สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกู่จานวิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73.25 เงิน 5 1. เด็กชายวัชรัตน์  ศรีโชค
2. เด็กชายศิริดล  ดอกคำ
3. เด็กหญิงศุภรัตน์  เค้าโคน
 
1. นางสาวพจมาน  ถวิลอิสระ
2. นายผดุงศักดิ์  มาสขาว
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 10 1. นางสาวสุวนันท์  ศรีโชค
2. นางสาวอธิวาพร  หงษา
3. นางสาวเกสินี  จูมพิลา
 
1. นายไพบูลย์  จำปาปั่น
2. นางสาวกรรณิการ์   มาลัย
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงทวินันท์  ดำรงค์ศิลป์
2. เด็กหญิงธารีญา  อกกา
3. เด็กชายเอกณัฐ  นาสารีย์
 
1. นายผดุงศักดิ์  มาสขาว
2. นางสาวพจมาน  ถวิลอิสระ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 79.88 เงิน 6 1. เด็กชายธนดล  ศรีโชค
2. เด็กชายภานุพรรณ  ขันอาษา
3. เด็กชายสามารถ  สายสอน
 
1. นายผดุงศักดิ์  มาสขาว
2. นางสาวพจมาน  ถวิลอิสระ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 80 ทอง 7 1. นางสาวจิตรา  ธุรหาย
2. นายจีรวัฒ  ศรีโชค
3. นางสาวศศิประภา   ดาษดื่น
 
1. นายไพบูลย์  จำปาปั่น
2. นางสาวกรรณิการ์  มาลัย
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 71 เงิน 5 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ขันอาษา
2. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  นาเวียง
 
1. นายผดุงศักดิ์   มาสขาว
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 85.5 ทอง 5 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   หงษา
2. เด็กชายสิริกร  หงษา
 
1. นายผดุงศักดิ์   มาสขาว