สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกู่จานวิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงสิริรัตน์  พวงศรี
 
1. นางปนิดาวรรณ  ทองทา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 71 เงิน 10 1. นางสาวพิมพ์ทิพย์  แก้วศิริ
 
1. นางปนิดาวรรณ  ทองทา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 55.02 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  เสียงใส
 
1. นางรุ่งพิรุณ  มูลสาร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 69.33 ทองแดง 10 1. นางสาวศิริพร  จอกน้อย
 
1. นางรุ่งพิรุณ  มูลสาร
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 14 1. เด็กชายสายฟ้า  คำล้าน
 
1. นางเรืองอุไล  พวงศรี
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 5 1. นางสาวปิยะดา  สองเมือง
 
1. นางเทวา  ลุสุข
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 76 เงิน 4 1. นางสาวศิริลักษณ์  กลมเกลียว
2. นางสาวสงกรานต์  สานนท์
3. นายสมเกียรติ  ศรีพลแสน
 
1. นางเทวา  ลุสุข
2. นางนงลักษณ์  เพียรทำ
 
8 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงณัฐนิช  ภูพานเพ็ช
2. เด็กหญิงธนพร  อโนตา
3. เด็กหญิงศิริกาญจน์  ปะวะสังข์
 
1. นางเทวา  ลุสุข
2. นางนงลักษณ์  เพียรทำ
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 74 เงิน 5 1. นางสาวศุภรัตน์  ขวานทอง
2. นายเอกดนู  เสียงใส
 
1. นายสมพงษ์  แสงกล้า
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุภาวิณี  ศิลารัตน์
 
1. นางเรืองอุไล  พวงศรี
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายทรัพย์สถิต  นาคดี
 
1. นางเรืองอุไล  พวงศรี
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73.25 เงิน 5 1. เด็กชายวัชรัตน์  ศรีโชค
2. เด็กชายศิริดล  ดอกคำ
3. เด็กหญิงศุภรัตน์  เค้าโคน
 
1. นางสาวพจมาน  ถวิลอิสระ
2. นายผดุงศักดิ์  มาสขาว
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 10 1. นางสาวสุวนันท์  ศรีโชค
2. นางสาวอธิวาพร  หงษา
3. นางสาวเกสินี  จูมพิลา
 
1. นายไพบูลย์  จำปาปั่น
2. นางสาวกรรณิการ์   มาลัย
 
14 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงทวินันท์  ดำรงค์ศิลป์
2. เด็กหญิงธารีญา  อกกา
3. เด็กชายเอกณัฐ  นาสารีย์
 
1. นายผดุงศักดิ์  มาสขาว
2. นางสาวพจมาน  ถวิลอิสระ
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 79.88 เงิน 6 1. เด็กชายธนดล  ศรีโชค
2. เด็กชายภานุพรรณ  ขันอาษา
3. เด็กชายสามารถ  สายสอน
 
1. นายผดุงศักดิ์  มาสขาว
2. นางสาวพจมาน  ถวิลอิสระ
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 80 ทอง 7 1. นางสาวจิตรา  ธุรหาย
2. นายจีรวัฒ  ศรีโชค
3. นางสาวศศิประภา   ดาษดื่น
 
1. นายไพบูลย์  จำปาปั่น
2. นางสาวกรรณิการ์  มาลัย
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 71 เงิน 5 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ขันอาษา
2. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  นาเวียง
 
1. นายผดุงศักดิ์   มาสขาว
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 85.5 ทอง 5 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   หงษา
2. เด็กชายสิริกร  หงษา
 
1. นายผดุงศักดิ์   มาสขาว
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 74 เงิน 5 1. นายธวัชชัย  ชูรัตน์
2. นางสาวประไพรัตน์  ฝูงใหญ่
3. นายวรากรณ์  กลมเกลียว
4. นายสันติชัย  พวงศรี
5. นางสาวอุไรพร  สองเมือง
 
1. นายนิติวัฒน์  โนนน้อย
2. นางสาวเยาวดี  คาวี
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 64.49 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงดวงกมล  เฉลียงวงค์
 
1. นายนิติวัฒน์  โนนน้อย
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 65.75 ทองแดง 9 1. นางสาวจารุวรรณ  หงษา
 
1. นายนิติวัฒน์  โนนน้อย
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 78.75 เงิน 12 1. เด็กชายธนพัฒน์  ไชยนา
2. เด็กหญิงอริสรา  วันชูพริ้ง
 
1. นางสาวเยาวดี  คาวี
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90.8 ทอง 7 1. นางสาวนงลักษณ์  บุตมะ
2. นายยุทธยา   ทนทาน
 
