สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กหญิงพรหมพร  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางสาวศิริวรรณ  วงศ์อนันต์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงอนงค์นาค  ลานุสัตย์
 
1. นางอุไร  โสภา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงปัทมา  ยัญญะจันทร์
 
1. นางอรทัย  กุชโร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร 1. เด็กชายต่อเพชร   วงษ์ลาดพรม
 
1. นางสรรศณี  พิทักษ์เทพสมบัติ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม 1. นางสาวพรรณัฎฎา   สุทธิปัญโญ
 
1. นางสาวสาริณ๊  โสภาวรรณ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญรดี  นามบรรเทิง
 
1. นางสาวเปรมกมล  มาศขาว
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. นางสาวรัตติยาภรณ์  จิตบรรจง
 
1. นางฉายรัศมี  บุญพา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 79 เงิน 4 โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงทอฝัน  ขันเงิน
 
1. นางสุภิน  กงเงิน
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา 1. นางสาวสรินนา  สมหวัง
 
1. นางอมร  สายเนตร
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เศิกศิริ
 
1. นายระพีพัฒน์  ตัสสะ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 77 เงิน 7 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  คณานิตย์
 
1. นางชรินทร์  เนืองศรี
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนป่าติ้ววิทยา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  นางาม
 
1. นางกุลรภัส  ไชยมัชชิม
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 74 เงิน 6 โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม 1. นางสาวธีนริศสา  นามสมบูรณ์
 
1. นายสมบูรณ์  ประเสริฐศิลป์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 74 เงิน 6 โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล 1. เด็กหญิงกิตขจร  คล้ายทอง
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  มณีล้ำ
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 73 เงิน 8 โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร 1. เด็กหญิงภัชรา  พันธ์เพชร
 
1. นางคณิชภัทร  ทองสุข
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 72 เงิน 9 โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ 1. เด็กชายนิรุต  ผิวเงิน
 
1. นางประภาพร  ประเสริฐศิลป์
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 72 เงิน 9 โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม 1. เด็กหญิงเอื้องฟ้า  พรมชาติ
 
1. นางสาวกัญชลัช  ศรีลามา
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 70 เงิน 8 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร 1. นางสาวณัฐริกา  รวมธรรม
 
1. นางบุษยา  บุญยืน
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 70 เงิน 11 โรงเรียนน้ำคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงพัชรา  สัตบุตร
 
1. นางวิไลวรรณ  มาศขาว
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 9 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กหญิงปรายยนุช  ขาววิสุทธิ์
 
1. นางศิริพร  มาตะราช
 
21 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 9 โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  พันธ์ครู
 
1. นางพัชรินทร์  กกแก้ว
 
22 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 12 โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา 1. เด็กหญิงสุภารัตน์  แสงส่อง
 
1. นางลมุลศรี  แก้วลี
 
23 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 11 โรงเรียนกู่จานวิทยาคม 1. เด็กหญิงสิริรัตน์  พวงศรี
 
1. นางปนิดาวรรณ  ทองทา
 
24 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 11 โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ 1. นางสาวพรชิตา  จันทร์ดวง
 
1. นางธัญวรัตน์  เสนาพรม
 
25 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 13 โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม 1. เด็กหญิงวาสนา  แสงทอง
 
1. นางบุญยิ่ง  พรหมบุตร
 
26 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 13 โรงเรียนคำเตยวิทยา 1. เด็กหญิงกุลสตรี  ศรีวะโสภา
 
1. นางวิยะดา  สืบสุด
 
27 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 15 โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม 1. เด็กหญิงศิริอลิษา  พลหินกอง
 
1. นางจันทร์เพ็ญ   ชูรัตน์
 
28 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นางสาวปัณฑรีย์  เพียรทำ
 
1. นางวันลี  หมุนอุดม
 
29 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. นางสาวเนตรชนก  วงษ์ศรีแก้ว
 
1. นางฉายรัศมี  บุญพา
 
30 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร 1. นางสาวจุฑาทิพย์  ไชยสีลา
 
1. นางบุษยา  บุญยืน
 
31 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นางสาวธนพร  แซ่ตั้ง
 
1. นางสาวเปรมกมล  มาศขาว
 
32 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนป่าติ้ววิทยา 1. นางสาวชลิตา  บุญสุข
 
1. นางกุลรภัส  ไชยมัชชิม
 
33 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นางสาวมณฑาทิพย์  วงษ์อุทา
 
1. นางสมจิตต์   ลางศรี
 
34 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 79 เงิน 4 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 1. นางสาวชนิภา  หนองเป็ด
 
1. นายสุวรรณ  ผ่องสุข
 
35 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 77 เงิน 5 โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา 1. นางสาวจตุพร  เชตะวัน
 
1. นางสาวพัชรินทร์  กกแก้ว
 
36 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 77 เงิน 5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร 1. นางสาวนฤมล  ดลปัดชา
 
1. นางสรรศณี  พิทักษ์เทพสมบัติ
 
37 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 76 เงิน 7 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. นายชัยชนะ  บุญเล่ห์
 
1. นางสุภาพร  พจน์ชนะชัย
 
38 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 74 เงิน 8 โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา 1. นางสาวนฤมล  วงศ์คำภา
 
1. นางอมร  สายเนตร
 
39 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 74 เงิน 4 โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม 1. นางสาวนิตยา  บุตรปัจฉา
 
1. นายสมบูรณ์  ประเสริฐศิลป์
 
40 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 73 เงิน 5 โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล 1. นางสาวนิรันดร์  สาสุนันท์
 
1. นางลินจง  เจริญธรรม
 
41 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 72 เงิน 9 โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ 1. นางสาวสุธิดา  ไชยปา
 
1. นางจิราภรณ์  หอมกลิ่น
 
42 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 72 เงิน 6 โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา 1. นายชาญชวิศ  ทุ่มโมง
 
1. นางลมุลศรี  แก้วลี
 
43 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 71 เงิน 7 โรงเรียนเลิงนกทา 1. นางสาวดารารัศมี  ภาคภูมิ
 
1. นางสาวชลธิชา  จันทร์ขาว
 
44 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 71 เงิน 10 โรงเรียนกู่จานวิทยาคม 1. นางสาวพิมพ์ทิพย์  แก้วศิริ
 
1. นางปนิดาวรรณ  ทองทา
 
45 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 71 เงิน 7 โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม 1. นางสาวพิชชาภรณ์  พงษ์ศาสตร์
 
1. นายพงศ์ธวัช  จรูญฐิติวัฒน์
 
46 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 69 ทองแดง 11 โรงเรียนกีฬาจังหวัดยโสธร 1. นายสุวัฒน์  สออนรัมย์
 
1. นางชื่นจิตร  หมู่สูงเนิน
 
47 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 69 ทองแดง 11 โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ 1. นางสาวบุษบา  มูลมะณี
 
1. นางธัญวรัตน์  เสนาพรม
 
48 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 69 ทองแดง 11 โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม 1. นางสาวภัชราภรณ์  คำล้วน
 
1. นางวันเพ็ญ  กาศักดิ์
 
49 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 9 โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ 1. นางสาววชิราภรณ์  ดวงเคน
 
1. นางศศินันท์  สมประสงค์
 
50 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 66 ทองแดง 10 โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร 1. นางสาวจิราพร  พันเพชร
 
1. นางสาวศศิยาพร  ยาศรี
 
51 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 65 ทองแดง 11 โรงเรียนคำเตยวิทยา 1. นางสาวสุพรรษา  ดอกสิงห์
 
1. นายสุริยา  ทวะชารี
 
52 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 64 ทองแดง 14 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. นางสาวนิตยาพร  วะอาทิตย์
 
1. นายระพีพัฒน์  ตัสสะ
 
53 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 63 ทองแดง 12 โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม 1. นางสาวจารุวรรณ  สารจันทร์
 
1. นางบรรจง  พรหมเงิน
 
54 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 62 ทองแดง 13 โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ 1. นางสาวลักขณา  ศรีอุบล
 
1. นายอนรรธวรรธน์  สมประสงค์
 
55 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 14 โรงเรียนน้ำคำวิทยาคม 1. นางสาวสุนิตรา  ชมภูดี
 
1. นายบุญเสริม  ยาวโนภาส
 
56 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 14 โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม 1. นางสาวเจนจิรา  วิจิขาจี
 
1. นางบุญยิ่ง  พรหมบุตร
 
57 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม 1. เด็กชายพงศกร  โกมลวรรค
 
1. นายพงศ์ธวัช  จรูญฐิติวัฒน์
 
58 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทมณี  เกื้อกูล
 
1. นางละออง  ทองมูล
 
59 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุทธิดา  ทองเย็น
 
1. นางสาววราพร  ศรีเสน
 
60 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรพิมล  บุญบรรลุ
 
1. นางระเบียบ  เพชรไกร
 
61 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเลิงนกทา 1. นางสาวปิยธิดา  แสนขวา
 
1. นางวิไลวรรณ  ศรีธรรม
 
62 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร 1. เด็กหญิงจุฑาพร  ศรีสด
 
1. นางคณิชภัทร  ทองสุข
 
63 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 79.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร 1. เด็กหญิงกรกนก  รามบุตร
 
1. นางจันทรา  ฤทธิ์แผ่ว
 
64 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนป่าติ้ววิทยา 1. นางสาวพิสมัย  พรมตื้อ
 
1. นางกัลยาณี  ยศสุนทร
 
65 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 76 เงิน 6 โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล 1. เด็กหญิงวิลาวรรณ  มาตขาว
 
1. นางลินจง  เจริญธรรม
 
66 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 75 เงิน 7 โรงเรียนน้ำคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงปวีณ์สุดา  มีสิทธิ์
 
1. นางวิไลวรรณ  มาศขาว
 
67 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 74 เงิน 8 โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม 1. เด็กหญิงเมทินี  นิระบุตร
 
1. นางสุปราณีย์  ภาคแก้ว
 
68 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 73.75 เงิน 4 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  บุญเรือง
 
1. นางธนพร  วงศ์กมลาไสย
 
69 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 9 โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม 1. เด็กหญิงอัจฉรา  พันธ์สาย
 
1. นางสาวจรัสพร  ไชยแสง
 
70 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 65.75 ทองแดง 5 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กหญิงวิชชุฎา  แรงดี
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ศรีฉลวย
 
71 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 10 โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงขัวญธิดา  สมประสงค์
 
1. นางประภาพร  ประเสริฐศิลป์
 
72 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 11 โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. เด็กหญิงสาธิมา  จรัญเสริฐ
 
1. นางสาวกฤษณา  นามแก้ว
 
73 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 55.9 เข้าร่วม 6 โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงวรัชญา  สัตย์ธรรม
 
1. นางสาวสมปอง  จันทคง
 
74 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 55.02 เข้าร่วม 7 โรงเรียนกู่จานวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  เสียงใส
 
1. นางรุ่งพิรุณ  มูลสาร
 
75 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 52.5 เข้าร่วม 8 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. นางสาวพิกุลแก้ว  รัตนวัน
 
1. นางทัศนีย์  เสาหงษ์
 
76 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 50.94 เข้าร่วม 9 โรงเรียนสุขวิทยากรตั้งตรงจิตร๑๕ 1. เด็กหญิงนสุการณ์  จำเริญ
 
1. นายศิวาวุธ  เบ้าทอง
 
77 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 47.75 เข้าร่วม 12 โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา 1. เด็กหญิงปิยะภรณ์  จันใด
 
1. นางลมุลศรี  แก้วลี
 
78 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 46.29 เข้าร่วม 10 โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ 1. เด็กหญิงชรันญา  พันโนริด
 
1. นางธัญวรัตน์  เสนาพรม
 
79 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 45.75 เข้าร่วม 11 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร 1. เด็กหญิงชไมพร  อัครพัฒน์
 
1. นางฉัตรวิไล  ตั้งสุภวงษ์
 
80 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 12 โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา 1. เด็กหญิงนันทิชา  พิมพ์ทอง
 
1. นางสาวปรียา  แสนทวีสุข
 
81 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 34.03 เข้าร่วม 13 โรงเรียนกีฬาจังหวัดยโสธร 1. เด็กหญิงฉัตรชฎาภรณ์  ต้นจันทร์
 
1. นางชื่นจิตร  หมู่สูงเนิน
 
82 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  วิเศษแก้ว
 
1. นางพัชรินทร์  กกแก้ว
 
83 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. นางสาวศิรินภา  โพธิ์ขาว
 
1. นางวิไลวรรณ  ศรีธรรม
 
84 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 85.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นางสาวชลธิชา  นาคโนนหัน
 
1. นางระเบียบ  เพชรไกร
 
85 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล 1. นางสาวอัครา  สุวรรณผา
 
1. นางลินจง  เจริญธรรม
 
86 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. นายธนพงษ์  ธนาคุณ
 
1. นางสาวทัศนีย์  เสาหงษ์
 
87 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 83.33 ทอง 4 โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม 1. นางสาวจันทร์สุดาพร  เวฬุวนารักษ์
 
1. นางปิ่นอนงค์  หอมหวล
 
88 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นางสาวชไมพร  สีอ่อน
 
1. นางสมพร  เพียรทำ
 
89 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. นางสาวพัชรินทร์  ใจทน
 
1. นางสุภาพร  พจน์ชนะชัย
 
90 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 78.33 เงิน 5 โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ 1. นางสาวอนุชสกุล  ทับแสง
 
1. นางอรทัย  กุชโร
 
91 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 77.83 เงิน 6 โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. นางสาวประไพพัฒน์  ผุดผ่อง
 
1. นางสาวกฤษณา  นามแก้ว
 
92 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 77.16 เงิน 7 โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม 1. นางสาวเพ็ญประภา  ดวงตา
 
1. นายพงศ์ธวัช  จรูญฐิติวัฒน์
 
93 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 77.16 เงิน 7 โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร 1. นางสาวณัฐชญา  สารีราช
 
1. นางสาวศศิยาพร  ยาศรี
 
94 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 76.66 เงิน 9 โรงเรียนป่าติ้ววิทยา 1. นางสาวสุปรียา  ขุมทอง
 
1. นางอรทัย  ทอนศรี
 
95 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 76.66 เงิน 9 โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม 1. นางสาววาสนา  ปัญจรักษ์
 
1. นางสาวจรัสพร  ไชยแสง
 
96 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 76.16 เงิน 11 โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา 1. นางสาวสุพัตรา  ประชุมชัย
 
1. นางลมุลศรี  แก้วลี
 
97 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 76 เงิน 12 โรงเรียนคำเตยวิทยา 1. นางสาวปณิศา  หินผา
 
1. นางวิยะดา  สืบสุด
 
98 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 75.67 เงิน 4 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร 1. นางสาวจันทิมา  แก่นสาร
 
1. นางบุษยา  บุญยืน
 
99 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 75.33 เงิน 5 โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา 1. นางสาวศิราภรณ์   พาลพล
 
