สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวมณฑาทิพย์  วงษ์อุทา
 
1. นางสมจิตต์   ลางศรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 84.25 ทอง 7 1. เด็กชายยสยุต  แตงสุวรรณ
 
1. นางสาวอัญชิษ์ฐา  สุทธิอาคาร
 
3 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิรนันท์  หนองสิม
2. เด็กหญิงชลดา  โสตวงศ์
3. เด็กหญิงสวิชญา  บุญทศ
 
1. นางสาววราภรณ์  ไวพจน์
2. นางชุ่มจิต  มนูญสราญ
 
4 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 93.15 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายยศนันท์  เทพมณี
2. นางสาวสุนิสา  ศรีลาศักดิ์
3. นางสาวเรณุมาศ  เดชะบุญ
 
1. นางพิไลวรรณ  สร้อยสิงห์
2. นางลักขณา  พรหมสุวรรณ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภาสกร  รัศมีทอง
 
1. นายธีรศักดิ์  รัชสมบัติ
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นายภูริณัฐ  ใจธรรม
 
1. นายธีระ  แก้วพรม
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธิติยา  สร้อยจักร
2. เด็กชายศิวกร  ปามา
3. เด็กหญิงสัจจาธิษฐ์  สันตะวงค์
 
1. นางเกษอาภรณ์  สิงห์ตา
2. นางสาวพัชรี  แสนโสม
 
8 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐพงษ์  แห้วชิน
2. นางสาวพรนภา  วงษ์ลคร
3. นางสาวมนธิดา  สมหวัง
 
1. นางนิภาพร  โชติบุญ
2. นางธิดาพรรณ  กนิษฐพยาฆร์
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธีรภัทร  ก่ำแก้ว
2. นางสาวสุดาพร  ศรีวิเศษ
 
1. นายสำราญ  นามเรืองศรี
2. นางอรทัย  วันดี
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายภูริวุทธิ์  สันตสว่าง
 
1. นายปรีชา  กุมภากูล
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชวินนุช  ศรีเจริญ
2. เด็กชายพิสิษฐ์  ขยันทำ
3. เด็กหญิงอริยา  สีทาหล่อน
 
1. นางนราภรณ์  รักษาสุข
2. นางสาวศุภวรรณ  สุเกียรติชัยสกุล
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพรรษรุจ  ใจธรรม
2. นางสาวสวรินทร์  แสงแสน
3. นางสาวสุชญา  ใจธรรม
 
1. นางเข็มเพชร  แสนสุทธิ์
2. นางญาณิศา  แสงแสน
 
13 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสิริยากร  อุดแก้ว
2. เด็กหญิงสุชานันท์  พหรมจารีย์
3. เด็กหญิงสุปรียา  ศรีวิเศษ
 
1. นางสาวปราณี  วงเวียน
2. นางสาวชุตติมลต์  สมสาย
 
14 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจตุพร  กวนเมืองใต้
2. นางสาวศตพร  ศรีอิสาณ
3. นางสาวอนาวิล  ตันติวัฒนเสถียร
 
1. นางสาวสุภาพร  สุดบนิด
2. นางสาวศุภวรรณ  สุเกียรติชัยสกุล
 
15 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 89 ทอง 5 1. เด็กชายณัฎฐวรรณ  บุญน้อย
2. เด็กชายศาสตรา  มาลี
3. เด็กชายเจษฎากร  ปลื้มมาก
 
1. นางยุภาพร  ตรันเจริญ
2. นางสาวปราณี  วงเวียน
 
16 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนุชลดา  สินสมุทร
2. นายวิทยะ  เจือสุข
3. นายสุรเชษฐ์  วิเศษรัตน์
 
1. นายวุฒิไกร  ปัดภัย
2. นางอรธิลา  บุญอาจ
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงญาณิกา  สารณาคมน์กุล
2. เด็กหญิงธัญวรัตม์  แสงแสน
3. เด็กหญิงรัญชญา  จริญศิริไพศาล
 
1. นางทัศนา  กองศรี
2. นางวรวีร์  อุดรกิจ
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชนากานต์  พันธ์แก้ว
2. นายปิติภัทร  โหราจันทร์
3. นางสาวสุภัทรา  แสงสุวรรณ
 
1. นางกฤษฎาวรรณ  กุมภากูล
2. นางสาวสุชาดา  เฉลียวไว
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวัฒนโชติ  ยั่งยืน
2. เด็กหญิงสิดารัศมิ์  คำภักดี
 
