สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกู่จานวิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 71 เงิน 10 1. นางสาวพิมพ์ทิพย์  แก้วศิริ
 
1. นางปนิดาวรรณ  ทองทา
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 76 เงิน 4 1. นางสาวศิริลักษณ์  กลมเกลียว
2. นางสาวสงกรานต์  สานนท์
3. นายสมเกียรติ  ศรีพลแสน
 
1. นางเทวา  ลุสุข
2. นางนงลักษณ์  เพียรทำ
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงณัฐนิช  ภูพานเพ็ช
2. เด็กหญิงธนพร  อโนตา
3. เด็กหญิงศิริกาญจน์  ปะวะสังข์
 
1. นางเทวา  ลุสุข
2. นางนงลักษณ์  เพียรทำ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 74 เงิน 5 1. นางสาวศุภรัตน์  ขวานทอง
2. นายเอกดนู  เสียงใส
 
1. นายสมพงษ์  แสงกล้า
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73.25 เงิน 5 1. เด็กชายวัชรัตน์  ศรีโชค
2. เด็กชายศิริดล  ดอกคำ
3. เด็กหญิงศุภรัตน์  เค้าโคน
 
1. นางสาวพจมาน  ถวิลอิสระ
2. นายผดุงศักดิ์  มาสขาว
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 79.88 เงิน 6 1. เด็กชายธนดล  ศรีโชค
2. เด็กชายภานุพรรณ  ขันอาษา
3. เด็กชายสามารถ  สายสอน
 
1. นายผดุงศักดิ์  มาสขาว
2. นางสาวพจมาน  ถวิลอิสระ
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 71 เงิน 5 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ขันอาษา
2. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  นาเวียง
 
1. นายผดุงศักดิ์   มาสขาว
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 74 เงิน 5 1. นายธวัชชัย  ชูรัตน์
2. นางสาวประไพรัตน์  ฝูงใหญ่
3. นายวรากรณ์  กลมเกลียว
4. นายสันติชัย  พวงศรี
5. นางสาวอุไรพร  สองเมือง
 
1. นายนิติวัฒน์  โนนน้อย
2. นางสาวเยาวดี  คาวี
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 78.75 เงิน 12 1. เด็กชายธนพัฒน์  ไชยนา
2. เด็กหญิงอริสรา  วันชูพริ้ง
 
1. นางสาวเยาวดี  คาวี
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  ระหุ่ง
2. เด็กหญิงรพีพรรณ  ก่ำอึ้ม
 
1. นายวีระศักดิ์  แก่นคำ
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงอรอนงค์  ศรีอำรุง
 
1. นางสาวพจมาน  ถวิลอิสระ
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 79 เงิน 4 1. นางสาวณัฐชา  สองเมือง
 
1. นางสาวประพิณ  เกษมสุข
 
13 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณรงค์ศักดิ์   สองเมือง
2. นายปัญญา  นาเวียง
3. นายโอวรุฒิ  ตะนุเรือง
 
1. นายสมพงษ์  แสงกล้า
 
14 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอุทร  ขวัญทอง
 
1. นางอรอนงค์  ศรีเสมอ