1. นางสาวปรียา  แสนทวีสุข
 
100 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 75 เงิน 6 โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม 1. นางสาวไพบูลย์  พงษ์ซื่อ
 
1. นางวันเพ็ญ  กาศักดิ์
 
101 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 73.67 เงิน 7 โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ 1. นางสาวหฤทัย  ภูแม้นวาท
 
1. นางสาวสมปอง  จันทคง
 
102 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 72.67 เงิน 8 โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา 1. นางสาวอุมาพร  ชูรัตน์
 
1. นางพัชรินทร์  กกแก้ว
 
103 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 71.5 เงิน 9 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นางสาวปนัดดา  แสงใสแก้ว
 
1. นางจิราพร  บุ้งทอง
 
104 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 70 เงิน 13 โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ 1. นางสาวธัญญาณี  สุดาบุตร
 
1. นายอนรรธวรรธน์  สมประสงค์
 
105 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 69.33 ทองแดง 10 โรงเรียนกู่จานวิทยาคม 1. นางสาวศิริพร  จอกน้อย
 
1. นางรุ่งพิรุณ  มูลสาร
 
106 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 11 โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ 1. นางสาวพลอยไพลิน  ขอสุข
 
1. นางธัญวรัตน์  เสนาพรม
 
107 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 67.33 ทองแดง 12 โรงเรียนสุขวิทยากรตั้งตรงจิตร๑๕ 1. นางสาวเนาวรัตน์  ประทุมวัน
 
1. นางสารีรัตน์  ปานเพชร
 
108 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 67.33 ทองแดง 14 โรงเรียนน้ำคำวิทยาคม 1. นางสาวบรรจบ  ทองลา
 
1. นายบุญเสริม  ยาวโนภาส
 
109 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 13 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 1. นางสาวธัญญลักษณ์  บุญทศ
 
1. นางสาวพรรณี  บุญหนุน
 
110 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 14 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร 1. นางสาวปัทมาวดี  พันธ์เลิศ
 
1. นางฉัตรวิไล  ตั้งสุภวงษ์
 
111 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 58.5 เข้าร่วม 15 โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม 1. นางสาวเจนจิรา  แสงวงค์
 
1. นางกมลชนก  เพชรโรจน์
 
112 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 57.67 เข้าร่วม 15 โรงเรียนกีฬาจังหวัดยโสธร 1. นางสาวอภัยพร  แสงวงศ์
 
1. นางชื่นจิตร  หมู่สูงเนิน
 
113 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงชิโณรส  คูหล้า
 
1. นางพัชรินทร์  กกแก้ว
 
114 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กชายธีรพัฒน์  โจมคำ
 
1. นางสาวกิตติยา  วงศ์ทอง
 
115 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  คชลัย
 
1. นางชรินทร์  เนืองศรี
 
116 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม 1. เด็กหญิงหฤทัย  ฮวดพิทักษ์
 
1. นายยุตพงษ์  สิงหา
 
117 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87.4 ทอง 4 โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา 1. เด็กชายบุญญฤทธิ์  ทาทอง
 
1. นางจินตนา  แสนจันทร์
 
118 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล 1. เด็กหญิงทิพวรรณพร  พาหา
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  มณีล้ำ
 
119 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86.75 ทอง 5 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นายธนกฤต  เกษมราช
 
1. นางศุภพร  บุญพา
 
120 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85.4 ทอง 6 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. เด็กชายสรัญวุฐิ  คำนึง
 
1. นางสาวสุจินดา  ป้องเขต
 
121 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนป่าติ้ววิทยา 1. นางสาวศิริกานดา  หอมหวล
 
1. นางกัลยาณี  ยศสุนทร
 
122 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 84.8 ทอง 4 โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม 1. เด็กชายพานทอง  ทศรักษา
 
1. นางจันทร์เพ็ญ   ชูรัตน์
 
123 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 84.25 ทอง 7 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กชายยสยุต  แตงสุวรรณ
 
1. นางสาวอัญชิษ์ฐา  สุทธิอาคาร
 
124 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 81.5 ทอง 8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร 1. เด็กหญิงปริมชมพู  ขัวเนาว์
 
1. นางรจนา  มาลอย
 
125 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 81.2 ทอง 5 โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร 1. เด็กหญิงนฤมล  กล้าหาญ
 
1. นางคณิชภัทร  ทองสุข
 
126 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 80.4 ทอง 9 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร 1. เด็กหญิงวิยะดา  ชาวไทย
 
1. นางจันทรา  ฤทธิ์แผ่ว
 
127 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 76.2 เงิน 10 โรงเรียนสุขวิทยากรตั้งตรงจิตร๑๕ 1. เด็กหญิงวงศ์ธิดา  ทัศศรี
 
1. นางนันธิดา  บุดดาพงษ์
 
128 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม 1. เด็กหญิงกาญจนวรรณ  วรพิมพ์รัตน์
 
1. นางสุปราณีย์  ภาคแก้ว
 
129 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  มีศิริ
 
1. นางอันชลี  แก้ววรรณา
 
130 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. นางสาวณิชกุล  อระภา
 
1. นางสุวิมล  แก่นจำปา
 
131 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา 1. นายอุดมพงษ์  พรมบุตร
 
1. นางจินตนา  แสนจันทร์
 
132 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร 1. นายณัฐพล  เมฆมล
 
1. นางจันทรา  ฤทธิ์แผ่ว
 
133 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร 1. นางสาวกมนพร  ยวนใจ
 
1. นางสรรศณี  พิทักษ์เทพสมบัติ
 
134 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 89.5 ทอง 4 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นางสาวสุกัญญา  สายสีแก้ว
 
1. นางสาวมะลิ  สำโรง
 
135 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 86.2 ทอง 5 โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม 1. นางสาวพรนภา  อัคสิงห์
 
1. นางวันเพ็ญ  กาศักดิ์
 
136 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 85.2 ทอง 6 โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา 1. นางสาวสุดารัตน์  คำภาส
 
1. นางพัชรินทร์  กกแก้ว
 
137 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 84.5 ทอง 7 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. นางสาวธัญญารักษ์  แสงเพ็ชร
 
1. นางประคอง  พราวศรี
 
138 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าติ้ววิทยา 1. นางสาวจันทร์จิราภรณ์  พันธ์เลิศ
 
1. นางอรทัย  ทอนศรี
 
139 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 79.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเลิงนกทา 1. นายเทพมงคล  พันธ์นาม
 
1. นางสาวพิมพ์นารา  เกษมราช
 
140 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร 1. นางสาวญาณี  ศรีวะอุไร
 
1. นางสาวศศิยาพร  ยาศรี
 
141 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 75.6 เงิน 4 โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล 1. นางสาวปิยธิดา  ศรีมันตะ
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  มณีล้ำ
 
142 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 67.2 ทองแดง 5 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นางสาวจริยา  โพธิ์แย้ม
 
1. นางอันชลี  แก้ววรรณา
 
143 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 64.5 ทองแดง 8 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นางสาวชิดกมล  จันทนป
 
1. นางสมพร  นามไพร
 
144 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. นายไพศาล  ชามัท
 
1. นางสาวสุจินดา  ป้องเขต
 
145 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม 1. นายสุรศักดิ์  แสนศรี
 
1. นางบรรจง  พรหมเงิน
 
146 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม 1. นายสุปัญญา  ประการแก้ว
 
1. นางปิ่นอนงค์  หอมหวล
 
147 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. นางสาวสุภธิดา  บุญทวี
 
1. นางสุลีพร  สุภาพ
 
148 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงณัฐพร  เทียมวงค์
2. เด็กหญิงศศิธร  สมสืบ
3. เด็กหญิงเกษรินทร์  สมสัตย์
 
1. นางวิภานุรักษ์  พรหมศรี
2. นางสาวปริยฉัตร  พรหมศรี
 
149 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรนันท์  หนองสิม
2. เด็กหญิงชลดา  โสตวงศ์
3. เด็กหญิงสวิชญา  บุญทศ
 
1. นางสาววราภรณ์  ไวพจน์
2. นางชุ่มจิต  มนูญสราญ
 
150 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร 1. เด็กหญิงอริตา  เกล้ากลาง
2. เด็กชายเทพพร  หงษ์ลอยวงศ์
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  จารย์มีชัย
 
1. นางกชกร  สุ่มมาตย์
2. นางฉัตรวิไล  ตั้งสุภวงษ์
 
151 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนสุขวิทยากรตั้งตรงจิตร๑๕ 1. เด็กหญิงมลิวรรณ  ทองดวง
2. เด็กหญิงวิสาขา  ยาวะโนภาส
3. เด็กหญิงอนัญญา  บุญรังษี
 
1. นายศิวาวุธ  เบ้าทอง
2. นายวิทูร  เรืองบุญ
 
152 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลชนก  เสนนอก
2. นางสาวกลอักษร  สัมฤทธิ์
3. เด็กหญิงฬุธาดา  ราชบุตร
 
1. นางจันทร์ฉาย  ภักดีสุวรรณ
2. นางยุพิน  เหมือนชาติ
 
153 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คำตัน
2. นางสาวศิริลักษณ์  จันทร์แก้ว
3. นางสาวอนุสรา  มารุตพันธ์
 
1. นางอมร  สายเนตร
2. นางสาวภัคจิรา  สมสะอาด
 
154 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กหญิงดลฤทัย  ประถมชาติ
2. นางสาวทิพย์ญดา  พรทิพย์
3. เด็กหญิงศศิประภา  แช่มชื่น
 
1. นางสาวดวงจิต  ชาธิพา
2. นางสุนันท์  ตั้งวิโร
 
155 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  สูติสงค์
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  บุญทศ
3. เด็กหญิงศุภนิดา  บุญทศ
 
1. นางสิริญา  มิ่งขวัญ
2. นางลมุลศรี  แก้วลี
 
156 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 7 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร 1. เด็กหญิงพิมพ์ผกานต์  ดอกจันทร์
2. เด็กหญิงภาณุมาศ  กลางนา
3. เด็กหญิงสุพรรษา  มุ่งงาม
 
1. นางจันทรา  ฤทธิ์แผ่ว
 
157 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 76.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. เด็กหญิงนันธพร  ในจิตร
2. เด็กหญิงนิ่มนวล  ภาคแก้ว
3. เด็กหญิงประกายดาว  อกอุ่น
 
1. นายจักรพงษ์  ศรีธรรมา
 
158 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 76.05 เงิน 4 โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร 1. เด็กชายกฤษรวนิช  บุญศรี
2. เด็กหญิงนฤมล  แสงพล
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  จุมพิต
 
1. นางคณิชภัทร  ทองสุข
2. นางสาวศศิยาพร  ยาศรี
 
159 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 71.56 เงิน 5 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. เด็กหญิงศิริประภา  ไชยสิทธิ์
2. เด็กหญิงสุนันท์ษา  ยิ้มสีนวล
3. เด็กหญิงอาภาพร  วงศ์ศรีแก้ว
 
1. นางสาวเปรมกมล  มาศขาว
2. นายแมนพงษ์  เมฆเสนา
 
160 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 70.81 เงิน 6 โรงเรียนป่าติ้ววิทยา 1. นางสาวจินดามณี  พรมเมือง
2. เด็กหญิงนภาพร  แพงพงษ์
3. เด็กหญิงฟาติมา  วงษ์สิทธิ์
 
1. นางสาวขวัญเรือน  อดกลั้น
2. นางกัลยาณี  ยศสุนทร
 
161 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 95.82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นางสาวชนัญญา  วงค์จำนงค์
2. นางสาวปิยนุช  อุปชัย
3. นายอภิสิทธิ์  สีมันตะ
 
1. นางสาวรจรินทร์  กุดเป่ง
2. นางปันฑิตา  จิตรบรรจง
 
162 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 95.82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นางสาวปวีณา   ชูรัตน์
2. นางสาววิลาสินี  ราบรื่น
3. นางสาวสุภาพร  ทองทา
 
1. นางอรุณี  มาลัย
2. นางสาวปริยฉัตร  พรหมศรี
 
163 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 93.15 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นายยศนันท์  เทพมณี
2. นางสาวสุนิสา  ศรีลาศักดิ์
3. นางสาวเรณุมาศ  เดชะบุญ
 
1. นางพิไลวรรณ  สร้อยสิงห์
2. นางลักขณา  พรหมสุวรรณ
 
164 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 93.15 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเลิงนกทา 1. นางสาวกนกวรรณ  ภูตีกา
2. นางสาวกวินทิพย์  สมคะเณย์
3. นางสาวณัฐวดี  กองแก้ว
 
1. นางสุนันท์  ตั้งวิโร
2. นางวราภรณ์  อมรฤทธิ์
 
165 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 90.49 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ 1. นางสาวจันทราวรรณ  ชูรัตน์
2. นางสาวนันทวัน  นิมลพ
3. นางสาวอัญชญา  ทวนทอง
 
1. นางจิราภรณ์  หอมกลิ่น
2. นางสาวสมปอง  จันทคง
 
166 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 88.07 ทอง 4 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. นางสาวกรองกาญจน์  เสียงอ่อน
2. นายชวนันท์  รู้ขาย
3. นางสาวพนิษฐา  มัทกิจ
 
1. นางอุษณี  วรรณชัยมงคล
2. นางทัศนีย์  เสาหงษ์
 
167 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 87.56 ทอง 5 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. นางสาวทัศนีย์  แก้วสีนวล
2. นางสาวน้ำทิพย์  วงษ์จันทร์
3. นางสาวสุนันทา  ศิริสุมทุม
 
1. นางจันทร์ฉาย  ภักดีสุวรรณ
2. นางยุพิน   เหมือนชาติ
 
168 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 87.48 ทอง 6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร 1. นางสาวชลธิดา  โขงวงค์จำปา
2. นางสาวสุนิตตา  นักฟ้อน
3. นายเดชดำรง  รุ่งศรีรัตน์
 
1. นางกชกร  สุ่มมาตย์
2. นางรจนา  มาลอย
 
169 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 87.48 ทอง 6 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร 1. นางสาวทรายเพชร  ศิลารักษ์
2. นางสาวศิริลักษณ์  นักผูก
3. นางสาวอรทัย  วงศ์ชาลี
 
1. นางบุษยา  บุญยืน
 
170 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 82.64 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. นางสาวดวงรัตน์  ปั้นประสงค์
2. นางสาวสุนิตา  ธนาคุณ
3. นางสาวเบญจมาพร  งามดำ
 
1. นางบัวจูม  เยี่ยมรัมย์
 
171 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 82.6 ทอง 4 โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา 1. นางสาวกัญญาภัทร  แสงส่อง
2. นางสาวจารุวรรณ  เสาะแสวง
3. นางสาวรุ่งทิวา  ลุล่วง
 