1. นางสาวพรรณพร  บุญทศ
2. นางสาวนิจุฬา   ชุปวา
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธีรภัทร์  โกมลพันธ์
2. นายสุกฤษฎ์  เอี่ยมอารีรัตน์
 
1. นายวุฒิไกร  ปัดภัย
2. นายสุบัน  พรหมจารีย์
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 83 ทอง 6 1. เด็กชายณัฐชนน  ชื่นตา
2. เด็กชายวิชญ์พล  วงศ์จันทร์
 
1. นายชัชวาล  มูลมณี
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 94.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกพร  สัตย์ซื่อ
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  ไม้น้อย
3. เด็กหญิงสกาวเดือน  พุทธเสน
4. เด็กหญิงสรารัตน์  ทองบ่อ
5. เด็กหญิงอัจฉรา  ลิลากุต
 
1. นางสาวสุภัสสรา  ไชยรักษ์
2. นางอรรัมภา  ธรรมโรเวช
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐมล  จันดารักษ์
2. นางสาวผกาวรรณ  แสวงผล
3. นางสาวพิกุล  สินสมุทร
4. นายอนุรักษ์  พันธ์ครู
5. นางสาวเพ็ญนภา  สีหามาตย์
 
1. นางสร้อยสุวรรณ  พันธราช
2. ว่าที่ร้อยตรีสมยงค์  มีแก้ว
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงกนกเนตร  บุญยศ
2. เด็กชายฐิติพงษ์  สังขะรัมย์
3. เด็กหญิงนวลักษณ์  ศรีระพันธ์
4. เด็กหญิงพิชญา  ศิริบันติกุล
5. เด็กชายศราวุฒิ  นาหมีด
 
1. นางนิตยา  พันธะไชย
2. นางเพ็ญลักษณ์  สุภา
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกฤตนันท์  ในจิตร
2. นางสาวภัทรวรินทร์  มาลาศรี
3. นางสาววรรณิภา  จันเหลือง
4. นางสาวสุพรรณิการ์  หงษ์ทอง
5. นางสาวอนงค์นาถ  โกลนกระโทก
 
1. นางอรรัมภา  ธรรมโรเวช
2. นางสาวอนัญพร  สุขเฉลิม
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 83.4 ทอง 4 1. นางสาวชฎารัตน์  เวชกามา
2. นางสาวลลิตา  ภูเงิน
3. นางสาววิภูสนา  ขุณิกากรณ์
4. นางสาวสิริธร  ตันโป้
5. นางสาวสิริยากร  วิริยะพันธ์
 
1. นายนพคุณ   ดาโรจน์
2. นางสาวอนัญพร  สุขเฉลิม
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปุระชัย  เกียรติจรุงพันธ์
 
1. นางสมพิศ  บุญทัย
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธาวัลย์  โชติมานนท์
 
1. นางสุภัสสรา  ไชยรักษ์
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงญาดา  อภิรัชไพฑูรย์
2. เด็กชายธนโชติ  เชื้อวณิชย์
 
1. นางสุภาพร  อ่อนจินดา
2. นางรัชนีย์  สรณอนุศาสน์
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธมลวรรณ  พรมศรี
2. นายพศวัตฎ์  อันทรินทร์
 
1. นางรัชนีย์  สรณอนุศาสน์
2. นางกฤษณา  กุลทรัพย์ศักดิ์
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 89.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธนิตา  นนทภา
2. นางสาวปภาวรินท์  งามสง่า
3. นางสาวประภาพร  อรศรี
4. นางสาวพรรณพนัช  พาณิชย์ศิริ
5. นางสาวพรรณภัทร  พาณิชย์ศิริ
6. นางสาวศิริรินทร์  จันใด
7. นางสาวศุภิสรา  ไพศาลศักดิ์
8. นางสาวสุดารัตน์  น้อยน้ำคำ
9. นางสาวสุวกาญจน์  หูตาชัย
10. นางสาวไอลดา  สมสืบ
 
