สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 11 1. นางสาวพรชิตา  จันทร์ดวง
 
1. นางธัญวรัตน์  เสนาพรม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 69 ทองแดง 11 1. นางสาวบุษบา  มูลมะณี
 
1. นางธัญวรัตน์  เสนาพรม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 11 1. นางสาวพลอยไพลิน  ขอสุข
 
1. นางธัญวรัตน์  เสนาพรม
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 5 1. นางสาววรรณภา  นพรัมย์
 
1. นายนิติ  แนวบุตร
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 60 ทองแดง 11 1. นายสหรัฐ  บุญขันธ์
2. นายอาทิตย์  ปาปักเข
 
1. นางสุภาณี   ผองขำ
2. นางอรุณี   สมยืน
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 64 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงเรืองพิลาศ  ปกป้อง
 
1. นางสายใจ  มหารักษ์
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 66.4 ทองแดง 10 1. นายภานุเดช  ดวงศรี
 
1. นางสาวสุพรรณี  กิ่งชา
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 63.25 ทองแดง 12 1. เด็กชายนิติธร  พากเพียร
 
1. นางสายใจ  มหารักษ์
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 68.25 ทองแดง 7 1. นางสาวธารทิพย์  ชื่นบาน
 
1. นางสุพรรณี  นามบุตร
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 66 ทองแดง 6 1. นางสาววรินดา  หลักทอง
 
1. นางสุพรรณี  นามบุตร
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 12 1. นายอัครา  โพนทัน
2. เด็กหญิงเรืองพิลาศ  ปกป้อง
 
1. นางสายใจ  มหารักษ์
2. นางสุพรรณี  นามบุตร