1. นางสิริญา  มิ่งขวัญ
2. นางลมุลศรี  แก้วลี
 
172 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 80.07 ทอง 5 โรงเรียนป่าติ้ววิทยา 1. นางสาวกุหลาบ  ขันปรึกษา
2. นางสาวธัญกาญจน์  ผัดเป้า
3. นางสาวนภสร  โพธิ์พักตร์
 
1. นางสาวขวัญเรือน  อดกลั้น
2. นางอรทัย  ทอนศรี
 
173 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 73.65 เงิน 8 โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา 1. นางสาวกาญจนา  ศรีนะพรม
2. นางสาวจุฑามาศ  พรมบุตร
3. นางสาวปาริชาติ  พัดโท
 
1. นางอมร  สายเนตร
2. นางสาวภัคจิรา  สมสะอาด
 
174 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 68.76 ทองแดง 6 โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร 1. นางสาวบุญญาภรณ์  งามทอง
2. นางสาวบุษกร  เกกาคำ
3. นางสาววรรณภา  ศรีสุข
 
1. นางสาวศศิยาพร  ยาศรี
2. นางคณิชภัทร  ทองสุข
 
175 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรองทอง  แสงเพชร
2. เด็กหญิงณิชากร  ข้องหลิม
 
1. นางพจนีย์  สว่างวงษ์
2. นางละออง  ทองมูล
 
176 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงมะลิวัลย์  มนต์ขลัง
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ปกป้อง
 
1. นางชนกนันท์  จันดี
 
177 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม 1. เด็กหญิงพัชราพร  ผ่องใส
2. เด็กหญิงศศิธร  กุสุมาลย์
 
1. นางอุไร  พุ่มดั
2. นางสาวกัญชลัช  ศรีลามา
 
178 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. นายสรายุทธ  จิตแสง
2. เด็กหญิงสุพรรณหงส์  ธงชัย
 
1. นายเอกสิทธิ์  มุลคุตร
2. นางทัศนีย์  เสาหงษ์
 
179 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 82.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กหญิงสลาลี  เสียงล้ำ
2. นายเอกราช  ยาวโนภาส
 
1. นางขวัญตา  สมคะเณย์
 
180 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 80.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม 1. เด็กชายจิรายุ  แสงจันทร์
2. เด็กชายวรรธนะ  โยธกาลี
 
1. นางจันทร์เพ็ญ   ชูรัตน์
2. นางบรรจง  พรหมเงิน
 
181 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 76.83 เงิน 4 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยาพร  จันทร์ตรี
2. เด็กหญิงนวรัตน์  อินทะนนท์
 
1. นายสุดใจ  นามไพร
2. นางดวงตา  เวชกามา
 
182 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 75.67 เงิน 4 โรงเรียนป่าติ้ววิทยา 1. นางสาวฐิติมา  ป้องกัน
2. นายเกริกเกียรติ  งิ้วลาย
 
1. นางกัลยาณี  ยศสุนทร
2. นางอรทัย  ทอนศรี
 
183 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 74.8 เงิน 5 โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา 1. เด็กชายผดุงพงษ์  ดวงมาลย์
2. เด็กหญิงพลอยมณี  ทิวาพัฒน์
 
1. นางอมร  สายเนตร
2. นางสาวภัคจิรา  สมสะอาด
 
184 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 73.33 เงิน 5 โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิดาภา  ชัยโย
2. เด็กชายนัฐพงษ์  พลเยี่ยม
 
1. นางบุญยิ่ง  พรหมบุตร
2. นางสาวจรัสพร  ไชยแสง
 
185 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 72 เงิน 6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร 1. เด็กหญิงณิรัชชา  ปัญญาใส
2. เด็กหญิงเจริญทรัพย์  นันทะจินดา
 
1. นางรจนา  มาลอย
2. นายประสิทธิ์  ช้อนศรี
 
186 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม 1. นางสาวยุพาภรณ์  บุตรพรหม
2. เด็กหญิงสุพิชญา  ใจเรือง
 
1. นายยุตพงษ์  สิงหา
2. นายชานนท์  วงษ์หนองแวง
 
187 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 65.83 ทองแดง 6 โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม 1. นางสาวถนิษฐา  ปะมาระเต
2. นางสาวพัชรินทร์  มาวงษ์
 
1. นายสังวาลย์  เมืองพิล
2. นายสมบูรณ์  ประเสริฐศิลป์
 
188 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 64.67 ทองแดง 7 โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  เป็นบุญ
2. เด็กหญิงภัคจิรา  อุสาพรหม
 
1. นางศศินันท์  สมประสงค์
2. นางอรทัย  กุชโร
 
189 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 63.5 ทองแดง 8 โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. นางสาวมาลินี  ศรีวะรมย์
2. นางสาววรัญญา  เทือกท้าว
 
1. นายธนากร  พุทธพรหม
 
190 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ 1. เด็กหญิงรินลดา  ทำนุ
2. เด็กหญิงอรทัย  ราชบุตรศรี
 
1. นางธัญวรัตน์  เสนาพรม
2. นายรพีภัทร  สุภราช
 
191 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. เด็กชายรัชติพงษ์  บุญทรัพย์
2. เด็กชายสหรัฐ  กองทอง
 
1. นางประภาพร  เหนือทอง
2. นางนิตยา  สมสอน
 
192 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร 1. เด็กหญิงปิญานุช  พฤกษชาติ
2. เด็กหญิงปุษยา  ไชยนา
 
1. นางคณิชภัทร  ทองสุข
2. นางสาวศศิยาพร  ยาศรี
 
193 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา 1. เด็กชายธีระวัฒน์  ไชยมาตย์
2. เด็กหญิงอริศรา  ชูรัตน์
 
1. นางพัชรินทร์  กกแก้ว
2. นางสาวจันจิรา  ขันเงิน
 
194 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร    
195 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  แก้วมิ่ง
2. เด็กชายอภิรัช  เสน่ห์พูด
 
1. นางปิ่นอนงค์  หอมหวล
2. นางสุปราณีย์  ภาคแก้ว
 
196 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นางสาวธิดาลักษณ์  ไกรวิเศษ
2. นางสาวสุธาสินี  ศรีมันตะ
 
1. นางนิตยา  สมสอน
2. นางประภาพร  เหนือทอง
 
197 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นางสาวพิจิตรา  นิยม
2. นายภานุพงศ์  ผิวผ่อง
 
1. นางสาวปริยฉัตร  พรหมศรี
 
198 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. นางสาวพัชราภรณ์  กรีฑา
2. นางสาวสุนิตา  ทาลิภูมิ
 
1. นางบัวจูม  เยี่ยมรัมย์
 
199 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ 1. นางสาวธนพร  พันธ์ครู
2. นางสาวอติพร  สลับศรี
 
1. นางสาวสมปอง  จันทคง
2. นางจิราภรณ์  หอมกลิ่น
 
200 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร 1. นางสาวสมพร  วิลัยเนตร
2. นางสาวสรัญญา  สายสีแก้ว
 
1. นางสุณีภัสร์  คำมะลุนพัฒนะกูล
 
201 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม 1. นางสาวชาลินี  ศรีอินทร์
2. นายดนัย  นามแก้ว
 
1. นายพงศ์ธวัช  จรูญฐิติวัฒน์
2. นางอุไร  พุ่มดั
 
202 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 92 ทอง 4 โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา 1. นายประกาย  อินอ่อน
2. นางสาววชิราภรณ์  ชูรัตน์
 
1. นายนิรันดร์  ขันเงิน
2. นางพัชรินทร์  กกแก้ว
 
203 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 91 ทอง 5 โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา 1. นายกิติศักดิ์  พันธ์สาย
2. นางสาวเพ็ญนภา  ราญมีชัย
 
1. นางสาวภัคจิรา  สมสะอาด
2. นางอมร  สายเนตร
 
204 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 90 ทอง 6 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. นางสาวกฤติญาธร  ศรีมะลัย
2. นางสาวจินตนา  สุดแสวง
 
1. นายเอกสิทธิ์  มุลคุตร
2. นางอุษณี  วรรณชัยมงคล
 
205 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 89 ทอง 7 โรงเรียนสุขวิทยากรตั้งตรงจิตร๑๕ 1. นางสาวหทัยรัตน์  วงษ์ศิลป์
2. นางสาวเกตุแก้ว  สาธรราษฎร์
 
1. นางสารีรัตน์  ปานเพชร
 
206 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 78 เงิน 4 โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร 1. นางสาวณัฐติยา  บุญศรี
2. นางสาวนิศามณี  คำทวี
 
1. นางสาวศศิยาพร  ยาศรี
2. นางคณิชภัทร  ทองสุข
 
207 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 78 เงิน 8 โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ 1. นางสาวจิดารัตน์  ร่วมสุข
2. นางสาวอภิญญา  พันศรี
 
1. นางธัญวรัตน์  เสนาพรม
2. นายรพีภัทร  สุภราช
 
208 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 78 เงิน 8 โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม 1. นางสาวสุระวดี  ชัยมี
2. นางสาวอารียา   สำเนียงดี
 
1. นางวันเพ็ญ  กาศักดิ์
 
209 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 78 เงิน 8 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นางสาวพรรุจี  ชื่นบาล
2. นายพลวัฒน์  ศรีบัวลา
 
1. นายจารึก  จันทร์ศิริ
2. นางภูมมจิต  งามสาย
 
210 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 78 เงิน 4 โรงเรียนป่าติ้ววิทยา 1. นายนราวิทย์  วาปีทำ
2. นางสาวพรรณราย  จันทร์เป็ง
 
1. นางอรทัย  ทอนศรี
2. นางกัลยาณี  ยศสุนทร
 
211 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 78 เงิน 8 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. นายณัฐพงษ์  เพชรแสง
2. นางสาวอังควรรณ  อุ่นทวง
 
1. นางพจนีย์  สว่างวงษ์
2. นางยุพิน  เหมือนชาติ
 
212 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 78 เงิน 4 โรงเรียนเลิงนกทา 1. นายชรัญ  มุกธวัตร
2. นางสาวปฏิมากร  บุบผามาลา
 
1. นางกฤตอร  บุบผามาลา
 
213 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 78 เงิน 4 โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  สุนทรา
2. นางสาวเบญจมาศ  บุญเติม
 
1. นางปิ่นอนงค์  หอมหวล
2. นางสุปราณีย์  ภาคแก้ว
 
214 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ 1. นางสาวปิยะธิดา  นักสูญ
2. นางสาวสุกัญญา  จันทะมาลา
 
1. นางประภาพร  ประเสริฐศิลป์
2. นายอนรรธวรรธน์  สมประสงค์
 
215 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กชายภาสกร  รัศมีทอง
 
1. นายธีรศักดิ์  รัชสมบัติ
 
216 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กหญิงศานิตา  โสดก
 
1. นางสาวณัฐกานต์  ภาวะชัย
 
217 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคำเตยวิทยา 1. เด็กหญิงกีตาร์  แสนสุด
 
1. นางสาวสุธิมนต์  บุญมา
 
218 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายวรนิติพัศณ์  วรแก่นทราย
 
1. นายประหยัด  เนตรหาญ
 
219 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุขวิทยากรตั้งตรงจิตร๑๕ 1. เด็กชายกุลชาติ  อมรวงศ์
 
1. นายวงษ์รัก  จันทร์ผิว
 
220 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงศุภริดา  เพชรไพร
 
1. นางสาวอลิสลา  มงคลทอง
 
221 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐพร  ผลจันทร์
 
1. นางสาวปิยเนตร  นามป่องแก
 
222 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร 1. เด็กชายคมชาญ  เนาวโรจน์
 
1. นางโสภา  เนาวโรจน์
 
223 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง 5 โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา 1. นายอำพล  พรมบุตร
 
1. นางวราภรณ์  สายศรี
 
224 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยา  หนักแน่น
 
1. นางไกรวรรณ  คำมูล
 
225 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 79 เงิน 6 โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม 1. นางสาวนันทิชา  บัวลอย
 
1. นางสาวสุรางค์  มีจอม
 
226 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 7 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. เด็กหญิงประภัสสร  หลุบเลา
 
1. นายโยธิน  สิงห์คำ
 
227 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร 1. นายกิตติพัฒน์  นระสาร
 
1. นายปวเรศ  อินทนา
 
228 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 8 โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม 1. นายอนล  เสน่หา
 
1. นายไกรทอง  เสนสอน
 
229 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 9 โรงเรียนน้ำคำวิทยาคม 1. เด็กชายสุเทพ  ทรายทอง
 
1. นางสาววลารัตน์  ทาสีเพชร
 
230 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 7 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงปิยะดา  เพชรฤาชา
 
1. นางวาสนา  สิงหะคเชนทร์
 
231 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 71 เงิน 10 โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา 1. เด็กหญิงวรรณภา  ป้องกัน
 
1. นางปิยกาญจน์  บุญทศ
 
232 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 71 เงิน 8 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. เด็กหญิงชลาลัย  สายโสภา
 
1. นางเสาวลักษณ์  ทองหมื่น
 
233 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 71 เงิน 10 โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม 1. นายศุภวัฒน์   พรมชู
 
1. นางทับทิม  เจริญตา
 
234 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 9 โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม 1. นางสาวสุวนันท์  จันดี
 
1. นางสาวกิตติมา  มาคำพันธ์
 
235 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 10 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงศศิธร  ชูรัตน์
 
1. นายรถสเสน  ประสมศรี
 
236 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 12 โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร 1. นางสาวดวงฤดี  พันธ์เพชร
 
1. นางจงใจ  ยุทธพงษ์
 
237 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 12 โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงนิภาวรรณ์  วิรุณพันธ์
 
1. นางสาวสุนันทา  ศรีบุญนำ
 
238 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายอนุชิต  โคตรสมบัติ
 
1. นายไสว  ผ่านเมือง
 
239 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 14 โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม 1. เด็กหญิงมุทิตา  โพธิ์ทา
 
1. นายไมตรี  ศรีชนะ
 
240 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 14 โรงเรียนป่าติ้ววิทยา 1. เด็กชายจิรายุ  จรูญเรือง
 
1. นางพิกุล  อยู่เย็น
 
241 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 12 โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา 1. เด็กชายปรีชาพล  ชูรัตน์
 
1. นายมนตรี  สืบศรี
 
242 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 13 โรงเรียนกีฬาจังหวัดยโสธร 1. นายธีธัต  ศุภมิตรเกษมณี
 
1. นางสาวสิริมา  อยู่คง
 
243 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 14 โรงเรียนกู่จานวิทยาคม 1. เด็กชายสายฟ้า  คำล้าน
 
1. นางเรืองอุไล  พวงศรี
 
244 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นายภูริณัฐ  ใจธรรม
 
1. นายธีระ  แก้วพรม
 
245 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร 1. นางสาวปราถนา  คงสุขมาก
 
1. นางโสภา  เนาวโรจน์
 
246 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม 1. นางสาวสิริจันทร์  คำบุตร
 