1. นายธีระวุฒิ  ภูมิแสน
2. ว่าที่พันตรีเทอดชัย  พันธะไชย
3. นายบำเพ็ญ  เยื่อใย
 
32 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 96.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจณิศตา  คำมะลุน
2. นางสาวจรุวรรณ  เชิงหอม
3. นางสาวจุฑารัตน์  กิ่งมาลา
4. นางสาวณัฏฐา  สุนทรา
5. นางสาวนัญวรรณ  จีนหลง
6. เด็กหญิงพัชธิดา  พัฒนไกรสิน
7. เด็กหญิงพีชานิภา  ศรีเมือง
8. เด็กหญิงมณฑิณ  ศรีวิเศษ
9. นางสาวศรันยา  ทองเฟื่อง
10. เด็กหญิงสบันงา  พันธ์ศรี
11. นางสาวสุธาสินี  แสวงดี
12. เด็กหญิงสุภัทรชรินทร์  สัตนาโค
13. นางสาวอทิตยาพร  ต้นเฮง
14. นางสาวเสาวลักษณ์  แสนทัด
15. เด็กหญิงไอยลดา  ศิริโสม
 
1. นางอรอนงค์  บุญกาญจน์
2. นายปราโมมช  สุธีย์
3. นางนิตยา  นูสีหา
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศิริกันยา  สืบศรี
 
1. นางลำพูน  ปรัชญคุปต์
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปิยาภรณ์  เสนาไทย
 
1. นางลำพูน  ปรัชญคุปต์
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  วันหลัง
 
1. นางลำพูน  ปรัชญคุปต์
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายสิทธิพงษ์  พรมสวัสดิ์
 
1. นางลำพูน  ปรัชญคุปต์
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณพชร  จันดารักษ์
 
1. นางลำพูน  ปรัชญคุปต์
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายสุรเกียรติ  ชูรัตน์
 
1. นางลำพูน  ปรัชญคุปต์
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพลวัฒน์  สุวรรณหาญ
 
1. นางวนิสา  อุตรา
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิตรานุช  ชัยพร
2. เด็กหญิงปนัดดา  ศรีทิน
 
1. นางวนิสา  อุตรา
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิณฑ์จุฑา  ทวีกุลพาณิชย์
 
1. นายวายุระ  สู้ณรงค์
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  บุญย่อ
2. เด็กชายธนสิทธิ  สาคร
3. เด็กชายรัฐภูมิ  เพลินสมบัติ
 
1. นายมนิตย์  ปรัชญคุปต์
2. นางลำพูน  ปรัชญคุปต์
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐวัตร  เพลินสมบัติ
2. นายธนาคาร  กลางเหลือง
3. นายนทีธร  โคตรสมบัติ
 
1. นายมนิตย์  ปรัชญคุปต์
2. นางลำพูน  ปรัชญคุปต์
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอันนา  แซ่เตีย
 
1. นายธีระวุุฒิ  ภูมิแสน
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกัมปนาท  กอแก้ว
2. นายชยณัฐ  โคตรสมบัติ
3. นายชลวิทย์  ศรีธาตุ
4. นายทัศน์พล  สังเกตุ
5. นายธณาวินท์  สิเติม
6. นายธนทัต  งอยแพง
7. เด็กชายธาวิน  ประทุม
8. นางสาวปิยพัชร  ศรีเนตร
9. เด็กหญิงรวิวรรณ  เหล่าผิวพรรณ
10. เด็กหญิงวานิษฐา  ใครชม
11. เด็กหญิงศิริขวัญ  นาคส่องแสง
12. นางสาวศุฑิมาภรณ์   จินาพันธ์
13. เด็กชายสันติภาพ  เดชวิเศษ
14. เด็กหญิงอรปรีญา  ขันเงิน
15. นางสาวเบญจมาศ  ศรีวสุทธิ์
 
1. นางสาวสุภลักษณ์  เนาวโรจน์
2. นางสาวอุไรวรรณ  วงษ์คำจันทร์
3. นายธีระวุุฒิ  ภูมิแสน
4. นางสาวเสาวณีย์  จันทะคุบ
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกัมปนาท  กอแก้ว
2. นายชยณัฐ  โคตรสมบัติ
3. นายชลวิทย์  ศรีธาตุ
4. นายทัศน์พล  สังเกตุ
5. นายธณาวินท์  สินเติม
6. เด็กชายธาวิน  ประทุม
7. เด็กหญิงปวีณา  หาหลัก
8. เด็กหญิงปาริชาติ  สมอดง
9. นางสาวปิยพัชร  ศรีเนตร
10. เด็กหญิงรัชนีกร  โพธิ์ศรี
11. เด็กหญิงวรณัน  ศิริโสม
12. เด็กหญิงวานิษฐา  ใครชม
13. เด็กหญิงศศิอาภา  จินาพันธ์
14. เด็กหญิงศิริขวัญ  นาคส่องแสง
15. นางสาวศุฑิมาภรณ์  จินาพันธ์
16. นางสาวศุฑิมาภรณ์   จินาพันธ์
17. เด็กหญิงอภิชญาภรณ์  แก้วสนิท
18. เด็กหญิงอรปรีญา  ขันเงิน
19. เด็กชายอรรถวัฒน์   พรมาย
20. นางสาวเบญจมาศ  ศรีวสุทธิ์
 
