สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 46.29 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงชรันญา  พันโนริด
 
1. นางธัญวรัตน์  เสนาพรม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงรินลดา  ทำนุ
2. เด็กหญิงอรทัย  ราชบุตรศรี
 
1. นางธัญวรัตน์  เสนาพรม
2. นายรพีภัทร  สุภราช
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 55.5 เข้าร่วม 8 1. นางสาวณัฐดาพร  ดวงศรี
2. เด็กชายทนงศักดิ์  บุญจันทร์
3. นางสาวเกศดา  ก้องเสียง
 
1. นางสุภาวดี  เพชรอุบล
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 27 เข้าร่วม 8 1. นางสาวนิภาพร  ประกอบแสง
2. นายศิริพงษ์  ทองคำ
3. นางสาวสุกัญญา  พรมจันทร์
 
1. นางสุภาวดี  เพชรอุบล
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงบุญรัตน์  เวชกามา
2. เด็กหญิงปานวาด  พุทธขันธ์
 
1. นางสุภาณี   ผองขำ
2. นางอรุณี   สมยืน
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายชินกร  กิ่งใจ
 
1. นางสายใจ  มหารักษ์
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายณรงค์ฤทธิ์  ดวงศรี
 
1. นางสุพรรณี  นามบุตร