1. นางศุภิสรา  กรแก้ว
 
247 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. นางสาววสุพร  พันธ์สาย
 
1. นายจำนง  มูลสาร
 
248 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นายปฏิพัทธ์  เจริญไชย
 
1. นายธงชัย  พลอยอ่ำศรี
 
249 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม 1. นายขจรพงศ์  วงษ์สว่าง
 
1. นางวรพรรณ  คำสาร
 
250 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นายปวริศ  ปุ้มแพง
 
1. นายโยธิน  สิงห์คำ
 
251 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา 1. นางสาวศิริกัญญา  บุญทศ
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  พิมพิลา
 
252 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคำเตยวิทยา 1. นางสาวกิตติมา  วรสาร
 
1. นางสาวสุธิมนต์  บุญมา
 
253 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร 1. นายธนาวุฒิ  บุญบรรลุ
 
1. นางสาวปิยะเนตร  พรมจันทร์
 
254 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 5 โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา 1. นายนฤเบศ  พวงชมภู
 
1. นายวรพจน์  พวงชมภู
 
255 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 5 โรงเรียนกู่จานวิทยาคม 1. นางสาวปิยะดา  สองเมือง
 
1. นางเทวา  ลุสุข
 
256 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม 1. นายภูวดล  จำสูญ
 
1. นางสาวจันทร์ทิมา  ภะวัง
 
257 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม 1. นายพรชัย  ทองมะลิด
 
1. นายประทีป  ชัยศรี
 
258 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 5 โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ 1. นางสาวจิราภรณ์  โชติแสง
 
1. นายไพบูลย์  ภูมิเรศสุนทร
 
259 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 โรงเรียนน้ำคำวิทยาคม 1. นางสาวสุพัตรา  นามเคน
 
1. นางสาววลารัตน์  ทาสีเพชร
 
260 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร 1. นายวัชรพล  ชะนะหาร
 
1. นายละมุล  ไชยนา
 
261 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 5 โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ 1. นางสาววรรณภา  นพรัมย์
 
1. นายนิติ  แนวบุตร
 
262 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. นายเทพโสธร  วราห์สิน
 
1. นางสาวศรีประไพ  วงศ์ทอง
 
263 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม 1. นางสาวสุพรรษา   อุทพันธ์
 
1. นายบุญจันทร์  ทาตะไชย
 
264 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 5 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. นางสาวพัทธมน  เจริญ
 
1. นางนิสิต  จำปางาม
 
265 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 5 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. นางสาววาสนา  เพชรฤาชา
 
1. นายณัฐวุฒิ  อ่อนคำ
 
266 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 โรงเรียนป่าติ้ววิทยา 1. นางสาวอรญา  โพธิ์ไทร
 
1. นายเชิดศักดิ์  วินัยโกศล
 
267 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม 1. นางสาวกิติมา  คุณสุทธิ์
 
1. นางอุบลวรรณ  พลยุทธ
 
268 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ 1. นางสาวศุภรัตน์  สมประสงค์
 
1. นางสาวเสาวนีย์  คนขยัน
 
269 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 5 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 1. นายณัฐกานต์  ภูพานทอง
 
1. นายรถสเสน  ประสมศรี
 
270 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ 1. นายอุทัย  บุตรอำคา
 
1. นางสาวสุนันทา  ศรีบุญนำ
 
271 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา 1. นายอภิเษก  พรมบุตร
 
1. นางวราภรณ์  สายศรี
 
272 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กหญิงดุสิตา  แสงภักดี
2. เด็กหญิงวรรัตน์  ศรีสุรัตน์
3. เด็กหญิงวิจิตรศิลป์  จากผา
 
1. นางลดาวัลย์  ไชยสัตย์
2. นางสาวศิโณทัย  บุญศิริ
 
273 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กหญิงธิติยา  สร้อยจักร
2. เด็กชายศิวกร  ปามา
3. เด็กหญิงสัจจาธิษฐ์  สันตะวงค์
 
1. นางเกษอาภรณ์  สิงห์ตา
2. นางสาวพัชรี  แสนโสม
 
274 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. เด็กชายนงหนุ่ย  พาหา
2. เด็กชายนวพล  วรรณจิตต์
3. เด็กหญิงวาธิณี  พงษ์ธนธรณ์
 
1. นายนัฐพล  จำปา
2. นางเสาวลักษณ์  ทองหมื่น
 
275 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร 1. เด็กชายธนพนธ์  จำเริญบุญ
2. เด็กชายธาดาพงศ์  เวียงอินทร์
3. เด็กหญิงศิริพร  ปะนิทาณะโต
 
1. นางสาววิทิดา  เจริญศรี
2. นายวุฒิเดช  หมายมั่น
 
276 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล 1. เด็กหญิงนฤมล  สิงห์ครุป
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  วงษ์อินตา
3. เด็กหญิงวรรณพร  มิ่งขวัญ
 
1. นางบุญชญา  ชายทวีป
2. นายสุภชัย  แซ่เซีย
 
277 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคำเตยวิทยา 1. เด็กหญิงปวีณา  เวสา
2. เด็กหญิงพัชนีพร  เทียนงาม
3. เด็กชายไพโรจน์  ศิริแวว
 
1. นายไพฑูรย์  บุญจอง
2. นางสาวฤทัยรัตน์  สุพัดพร
 
278 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ 1. เด็กชายชัยสิทธิ์  บังเอิญ
2. เด็กชายอัษฎาวุธ  สว่างแสง
3. เด็กชายอำนาจ  กลิ่นหอม
 
1. นายนิติ  แนวบุตร
2. ว่าที่ร้อยโทประสาน  ทองยอด
 
279 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  บุญทศ
2. เด็กหญิงสนิมา  แสงงาม
3. เด็กหญิงอารียา  โพธิทัก
 
1. นางสาวพิกุลทอง  บุญคำ
2. นางกรชนก  เชษฐา
 
280 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นางสาวทัศนา  นิยมธรรม
2. นางสาววันดี  คำไขแก้ว
3. นางสาวสุปาณี  หนันเรือง
 
1. นายไพรวัล  ดวงตา
2. นางสาวบุษศรา  อุ่นพงษ์
 
281 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. นางสาวชลธิชา  สีหาอาจ
2. นางสาวศุภรัตน์  วงษ์ทอง
3. นายอดิศร  สมภาร
 
1. นายนัฐพล  จำปา
2. นางเสาวลักษณ์  ทองหมื่น
 
282 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม 1. นางสาวณิชาภัทร  แพงนอก
2. นางสาววรรณิดา  กุมารสิทธิ์
3. นางสาวไพรินทร์  ท้าวนอก
 
1. นางปราณี  อุ่นเมือง
2. นางฐิติมญชุ์   โสดก
 
283 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นายณัฐพงษ์  แห้วชิน
2. นางสาวพรนภา  วงษ์ลคร
3. นางสาวมนธิดา  สมหวัง
 
1. นางนิภาพร  โชติบุญ
2. นางธิดาพรรณ  กนิษฐพยาฆร์
 
284 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร 1. นางสาวกชวรรณ  ศรีวลีรัตน์
2. นางสาวกรรณิการ์  ไชยศรี
3. นางสาวประภัสสร  ปะนิทาณะโต
 
1. นางบังอร  แสงวงค์
2. นางสาวปิยะเนตร  พรมจันทร์
 
285 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม    
286 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 76 เงิน 4 โรงเรียนกู่จานวิทยาคม 1. นางสาวศิริลักษณ์  กลมเกลียว
2. นางสาวสงกรานต์  สานนท์
3. นายสมเกียรติ  ศรีพลแสน
 
1. นางเทวา  ลุสุข
2. นางนงลักษณ์  เพียรทำ
 
287 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคำเตยวิทยา 1. นางสาวรักษ์ฝัน  สีดี
2. นางสาววิลัยวัลย์  ทับแสง
3. นางสาวศุภาณี  บุญบรรลุ
 
1. นางสาวนิภา  มูลเสน
2. นายไพฑูรย์  บุญจอง
 
288 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา 1. นางสาวปิยาภรณ์  ชูรัตน์
2. นางสาวมณฑการ  ปานพิมพ์
3. นางสาวเบญจวรรณ  ลือเรื่อง
 
1. นายวรพจน์  พวงชมภู
2. นางสาวประกาย  ชูรัตน์
 
289 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 1. นางสาวดารณี  สารบาล
2. นายสุทธิพงษ์  พบขุนทด
3. นางสาวอัษฎาภรณ์  ไถวเลิศ
 
1. นายสุุวรรณ  ธิบูรณ์บุญ
2. นางกรชนก  เชษฐา
 
290 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา 1. เด็กหญิงปวณิสรา  หารโสด
2. เด็กหญิงลลิตา  คองคง
3. เด็กหญิงวารุณี  วาจาดี
 
1. นายวรชัย  โคตมะณี
2. นางสาวแสงมณี  วงศ์คูณ
 
291 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ภาคะ
2. เด็กหญิงณัฐธิชา  สุขเกษม
3. เด็กชายวุฒิไกร  ทองเจียว
 
1. นางนรีรัตน์  นาครินทร์
2. นายเอกชัย  นาครินทร์
 
292 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. เด็กหญิงมัณฑณา   ศรีสุข
2. เด็กชายอาทิตย์  มาลินทา
3. เด็กชายอำพล  สลับศรี
 
1. นางสาวฌรัณฌา  ชายทวีป
2. นางสาวฉวีวรรณ  คำสี
 
293 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทร์ศิริ  ยศสูงเนิน
2. เด็กหญิงดวงหทัย   ทองดี
3. เด็กหญิงสายธาร  ไตรผล
 
1. นางสาวจุฬารัตน์  ทองอร่าม
2. นางสาวธิดารัตน์  วงษ์สถิตย์
 
294 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. นางสาวนิตยา  สร้อยสุวรรณ์
2. เด็กหญิงพัชราภา  กิแมน
3. นางสาวสราญจิต  น่าบัณฑิต
 
1. นางพรสวรรค์  ภักดีสาร
2. นางสาวจริยา  เงาศรี
 
295 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  บุญทศ
2. เด็กหญิงสนิมา  แสงงาม
3. เด็กหญิงอารียา  โพธิทัก
 
1. นางกรชนก  เชษฐา
2. นางสาวพิกุลทอง  บุญคำ
 
296 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม 1. เด็กหญิงจณิสตา  ผาเวช
2. เด็กหญิงรัชนีวรรณ  เพชรไพร
3. เด็กหญิงสิรินทรา  มูลมุกดา
 
1. นางปราณี  อุ่นเมือง
2. นางฐิติมญชุ์   โสดก
 
297 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนป่าติ้ววิทยา 1. เด็กหญิงคำสอน  มิ่งขวัญ
2. นางสาววิภาวี  บัวหงษา
3. เด็กหญิงแนนนภา  ภูสุวรรณ
 
1. นางพินทอง  กอมะณี
2. นางสุุภาพร  ศรีอุทธา
 
298 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 77 เงิน 5 โรงเรียนกู่จานวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐนิช  ภูพานเพ็ช
2. เด็กหญิงธนพร  อโนตา
3. เด็กหญิงศิริกาญจน์  ปะวะสังข์
 
1. นางเทวา  ลุสุข
2. นางนงลักษณ์  เพียรทำ
 
299 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม 1. เด็กหญิงปรัศนีย์  รัตนศรี
2. เด็กหญิงสิรินภา   ขงรัมย์
3. เด็กหญิงเก็จแก้ว  เคนคูณ
 
1. นายไกรทอง  เสนสอน
2. นางสาวนุชฎา  พรมรักษา
 
300 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 75 เงิน 6 โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์    
301 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นายกฤษฎา  คงคารัตน์
2. นายภาณุพงศ์  ผิวผ่อง
3. นางสาวศิริลักษณ์  เนตรพันธ์
 
1. นายวิเชียร   ศรีสะอาด
2. นางสาวลำปาง  กุดกุง
 
302 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. นางสาวจิราภรณ์  เนตรวงค์
2. นางสาวออริญา  ชำนิสาร
3. นางสาวเจนจิรา  ศรีมันตะ
 
1. นางสาวสังเวียน  แผนสุพัด
2. นางรจนา  พุ่มจันทร์
 
303 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา 1. นางสาวปนิดา  สีหนาจ
2. นางสาววัชริน  โคตรพงษ์
3. นางสาวสุภาวดี  จ้อยสระครู
 
1. นายปิยะวุฒิ  ศรีชนะ
2. นางนนทิรา  พิจารณ์
 
304 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุขวิทยากรตั้งตรงจิตร๑๕ 1. นางสาวขวัญใจ  โคตรสมบัติ
2. เด็กชายศราวุธ  ทองเชื้อ
3. นางสาวอรอนงค์  ศิริโสม
 
1. นายกิติพงศ์  ไชยช่วย
2. นางเกศสุดา  ไชยช่วย
 
305 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. นางสาวกฤติยาภรณ์  ชนะมี
2. นางสาวธัญลักษณ์  แนวทะวิต
3. นางสาวปัทมาวดี  ศรีโสพันธ์
 
1. นางสาวศุภวจี  ศรีเสน
2. นางนิตยา  อินทร์ชุม
 
306 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 93 ทอง 5 โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ 1. นางสาวพรรษา  กลำพบุตร
2. นางสาวรัตนพร  วรสินธุ์
3. นางสาววรนิษฐา  แก้วลี
 
1. นายดำรงค์ชัย  มาปะโท
2. นางรุ่งตะวัน  สารพันธุ์
 
307 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 78 เงิน 6 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 1. นางสาวดารณี  สารบาล
2. นายสุทธิพงษ์  พบขุนทด
3. นางสาวอัษฎาภรณ์  ไถวเลิศ
 
1. นางกรชนก  เชษฐา
2. นายสุวรรณ  ธิบูรณ์บุญ
 
308 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. นางสาวกรองทอง  พงษ์พานิช
2. นางสาวสมฤดี  แสงใสแก้ว
3. นายอนุสรณ์  ศรีวิเศษ
 
1. นางทองจันทร์  มิระสิงห์
2. นายเรืองฤทธิ์  บัวจันทร์
 
309 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม 1. นายทศพล  หวานใจ
2. นางสาวปฐมาวดี  พุทธาสมศรี
3. นางสาวออรดี  ป้องศรี
 
1. นางสาวจันทร์ทิมา  ภะวัง
2. นางสาวปิยเนตร  นามป่องแก
 
310 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม 1. นางสาวชลธิชา  พิมเครือ
2. นายธนพล  กมล
 
1. นายบัญชา  คำชัย
2. นางสาวสำรี  ผิวผ่อง
 
311 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงนิรัชดา  เหมือนชาติ
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สาระวัน
 
1. นายเอกชัย  นาครินทร์
2. นางนรีรัตน์  นาครินทร์
 
312 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. เด็กหญิงศุทธิลักษณ์  สุชิลา
2. เด็กหญิงสุภัสสรา  ทองดวง
 
