สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜เธ…เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ-เน€เธ˜โ€เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ•

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 -1 - 1. นายธนทัต  งอยแพง
 
1. นายธีระวุุฒิ  ภูมิแสน
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอันนา  แซ่เตีย
 
1. นายธีระวุุฒิ  ภูมิแสน
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกัมปนาท  กอแก้ว
2. นายชยณัฐ  โคตรสมบัติ
3. นายชลวิทย์  ศรีธาตุ
4. นายทัศน์พล  สังเกตุ
5. นายธณาวินท์  สิเติม
6. นายธนทัต  งอยแพง
7. เด็กชายธาวิน  ประทุม
8. นางสาวปิยพัชร  ศรีเนตร
9. เด็กหญิงรวิวรรณ  เหล่าผิวพรรณ
10. เด็กหญิงวานิษฐา  ใครชม
11. เด็กหญิงศิริขวัญ  นาคส่องแสง
12. นางสาวศุฑิมาภรณ์   จินาพันธ์
13. เด็กชายสันติภาพ  เดชวิเศษ
14. เด็กหญิงอรปรีญา  ขันเงิน
15. นางสาวเบญจมาศ  ศรีวสุทธิ์
 
1. นางสาวสุภลักษณ์  เนาวโรจน์
2. นางสาวอุไรวรรณ  วงษ์คำจันทร์
3. นายธีระวุุฒิ  ภูมิแสน
4. นางสาวเสาวณีย์  จันทะคุบ
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกัมปนาท  กอแก้ว
2. นายชยณัฐ  โคตรสมบัติ
3. นายชลวิทย์  ศรีธาตุ
4. นายทัศน์พล  สังเกตุ
5. นายธณาวินท์  สินเติม
6. เด็กชายธาวิน  ประทุม
7. เด็กหญิงปวีณา  หาหลัก
8. เด็กหญิงปาริชาติ  สมอดง
9. นางสาวปิยพัชร  ศรีเนตร
10. เด็กหญิงรัชนีกร  โพธิ์ศรี
11. เด็กหญิงวรณัน  ศิริโสม
12. เด็กหญิงวานิษฐา  ใครชม
13. เด็กหญิงศศิอาภา  จินาพันธ์
14. เด็กหญิงศิริขวัญ  นาคส่องแสง
15. นางสาวศุฑิมาภรณ์  จินาพันธ์
16. นางสาวศุฑิมาภรณ์   จินาพันธ์
17. เด็กหญิงอภิชญาภรณ์  แก้วสนิท
18. เด็กหญิงอรปรีญา  ขันเงิน
19. เด็กชายอรรถวัฒน์   พรมาย
20. นางสาวเบญจมาศ  ศรีวสุทธิ์
 
1. นายธีระวุุฒิ  ภูมิแสน
2. นางสาวเสาวณีย์  จันทะคุบ
3. นางสาวสุภลักษณ์  เนาวโรจน์
4. นางสาวอุไรวรรณ  วงษ์คำจันทร์
5. นายถาวร  เพ็งธรรม
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชลัมพล  วงษ์ศรีกุล
2. เด็กหญิงพัธมน  ตุยาใส
3. เด็กชายพิชเญช  ปัดลา
4. เด็กชายภูมิสิทธิ์  สายโสภา
5. เด็กชายวันชนะ  บุญเดช
6. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ยาวะโนภาส
 
1. นายศักดา  พันธ์ศรี
2. นางกองทอง  จันธิมา
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกานต์  เขยสูงเนิน
2. นายจักรินทร์  คล่องการ
3. นายรัฐภูมิ  ศรีสมภาร
4. นายรัฐมนตรี  แจ่มจันทร์
5. นายสิทธิกร  สีดาธรรม
6. นายอธิคม  เลปนากูล
 
1. นายศักดา  พันธ์ศรี
2. นางกองทอง  จันธิมา
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวิรพล  สีอ่อน
 
1. นางกองทอง  จันธิมา
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.2 ทอง 6 1. นายวัชรินทร์  ศรีหล้า
 
1. นายกองทอง  จันธิมา
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอัจฉรา  ลิลากุด
 
1. นางกองทอง  จันธิมา
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐสินาถ  ดวงสีหา
 
1. นางกองทอง  จันธิมา
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนิติศาสตร์  ชื่นตา
 
1. นางกองทอง  จันธิมา
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐพล  แสงพันธ์
 
1. นางกองทอง  จันธิมา
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงสุมาลี  คดเกี้ยว
 
1. นางกองทอง  จันธิมา
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.66 ทอง 4 1. นางสาวณัฐสินาถ  ดวงสีหา
 
1. นางกองทอง  จันธิมา
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายเศรษฐพงศ์  สำเภา
 
1. นางกองทอง  จันธิมา
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายติณณ์  โพธิ์ศรี
 
1. นางกองทอง  จันธิมา
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.6 ทอง 4 1. เด็กหญิงณิชกานต์  เจริญศรี
 
1. นางกองทอง  จันธิมา
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐทิยา  สารภาพ
 
1. นางกองทอง  จันธิมา
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายเอมิน  เสนาะโสด
 
1. นางกองทอง  จันธิมา
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นายธนวัฒน์  โสภาบุตร
 
1. นางกองทอง  จันธิมา
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  มหาจันทร์
 
1. นางกองทอง  จันธิมา
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง 5 1. นางสาวกชพร  แก่นโพธิ์
 
1. นางกองทอง  จันธิมา
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกชพร  แก่นโพธิ์
2. นายกัลป์  กัลปดี
3. นางสาวขนิษฐา  จันทร์แดง
4. นายชนวีร์  ศรีวิเศษ
5. นางสาวชุติมา  เวชกามา
6. นางสาวณัชชา  ทิพอาส
7. นางสาวณัฐทิยา  สารภาพ
8. นายณัฐพงศ์  พารา
9. นายดนูสิทธิ์  สอนพลทัน
10. นางสาวทักษพร  พวงชมภู
11. นายนราวิชญ์  คำดา
12. นางสาวนรินทร  ไศลบาท
13. นางสาวบุญฑริกา  ปริบาล
14. นางสาวปรียาณัฐ  ยืนสุข
15. นางสาวปิยฉัตร  เอมโกวิทย์
16. นางสาวพรมพร  แสนแก้ว
17. นางสาวพัชรี  ศิริเลี้ยง
18. นายพิสิษฐ์  ขันเงิน
19. นางสาวภัคคินี  พงษ์โสภา
20. นางสาวมณฑาทิพย์  พูลสวัสดิ์
21. นางสาวรัตติยากร  สำราญ
22. นางสาววิไลลักษณ์  วงศใส
23. นางสาวศิริลักษณ์  ไตรยสุทธิ์
24. นางสาวสมฤทัย  สว่างวงษ์
25. นางสาวสิตานันท์  แสนพันธ์
26. นางสาวสุมาลี  ธานี
27. นางสาวอธิษฐาน  เสริมจันทร์
28. นายอามรินทร์  แก้วขอนแก่น
29. นางสาวอุทุมพร  โพนแดง
30. นางสาวเบญจรัตน์  เจริญศรี
 
1. นางกองทอง  จันธิมา
2. นายอนันต์  กังสดาร