สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชวินนุช  ศรีเจริญ
2. เด็กชายพิสิษฐ์  ขยันทำ
3. เด็กหญิงอริยา  สีทาหล่อน
 
1. นางนราภรณ์  รักษาสุข
2. นางสาวศุภวรรณ  สุเกียรติชัยสกุล
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพรรษรุจ  ใจธรรม
2. นางสาวสวรินทร์  แสงแสน
3. นางสาวสุชญา  ใจธรรม
 
1. นางเข็มเพชร  แสนสุทธิ์
2. นางญาณิศา  แสงแสน
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสิริยากร  อุดแก้ว
2. เด็กหญิงสุชานันท์  พหรมจารีย์
3. เด็กหญิงสุปรียา  ศรีวิเศษ
 
1. นางสาวปราณี  วงเวียน
2. นางสาวชุตติมลต์  สมสาย
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจตุพร  กวนเมืองใต้
2. นางสาวศตพร  ศรีอิสาณ
3. นางสาวอนาวิล  ตันติวัฒนเสถียร
 
1. นางสาวสุภาพร  สุดบนิด
2. นางสาวศุภวรรณ  สุเกียรติชัยสกุล
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 89 ทอง 5 1. เด็กชายณัฎฐวรรณ  บุญน้อย
2. เด็กชายศาสตรา  มาลี
3. เด็กชายเจษฎากร  ปลื้มมาก
 
1. นางยุภาพร  ตรันเจริญ
2. นางสาวปราณี  วงเวียน
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนุชลดา  สินสมุทร
2. นายวิทยะ  เจือสุข
3. นายสุรเชษฐ์  วิเศษรัตน์
 
1. นายวุฒิไกร  ปัดภัย
2. นางอรธิลา  บุญอาจ
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงญาณิกา  สารณาคมน์กุล
2. เด็กหญิงธัญวรัตม์  แสงแสน
3. เด็กหญิงรัญชญา  จริญศิริไพศาล
 
1. นางทัศนา  กองศรี
2. นางวรวีร์  อุดรกิจ
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชนากานต์  พันธ์แก้ว
2. นายปิติภัทร  โหราจันทร์
3. นางสาวสุภัทรา  แสงสุวรรณ
 
1. นางกฤษฎาวรรณ  กุมภากูล
2. นางสาวสุชาดา  เฉลียวไว
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวัฒนโชติ  ยั่งยืน
2. เด็กหญิงสิดารัศมิ์  คำภักดี
 
1. นางสาวพรรณพร  บุญทศ
2. นางสาวนิจุฬา   ชุปวา
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธีรภัทร์  โกมลพันธ์
2. นายสุกฤษฎ์  เอี่ยมอารีรัตน์
 
1. นายวุฒิไกร  ปัดภัย
2. นายสุบัน  พรหมจารีย์
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 6 1. เด็กชายพงศธร  สุวรรณเพชร
2. เด็กชายร่มพฤกษ์  พิทักษ์ราษฎร์
 
1. นายเพิ่มพูน  บุ้งทอง
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 83 ทอง 6 1. เด็กชายณัฐชนน  ชื่นตา
2. เด็กชายวิชญ์พล  วงศ์จันทร์
 
1. นายชัชวาล  มูลมณี