1. นายไพรวัล  ดวงตา
2. นางจริยาภรณ์  พรมเสน
 
313 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. เด็กชายวราเทพ  มัดทองหลาง
2. เด็กหญิงสิรินภา  ภาระเวช
 
1. นายอาติคม  สาระวัน
2. นางสาวรมิตา  ผลาผล
 
314 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กชายธนพล  สวนเสน่ห์
2. เด็กชายภูมิภัทร  สมคะเณย์
 
1. นางสาวสุพัตรา  วงค์อินตา
2. นางสาวรุ่งทิวา  คาถา
 
315 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา 1. เด็กหญิงรพีพร  ศักดิ์ศรี
2. เด็กหญิงโชติกา  มะโนธรรม
 
1. นางนนทิรา  พิจารณ์
2. นางสาวทิพภา  ดารุนิกร
 
316 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 73 เงิน 5 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ก่ำแก้ว
2. เด็กชายภูรินท์  ธรรมโรเวช
 
1. นางณัฏฐกานต์  วัฒนานุสิทธิ์
2. นางวิราวรรณ  ดำรงอัครกุล
 
317 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม 1. เด็กหญิงนริสา  สีหามาตย์
2. เด็กหญิงศิริยากรณ์  โสสุด
 
1. นางสาวจันทร์ทิมา  ภะวัง
2. นางสาวปิยเนตร  นามป่องแก
 
318 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 69 ทองแดง 6 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ทองประสาน
2. เด็กหญิงราตรี  พูพวง
 
1. นางโสภา  เนาวโรจน์
2. นายวรุทร์  วรรณสุข
 
319 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 67 ทองแดง 4 โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. เด็กหญิงนิภาพร  พยุงวงษ์
2. นายวุฒิรักษ์   กาลจักร
 
1. นางนิภาพร  งามหลาย
2. นางสาวชามินา  ชื่นตา
 
320 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม 1. เด็กหญิงนงนุช  ประภาตนันท์
2. เด็กชายสิทธิชัย  เชาวรัตน์
 
1. นางสมนึก  คุณสุทธิ์
 
321 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 63 ทองแดง 6 โรงเรียนคำเตยวิทยา 1. เด็กหญิงปนันดา  วีระบุรุษ
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  สีชมภู
 
1. นางสาวมลวิภา  กุมารสิทธิ์
2. นางสาวปรียดา  แดงบุตร
 
322 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 62 ทองแดง 7 โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา 1. เด็กชายตะวัน  ลุล่วง
2. เด็กชายอนุวัฒ  ไชยเสนา
 
1. นางปิยกาญจน์  บุญทศ
2. นายพงษ์ศักดิ์  พิมพิลา
 
323 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 61 ทองแดง 7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร 1. เด็กชายสมยศ  แซ่ลี้
2. เด็กชายเอกรินทร์  พันหาร
 
1. นางสาววิทิดา  เจริญศรี
 
324 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 61 ทองแดง 8 โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  ทับแสง
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  กุมารสิทธิ์
 
1. นางสุภัทรา  บุญยิ่ง
2. นายสิทธิพร  บุญยิ่ง
 
325 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นายธีรภัทร  ก่ำแก้ว
2. นางสาวสุดาพร  ศรีวิเศษ
 
1. นายสำราญ  นามเรืองศรี
2. นางอรทัย  วันดี
 
326 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. นายวิษณุ  มัดทองหลาง
2. นางสาวอรอนงค์  พิมวงค์
 
1. นางสุปรียาภรณ์  ไชยวิชิต
2. นายอาติคม  สาระวัน
 
327 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม 1. นางสาวกมลวรรณ  เมืองพิล
2. นายสิริวัฒน์  ละคร
 
1. นางสมนึก  คุณสุทธิ์
2. นางฐิติมญชุ์  โสดก
 
328 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นางสาวคันธรส  โสมเกษตรินทร์
2. นายปฤษฎางค์  สีดี
 
1. นางภาพตะวัน  มาสขาว
2. นางรุ่งระวี  ดีล้วน
 
329 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม 1. นายทรงภพ  ทองสง่า
2. นางสาวนัทธิญาภร  สาตสิน
 
1. นางเพ็ญสิริ  คำชัย
2. นางศุภิสรา  กรแก้ว
 
330 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นายณัฐปัตย์  พิมพ์ทอง
2. นายเศรษฐโสธร  สาระวัน
 
1. นางสาวสุภชา  เพ็ญจันทร์
2. นายวุฒิไกร  ไชยช่วย
 
331 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ 1. นางสาวบุษญา  อุคำพันธ์
2. นางสาวอารยา  หลุบเลา
 
1. นางสาวสุนันทา  ศรีบุญนำ
 
332 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 74 เงิน 5 โรงเรียนกู่จานวิทยาคม 1. นางสาวศุภรัตน์  ขวานทอง
2. นายเอกดนู  เสียงใส
 
1. นายสมพงษ์  แสงกล้า
 
333 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 71 เงิน 6 โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา 1. นายสรายุทธ  ศรีวิเศษ
2. นายเอดิพงษ์  วามะลุน
 
1. นางนนทิรา  พิจารณ์
2. นางสาวทิพภา  ดารุนิกร
 
334 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 62 ทองแดง 4 โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. นางสาวกฤติมา  ทองภูบาล
2. นางสาวสุมิตตรา  พันธ์ศรี
 
1. นางทองจันทร์  มิระสิงห์
2. นางสาวบุญญาภรณ์  พรพรหม
 
335 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 62 ทองแดง 4 โรงเรียนคำเตยวิทยา 1. นายพิพัฒนพงษ์  ศิระอำพร
2. นายอนาวิน  สืบสุวรรณ
 
1. นางสาวมลวิภา  กุมารสิทธิ์
2. นางสาวปรียดา  แดงบุตร
 
336 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา 1. นายธนวัฒน์  วนพฤกษา
2. นายธนวัฒน์  ทุ่มโมง
 
1. นางปิยกาญจน์  บุญทศ
2. นายพงษ์ศักดิ์  พิมพิลา
 
337 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 60 ทองแดง 7 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร 1. นางสาวปิยะวรรณ  วงษ์ศิริ
2. นางสาวมณีวรรณ  รวมธรรม
 
1. นายวรุทร์  วรรณสุข
2. นางนฤมล  ร้อนกลิ่น
 
338 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม 1. นางสาววิลาวรรณ์  ศรีวะรมย์
2. นายเกรียงไกร  มลิวัลย์
 
1. นางสาวจันทร์ทิมา  ภะวัง
2. นางสาวปิยเนตร  นามป่องแก
 
339 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา 1. นายอนุชิต  อุปชัย
2. นายอนุชิต  วงคณิต
 
1. นายวรพจน์  พวงชมภู
2. นางสาวประกาย  ชูรัตน์
 
340 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเลิงนกทา    
341 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุขวิทยากรตั้งตรงจิตร๑๕ 1. เด็กหญิงอินทิรา  ชูรัตน์
 
1. นางเกศสุดา  ไชยช่วย
 
342 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม 1. นายมงคล  สุวรรณกุมาร
 
1. นางสาวสำรี  ผิวผ่อง
 
343 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร 1. นางสาวจุฑาทิพย์  ภูจัตตุ
 
1. นางนฤมล  ร้อนกลิ่น
 
344 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. เด็กหญิงหนึ่งนภา  อุทสาร
 
1. นางจริยาภรณ์  พรมเสน
 
345 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกู่จานวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุภาวิณี  ศิลารัตน์
 
1. นางเรืองอุไล  พวงศรี
 
346 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงรุจิรา  จักษุกรรฐ
 
1. นางอรวรรณ  ดิษยโสธรศิลป์
 
347 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. นายสุรสิทธิ์  คำศรี
 
1. นายอาณัติ  คัทเนตร
 
348 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 76 เงิน 6 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. เด็กชายอาทิตย์  ภูจักรเพ็ชร
 
1. นางบุศรา  ศรีษะคำ
 
349 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 74 เงิน 7 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กหญิงอันนา  แซ่เตีย
 
1. นายสุเมธ  โพธิ์ไข
 
350 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กชายํนภัสรพี  ผิวคำสิงห์
 
1. นายพุฒิกร   อยู่เย็น
 
351 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 70 เงิน 4 โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล 1. เด็กชายอนิรุทธิ์  พารุสุข
 
1. นางบุญชญา  ชายทวีป
 
352 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 70 เงิน 8 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงหทัยชนก  ศรีสุนาครัว
 
1. นายมนชัย  เลิศพันธ์
 
353 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร 1. เด็กชายอดิศร  กล้าหาญ
 
1. นางพัทธนันท์  ทานะเวช
 
354 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 66 ทองแดง 9 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายเจษฎา  โคตรสมบัติ
 
1. นางสาวพิกุลทอง  บุญคำ
 
355 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 66 ทองแดง 9 โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายอัครวุฒิ  เวชกามา
 
1. นางนงลักษณ์  มิระสิงห์
 
356 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 66 ทองแดง 6 โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพงศ์  สุขขา
 
1. นางสาวปิยเนตร  นามป่องแก
 
357 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 11 โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา 1. เด็กชายปิยวัฒน์  สลับศรี
 
1. นายมนตรี  สืบศรี
 
358 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 11 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร 1. นายอลงกต  รัตนวิสัย
 
1. นายวุฒิเดช  หมายมั่น
 
359 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 11 โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา 1. เด็กหญิงพัณณิตา  เหลาทอง
 
1. นางวราภรณ์  สายศรี
 
360 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง 7 โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม 1. เด็กหญิงอาริญา  รักษาสัตย์
 
1. นายบุญจันทร์  ทาตะไชย
 
361 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 โรงเรียนคำเตยวิทยา 1. เด็กชายอนุชา  เลิศพุดซา
 
1. นางเพลินพิศ  สิงห์คำ
 
362 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงอริสรา  พิมพ์ภาค
 
1. นายสิทธิพร  บุญยิ่ง
 
363 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนกีฬาจังหวัดยโสธร    
364 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนป่าติ้ววิทยา    
365 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่จานวิทยาคม 1. นายทรัพย์สถิต  นาคดี
 
1. นางเรืองอุไล  พวงศรี
 
366 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม 1. นายฐาปกรณ์  พรมพุ้ย
 
1. นายบัญชา  คำชัย
 
367 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ 1. นางสาววราภรณ์  แก้วคูนอก
 
1. นางสุภัทรา  บุญยิ่ง
 
368 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นายภูริวุทธิ์  สันตสว่าง
 
1. นายปรีชา  กุมภากูล
 
369 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 82 ทอง 4 โรงเรียนสุขวิทยากรตั้งตรงจิตร๑๕ 1. นางสาวอุทุมพร  โคตรสมบติ
 
1. นายกิติพงษ์  ไชยช่วย
 
370 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 80 ทอง 5 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นางสาวเจรจิรา  ใจกล้า
 
1. นางสาวอุมาพร  บุญทรัพย์
 
371 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 80 ทอง 5 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร 1. นายกัมปนาท  คงสุขมาก
 
1. นายวรุทร์  วรรณสุข
 
372 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. นายสมัย  โลเด
 
1. นางรวงทิพย์  บัวจันทร์
 
373 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นายจิรภัทร  สว่างศรี
 
1. นางสาวบุษศรา  อุ่นพงษ์
 
374 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 76 เงิน 7 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. นายเมธิชัย  กลีบสุวรรณ
 
1. นางจันทร์แรม  แดงท่าขาม
 
375 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 74 เงิน 4 โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม 1. นายจิรพัส  สำราญ
 
1. นายบุญจันทร์  ทาตะไชย
 
376 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 74 เงิน 4 โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร 1. นายทิวากร  โต่นวุธ
 
1. นางพัทธนันท์  ทานะเวช
 
377 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 72 เงิน 6 โรงเรียนเลิงนกทา 1. นายณัฐวิทย์  สิงห์กาล
 
1. นายปริวัต  เสาะแสวง
 
378 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 70 เงิน 7 โรงเรียนคำเตยวิทยา 1. นายชัยวัฒน์  ไชยรักษ์
 
1. นางเพลินพิศ  สิงห์คำ
 
379 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 68 ทองแดง 8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร 1. นางสาวยุภาพร  สุริยะวงค์
 
1. นางบังอร  แสงวงค์
 
380 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 66 ทองแดง 9 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฎา  กรรมจันท์
 
1. นางบุศรา  ศรีษะคำ
 
381 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 64 ทองแดง 8 โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล 1. นางสาวกรวิภา  เศรษฐสุวรรณ์
 
1. นางบุญชญา  ชายทวีป
 
382 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 64 ทองแดง 8 โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม 1. นายธีรยุทธ  แสงสุข
 
1. นางสาวจันทร์ทิมา  ภะวัง
 
383 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 64 ทองแดง 8 โรงเรียนป่าติ้ววิทยา 1. นางสาวดวงสมร  กันภัย
 
1. นางพินทอง  กอมะณี
 
384 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 62 ทองแดง 10 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 1. นายชุมพล  ประชุมชัย
 
1. นางสาวพิกุลทอง  บุญคำ
 
385 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 62 ทองแดง 10 โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา 1. นางสาวพัชรินทร์  สิงห์แ้ก้ว
 
1. นายวรพจน์  พวงชมภู
 
386 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 62 ทองแดง 10 โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ 1. นางสาวอรวรรณ  ชูรัตน์
 
1. นางแพรวพร  สุวพงษ์
 
387 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 60 ทองแดง 13 โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา 1. นายธนสิทธิ์  จันทร์แก้ว
 
1. นางวราภรณ์  สายศรี
 
388 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 60 ทองแดง 13 โรงเรียนกีฬาจังหวัดยโสธร 1. นายนพรัตน์  เนาว์บุตร
 
1. นายอิสรภาพ  ลูกบัว
 
389 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กหญิงชวินนุช  ศรีเจริญ
2. เด็กชายพิสิษฐ์  ขยันทำ
3. เด็กหญิงอริยา  สีทาหล่อน
 
1. นางนราภรณ์  รักษาสุข
2. นางสาวศุภวรรณ  สุเกียรติชัยสกุล
 
390 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรวรรณ   มโนนึก
2. เด็กชายนายอัษฎา   สีดี
3. นางสาวสุภาพร   มะนุโย
 
1. นางภิรพา  สุวรรณเพชร
2. นางเดือนฉาย   พลเยียม
 
391 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กหญิงจิราพร  แก้วใส
2. เด็กหญิงพรชนก  หนองงอก
3. เด็กหญิงฟ้าพราว  ทองล้ำ
 
1. นางธนัญญาภัค  อินไช
2. นางสาวณัฐกาญ  พรหมโคตร
 
392 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. นางสาวศศินา  โยธี
2. เด็กหญิงศุภนุช  ศรีสมาน
3. นางสาวสุพัตตรา  อินทรบุญญา
 
