สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 71.5 เงิน 9 1. นางสาวปนัดดา  แสงใสแก้ว
 
1. นางจิราพร  บุ้งทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 76.83 เงิน 4 1. เด็กหญิงกัลยาพร  จันทร์ตรี
2. เด็กหญิงนวรัตน์  อินทะนนท์
 
1. นายสุดใจ  นามไพร
2. นางดวงตา  เวชกามา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 78 เงิน 8 1. นางสาวพรรุจี  ชื่นบาล
2. นายพลวัฒน์  ศรีบัวลา
 
1. นายจารึก  จันทร์ศิริ
2. นางภูมมจิต  งามสาย
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 73 เงิน 5 1. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ก่ำแก้ว
2. เด็กชายภูรินท์  ธรรมโรเวช
 
1. นางณัฏฐกานต์  วัฒนานุสิทธิ์
2. นางวิราวรรณ  ดำรงอัครกุล
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงอันนา  แซ่เตีย
 
1. นายสุเมธ  โพธิ์ไข
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 76 เงิน 4 1. นางสาวจันทร์จิรา  เสน่หา
2. นางสาววิภาวี  บรรลือหาญ
 
1. นางนิจชาลา  เลิศช่ำชองกุล
2. นางนิตยา  นูสีหา
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 76 เงิน 4 1. นายปรมินทร์  ตาทอง
 
1. นางลำพูน  ปรัชญคุปต์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. นางสาวไอย์นา  ชูมรรคา
 
1. นายวายุระ  สู้ณรงค์
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  เขียนพงษ์พันธู
2. เด็กหญิงพิสชา  อยู่เย็น
 
1. นางวนิดา  ผุดผ่อง
2. นายถาวร  เพ็งธรรม