สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 75 เงิน 6 1. นางสาวไพบูลย์  พงษ์ซื่อ
 
1. นางวันเพ็ญ  กาศักดิ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 78 เงิน 8 1. นางสาวสุระวดี  ชัยมี
2. นางสาวอารียา   สำเนียงดี
 
1. นางวันเพ็ญ  กาศักดิ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 9 1. นางสาวสุวนันท์  จันดี
 
1. นางสาวกิตติมา  มาคำพันธ์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70.25 เงิน 6 1. เด็กหญิงนิตยา  โยวราช
2. เด็กหญิงปริศณา  พิศโฉม
3. เด็กหญิงวิรดา  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางทัศนีย์  จวนสาง
2. นางสาวนิตยา  มุลตรีภักดิ์
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. นางสาวพิมพ์ระพี  จุลบุดดี
2. นางสาวเก็จมณี  ประเสริฐสังข์
3. นายเจษฎา  กรดแก้ว
 
1. นางสาวเพียงดาว  เดชรักษา
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 74 เงิน 4 1. เด็กชายธีรวัช  สายคูณ
2. เด็กชายมิตรธิพร  เงางาม
 
1. นายวิทยา  กรแก้ว
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงจิรัชยา  เครือคำ
2. เด็กหญิงพิมพ์รดา  จวนสาง
 
1. นางทัศนีย์  จวนสาง
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 72.67 เงิน 10 1. นางสาวกัลยาณี  บุญสาร
2. นางสาวกิตติยา  ศรีหาคุณ
3. นางสาวดวงผกา  นอนิลศรี
4. นางสาวปิยธิดา  วงศา
5. นางสาวศันสนีย์  สีตะบุตร
 
1. นายสังคม  ทองนาค
2. นางสาวโสรัจจ์  บุญช่วย
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนภารัตน์  จุลบุตรดี
2. นายภาณุวัฒน์  ปัญญายิ่ง
 
1. นางสาวชื่นกรุณา  ทิพจันทร์
2. นายวุฒิศักดิ์  เครือแสง
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กชายณัฐพล  ภาษิตย์
 
1. นายยุทธพงษ์  อุสิงห์คำ
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 75 เงิน 8 1. นางสาวสายฝน  ทวนเงิน
 
1. นายยุทธพงษ์  อุสิงห์คำ
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 71 เงิน 8 1. เด็กหญิงปานฤดี  พึ่งกิจ
 
1. นางกนกพูน  มีแก้ว
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 79.25 เงิน 8 1. เด็กหญิงศรัทธาทิพย์  ศรีพุทธรินทร์
 
1. นางกนกพูน  มีแก้ว
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงพรทิพย์  นิวัติ
2. เด็กหญิงศิริพร  นิวัติ
 
1. นางไพริน  สมชอบ
2. นางสาวดวงเนตร  แสนทรสิน
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนุชจรี  ตองอ่อน
2. นางสาวสุพัตรา  ภูเอิบ
 
1. นางสาวดวงเนตร  แสนทรสิน
2. นางไพริน   สมชอบ
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กชายธีรศักดิ์   อุปัชฌาย์
2. เด็กชายพิภพ   ลายเมฆ
 
1. นางสาวจิราภรณ์  อุทัย
2. นายศิวพล  ลันละนา
 
17 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 4 1. นางสาวชลาลัย   สายกองคำ
2. นายฐานวัฒน์   ยอดเอื้อ
3. นางสาวอรปรียา   ศตะกูรมะ
 
1. นางสาวจิราภรณ์  อุทัย
2. นายศิวพล  ลันละนา