สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 78 เงิน 8 1. นางสาวจิดารัตน์  ร่วมสุข
2. นางสาวอภิญญา  พันศรี
 
1. นางธัญวรัตน์  เสนาพรม
2. นายรพีภัทร  สุภราช
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 75 เงิน 6    
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 78 เงิน 11 1. นางสาวกรทิพร   ผิวอ่อน
2. นางสาวพัชรา  รองจำนงค์
3. นางสาวศิริวงศ์  สะวิลัย
 
1. นางสุภาวดี  เพชรอุบล
2. นางนางจารุวรรณ์  มาลัย
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 74 เงิน 8 1. นางสาวปนัดดา  จันทร์เพชร
2. นางสาวปรารถนา  แก้วศิริ
3. นางสาวพนัสดา  ล้วนศรี
 
1. นางสุภาวดี  เพชรอุบล
2. นางเบญจมาศ  จันทะมาลา
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 78 เงิน 9 1. เด็กหญิงกิรนันท์  บุญปัด
2. เด็กหญิงปัญจมา  ชมพูนอก
3. เด็กชายวิธวัฒน์  จูมศรี
4. เด็กชายเทียนชัย  ขอสุข
5. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  พูดดี
 
1. นางสาวลินดา  หนองยาง
2. นางสาวพิมพัฒน์  ไชยโคตร
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 77.87 เงิน 7 1. เด็กหญิงจันจิรา  รัตน์สูงเนิน
 
1. นางสาวลินดา  หนองยาง
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 78.72 เงิน 7 1. เด็กหญิงกนกอร  นามแก้ว
2. เด็กชายณรงค์ชัย  ปกป้อง
3. เด็กชายดำรงค์ฤทธิ์   ผิวอ่อน
4. เด็กชายธีรภัทร  โคตรฉัยยา
5. เด็กชายธีระศักดิ์  บุญปัด
6. เด็กชายปกรณ์ลัม  ช้างลอย
7. เด็กหญิงปิยะภรณ์  นามแก้ว
8. เด็กหญิงรินลดา  ทำนุ
9. เด็กชายวิรัตน์  สมจิตร
10. เด็กหญิงสุกัญญา  จารีรัตน์
11. เด็กหญิงสุรินทร์ธา  คะนาทอง
12. เด็กหญิงอรทัย  ราชบุตรศรี
13. เด็กหญิงอรวรรณ  พิจารณ์
14. นางสาวอรอนงค์  วงศ์ทอง
15. เด็กชายอิทธิชัย  ประกอบแสง
 
1. นางอรุณี   สมยืน
2. นางสุภาณี   ผองขำ