1. นายธีระวุุฒิ  ภูมิแสน
2. นางสาวเสาวณีย์  จันทะคุบ
3. นางสาวสุภลักษณ์  เนาวโรจน์
4. นางสาวอุไรวรรณ  วงษ์คำจันทร์
5. นายถาวร  เพ็งธรรม
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชลัมพล  วงษ์ศรีกุล
2. เด็กหญิงพัธมน  ตุยาใส
3. เด็กชายพิชเญช  ปัดลา
4. เด็กชายภูมิสิทธิ์  สายโสภา
5. เด็กชายวันชนะ  บุญเดช
6. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ยาวะโนภาส
 
1. นายศักดา  พันธ์ศรี
2. นางกองทอง  จันธิมา
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกานต์  เขยสูงเนิน
2. นายจักรินทร์  คล่องการ
3. นายรัฐภูมิ  ศรีสมภาร
4. นายรัฐมนตรี  แจ่มจันทร์
5. นายสิทธิกร  สีดาธรรม
6. นายอธิคม  เลปนากูล
 
1. นายศักดา  พันธ์ศรี
2. นางกองทอง  จันธิมา
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวิรพล  สีอ่อน
 
1. นางกองทอง  จันธิมา
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.2 ทอง 6 1. นายวัชรินทร์  ศรีหล้า
 
1. นายกองทอง  จันธิมา
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอัจฉรา  ลิลากุด
 
1. นางกองทอง  จันธิมา
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐสินาถ  ดวงสีหา
 
1. นางกองทอง  จันธิมา
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนิติศาสตร์  ชื่นตา
 
1. นางกองทอง  จันธิมา
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐพล  แสงพันธ์
 
1. นางกองทอง  จันธิมา
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงสุมาลี  คดเกี้ยว
 
1. นางกองทอง  จันธิมา
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.66 ทอง 4 1. นางสาวณัฐสินาถ  ดวงสีหา
 
1. นางกองทอง  จันธิมา
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายเศรษฐพงศ์  สำเภา
 
1. นางกองทอง  จันธิมา
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายติณณ์  โพธิ์ศรี
 
1. นางกองทอง  จันธิมา
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.6 ทอง 4 1. เด็กหญิงณิชกานต์  เจริญศรี
 
1. นางกองทอง  จันธิมา
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐทิยา  สารภาพ
 
1. นางกองทอง  จันธิมา
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายเอมิน  เสนาะโสด
 
1. นางกองทอง  จันธิมา
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นายธนวัฒน์  โสภาบุตร
 
1. นางกองทอง  จันธิมา
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  มหาจันทร์
 
1. นางกองทอง  จันธิมา
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง 5 1. นางสาวกชพร  แก่นโพธิ์
 
1. นางกองทอง  จันธิมา
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกชพร  แก่นโพธิ์
2. นายกัลป์  กัลปดี
3. นางสาวขนิษฐา  จันทร์แดง
4. นายชนวีร์  ศรีวิเศษ
5. นางสาวชุติมา  เวชกามา
6. นางสาวณัชชา  ทิพอาส
7. นางสาวณัฐทิยา  สารภาพ
8. นายณัฐพงศ์  พารา
9. นายดนูสิทธิ์  สอนพลทัน
10. นางสาวทักษพร  พวงชมภู
11. นายนราวิชญ์  คำดา
12. นางสาวนรินทร  ไศลบาท
13. นางสาวบุญฑริกา  ปริบาล
14. นางสาวปรียาณัฐ  ยืนสุข
15. นางสาวปิยฉัตร  เอมโกวิทย์
16. นางสาวพรมพร  แสนแก้ว
17. นางสาวพัชรี  ศิริเลี้ยง
18. นายพิสิษฐ์  ขันเงิน
19. นางสาวภัคคินี  พงษ์โสภา
20. นางสาวมณฑาทิพย์  พูลสวัสดิ์
21. นางสาวรัตติยากร  สำราญ
22. นางสาววิไลลักษณ์  วงศใส
23. นางสาวศิริลักษณ์  ไตรยสุทธิ์
24. นางสาวสมฤทัย  สว่างวงษ์
25. นางสาวสิตานันท์  แสนพันธ์
26. นางสาวสุมาลี  ธานี
27. นางสาวอธิษฐาน  เสริมจันทร์
28. นายอามรินทร์  แก้วขอนแก่น
29. นางสาวอุทุมพร  โพนแดง
30. นางสาวเบญจรัตน์  เจริญศรี
 