1. นางสุนทรี  สุดแสน
2. นางอาลร  สังกษัตริย์
 
393 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุขวิทยากรตั้งตรงจิตร๑๕ 1. เด็กชายสิทธโชค  ศรีวะรมย์
2. เด็กชายสุทธิรักษ์  ก้องเสียง
3. เด็กหญิงอรสา  น้อยหลุบเลา
 
1. นางประนอม  พรหมจารีย์
2. นางพรหมลิขิต  อาษาไชย
 
394 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. นางสาวจิตสุภา   มูลสาา
2. นางสาวปิ่นนภา    โพธิษา
3. นางสาวลลิตา  ศรีวะรมย์
 
1. นายวีรยุทธ  โพธิวรรณา
2. นางอรพร  วงษ์ไกร
 
395 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงวิรดา  หาญพังงู
2. เด็กหญิงอาภาภรณ์  มิศิริ
3. เด็กหญิงเรือนฤทัย  สมชอบ
 
1. นายอนุชา  อุ่นตา
2. นางนิภรณ์  เนตรหาญ
 
396 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73.25 เงิน 5 โรงเรียนกู่จานวิทยาคม 1. เด็กชายวัชรัตน์  ศรีโชค
2. เด็กชายศิริดล  ดอกคำ
3. เด็กหญิงศุภรัตน์  เค้าโคน
 
1. นางสาวพจมาน  ถวิลอิสระ
2. นายผดุงศักดิ์  มาสขาว
 
397 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70.25 เงิน 6 โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม 1. เด็กหญิงนิตยา  โยวราช
2. เด็กหญิงปริศณา  พิศโฉม
3. เด็กหญิงวิรดา  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางทัศนีย์  จวนสาง
2. นางสาวนิตยา  มุลตรีภักดิ์
 
398 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 7 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายคฑาวุธ  ธาตุทอง
2. เด็กหญิงพนิตสุภา  ศรีมันตะ
3. เด็กหญิงเพ็ญสุดา  ชอบศิลป์
 
1. นายสุริยันต์  แก้วพวง
2. นางสาววิชชุกร  ฤกษ์ดี
 
399 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 63.25 ทองแดง 4 โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  กิตติคุณสวัสดิ์
2. เด็กหญิงภาริดา  ทองพืช
3. เด็กหญิงอรจิรา  โนรี
 
1. นางสาวเนาวรัตน์  ไชยสุทธิ์
2. นางสาวกฤษณา  พันธ์สวัสดิ์
 
400 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราภา  ไชยโคตร
2. เด็กหญิงบัวคำ  สีดาบุตร
3. เด็กหญิงอพัชชา  สอนการ
 
1. นางสาวถาวร  แก้วหาญ
2. นางใบศรี  อรมาศ
 
401 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  กาสี
2. เด็กหญิงพรชิตา  ผิวทอง
3. เด็กหญิงสุปรียา  เวชกามา
 
1. นางสาวสุมาลี  บุญศรี
2. นางสาวบุษกร  หวายเครือ
 
402 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 7 โรงเรียนคำเตยวิทยา 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ไตรยพันธ์
2. เด็กหญิงมุกรวี  แก้วดวงดี
3. เด็กหญิงอินทิรา  แก้วทอง
 
1. นางทองเลื่อน  สิทธิสาร
2. นางนันทน์ณัฏฐ์  จันทร์เรือง
 
403 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 55.5 เข้าร่วม 8 โรงเรียนป่าติ้ววิทยา 1. เด็กหญิงณัชชา  วงษ์กล้า
2. เด็กหญิงพรชิตา  จรูญเรือง
3. เด็กหญิงใจทิพย์  นาคำ
 
1. นางสาวสมคิด  สายสุด
2. นางกุลรภัส  ไชยมัชชิม
 
404 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 55.5 เข้าร่วม 8 โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ 1. นางสาวณัฐดาพร  ดวงศรี
2. เด็กชายทนงศักดิ์  บุญจันทร์
3. นางสาวเกศดา  ก้องเสียง
 
1. นางสุภาวดี  เพชรอุบล
 
405 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 55.5 เข้าร่วม 8 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. เด็กหญิงกอปรกานต์  จำปางาม
2. เด็กหญิงนพรัตน์  สง่าทรัพย์
3. เด็กชายโชคพิสิฐ  ปิติเฉลิมโรจน์
 
1. นายเพลินจิตต์  จำปางาม
2. นายสมใจ  มูลอ่อน
 
406 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 10 โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา 1. นางสาวจารวี  ต้นพุฒ
2. นางสาวณัฐสุดา  จันละบุตร
3. นางสาวน้ำทิพย์  ภูมิชัย
 
1. นางสุนันทา  กลัดสวสดิ์
2. นางอรทัย  พึ่งภพ
 
407 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 53.5 เข้าร่วม 9 โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สีดี
2. เด็กหญิงชฎาพร  แฝงมณี
3. เด็กหญิงดาวประดับ  บุญพินิช
 
1. นางจุฑาภรณ์  จันทร์เพ็ญ
2. นางสุพัตตา  เนตรสง่า
 
408 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 53.5 เข้าร่วม 9 โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม 1. เด็กหญิงชบาไพร  นัธทยาย
2. เด็กหญิงบุษญา  เหนือคูเมือง
3. เด็กหญิงศศิธร  ศรีชนะ
 
1. นางสาววิภาดา  ป้องศรี
2. นางสาววราภรณ์  วันธานี
 
409 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 50.5 เข้าร่วม 11 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ศรีวะรมย์
2. เด็กชายฉัตรณรงค์  ลูกเงาะ
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เชียตระกูล
 
1. นางภัทราลี  เหรียญทอง
2. นางสิริกาญจน์  อุปการีคมศิริ
 
410 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 49.5 เข้าร่วม 11 โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม 1. นางสาวปาริฉัตร  เหมมาลา
2. เด็กหญิงรักษ์สุดา  หีบทอง
3. เด็กหญิงวิชุดา  ตราชู
 
1. นายสมัคร  โสระมรรค
2. นางประพัทษร  ทองใบ
 
411 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 45.5 เข้าร่วม 12 โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม 1. เด็กหญิงวชิราภรณ์  เอี่ยมสะอาด
2. เด็กหญิงวนิดา  หัวหนองหาญ
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  แสงสุข
 
1. นายนิกร  โพธิ์เงิน
 
412 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 44.5 เข้าร่วม 12 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร 1. เด็กหญิงมะลิวัลย์  สังชัย
2. เด็กหญิงศรินทิพย์  โคตรทิพย์
3. เด็กหญิงสรัญญา  ทองวิเศษ
 
1. นายเดชมณี  เนาวโรจน์
2. นางสาคร  ทองเทพ
 
413 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 43.5 เข้าร่วม 13 โรงเรียนน้ำคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  ลิ่มวิจิตรกุล
2. เด็กชายทนงศักดิ์  สุภาจันทร์
3. เด็กชายธีรพงษ์  กุณรักษ์
 
1. นางสาวอัคครินทร์  แสงโยจารย์
2. นายพงษ์เทพ  ทองจันทร์
 
414 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 40.5 เข้าร่วม 14 โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร 1. เด็กหญิงฐิตา  นาถาบำรุง
2. เด็กชายนิสิต  บูรณกิตติ
3. เด็กหญิงระดับดาว  บุญศรี
 
1. นางอัมพร    ทองไชย
2. นายพงษ์ศักดิ์  ทองไชย
 
415 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 38.5 เข้าร่วม 13 โรงเรียนกีฬาจังหวัดยโสธร 1. นายกายสิทธิ์  ทองคำ
2. นายมิ่งขวัญ  โคตรพันธ์
3. นายสุริยะ  มีธรรม
 
1. นายวิรัตน์  แสงโพธิ์
 
416 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 14 โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงพัฒนาภรณ์  สิงห์แข็งแรง
2. เด็กชายพีรภาส  แก้วพิลา
3. เด็กหญิงมณฤทัย  อยู่คง
 
1. นายสกลศักดิ์  เวชกามา
2. นายอดุลย์  เวชกามา
 
417 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นายพรรษรุจ  ใจธรรม
2. นางสาวสวรินทร์  แสงแสน
3. นางสาวสุชญา  ใจธรรม
 
1. นางเข็มเพชร  แสนสุทธิ์
2. นางญาณิศา  แสงแสน
 
418 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นางสาวกัณฑิมา    อุทสาร
2. นางสาวกุลนัฐ    คำแสน
3. นางสาวน้ำเชี่ยว   จันทไชย
 
1. นางสาวขวัญตา    บุตรอำคา
2. นายปฤษฎางค์    เกี้ยงเก่า
 
419 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. นายชิษณุพงศ์  อินธิจักร
2. นางสาวสนธยา  หวังผล
3. นายอภิชัย  วงศ์โชคชัยปิติ
 
1. นายสุวิช  แสงโชติ
2. นางสาวสมปอง  มิคคสิงห์
 
420 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. นางสาวณิชาทิพย์  ปิติเฉลิมโรจน์
2. นายธีระพล  สง่าทรัพย์
3. นางสาวมาลาทิพย์   อุ้มอุราญ
 
1. นายสง่า  แสวงหา
2. นางสาวกุลชดา  บุญพร
 
421 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกัญทิมา  ประทุม
2. นายชาคริต  โภคสวัสดิ์
3. นายสุริยันต์  ปกป้อง
 
1. นางสาววงเดือน  แสวงผล
2. นางสาวพจนี  สร้อยเงิน
 
422 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเลิงนกทา 1. นายวัชรินทร์  ชาลีเปรี่ยม
2. นายสุนัย  ศรีอุบล
3. นางสาวสุนิตตรา  สะอาดเอี่ยม
 
1. นายสุปรีชา  นาชัยฤทธิ์
2. นายคมกริช  วชิรัตนพงษ์เมธี
 
423 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 4 โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ 1. นางสาวกรรณิกา  ธรรมวิฐาน
2. นางสาวอมรรักษ์  เทพอารักษ์
3. นางสาวแก้วตา  สาลาด
 
1. นางสาวเนาวรัตน์  ไชยสุทธิ์
2. นางสาวกฤษณา  พันธ์สวัสดิ์
 
424 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 5 โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม 1. นางสาวดาวใจ  แก้วหาญ
2. นางสาววาสนา  เถาว์ที
3. นางสาวศิริรัตน์  ลีลา
 
1. นางสาวทิพวัลย์  ทองนอก
2. นางใบศรี  อรมาศ
 
425 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 4 โรงเรียนสุขวิทยากรตั้งตรงจิตร๑๕ 1. นางสาวฐิติณี  ศรีมณีสวัสดิ์
2. นางสาววรรณทิพย์  มูลสาร
3. นางสาวอรยา  ชูรัตน์
 
1. นายพคเณศร์  เวฬุวนารักษ์
2. นางสาวทิพวรรณ  คานชัยภูมิ
 
426 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 6 โรงเรียนคำเตยวิทยา 1. นางสาวธัญรดา  ศรีชนะ
2. นางสาวยุภาวรรณ  ยรรยงลือชัย
3. นางสาวริด้า  มีผล
 
1. นางสาวสิริลักษณ์  ทิพย์ฤตรี
2. นายเกียรติศักดิ์  ทองคำ
 
427 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 5 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. นางสาวจิตรารัตน์  มณีวงษ์
2. นางสาวอรอนงค์  ภิญโย
3. นางสาวอารียา  แก้ววิเศษ
 
1. นางนงลักษณ์  ศิริชัย
2. นางพรรุ่ง  สิทธิศรีจันทร์
 
428 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 7 โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม 1. นางสาวจันทร์เพ็ญ   ชาลาภคำ
2. นางสาวนภาพร  แก้วมงคล
3. นางสาวอังสุมาริน  ศรีสุข
 
1. นางณัฐชยา  ศรีโยธา
2. นางสาวกัญชพร  นาห่อม
 
429 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 6 โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา 1. นางสาวปณิตา  ศิริโสม
2. นายอติชาติ  เศษสุวรรณ์
3. นายอนุชิต  ทาบุราณ
 
1. นางบุญสร้าง  ทองเข็ม
2. นางสาวนิลวรรณ  สมสะอาด
 
430 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 29 เข้าร่วม 7 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร 1. นางสาวดวงนภา  หลักคำ
2. นางสาวศิริโสภา  ดวงอุประ
3. นางสาวสิริธร  วงเวียน
 
1. นางสาวแสงเดือน  บกน้อย
2. นางนุชนาฎ  โชติสุวรรณ
 
431 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 29 เข้าร่วม 8 โรงเรียนป่าติ้ววิทยา 1. นางสาวน้ำฝน  โกมลวัฒน์
2. นายภัทธระ  ทองลา
3. นางสาวสุพรรษา  ทองคำ
 
1. นายทองพูล  ทวีบท
2. นางวรีวรรณ  ทวีบท
 
432 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 27 เข้าร่วม 8 โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ 1. นางสาวนิภาพร  ประกอบแสง
2. นายศิริพงษ์  ทองคำ
3. นางสาวสุกัญญา  พรมจันทร์
 
1. นางสุภาวดี  เพชรอุบล
 
433 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 27 เข้าร่วม 8 โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ 1. นายกิตติศักดิ์  เวชกามา
2. นายธราดล  ยินดี
3. นางสาวเบญจมาพร  สายทองสถิตย์
 
1. นายอดุลย์  เวชกามา
2. นายสกลศักดิ์  เวชกามา
 
434 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 10 โรงเรียนกู่จานวิทยาคม 1. นางสาวสุวนันท์  ศรีโชค
2. นางสาวอธิวาพร  หงษา
3. นางสาวเกสินี  จูมพิลา
 
1. นายไพบูลย์  จำปาปั่น
2. นางสาวกรรณิการ์   มาลัย
 
435 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 9 โรงเรียนน้ำคำวิทยาคม 1. นางสาวประภัสสร  รัตนวงษ์
2. นางสาววิชุดา  กลมเกลียว
3. นางสาวศศินา  งิ้วลาย
 
1. นายพงษ์เทพ  ทองจันทร์
2. นางสาวนิตยา  พันธมาศ
 
436 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 10 โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม 1. นางสาวศิรินญา  หอมสิน
2. นายอนุชา  หินทอง
3. นางสาวอรยา  นิลกิจ
 
1. นางกัลยา  ดวงแก้ว
2. นางสาวพร  พันธ์สุข
 
437 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 25 เข้าร่วม 12 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร 1. นายจิระวุฒิ  สุพสอน
2. นางสาวดาวประกาย  ปิตาจันทร์
3. นายรัตนตรัย  ยอดหงษ์
 
1. นายสรวิทย์  โรจนะ
2. นายปวเรศ  อินทนา
 
438 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 25 เข้าร่วม 12 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 1. นางสาวกัญญาพัชร  เวฬุวนารักษ์
2. นางสาวนัฐริดา  ไชยมี
3. นางสาวไพรลิน  บุพชาติ
 
