สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 11 1. นางสาวพรชิตา  จันทร์ดวง
 
1. นางธัญวรัตน์  เสนาพรม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 69 ทองแดง 11 1. นางสาวบุษบา  มูลมะณี
 
1. นางธัญวรัตน์  เสนาพรม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 46.29 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงชรันญา  พันโนริด
 
1. นางธัญวรัตน์  เสนาพรม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 11 1. นางสาวพลอยไพลิน  ขอสุข
 
1. นางธัญวรัตน์  เสนาพรม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงรินลดา  ทำนุ
2. เด็กหญิงอรทัย  ราชบุตรศรี
 
1. นางธัญวรัตน์  เสนาพรม
2. นายรพีภัทร  สุภราช
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 78 เงิน 8 1. นางสาวจิดารัตน์  ร่วมสุข
2. นางสาวอภิญญา  พันศรี
 
1. นางธัญวรัตน์  เสนาพรม
2. นายรพีภัทร  สุภราช
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 5 1. นางสาววรรณภา  นพรัมย์
 
1. นายนิติ  แนวบุตร
 
8 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายชัยสิทธิ์  บังเอิญ
2. เด็กชายอัษฎาวุธ  สว่างแสง
3. เด็กชายอำนาจ  กลิ่นหอม
 
1. นายนิติ  แนวบุตร
2. ว่าที่ร้อยโทประสาน  ทองยอด
 
9 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 75 เงิน 6    
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 55.5 เข้าร่วม 8 1. นางสาวณัฐดาพร  ดวงศรี
2. เด็กชายทนงศักดิ์  บุญจันทร์
3. นางสาวเกศดา  ก้องเสียง
 
1. นางสุภาวดี  เพชรอุบล
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 27 เข้าร่วม 8 1. นางสาวนิภาพร  ประกอบแสง
2. นายศิริพงษ์  ทองคำ
3. นางสาวสุกัญญา  พรมจันทร์
 
1. นางสุภาวดี  เพชรอุบล
 
12 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 78 เงิน 11 1. นางสาวกรทิพร   ผิวอ่อน
2. นางสาวพัชรา  รองจำนงค์
3. นางสาวศิริวงศ์  สะวิลัย
 
1. นางสุภาวดี  เพชรอุบล
2. นางนางจารุวรรณ์  มาลัย
 
13 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 74 เงิน 8 1. นางสาวปนัดดา  จันทร์เพชร
2. นางสาวปรารถนา  แก้วศิริ
3. นางสาวพนัสดา  ล้วนศรี
 
1. นางสุภาวดี  เพชรอุบล
2. นางเบญจมาศ  จันทะมาลา
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 78 เงิน 9 1. เด็กหญิงกิรนันท์  บุญปัด
2. เด็กหญิงปัญจมา  ชมพูนอก
3. เด็กชายวิธวัฒน์  จูมศรี
4. เด็กชายเทียนชัย  ขอสุข
5. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  พูดดี
 
1. นางสาวลินดา  หนองยาง
2. นางสาวพิมพัฒน์  ไชยโคตร
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 77.87 เงิน 7 1. เด็กหญิงจันจิรา  รัตน์สูงเนิน
 
1. นางสาวลินดา  หนองยาง
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83.33 ทอง 9 1. เด็กหญิงศิรินภา  ปกป้อง
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  บุญปัด
 
1. นางณิชชาภัทร  ศิริโสม
2. นางสาวลินดา  หนองยาง
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90 ทอง 8 1. นายอนุวัฒน์  โพนทัน
2. นางสาวเบญจมาศ  เนื้อมั่น
 
1. นางณิชชาภัทร  ศิริโสม
2. นางสาวลินดา  หนองยาง
 
18 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 78.72 เงิน 7 1. เด็กหญิงกนกอร  นามแก้ว
2. เด็กชายณรงค์ชัย  ปกป้อง
3. เด็กชายดำรงค์ฤทธิ์   ผิวอ่อน
4. เด็กชายธีรภัทร  โคตรฉัยยา
5. เด็กชายธีระศักดิ์  บุญปัด
6. เด็กชายปกรณ์ลัม  ช้างลอย
7. เด็กหญิงปิยะภรณ์  นามแก้ว
8. เด็กหญิงรินลดา  ทำนุ
9. เด็กชายวิรัตน์  สมจิตร
10. เด็กหญิงสุกัญญา  จารีรัตน์
11. เด็กหญิงสุรินทร์ธา  คะนาทอง
12. เด็กหญิงอรทัย  ราชบุตรศรี
13. เด็กหญิงอรวรรณ  พิจารณ์
14. นางสาวอรอนงค์  วงศ์ทอง
15. เด็กชายอิทธิชัย  ประกอบแสง
 
1. นางอรุณี   สมยืน
2. นางสุภาณี   ผองขำ
 
19 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงบุญรัตน์  เวชกามา
2. เด็กหญิงปานวาด  พุทธขันธ์
 
1. นางสุภาณี   ผองขำ
2. นางอรุณี   สมยืน
 
20 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 60 ทองแดง 11 1. นายสหรัฐ  บุญขันธ์
2. นายอาทิตย์  ปาปักเข
 
1. นางสุภาณี   ผองขำ
2. นางอรุณี   สมยืน
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นายศิวัธชัย  ภูมิสะอาด
 