1. นางกองทอง  จันธิมา
2. นายอนันต์  กังสดาร
 
66 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ   โพธิ์ทอง
2. เด็กหญิงปานวาด   แก่นของ
3. เด็กหญิงปิยะนัสวรรษ   บุญดีวงค์
4. เด็กหญิงพักตร์พริ้ง   แพงสนาม
5. เด็กหญิงพิมนภา   เนื้อแก้ว
6. เด็กหญิงเบญจพร   ศรีวะรมย์
 
1. นางสาววิภาพร  ชูรัตน์
2. นางสาววราพร  แก้วใส
 
67 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ   โพธิ์ทอง
2. เด็กหญิงธัญญาภรณ์   วงษ์ศรีแก้ว
3. เด็กหญิงธันยพร   หนองเป็ด
4. เด็กหญิงปานวาด   แก่นของ
5. เด็กหญิงพักตร์พริ้ง   แพงสนาม
6. เด็กหญิงพิมนภา   เนื้อแก้ว
7. เด็กหญิงรสิตา   เจริญผล
8. เด็กหญิงเบญจพร   ศรีวะรมย์
 
1. นางสาววราพร  แก้วใส
2. นางสาววิภาพร  ชูรัตน์
 
68 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   สาระคำ
2. เด็กหญิงทิพากร   ส่งศรี
3. เด็กหญิงธัญญาภรณ์   วงษ์ศรีแก้ว
4. เด็กหญิงธันยพร   หนองเป็ด
5. เด็กหญิงปานวาด   แก่นของ
6. เด็กหญิงปิยะนัสวรรษ   บุญดีวงค์
7. เด็กหญิงพักตร์พริ้ง   แพงสนาม
8. เด็กหญิงพิมนภา   เนื้อแก้ว
9. เด็กหญิงรสิตา   เจริญผล
10. เด็กหญิงวรางคณาวดี   จันทร์สว่าง
11. เด็กหญิงเบญจพร   ศรีวะรมย์
12. เด็กหญิงเมขลา   เล่าเรียน
 
1. นางสาววราพร  แก้วใส
2. นางสาววิภาพร  แก้วใส
 
69 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรรษชล  พัทธกุลพงษ์
 
1. นางอิ่มใจ  ฤทธิยงค์
 
70 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพรปวีณ์  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
 
1. นางสาวพรทิพย์  สุนทรา
 
71 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธนาภรณ์  สุภโกศล
 
1. นายอุทัย  สุภาพัฒน์
 
72 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปิยวัฒน์  บุตรสมบัติ
 
1. นายจีระศักดิ์  หมื่นแสน
 
73 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศุภิสรา  ปิดชิด
 
1. นางวันวิสาข์  จตุรภัทรพงศ์
 
74 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสลาลิตา  ณุวงษ์ศรี
 
1. นางสาวสิริรัตน์  งามสาย
 
75 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกชพร  จันทร์สว่าง
 
1. นายนิวัฒน์  สุรเสน
 
76 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปวิตรา  สัจจมงคล
 
1. นางนันทนา  บุญโสภา
 
77 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอภิญญา  น้อยพึ่ง
 
1. นายวิเศษ  น้อยพึ่ง
 
78 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 89.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศุภกาญจน์  ยศเรืองสา
 
1. นางสาวเกศินี  บรรจง
 
79 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 86.26 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนภประภา  ศรีสร้อย
 
1. นางสาวเกศินี  บรรจง
 
80 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. นางสาวนภสร  กุลศักดิ์วิมล
2. นางสาวเอกนรี  ไชยช่วย
 
