สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพรรณัฎฎา   สุทธิปัญโญ
 
1. นางสาวสาริณ๊  โสภาวรรณ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุทธิดา  ทองเย็น
 
1. นางสาววราพร  ศรีเสน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงหฤทัย  ฮวดพิทักษ์
 
1. นายยุตพงษ์  สิงหา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 86.2 ทอง 5 1. นางสาวพรนภา  อัคสิงห์
 
1. นางวันเพ็ญ  กาศักดิ์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสิริจันทร์  คำบุตร
 
1. นางศุภิสรา  กรแก้ว
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชลธิชา  พิมเครือ
2. นายธนพล  กมล
 
1. นายบัญชา  คำชัย
2. นางสาวสำรี  ผิวผ่อง
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายทรงภพ  ทองสง่า
2. นางสาวนัทธิญาภร  สาตสิน
 
1. นางเพ็ญสิริ  คำชัย
2. นางศุภิสรา  กรแก้ว
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายมงคล  สุวรรณกุมาร
 
1. นางสาวสำรี  ผิวผ่อง
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายฐาปกรณ์  พรมพุ้ย
 
1. นายบัญชา  คำชัย
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81 ทอง 6 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พิชัย
2. เด็กหญิงฐิติมา  บุญโถน
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  มาสุข
 
1. นางสาวนิตยา  มุลตรีภักดิ์
2. นางทัศนีย์  จวนสาง
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 81.3 ทอง 5 1. นางสาวจุลรัตน์  ทองแท้
2. นายธนพล  บัวโรย
3. นายสิทธิศักดิ์  สว่างวงษ์
 
1. นางสาวพร  พันธ์สุข
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86.4 ทอง 6 1. เด็กหญิงน้ำฝน  แซ่เจ็ง
2. เด็กหญิงสงกรานต์  จันทพร
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  จันโทรัตน์
4. เด็กหญิงอรทัย  ศรีสุข
5. เด็กหญิงอารียา  ศรีตาคร
 
1. นายทนงศักดิ์   ดวงแก้ว
2. นางอรพิน  สว่างวงษ์
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 80 ทอง 7 1. นางสาวกมลทิพย์  ภาษี
2. นางสาวจุฑามาศ  จันทะพันธ์
3. นางสาวนภาพร  บุตรไธสง
4. นางสาวศศิธร  ภูเอิบ
5. นางสาวอมรรัตน์  สร้อยรักษ์
 
1. นายทนงศักดิ์  ดวงแก้ว
2. นางอรพิน  สว่างวงษ์
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 6 1. นางสาวกรณ์วิภา  การร้อย
2. นายทรงเกียรติ  จอกแก้ว
3. นางสาวนิสาชล  คำเครือ
4. นางสาวสิริยากร  บัวโรย
5. นางสาวสุธัญญา  บวชดอน
 
1. นางสาวโสรัจจ์  บุญช่วย
2. นางอรพิน  สว่างวงษ์
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.76 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนภัสสร  ลาวรรณา
 
1. นางสาวโสรัจจ์  บุญช่วย
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววนิดา  ยางก้อน
 
1. นางสาวโสรัจจ์  บุญช่วย
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 11 1. เด็กหญิงอทิตยา  ทองดี
2. เด็กชายเรืองศักดิ์  การิกาญจน์
 
1. นายทนงศักดิ์   ดวงแก้ว
2. นางอรพิน  สว่างวงษ์
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.4 ทอง 9 1. นางสาวสุชานาฎ  ศรีระชาติ
2. นายอนวรรตน์   ภิริยารมย์
 
1. นายทนงศักดิ์   ดวงแก้ว
2. นางอรพิน  สว่างวงษ์
 
19 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 86 ทอง 5 1. นางสาวชลธิชา  ยศมา
2. นางสาวนงลักษณ์  น้อยคูณ
3. นางสาวนฤมล  ทวยทน
4. นางสาวนิตยา  เบ้าช้างเผือก
5. นางสาวปนัดดา  เหล็กดี
6. นางสาวประภาพร  ยอดขำ
7. นายมนตรี  พลโยธา
8. นางสาววนิดา  พิจารณ์
9. นางสาววรรวิภา  สายบุญเลิศ
10. นางสาววัลวิภา  สีระชาติ
11. นางสาวศิริลักษณ์  แสนเมือง
12. นางสาวเพ็ญพิชชา  พุทธิขัน
13. นางสาวเสาวนีย์  วงศ์เตชะ
 
1. นางสาวชื่นกรุณา  ทิพจันทร์
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววรางคณา  เจริญพันธ์
 
1. นายยุทธพงษ์  อุสิงห์คำ
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 89 ทอง 6 1. นางสาวนภาพร  จันทร์สมัคร
 
1. นายยุทธพงษ์  อุสิงห์คำ
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายทวีชัย  เสนสี
2. เด็กหญิงละอองดาว  ภิริยารมณ์
 
1. นายยุทธพงษ์  อุสิงห์คำ
2. นางฤทัยรัตน์  ผองขำ
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  บุญก่ำ
 
1. นายอาคม  คำแก้ว
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอริญา  เกษหอม
 
