สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงปรายยนุช  ขาววิสุทธิ์
 
1. นางศิริพร  มาตะราช
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 65.75 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงวิชชุฎา  แรงดี
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ศรีฉลวย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 64.5 ทองแดง 8 1. นางสาวชิดกมล  จันทนป
 
1. นางสมพร  นามไพร
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 6 1. เด็กชายพงศธร  สุวรรณเพชร
2. เด็กชายร่มพฤกษ์  พิทักษ์ราษฎร์
 
1. นายเพิ่มพูน  บุ้งทอง
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. นางสาวมัญชุมาศ  ปานนะธูป
2. นางสาวสิทธรัตน์  เนาว์ศรีสอน
 
1. นางนิตยา  นูสีหา
2. นางนิจชาลา  เลิศช่ำชองกุล
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 6 1. นางสาวชนิษฎา  วิเศษแก้ว
2. นายณัฐกิตติ์  ทองศิริ
 
1. นายเศกสรรค์  สังขทิพย์
2. นางสาวจารวี  งามตา