1. นางสาวจารวี  งามตา
2. นายเศกสรรค์  สังขทิพย์
 
81 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 94.08 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธรรมรัฐ  สันทา
2. นายนพเก้า  ตราบุรี
3. นางสาวนัยนา  สุกสกุลนี
4. นางสาวปารมีย์  แสงสว่าง
5. นายวรายุทธ  ศรีทา
6. นายศิริศักดิ์  สิงห์แสน
7. นางสาวเกศธิดาพร  เหล็กกล้า
8. นายเตชัส   โคตระการ
9. นายเอื้ออังกูร  ศรีวงค์
 
1. นางสาวอนัญพร  สุขเฉลิม
2. นายอำนวย  เวชกามา
3. นางวัฒนา  วงศ์พานิชย์
 
82 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกอร  เกียรติจรุงพันธ์
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  มุละสิวะ
3. เด็กหญิงสิรินันท์  วนันโท
4. เด็กหญิงสุธาสินี  ศรีวิเศษ
5. เด็กหญิงอารยา  สีทาหล่อน
 
1. นางวัฒนา  วงศ์พานิชย์
2. นางจิรภา  สมหวัง
 
83 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชนิสรา  ทาสมบูรณ์
2. นางสาวชนิสรา  รจนาสม
3. นางสาวชุติมา  วงศ์เกย
4. นางสาวณัฐกมล  จันทจร
5. นางสาวพัชราภรณ์  พิจารณ์
 
1. นางจินตนา  พราวศรี
2. นางสรินยา  จันทจร
 
84 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนริศรา  ยางเดี่ยว
2. เด็กหญิงวิชุดา  แก่นหงษ์
3. เด็กหญิงสไบทิพย์  อุตอามาตย์
 
1. นางสาววราภรณ์  ไวพจน์
2. นางจิราพร  บุ้งทอง
 
85 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกาญจน์ชนก  นุตภิบาล
2. นายอัจฉริยะ  บุญช่วย
3. นางสาวเพียงฤทัย  เสนาพรหม
 
1. นางพิไลวรรณ  สร้อยสิงห์
2. นางศิริพร  มาตะราช
 
86 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจงรัก  กลับสกุล
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ทองวัน
3. เด็กหญิงสุรัสวดี  ยาวโนภาส
 
1. นางศิริวรรณ  จิตพงษ์
2. นายนิวาส  แสนสุข
 
87 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิตธนา  โสระมรรค
2. เด็กหญิงตวิษา  แสนสิ่ง
 
1. นายจีระศักดิ์  หมื่นแสน
2. นางสาวจารวี  งามตา
 
88 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวดลภวรรณ  บุญทศ
 
1. นางนัทนา  บุญโสภา
 
89 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปารุสก์  เวชกามา
2. เด็กชายวงศธร  ทองเกลียว
 
1. นางสาวศุภวิมล  ผลดี
2. นายสุเมธ  โพธิ์ไข
 
90 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายต่อตระกูล  นามสุวรรณ
 
1. นายวิสันต์  กรสวัสดิ์
 
91 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐดนัย  ทันศิริประยุทธ์
2. เด็กชายวรายุทธ์  จันทร์แก้ว
 
1. นางภูมมจิต  งามสาย
2. นางสมพร  นามไพร
 
92 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นายมาโนช  วิริยะ
 
1. นางภูมมจิต  งามสาย
 
93 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวัชพล  สุมาพา
 
1. นางวรรณพร  วงศ์ก่อ
 
94 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธวัชชัย  แอมโกวิทย์
 
1. นางสาวศุภวิมล  ผมดี
 
95 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 89.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายภัทราวุธ  บุดดาหวัง
 
1. นายศักดา  พันธ์ศรี
 
96 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 92.75 ทอง 4 1. นายธนากร  พรมลี
 
1. นายศักดา  พันธ์ศรี
 
97 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นายเมธาวี  บุญทศ
 
1. นายศักดา  พันธ์ศรี
 
98 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธวัชชัย  เข็มทอง
2. เด็กชายศิวกร  เมืองแพน
 
1. นางงามจิต  แก้วพรม
2. นางอรุณี  ช่างปัน
 
99 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง 5 1. เด็กชายสิรภพ  กุบแก้ว
2. เด็กชายเกรียงไกร  เฉลิมเกรียงศักดิ์
 
