สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกู่จานวิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุภาวิณี  ศิลารัตน์
 
1. นางเรืองอุไล  พวงศรี
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายทรัพย์สถิต  นาคดี
 
1. นางเรืองอุไล  พวงศรี
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงทวินันท์  ดำรงค์ศิลป์
2. เด็กหญิงธารีญา  อกกา
3. เด็กชายเอกณัฐ  นาสารีย์
 
1. นายผดุงศักดิ์  มาสขาว
2. นางสาวพจมาน  ถวิลอิสระ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 80 ทอง 7 1. นางสาวจิตรา  ธุรหาย
2. นายจีรวัฒ  ศรีโชค
3. นางสาวศศิประภา   ดาษดื่น
 
1. นายไพบูลย์  จำปาปั่น
2. นางสาวกรรณิการ์  มาลัย
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 85.5 ทอง 5 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   หงษา
2. เด็กชายสิริกร  หงษา
 
1. นายผดุงศักดิ์   มาสขาว
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90.8 ทอง 7 1. นางสาวนงลักษณ์  บุตมะ
2. นายยุทธยา   ทนทาน
 
1. นางสาวเยาวดี  คาวี
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ศรีโชค
 
1. นางอรอนงค์  ศรีเสมอ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนากร  สังข์ฤกษ์
2. นายวุฒิพงษ์  ศรีอำรุง
3. นายศราวุฒิ  กลมเกลียว
4. นางสาวศิริลักษณ์  กลมเกลียว
5. นายสิทธิโชค  วรวัฒน์
 
1. นายคมสันต์  การถวิล
2. นายสมพงษ์  แสงกล้า
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.8 ทอง 5 1. นายไกรวิทย์  ขวานทอง
 
1. นายคมสันต์  การถวิล
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง 11 1. นางสาวนัดกมล  ภูพานเพ็ช
 
1. นางนงลักษณ์  เพียรทำ
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงนันทนา  ขวานทอง
 
1. นางสาวพรฤดี  ส่องศรี
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสันติภาพ  ล้ำเหลือ
 
1. นางธาริดา  ท่าหาญ
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปิยะรัตน์  พันเดช
2. นางสาววลัยธร  สองเมือง
 
1. นายสมพงษ์  แสงกล้า
 
14 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายยุทธนา  บูชาบุตร
2. เด็กชายอดิสร  ศรีโชค
 
1. นางเรืองอุไล  พวงศรี
2. นางเทวา  ลุสุข
 
15 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95.3 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวิชชุดา  ล่ำสัน
 
1. นายรพีภัทร   มั่นจิต
 
16 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคมสัน  จารุจินดา
 
1. นางอรอนงค์  ศรีเสมอ
 
17 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนันทวัฒน์  สิทธิ
2. เด็กชายสุทธิวัฒน์  ไชยนา
 
1. นายธัญกร  อรัญโสติ