สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83.33 ทอง 9 1. เด็กหญิงศิรินภา  ปกป้อง
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  บุญปัด
 
1. นางณิชชาภัทร  ศิริโสม
2. นางสาวลินดา  หนองยาง
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90 ทอง 8 1. นายอนุวัฒน์  โพนทัน
2. นางสาวเบญจมาศ  เนื้อมั่น
 
1. นางณิชชาภัทร  ศิริโสม
2. นางสาวลินดา  หนองยาง
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นายศิวัธชัย  ภูมิสะอาด
 
1. นางจิตรา  ไทยเครือวัลย์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสุริยชัย  เพียงทอง
 
1. นางจิตรา  ไทยเครือวัลย์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสิรินภา  ปกป้อง
 
1. นางจิตรา  ไทยเครือวัลย์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นายภานุเดช  ดวงศรี
 
1. นางจิตรา  ไทยเครือวัลย์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสิทธิพร  โสภา
 
1. นางจิตรา  ไทยเครือวัลย์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววันนิพา  เปรี่ยมนอง
 
1. นางจิตรา  ไทยเครือวัลย์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศิริขวัญ  เยี่ยมสันเทียะ
 
1. นางจิตรา  ไทยเครือวัลย์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธารทิพย์  ชื่นบาน
2. นายปฏิภาณ  คำปัญญา
3. นายพินิจ  เปรี่ยมนอง
4. นายภานุเดช  ดวงศรี
5. นางสาววรรณภา  นพรัมย์
6. นายศราพงษ์  จูมพิลา
7. นางสาวศิริขวัญ  เยี่ยมสันเทียะ
8. นายโชคชัย  พิจารณ์
 
1. นายสาธิต  ไทยเครือวัลย์
2. นางจิตรา  ไทยเครือวัลย์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวศิริขวัญ  เยี่ยมสันเทียะ
 
1. นางจิตรา  ไทยเครือวัลย์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววันนิพา  เปรี่ยมนอง
 
1. นางจิตรา  ไทยเครือวัลย์
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศิริขวัญ  เยี่ยมสันเทียะ
 
1. นางจิตรา  ไทยเครือวัลย์
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายภานุเดช  ดวงศรี
2. นางสาววรินดา  หลักทอง
 
1. นางสุพรรณี  นามบุตร
2. นางสายใจ  มหารักษ์
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 6 1. นายชัยณรงค์  ยศคำลือ
2. นายศักดิ์มนตรี  บุญปัด
 
1. นางณิชชาภัทร  ศิริโสม
2. นางสาวยุภาพร  สิทธิมาตย์
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปิยชาติ  แผนวิชิต
2. นายศุภกร  ศิริโสม
 
1. นางณิชชาภัทร  ศิริโสม
2. นางสาวยุภาพร  สิทธิมาตย์
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 88 ทอง 5 1. นางสาวนฤทัย  กลับใจ
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  พรมจันทร์
3. เด็กชายพิระชัย  ภูโฮง
4. นางสาวยศธร  นามแก้ว
5. นางสาวอภิญญา  ทาคำสุข
6. นางสาวอรอุมา  หาญกล้า
 
1. นางสาวยุภาพร  สิทธิมาตย์
2. นางธัญวรัตน์  เสนาพรม
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 91 ทอง 4 1. นางสาวธันชนก  กลมเกลียว
2. นายพรชัย  พิมพ์วัน
3. นางสาวรัชวิน  ภูโฮง
4. นายวีระพล  ป้อมสุวรรณ
5. นางสาวศิริลักษณ์  คล้ายคลึง
6. นางสาวสุภาพร  สุขผดุง
 
1. นางณิชชาภัทร  ศิริโสม
2. นางสาวยุภาพร  สิทธิมาตย์
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. นายณัฐนนท์  ปั้นแย้ม
2. นายสฤษดิ์  จันลา
3. นายโชคชัย  ราชบุตรศรี
 
1. นางสาวยุภาพร  สิทธิมาตย์
2. ว่าที่ร้อยโทประสาน  ทองยอด
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 89.9 ทอง 4 1. นายทรงพล  วาจาดี
2. นายปรีชา  ยาศรี
3. นายสมรักษ์  บุญนำนาญ
 
1. นางสาวยุภาพร  สิทธิมาตย์
2. ว่าที่ร้อยโทประสาน  ทองยอด