1. นายพิสิษฐ์  วัฒนาไชย
2. นางอัมพร  จันทร์เหลือง
 
100 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86 ทอง 4 1. นายกิตติคุณ   เจริญศรี
2. นายจักรกฤษณน์  ช่อทับทิม
 
1. นายพิสิษฐ์  วัฒนาไชย
2. นางอัมพร  จันทร์เหลือง
 
101 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพิทยุตย์  วิเศษแก้ว
2. เด็กชายอนุชา   ธิมาชัย
 
1. นางอรุณี  ช่างปัน
2. นายชัชวาลย์  ศรีสุวรรณ์
 
102 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84 ทอง 4 1. นางสาวลัดดาวัลย์  มั่นกำเนิด
2. นายวีระศักดิ์  โสมาบุตร
 
1. นายชัชวาล  ศรีสุวรรณ
2. นางวนิดา  ผุดผ่อง
 
103 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 86.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศุภวิชญ์  ศรีวะรมย์
2. เด็กชายสุกฤษกร  พัฒนภูทอง
 
1. นางอรุณี  ช่างปัน
2. นางสาวเสาวณีย์  จันทะคุบ
 
104 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกานต์   กัลปดี
2. เด็กชายฐิติพงษ์  พลหาญ
 
1. นางสาววนิดา  ผุดผ่อง
2. นายถาวร   เพ็งธรรม
 
105 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 87 ทอง 5 1. นายณัฐกิต  บุตรวงศ์
2. นายเอกวัฒน์  อามาตย์มนตรี
 
1. นางวนิดา  ผุดผ่อง
2. นายถาวร  เพ็งธรรม
 
106 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นายสิรวิชญ์  สุวิมล
2. นายสุรเดช  สุวรรณโชติ
 
1. นางวนิดา  ผุดผ่อง
2. นางสาวเสาวณีย์  จันทะคุบ
 
107 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญาณัฐ  มาสขาว
2. นางสาวธนภร  ชุมสวัสดิ์
 
1. นางงามจิต  แก้วพรม
2. นายชัชวาลย์  ศรีสุวรรณ์
 
108 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นายธราธร  มุกดา
2. นางสาวปิยกรณ์  ไชยมงคล
 
1. นางงามจิต  แก้วพรม
2. นายวัฒน์ชัย  กาญจนศิริรัตน์
 
109 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 96.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิราวรรณ  สุถิตมงคลชัย
2. นางสาวภาวิดา  วงศ์อินตา
3. นางสาวเจนจิรา  ช่างไถ
 
1. นางศิวาพร   ครองสิน
2. นางวัฒนา  บุญเรือง
 
110 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 92.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชลธิดา  นางาม
2. นางสาวนิภาพร  มิ่งสินธ์
3. นางสาวพรนภา  คองลาน
4. นางสาวพรรนิภา  มาสขาว
5. นายมานพ  สุทธิธรรม
6. นางสาวสิริรัตน์  พงษ์โสภาพ
 
1. นางพรพิมล  วิชาธร
2. นางวัฒนา  บุญเรือง
3. นางวงพลอยภรณ์  อมรศักดิ์
 
111 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 98.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฑลักษณ์  สืบเพ็ง
2. เด็กชายปรีชา  มานะจักร
3. เด็กหญิงอารียา  ดอกสะบา
 
1. นายสง่า  พันพิพัฒน์
2. นายพิสิษฐ์  วัฒนาไชย
 
112 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 96.13 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชัยวัฒน์  ชูรัตน์
2. นายธนชิต  หูตาชัย
3. นายวรภพ  โพธิวรรณา
 
1. นายสง่า  พันพิพัฒน์
2. นางวัฒนา  บุญเรือง
 
113 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 87.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ปัตริยะ
2. นางสาวอริศรา  จันละบุตร
3. นางสาวอาทิตยา  พรมจันทร์
 
1. นางวัฒนา  บุญเรือง
2. นางวงพลอยภรณ์  อมรศักดิ์
 
114 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกนกวรรณ  ใจหาญ
2. นางสาวกัณฐมณี  ปานพิมพ์
3. นางสาวบุศกร  สุประเสริฐ
 
1. นางวงพลอยภรณ์  อมรศักดิ์
2. นางวัฒนา  บุญเรือง
 
115 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นายภูวนัย  เวฬุวนารักษ์
 
1. นางสาวสุภลักษณ์  เนาวโรจน์