สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 69 ทองแดง 11 1. นางสาวภัชราภรณ์  คำล้วน
 
1. นางวันเพ็ญ  กาศักดิ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 1. นางสาวยุพาภรณ์  บุตรพรหม
2. เด็กหญิงสุพิชญา  ใจเรือง
 
1. นายยุตพงษ์  สิงหา
2. นายชานนท์  วงษ์หนองแวง
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 60 ทองแดง 11 1. นางสาวภควดี  เหล่าเรือง
2. นางสาวรสรินทร์  สายกาลย์
 
1. นายวุฒิศักดิ์   เครือแสง
2. นางสาวชื่นกรุณา  ทิพจันทร์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 5 1. นางสาวปริยาภรณ์  หาญเสนา
 
1. นายยุทธพงษ์  อุสิงห์คำ
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 62.4 ทองแดง 11 1. นางสาวพัชราภา  คำล้วน
 
1. นางกนกพูน  มีแก้ว
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 66.2 ทองแดง 7 1. เด็กชายนิราวรรณ   ทุมนอก
2. เด็กหญิงโยธกา   ภาโค
 
1. นางสาวจิราภรณ์  อุทัย
2. นายศิวพล  ลันละนา
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 9 1. นางสาวรุ่งทิพย์   บุตรพรม
2. นางสาวเสาวนีย์   วงค์เตชะ
 
1. นายศิวพล   ลันละนา
2. นางสาวจิราภรณ์  อุทัย