1. นางสาวเยาวดี  คาวี
 
24 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  ระหุ่ง
2. เด็กหญิงรพีพรรณ  ก่ำอึ้ม
 
1. นายวีระศักดิ์  แก่นคำ
 
25 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 68 ทองแดง 9 1. นางสาวรุ้งทิพย์  มะณีจักร
2. นางสาวอุไรพร  สองเมือง
 
1. นายวีระศักดิ์  คำแก่น
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงอรอนงค์  ศรีอำรุง
 
1. นางสาวพจมาน  ถวิลอิสระ
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ศรีโชค
 
1. นางอรอนงค์  ศรีเสมอ
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนากร  สังข์ฤกษ์
2. นายวุฒิพงษ์  ศรีอำรุง
3. นายศราวุฒิ  กลมเกลียว
4. นางสาวศิริลักษณ์  กลมเกลียว
5. นายสิทธิโชค  วรวัฒน์
 
1. นายคมสันต์  การถวิล
2. นายสมพงษ์  แสงกล้า
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.8 ทอง 5 1. นายไกรวิทย์  ขวานทอง
 
1. นายคมสันต์  การถวิล
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง 11 1. นางสาวนัดกมล  ภูพานเพ็ช
 
1. นางนงลักษณ์  เพียรทำ
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงนันทนา  ขวานทอง
 
1. นางสาวพรฤดี  ส่องศรี
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงชลดา  เวียงสิมา
 
1. นางธาริดา  ท่าหาญ
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 22.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวมุฑิตา  ขวานทอง
 
1. นางสาวพรฤดี  ส่องศรี
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสันติภาพ  ล้ำเหลือ
 
1. นางธาริดา  ท่าหาญ
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 59.5 เข้าร่วม 9 1. นางสาวกุลสตรี  สิมวิเศษ
 
1. นางสาวธาริดา  ท่าหาญ
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงอรทัย  งิ้วลาย
 
1. นางสาวประพิณ  เกษมสุข
 
37 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 79 เงิน 4 1. นางสาวณัฐชา  สองเมือง
 
1. นางสาวประพิณ  เกษมสุข
 
38 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงจิรภาพร   รักพวก
2. เด็กหญิงปราณรวี  ถมปัด
 
1. นางสาวประพิณ  เกษมสุข
2. นางสาวพรฤดี  ส่องศรี
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 12 1. นางสาวลำปาง  ทองหอม
2. นางสาวอุษา  กำแก้ว
 
1. นางธาริดา  ท่าหาญ
 
40 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายทองฉัตร  กลมเกลียว
2. เด็กหญิงศศิธร  ภูมิเรศสุนทร
 
1. นางเรืองอุไล  พวงศรี
2. นางเทวา  ลุสุข
 
41 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 -1 - 1. นายทรัพย์สถิต  นาคดี
 
1. นางเรืองอุไล  พวงศรี
 
42 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสุภาวิณี  ศิลารัตน์
 
1. นางเรืองอุไล  พวงศรี
 
43 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 -1 - 1. นายภาคภูมิ   พวงศรี
 
1. นายคมสันต์  การถวิล
 
44 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปิยะรัตน์  พันเดช
2. นางสาววลัยธร  สองเมือง
 
1. นายสมพงษ์  แสงกล้า
 
45 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกาญจนา  ชาวเนื้อดี
2. เด็กหญิงลลิตา  วาจาสิทธิ์
3. เด็กหญิงวรรณภา   พันธ์เดช
 
1. นายธัญกร  อรัญโสติ
 
46 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณรงค์ศักดิ์   สองเมือง
2. นายปัญญา  นาเวียง
3. นายโอวรุฒิ  ตะนุเรือง
 
1. นายสมพงษ์  แสงกล้า
 
47 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายยุทธนา  บูชาบุตร
2. เด็กชายอดิสร  ศรีโชค
 
1. นางเรืองอุไล  พวงศรี
2. นางเทวา  ลุสุข
 
48 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95.3 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวิชชุดา  ล่ำสัน
 
1. นายรพีภัทร   มั่นจิต
 
49 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคมสัน  จารุจินดา
 
1. นางอรอนงค์  ศรีเสมอ
 
50 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาวศรัญญา  ทนทาน
 
1. นายรพีภัทร  มั่นจิต
 
51 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอุทร  ขวัญทอง
 
1. นางอรอนงค์  ศรีเสมอ
 
52 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนันทวัฒน์  สิทธิ
2. เด็กชายสุทธิวัฒน์  ไชยนา
 
1. นายธัญกร  อรัญโสติ