1. นายวิเชียร  จันทร์สุข
2. นางสาวศิริพร  วามะลุน
 
439 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 24 เข้าร่วม 10 โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม 1. นางสาวชนิภา  ปันดี
2. นางสาวชีวรัตน์  ศรีสวรรค์
3. นายศุภฤกษ์  ศรีมันตะ
 
1. นายสมัย  ในจิตร
2. นายสมประสงค์  คำสาร
 
440 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 23 เข้าร่วม 11 โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร 1. นางสาวศิริประภา  ศรีชมภู
2. นางสาวสายใจ  พันเพ็ชร
3. นางสาวสุดาลักษณ์  ศรีวะรมย์
 
1. นางอรทัย  เกียรติวงศ์ทอง
2. นางรักษ์มณี  สารเสวก
 
441 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 21 เข้าร่วม 12 โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม 1. นางสาวลดาวัลย์  พนมเขต
2. นางสาวอัจฉราวดี  บุญศรี
3. นายอุเทน  พรมพิลา
 
1. นางสาวศรัญญา  เหลาทอง
2. นางสาวเจียมจิต  ทองไชย
 
442 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 19 เข้าร่วม 13 โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม 1. นางสาวจีริสดา  คำผา
2. นางสาวนีรนุช  การสุวรรณ์
3. นางสาวปิยมาภรณ์   ไชยคำ
 
1. นายนิกร  โพธิ์เงิน
2. นางสาวดาฤณี  แสงวงค์
 
443 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 18 เข้าร่วม 14 โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ 1. นางสาวจันทร์ทิพย์  ขันทอง
2. นางสาวปรียาภรณ์  ผาเวช
3. นางสาวพิมลวรรณ  บุญพินิช
 
1. นางสาวรัชนีบูลย์  แสงทอง
2. นางกุสุมา  แสงศรี
 
444 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 17 เข้าร่วม 15 โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา 1. นางสาวกนกวรรณ  เสาะแสวง
2. นางสาวพรวิลัย  สมจิตร
3. นางสาวอรอนงค์  ป้องกัน
 
1. นางสาวอารี  นาบง
 
445 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กหญิงสิริยากร  อุดแก้ว
2. เด็กหญิงสุชานันท์  พหรมจารีย์
3. เด็กหญิงสุปรียา  ศรีวิเศษ
 
1. นางสาวปราณี  วงเวียน
2. นางสาวชุตติมลต์  สมสาย
 
446 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ศักขิณาดี
2. เด็กชายวายุ  บุตรนาพา
3. เด็กหญิงสุชาดา  ศรีหาวงค์
 
1. นางสาวกิตติยา  พรหมพัฒนกิจ
2. นางณัฐชยา  ศรีโยธา
 
447 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  ธรรมวัติ
2. นางสาวสุวิมล  แฝงทรัพย์
3. นางสาวอนงค์รัตน์  โรมพันธ์
 
1. นางวัชรา  พรหมจารีย์
2. นางสุนทรี  สุดแสน
 
448 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. เด็กหญิงจริญญา   ยอดสุข
2. เด็กหญิงทัศนีย์  โศรกศรี
3. เด็กหญิงพนินทรา  ศรีมะลัย
 
1. นางสาวปิยรัตน์  พิมพ์สวัสดิ์
2. นางสาววันวิสาข์  ครองสิน
 
449 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กหญิงบุษกร  แสงคำ
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ศรีทองนาค
3. เด็กหญิงอรสุดา  เนาวนิตย์
 
1. นางชนิดา  โยธิคาร์
2. นางสาวธฤษวรร  โมระดา
 
450 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงชลลดา  ไชยนา
2. เด็กหญิงชุติมา  อิ่มใจ
3. เด็กหญิงมยุริญ  สีงาม
 
1. นางรจนา  สาธุสัตย์
2. นางสาวภัทราพร  ช่างเกวียน
 
451 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนกู่จานวิทยาคม 1. เด็กหญิงทวินันท์  ดำรงค์ศิลป์
2. เด็กหญิงธารีญา  อกกา
3. เด็กชายเอกณัฐ  นาสารีย์
 
1. นายผดุงศักดิ์  มาสขาว
2. นางสาวพจมาน  ถวิลอิสระ
 
452 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81 ทอง 6 โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พิชัย
2. เด็กหญิงฐิติมา  บุญโถน
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  มาสุข
 
1. นางสาวนิตยา  มุลตรีภักดิ์
2. นางทัศนีย์  จวนสาง
 
453 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81 ทอง 6 โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา 1. นางสาวนงค์นภัส  พั้วทา
2. นางสาวพิไลวรรณ  สายศรี
3. นางสาวสุรีรัตน์  ธงโบราณ
 
1. นางบุญสร้าง  ทองเข็ม
2. นางสาวนิลวรรณ  สมสะอาด
 
454 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม 1. เด็กหญิงนิศาชล  สุภะพินิ
2. เด็กหญิงบัวเงิน  สีดาบุตร
3. เด็กหญิงอัจฉริยา  สว่างพงษ์
 
1. นางสาวถาวร  แก้วหาญ
2. นางใบศรี  อรมาศ
 
455 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 79 เงิน 8 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร 1. เด็กหญิงพัชริดา  วัฒนาเนตร
2. เด็กหญิงสิตานัน  เยาวบุตร
3. เด็กหญิงอมิทตรา  ศิริดล
 
1. นางสาคร  ทองเทพ
2. นางสาวยาใจ  เจริญพงษ์
 
456 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 79 เงิน 8 โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงชันยา  ธนาคุณ
2. เด็กหญิงทินมณี  ขันแก้ว
3. เด็กหญิงปฏิมากร  เวชกามา
 
1. นางวิรังรอง  สมสะอาด
2. นางนิพาภรณ์  กัลปดี
 
457 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 79 เงิน 8 โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา 1. นางสาวกัณฐิกา  เอกสัน
2. นายธีระพงษ์  โคตรสมบัติ
3. นางสาวนภาพร  ศรีอินทร์
 
1. นายชัยวัฒน์  พลหาญ
2. นางสาวขวัญฤทัย  สุวรรณมุข
 
458 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 78 เงิน 11 โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ 1. นางสาวกรทิพร   ผิวอ่อน
2. นางสาวพัชรา  รองจำนงค์
3. นางสาวศิริวงศ์  สะวิลัย
 
1. นางสุภาวดี  เพชรอุบล
2. นางนางจารุวรรณ์  มาลัย
 
459 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร 1. เด็กหญิงกมลชนก  แสงพล
2. เด็กหญิงจันทิมา   ไชยปัญญา
3. เด็กหญิงปิยฉัตร  บุญศรี
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  ทองไชย
2. นางอัมพร   ทองไชย
 
460 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 71 เงิน 5 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. เด็กชายขจรศักดิ์    เศิกศิริ
2. เด็กหญิงณัฐฐาภรณ์   ทองน้อย
3. เด็กชายธีรศักดิ์    มณีวงษ์
 
1. นางสาวสุดาวดี    พิลาภ
2. นางพิมพ์พร    ดวงตา
 
461 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม 1. เด็กหญิงจริญญา  ศิริโส
2. เด็กหญิงชลธิชา  คนกล้า
3. เด็กหญิงอาทิตตา  มากย์คำมี
 
1. นายสมชาติ  ไชยดำ
2. นางสาวนราวดี  ศรีเนตร
 
462 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 62 ทองแดง 7 โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม 1. เด็กหญิงจีระภา  แข็งกล้า
2. เด็กหญิงดารารัตน์  เจริญพร
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  วงษ์ศรีแก้ว
 
1. นายชัยโรจน์  ทองใบ
2. นางสาววิภาดา  ป้องศรี
 
463 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 62 ทองแดง 7 โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล 1. เด็กหญิงพรรษมล  เวฬุวนารักษ์
2. เด็กหญิงวิภาวรรณ  บุญศรี
3. เด็กหญิงสุนทราภรณ์  อรรคบุตร
 
1. นางสาวธิดาวรรณ  ราศรี
2. นายวิทวัช  สิมทอง
 
464 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐรัตน์  แสงเผ่น
2. เด็กหญิงอนุสรณ์  พยุวงษ์
3. เด็กหญิงอาภัสรา  เศลารักษ์
 
1. นางพวงทิพย์  ธิมาชัย
2. นางสาวสมปอง  มิคคสิงห์
 
465 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  หลงเชิง
2. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  กระบวนศรี
3. เด็กหญิงศิริปรียา  ประทุมชัย
 
1. นางภัทราลี  เหรียญทอง
2. นางนภัสวรรณ  โรจนะ
 
466 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกิรณา  ขวัญทอง
2. นางสาวพิจิตรา  นิยม
3. นางสาวศิริวรรณ  ฤทธิกรณ์
 
1. นายธีรพงศ์  ศรีอรห์
2. นางทัศนีย์  เนื่องแนวน้อย
 
467 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม 1. นายธรรณธร  ผิวทอง
2. นางสาวสุดารัตน์  จันทร์พวง
3. นางสาวสุพัตตรา  แจ่มจิตร
 
1. นางสาวกิตติยา  พรหมพัฒนกิจ
2. นางณัฐชยา  ศรีโยธา
 
468 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคำเตยวิทยา 1. นางสาวนครินทร์  อ่อนท้าว
2. นางสาวพุธิตา  หลักใหล
3. นางสาวอรวรรณ  ธรรมฤทธิ์
 
1. นางปวริศา  โตไทยะ
2. นางสาวสิริลักษณ์  ทิพย์ฤตรี
 
469 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร 1. นางสาวน้ำฝน  ศรีสุข
2. นางสาวปนัดดา  โสมณะวัตร
3. นายสุทธินันท์  เพชรลอม
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  ทองไชย
2. นางอัมพร   ทองไชย
 
470 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นางสาวจตุพร  กวนเมืองใต้
2. นางสาวศตพร  ศรีอิสาณ
3. นางสาวอนาวิล  ตันติวัฒนเสถียร
 
1. นางสาวสุภาพร  สุดบนิด
2. นางสาวศุภวรรณ  สุเกียรติชัยสกุล
 
471 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 83 ทอง 4 โรงเรียนเลิงนกทา 1. นางสาวกชกร  กมลคร
2. นางสาวพัชรินทร์  ประกอบสุุข
3. นางสาววรรณวิกา  จากผา
 
1. นางผกาทิพย์  อาจวิชัย
2. นางสาวอัจฉรีรัตน์  ศิริ
 
472 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา 1. นางสาวจุฑามาศ  ชูรัตน์
2. นางสาวอลิษา  ชูรัตน์
3. นางสาวอุทุมพร  ชูรัตน์
 
1. นางสาวกาญจนี  พรหมกสิกร
2. นายฤทธิไกร  ธงชัย
 
473 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 82 ทอง 4 โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ 1. นางสาวธิติยา  โยเหลา
2. นางสาวศิริลักษณ์  ราชวัฒน์
3. นางสาวสุริตา  ทองขาว
 
1. นางวิไลวรรณ  รักยุติธรรมกุล
2. นางรัชยา  แสนจันทร์
 
474 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 81 ทอง 5 โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม 1. นายณรัณ  ไชยโคตร
2. นางสาวนิศารัตน์  ศรีมุก
3. นายวุฒิพงษ์  พินิจดำ
 
1. นางใบศรี  อรมาศ
2. นางสาวทิพวัลย์  ทองนอก
 
475 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 79 เงิน 5 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. นางสาวกรรณิกา  จิตตระการ
2. นางสาวณัฏฐพร  โพธิ์พันธ์
3. นางสาวพลอยไพลิน  ดีจันทร์ดา
 
1. นายสมาน  สุระสร
2. นางอาวาวีน  หลั่งน้ำสังข์
 
476 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 78 เงิน 6 โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม 1. นางสาวก้อนทอง  โพพา
2. นางสาวณัฐสิมา  พรมชาติ
3. นางสาวพนิดารัตน์  สว่างวงษ์
 
1. นางสาววิภาดา  ป้องศรี
2. นางสาวเจียมจิต  ทองไชย
 
477 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 78 เงิน 6 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นางสาวนวลนภา    ศรีนอร์
2. นางสาวนุชธิดา   ศรีมันตะ
3. นางสาวสุนันทา    ชายทวีป
 
1. นายปฤษฎางค์   เกี้ยงเก่า
2. นางสาววิรัญญา    ขุณิกากรณ์
 
478 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 77 เงิน 6 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร 1. นางสาวจุฑามาศ  ทองประสาน
2. นางสาวปรารถนา  แสวงศรี
3. นายอภิวัฒน์  คำแพงทอง
 
1. นางสาวยาใจ  เจริญพงษ์
2. นางสาคร  ทองเทพ
 
479 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 76 เงิน 7 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. นางสาวศดานันท์  พรมวงศ์
2. นางสาวศิริธิดา  มีศิลป์
3. นางสาวไอยรินทร์   แก้วศรีหาวงศ์
 
1. นางไปรดา  เกตุไชยเลิศ
2. นางแสงเดือน  สายโสภา
 
480 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 76 เงิน 8 โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม 1. นางสาวกุลธิดา  ศรีสุข
2. นางสาววราภรณ์  ไออาวรณ์
3. นางสาวสุวีรยา  กาฬสุวรรณ์
 
1. นายสมชาติ  ไชยดำ
2. นางสาวนราวดี  ศรีเนตร
 
481 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 75 เงิน 9 โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล 1. นางสาวพรนัชชา  หงษ์คำ
2. นางสาวพลอยเพชร  ไชยรักษ์
3. นางสาวมัทนา  จูมพิลา
 
1. นางสาวธิดาวรรณ  ราศรี
2. นางสาวกมลรัตน์  นักพรรษา
 
482 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 74 เงิน 8 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 1. นางสาวสิรินทรา  จันทนา
2. นางสาวสิริวรรณ  จันทนา
3. นางสาวอนงค์นาถ  ทาสมบูรณ์
 
1. นายสุริยันต์  แก้วพวง
2. นายพิชญะ  เพ็งแจ่ม
 
483 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 74 เงิน 8 โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ 1. นางสาวปนัดดา  จันทร์เพชร
2. นางสาวปรารถนา  แก้วศิริ
3. นางสาวพนัสดา  ล้วนศรี
 
1. นางสุภาวดี  เพชรอุบล
2. นางเบญจมาศ  จันทะมาลา
 
484 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร    
485 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. นางสาวทิวาพร  สายรัตน์
2. นางสาวศศิวิมล  ชื่นตา
3. นางสาวอาทิตยา  งามถม
 
1. นางบุญสิตา  เจือจุล
2. นางสาวพรทิวา  คำผา
 
486 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม 1. นางสาวนาถฤดี  ศิรินาม
2. นางสาวสิริธร  ต้นสูง
3. นางสาวสุจิตรา  บุญทัน
 
1. นางกัลยา  ดวงแก้ว
2. นางรำพรรณ  สิงหา
 
487 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายชัชวาลย์  เกิดด่าน
2. เด็กหญิงช่อผกา  พันแฮด
3. เด็กชายธีรพงศ์  คุณภู่
 