1. นางจิตรา  ไทยเครือวัลย์
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสุริยชัย  เพียงทอง
 
1. นางจิตรา  ไทยเครือวัลย์
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสิรินภา  ปกป้อง
 
1. นางจิตรา  ไทยเครือวัลย์
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นายภานุเดช  ดวงศรี
 
1. นางจิตรา  ไทยเครือวัลย์
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสิทธิพร  โสภา
 
1. นางจิตรา  ไทยเครือวัลย์
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววันนิพา  เปรี่ยมนอง
 
1. นางจิตรา  ไทยเครือวัลย์
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศิริขวัญ  เยี่ยมสันเทียะ
 
1. นางจิตรา  ไทยเครือวัลย์
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธารทิพย์  ชื่นบาน
2. นายปฏิภาณ  คำปัญญา
3. นายพินิจ  เปรี่ยมนอง
4. นายภานุเดช  ดวงศรี
5. นางสาววรรณภา  นพรัมย์
6. นายศราพงษ์  จูมพิลา
7. นางสาวศิริขวัญ  เยี่ยมสันเทียะ
8. นายโชคชัย  พิจารณ์
 
1. นายสาธิต  ไทยเครือวัลย์
2. นางจิตรา  ไทยเครือวัลย์
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวศิริขวัญ  เยี่ยมสันเทียะ
 
1. นางจิตรา  ไทยเครือวัลย์
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววันนิพา  เปรี่ยมนอง
 
1. นางจิตรา  ไทยเครือวัลย์
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศิริขวัญ  เยี่ยมสันเทียะ
 
1. นางจิตรา  ไทยเครือวัลย์
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 64 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงเรืองพิลาศ  ปกป้อง
 
1. นางสายใจ  มหารักษ์
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 66.4 ทองแดง 10 1. นายภานุเดช  ดวงศรี
 
1. นางสาวสุพรรณี  กิ่งชา
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายชินกร  กิ่งใจ
 
1. นางสายใจ  มหารักษ์
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายณรงค์ฤทธิ์  ดวงศรี
 
1. นางสุพรรณี  นามบุตร
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 63.25 ทองแดง 12 1. เด็กชายนิติธร  พากเพียร
 
1. นางสายใจ  มหารักษ์
 
37 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 68.25 ทองแดง 7 1. นางสาวธารทิพย์  ชื่นบาน
 
1. นางสุพรรณี  นามบุตร
 
38 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 66 ทองแดง 6 1. นางสาววรินดา  หลักทอง
 
1. นางสุพรรณี  นามบุตร
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 12 1. นายอัครา  โพนทัน
2. เด็กหญิงเรืองพิลาศ  ปกป้อง
 
1. นางสายใจ  มหารักษ์
2. นางสุพรรณี  นามบุตร
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายภานุเดช  ดวงศรี
2. นางสาววรินดา  หลักทอง
 
1. นางสุพรรณี  นามบุตร
2. นางสายใจ  มหารักษ์
 
41 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาวปรียาภรณ์  คำสี
 
1. นายนิติ  แนวบุตร
 
42 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวพลอยไพลิน  ขอสุข
 
1. นายนิติ  แนวบุตร
 
43 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 6 1. นายชัยณรงค์  ยศคำลือ
2. นายศักดิ์มนตรี  บุญปัด
 
1. นางณิชชาภัทร  ศิริโสม
2. นางสาวยุภาพร  สิทธิมาตย์
 
44 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปิยชาติ  แผนวิชิต
2. นายศุภกร  ศิริโสม
 
1. นางณิชชาภัทร  ศิริโสม
2. นางสาวยุภาพร  สิทธิมาตย์
 
45 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 88 ทอง 5 1. นางสาวนฤทัย  กลับใจ
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  พรมจันทร์
3. เด็กชายพิระชัย  ภูโฮง
4. นางสาวยศธร  นามแก้ว
5. นางสาวอภิญญา  ทาคำสุข
6. นางสาวอรอุมา  หาญกล้า
 
1. นางสาวยุภาพร  สิทธิมาตย์
2. นางธัญวรัตน์  เสนาพรม
 
46 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 91 ทอง 4 1. นางสาวธันชนก  กลมเกลียว
2. นายพรชัย  พิมพ์วัน
3. นางสาวรัชวิน  ภูโฮง
4. นายวีระพล  ป้อมสุวรรณ
5. นางสาวศิริลักษณ์  คล้ายคลึง
6. นางสาวสุภาพร  สุขผดุง
 
1. นางณิชชาภัทร  ศิริโสม
2. นางสาวยุภาพร  สิทธิมาตย์
 
47 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. นายณัฐนนท์  ปั้นแย้ม
2. นายสฤษดิ์  จันลา
3. นายโชคชัย  ราชบุตรศรี
 
1. นางสาวยุภาพร  สิทธิมาตย์
2. ว่าที่ร้อยโทประสาน  ทองยอด
 
48 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 89.9 ทอง 4 1. นายทรงพล  วาจาดี
2. นายปรีชา  ยาศรี
3. นายสมรักษ์  บุญนำนาญ
 
1. นางสาวยุภาพร  สิทธิมาตย์
2. ว่าที่ร้อยโทประสาน  ทองยอด