1. นายอาคม  คำแก้ว
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอนุลักษณ์  หลักชัย
 
1. นายอาคม  คำแก้ว
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 86.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรัชนีกร  แสวงสาย
 
1. นายอาคม  คำแก้ว
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนงลักษณ์  น้อยคูณ
 
1. นางวัญเพ็ญ  กาศักดิ์
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 81.2 ทอง 7 1. นายธีรวัฒน์  อินทนนท์
2. นางสาวภัชราภรณ์  คำล้วน
3. นายวิวัฒน์  สายทองคำ
4. นายสิทธิชัย  สิงห์ลอ
5. นายอภิชัย  สมยา
6. นางสาวอรนุช  รวมธรรม
 
1. นายยุทธพงษ์  อุสิงห์คำ
2. นายฤทัยรัตน์  ผองขำ
3. นายวิทยา  กรแก้ว
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวภัชราวรรณ  สีกวาง
 
1. นายยุทธพงษ์  อุสิงห์คำ
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.6 ทอง 4 1. นางสาวรัตน์ติกาญจน์  ผ่านชมภู
 
1. นายยุทธพงษ์  อุสิงห์คำ
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงอรพิน  คำอ้วน
 
1. นายยุทธพงษ์  อุสิงห์คำ
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรัตนาพร  หนูเนตร
 
1. นายยุทธพงษ์  อุสิงห์คำ
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวันเฉลิม  ปวงสุข
 
1. นางสาวธิติมา  บุญชื่น
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 81.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววิไลลักษณ์  เนียมครุฑ
 
1. นางสาวธิติมา  บุญชื่น
 
35 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงนิศากร  วังอาจ
2. เด็กหญิงภัสภาภรณ์  นิศรี
3. เด็กหญิงอุษณีย์  กรแก้ว
 
1. นางจิราวรรณ  ขันเงิน
2. นางสาวสาริณีย์  โสภาวรรณ์
 
36 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 81.6 ทอง 4 1. เด็กหญิงชนกพร   ตุ้ยศักดา
2. เด็กหญิงศศิมาภรณ์   ม่วงทอง
3. เด็กหญิงอรกมล  จิตอาคะ
 
1. นางสาวจิราวรรณ  ขันเงิน
2. นางสาวสาริณี  โสภาวรรณ์
 
37 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 86.2 ทอง 4 1. นางสาวชณิกา  สมสืบ
2. นางสาวประภัสสร  บุญหลัง
3. นางสาวพรสวรรค์  มลาวรรณ์
 
1. นางจิราวรรณ  ขันเงิน
2. นางวันเพ็ญ  กาศักดิ์
 
38 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 80.25 ทอง 4 1. นางสาววนิดา  พงษ์ซื่อ
 
1. นายชานนท์  วงษ์หนองแวง
 
39 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 82.75 ทอง 7 1. นางสาวปลิตา  สิริสาร
 
1. นายชานนท์  วงษ์หนองแวง
 
40 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง 7 1. เด็กหญิงจีรวรรณ   สอนอาจ
2. เด็กหญิงพิยดา    ดวงมณีย์
 
1. นางสาวจิราภรณ์  อุทัย
2. นายศิวพล  ลันละนา
 
41 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกนกภร   ดวงมณีย์
2. นางสาวสิริอร   พิมพ์พันธ์
 
1. นางสาวจิราภรณ์  อุทัย
2. นายศิวพล  ลันละนา
 
42 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 89 ทอง 4 1. นายอาคเนย์   บุญเสริม
2. นายไกรสร   ควรชอบ
 
1. นายศิวพล  ลันละนา
2. นางสาวจิราภรณ์  อุทัย
 
43 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนลธวัช   การบุญ
2. นางสาวศศิธร   ศิรินาม
 
1. นายศิวพล  ลันละนา
2. นางสาวจิราภรณ์  อุทัย
 
44 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรพัฒน์  กรสินแก้ว
2. เด็กชายภัทรพล  ศรีแสง
3. เด็กชายโชคทวี  วิลามาศ
 
1. นายณัฐพล  ห้องแซง
2. นายศิวพล  ลันละนา
 
45 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธีรวัฒน์  อินทนนท์
2. นายสุทธิชัย  ชัยมี
3. นายโสวัจน์  รัตนเรืองศรี
 
1. นายวิทยา  กรแก้ว
2. นายยุทธพงษ์  อุสิงห์คำ
 
46 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 91 ทอง 4 1. นางสาวกนกวรรณ  ขนันเนือง
2. นางสาวนวลนภา  กองแก้ว
3. นางสาวน้ำทิพย์  กองสินแก้ว
4. นางสาวศุภานัน  มีแก้ว
5. นางสาวสุภานัน   ศรีหาคุณ
6. นางสาวอริญา  กองใจ
 
1. นางพรพิมล   แสงโชติ
2. นายพลาวุธ  สุวรรณรัตน์
3. นางสาวจิราภรณ์  อุทัย
 
47 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญธิญา  มิ่งแก้ว
2. นางสาวชลียา  ธรรมคุณ
3. นางสาวศศิวิมล  คำแก้ว
 
1. นางสาวสาริณี  โสภาวรรณ์
2. นางพรพิมล   แสงโชติ