สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกู่จานวิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 55.02 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  เสียงใส
 
1. นางรุ่งพิรุณ  มูลสาร
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 10 1. นางสาวสุวนันท์  ศรีโชค
2. นางสาวอธิวาพร  หงษา
3. นางสาวเกสินี  จูมพิลา
 
1. นายไพบูลย์  จำปาปั่น
2. นางสาวกรรณิการ์   มาลัย
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงชลดา  เวียงสิมา
 
1. นางธาริดา  ท่าหาญ
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 22.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวมุฑิตา  ขวานทอง
 
1. นางสาวพรฤดี  ส่องศรี
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 59.5 เข้าร่วม 9 1. นางสาวกุลสตรี  สิมวิเศษ
 
1. นางสาวธาริดา  ท่าหาญ
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงอรทัย  งิ้วลาย
 
1. นางสาวประพิณ  เกษมสุข