สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกู่จานวิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงสิริรัตน์  พวงศรี
 
1. นางปนิดาวรรณ  ทองทา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 69.33 ทองแดง 10 1. นางสาวศิริพร  จอกน้อย
 
1. นางรุ่งพิรุณ  มูลสาร
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 14 1. เด็กชายสายฟ้า  คำล้าน
 
1. นางเรืองอุไล  พวงศรี
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 5 1. นางสาวปิยะดา  สองเมือง
 
1. นางเทวา  ลุสุข
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 64.49 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงดวงกมล  เฉลียงวงค์
 
1. นายนิติวัฒน์  โนนน้อย
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 65.75 ทองแดง 9 1. นางสาวจารุวรรณ  หงษา
 
1. นายนิติวัฒน์  โนนน้อย
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 68 ทองแดง 9 1. นางสาวรุ้งทิพย์  มะณีจักร
2. นางสาวอุไรพร  สองเมือง
 
1. นายวีระศักดิ์  คำแก่น
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงจิรภาพร   รักพวก
2. เด็กหญิงปราณรวี  ถมปัด
 
1. นางสาวประพิณ  เกษมสุข
2. นางสาวพรฤดี  ส่องศรี
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 12 1. นางสาวลำปาง  ทองหอม
2. นางสาวอุษา  กำแก้ว
 
1. นางธาริดา  ท่าหาญ