางสาวปิยธิดา  ลาวรรณา
3. นางสาววรพรรณ  ศรีไชยา
 
1. นางจิราวรรณ  ขันเงิน
2. นางวันเพ็ญ  กาศักดิ์