สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜ย เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜โ€ขเน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ™โ‚ฌเน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธˆ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรรษชล  พัทธกุลพงษ์
 
1. นางอิ่มใจ  ฤทธิยงค์
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพรปวีณ์  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
 
1. นางสาวพรทิพย์  สุนทรา
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธนาภรณ์  สุภโกศล
 
1. นายอุทัย  สุภาพัฒน์
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปิยวัฒน์  บุตรสมบัติ
 
1. นายจีระศักดิ์  หมื่นแสน
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศุภิสรา  ปิดชิด
 
1. นางวันวิสาข์  จตุรภัทรพงศ์
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสลาลิตา  ณุวงษ์ศรี
 
1. นางสาวสิริรัตน์  งามสาย
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกชพร  จันทร์สว่าง
 
1. นายนิวัฒน์  สุรเสน
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปวิตรา  สัจจมงคล
 
1. นางนันทนา  บุญโสภา
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอภิญญา  น้อยพึ่ง
 
1. นายวิเศษ  น้อยพึ่ง
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 89.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศุภกาญจน์  ยศเรืองสา
 
1. นางสาวเกศินี  บรรจง
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 86.26 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนภประภา  ศรีสร้อย
 
1. นางสาวเกศินี  บรรจง
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. นางสาวนภสร  กุลศักดิ์วิมล
2. นางสาวเอกนรี  ไชยช่วย
 
1. นางสาวจารวี  งามตา
2. นายเศกสรรค์  สังขทิพย์