1. นางสาววัชราภรณ์  วิเศษ
 
488 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร 1. นางสาวชิดกมล  มณีเติม
2. นางสาวสุภาพันธ์  เพียแก่นแก้ว
3. นางสาวเสาวลักษณ์  ทินบุตร
 
1. นายกิตติพงษ์  บุญสาร
2. นางสาคร  ทองเทพ
 
489 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. เด็กชายจาตุรนต์  ดวงจิตร
2. เด็กชายมัชพล  พรมนิกร
3. นายศุภกิจ  ผมน้อย
 
1. นางอาลร  สังกษัตริย์
2. นางวัชรา  พรหมจารีย์
 
490 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ยมโคตร
2. เด็กหญิงพายุรีย์  บุญน้อม
3. เด็กชายอนุชา  เดชบุรัมย์
 
1. นางสาวเสาวนิตย์  สมบูรณ์
2. นางสาววรรณภา  นามแก้ว
 
491 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 89 ทอง 5 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กชายณัฎฐวรรณ  บุญน้อย
2. เด็กชายศาสตรา  มาลี
3. เด็กชายเจษฎากร  ปลื้มมาก
 
1. นางยุภาพร  ตรันเจริญ
2. นางสาวปราณี  วงเวียน
 
492 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล 1. นายกฤษดา  จันทร์ทรัพย์
2. นายนันทศักดิ์  นนทะมา
3. นายพรชัย  สมบัติหล้า
 
1. นางสาวกมลรัตน์  นักพรรษา
2. นายวิทวัช  สิมทอง
 
493 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม 1. เด็กชายขจรศักดิ์  ชาติมนตรี
2. เด็กหญิงขวัญฤทัย  พิมพ์สินธ์
3. เด็กหญิงสุภาวดี  หันประดิษฐ์
 
1. นางสาววิภาดา  ป้องศรี
2. นางสาวศรัญญา  เหลาทอง
 
494 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงปิยณัฐ  ช่างไถ
2. เด็กหญิงวริศรา  สลับศรี
3. เด็กหญิงอัณดา  มหาคำ
 
1. นางสาวศิริพร  วามะลุน
2. นางสาววิชชุกร  ฤกษ์ดี
 
495 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ซงซา
2. เด็กหญิงกฤตยา  ศรีชนะ
3. เด็กหญิงอาภาพร  ดารุนิกรณ์
 
1. นายนิกร  โพธิ์เงิน
2. นายสมชาติ  ไชยดำ
 
496 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 76 เงิน 7 โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา 1. เด็กชายฑิติกร  พูลสวัสดิ์
2. เด็กชายธราดล  โพธิทักษ์
3. เด็กชายศราวุฒิ  ชูรัตน์
 
1. นายชัยวัฒน์  พลหาญ
2. นางสาวขวัญใจ  สุวรรณมุข
 
497 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 76 เงิน 7 โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม 1. นางสาวพิมพ์ระพี  จุลบุดดี
2. นางสาวเก็จมณี  ประเสริฐสังข์
3. นายเจษฎา  กรดแก้ว
 
1. นางสาวเพียงดาว  เดชรักษา
 
498 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 4 โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา 1. นางสาวกัลยาวดี  หมื่นจิตร
2. เด็กชายธนวัฒน์  ไวว่อง
3. นางสาวสุรัตนา  พรมจันทร์
 
1. นายโกศล  ทวยทน
 
499 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 9 โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา 1. นายพีระพัฒน์  อ่อนศรี
2. นายศักดิ์ดาเอก  พากเพียร
3. นายอดิศักดิ์  กระเดาไทย
 
1. นางสุนันทา  กลัดสวสดิ์
2. นางอรทัย  พึ่งภพ
 
500 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กชายปิยศักดิ์  อาจวิชัย
2. เด็กชายพงศธร  กุลวงศ์
3. เด็กหญิงมาริสา  อินทรโคตร
 
1. นางสาวพัศตราภรณ์  สมนึก
2. นางสาวบุปผา  ประทุมวัน
 
501 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม 1. นางสาวชนิดา  งามกษัตรา
2. นายเกษมสันต์  สังฆะเลิศ
3. นางสาวเพ็ญประพา  ดวงตา
 
1. นายนิกร  โพธิ์เงิน
2. นายยุทธนา  เส้นเศษ
 
502 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเลิงนกทา 1. นายนรรถพล  แสงเมือง
2. นายสิริชรินธร  รักชื่่่อ
3. นางสาวไปรยานันท์  อักษรพิมพ์
 
1. นายปรัชญา  โมระดา
2. นายประชิต  นันทภักดิ์
 
503 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกนกวรรณ  วิสูญ
2. นายชนะชัย  ตันหง่าย
3. นายปาณัสม์  ลาภเย็น
 
1. นางสาวเกวลิน  บุญทวี
 
504 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นางสาวนุชลดา  สินสมุทร
2. นายวิทยะ  เจือสุข
3. นายสุรเชษฐ์  วิเศษรัตน์
 
1. นายวุฒิไกร  ปัดภัย
2. นางอรธิลา  บุญอาจ
 
505 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. นางสาวชนาภา  คำพันธ์
2. นางสาวฐาปราณี  บุญยิ่ง
3. นายมนัสวี  ศรีโชค
 
1. นางพรรุ่ง  สิทธิศรีจันทร์
2. นางนงลักษณ์  ศิริชัย
 
506 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 82.5 ทอง 4 โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา 1. นางสาวญาณกร  พึ่งทรัพย์
2. นางสาวศิริกัญญา  ไชยมาตย์
3. นางสาวศิริวรรณ  ชูรัตน์
 
1. นางสาวกาญจนี  พรหมกสิกร
2. นายณรงค์ศักดิ์  มุรี
 
507 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 81.3 ทอง 5 โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม 1. นางสาวจุลรัตน์  ทองแท้
2. นายธนพล  บัวโรย
3. นายสิทธิศักดิ์  สว่างวงษ์
 
1. นางสาวพร  พันธ์สุข
 
508 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 80.8 ทอง 6 โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ 1. นายจักราวุธ  แสนวงษ์
2. นางสาวดวงใจ  คำสุข
3. นางสาวสุพัตรา  อรบุตร
 
1. นางวราภรณ์  ค้าคล่อง
2. นางนิพาภรณ์  กัลปดี
 
509 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 80.8 ทอง 6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร 1. นางสาวสิรินทรา  ศิริยา
2. นางสาวสุรางค์สิริ  ขันเงิน
3. นางสาวสุวรรณี  เชนรัมย์
 
1. นางสาววราภรณ์  โมคลา
2. นายณัฐพล  พรมลี
 
510 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 80.7 ทอง 8 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร 1. นายนราธร  ทำทอง
2. นางสาวศศิวิมล  พงษ์เฉลียว
3. นายสุรเกียรติ  กลิ่นดี
 
1. นายกิตติพงษ์  บุญสาร
2. นางสาคร  ทองเทพ
 
511 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม 1. นายณรงค์ชัย  สุวรรณเพชร
2. นายศุภเศรษฐี  โสภาพรม
3. นายอำนาจ  ศรีสุข
 
1. นางสาวบุษกร  หวายเครือ
2. นางสาวสุมาลี  บุญศรี
 
512 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 76 เงิน 4 โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม 1. นายธวัชชัย  เหนือคูเมือง
2. นายสุราษฏร์  บุญศรี
3. นายสุริยันต์  พันธุ์ชา
 
1. นายชัยโรจน์  ทองใบ
2. นางสาววิภาดา  ป้องศรี
 
513 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 75 เงิน 9 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 1. นางสาวจิตติมา  ชูรัตน์
2. นายธีระพงษ์  สีมันตะ
3. นายเทียนชัย  วงษ์ขันธ์
 
1. นางสาวศิริพร  วามะลุน
2. นายวิเชียร  จันทร์สุข
 
514 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กหญิงญาณิกา  สารณาคมน์กุล
2. เด็กหญิงธัญวรัตม์  แสงแสน
3. เด็กหญิงรัญชญา  จริญศิริไพศาล
 
1. นางทัศนา  กองศรี
2. นางวรวีร์  อุดรกิจ
 
515 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นางสาวชลดา  ดอนชมภู
2. เด็กชายปรมินทร์  สืบสกุล
3. เด็กหญิงพิชญานิน  ขลิบทอง
 
1. นายอนุชา  อุ่นตา
2. นายเมธี  หินทอง
 
516 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิรดา   บุญบรรลุ
2. เด็กหญิงวิรินทร์ญา    ทะสูญ
3. เด็กหญิงอรัญญา    โคตรทุมมา
 
1. นางสาววิรัญญา   ขุณิกากรณ์
2. นายชัยวิชิต    ศรีโชค
 
517 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กหญิงพิชญาภัค  แสงศรี
2. เด็กหญิงเพชรรัตน์  ชาญปรีชา
3. เด็กหญิงเมธาวี  หลักทอง
 
1. นางจรรยา  ศรีใสคำ
2. นางสาวศิรยากิต  มุกธะวัตร
 
518 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงนครินทร์  กรองทอง
2. เด็กหญิงปิยะมาศ  มงคลคำ
3. เด็กหญิงวันทนา  คดอ่ำ
 
1. นางมณฑา  อุตอามาตย์
2. นางวราภรณ์  ค้าคล่อง
 
519 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85.33 ทอง 4 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงวรกมล  ช่างการ
2. เด็กหญิงสุชาดา  ตะนูรักษ์
3. เด็กชายอธิวัฒน์  อินแก้ว
 
1. นายสมาน  สุระสร
2. นางสาวอาภาพร  กมล
 
520 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุชีรา  ชูรัตน์
2. เด็กชายอานันท์  โป้กันยา
3. เด็กหญิงเกศ   เพชรฤทธิ์
 
1. นางสาวกิตติยา  พรหมพัฒนกิจ
2. นางสาวกัญชพร  นาห่อม
 
521 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 84.4 ทอง 5 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายธนากร  ศรีธรรมมา
2. เด็กหญิงปิยะณัฐ  เรืองฤทธิ์
3. เด็กชายเอกรัตน์  ขันเงิน
 
1. นายวิเชียร  จันทร์สุข
2. นางสาวศิริพร  วามะลุน
 
522 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนป่าติ้ววิทยา 1. นางสาวกนกพร  หอมหวล
2. นางสาววรรณภา  ปรือทอง
3. เด็กหญิงสินจัย  ศุภเลิศ
 
1. นางอาทิตยา  แสนโยธา
2. นางนภัสวรรณ  วิชัยโย
 
523 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80.33 ทอง 5 โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม 1. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  มาลา
2. เด็กหญิงอนุสรา  คำผา
3. เด็กหญิงเศารยา  ศรีจันทร์
 
1. นายยุทธนา  เส้นเศษ
2. นางสาวดาฤณี  แสงวงค์
 
524 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 79.88 เงิน 6 โรงเรียนกู่จานวิทยาคม 1. เด็กชายธนดล  ศรีโชค
2. เด็กชายภานุพรรณ  ขันอาษา
3. เด็กชายสามารถ  สายสอน
 
1. นายผดุงศักดิ์  มาสขาว
2. นางสาวพจมาน  ถวิลอิสระ
 
525 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. นางสาวณัฐรัตน์  บุญกอง
2. นางสาวบุษกร  ศรีจันทร์
3. นางสาวแก้วกัญญา  ศรีมันตะ
 
1. นางสาวกชพร  จันทร์งาม
2. นางบุญสิตา  เจือจุล
 
526 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นางสาวณัชชา  ฤทธิวุฒิ
2. นางสาวพรรณทิพย์  โตจำเริญ
3. นางสาวพินาลิน  พงศ์สุวรรณ
 
1. นายเมธี  หินทอง
2. นายอนุชา  อุ่นตา
 
527 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นางสาวชนากานต์  พันธ์แก้ว
2. นายปิติภัทร  โหราจันทร์
3. นางสาวสุภัทรา  แสงสุวรรณ
 
1. นางกฤษฎาวรรณ  กุมภากูล
2. นางสาวสุชาดา  เฉลียวไว
 
528 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นางสาวดาราภัทร    แก้วมุงคุณ
2. นางสาวสุพัตรา  สีคำงาม
3. นางสาวสุรัญชนา    เวชกามา
 
1. นางสาววิรัญญา    ขุณิกากรณ์
2. นางวิบูลย์รัตน์    จันทร์ศิริ
 
529 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเลิงนกทา 1. นางสาวณัฐนรี  มีลาภคำ
2. นางสาววชิราภรณ์  บุญธิมา
3. นายโกศิลป์  ภานุวงค์
 
1. นางกัญทิมา  วชิรัตนพงษ์เมธี
2. นางสาวธนิตรานันท์  ธนิกสุนันชัยภัค
 
530 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุขวิทยากรตั้งตรงจิตร๑๕ 1. นางสาวจันทิมา  พยัคฆ์มะเริง
2. นายพัชระ  ดงสาม
3. นายอานนท์  แก้วดวงใหญ่
 
1. นายพคเณศร์  เวฬุวนารักษ์
2. นางสาวทิพวรรณ  คานชัยภูมิ
 
531 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม 1. นางสาวณัฐวรรณ  คงเจริญ
2. นางสาวปวีณา  อุทุมพันธ์
3. นางสาวอารียา  ศรีมารักษ์
 
1. นางสาวกัญชพร  นาห่อม
2. นางสาวสุมาลี  บุญศรี
 
532 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 84 ทอง 4 โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม 1. นางสาวกาญจนาพร  ชิตเชียงยืน
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  ผลจันทร์
3. นายเกษมสันต์  สังฆะเลิศ
 
1. นายยุทธนา  เส้นเศษ
2. นางสาวดาฤณี  แสงวงค์
 
533 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 84 ทอง 4 โรงเรียนป่าติ้ววิทยา 1. นางสาวกรทิพย์  อรวรรณา
2. นางสาวนิภาพร  บุญลิลา
3. นางสาวสุพรรษา  มั่นจิตร
 
1. นางสาวเทียมจันทร์  สาระแสน
2. นางสาวดรุณตรีย์  พันธ์เลิศ
 
534 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 84 ทอง 4 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. นางสาวณัฐฐาพร  แก้วคำ
2. นางสาววรนุช  จุลบุตร
3. นายเมทนี  สัมมาสูงเนิน
 
1. นายบุญเสริม  สายบัวบาน
2. นายธงชัย  มารารัมย์
 
535 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 82 ทอง 5 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 1. นายชาญชัย  ชูรัตน์
2. นายธนากรณ์  บุญทศ
3. นางสาววิสา  วงศ์เหลา
 
1. นายสุริยันต์  แก้วพวง
2. นายพิชญะ  เพ็งแจ่ม
 
536 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 82 ทอง 5 โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ 1. นางสาวขัติยาภรณ์  นามแก้ว
2. นางสาวนนธิยา  ศิริตัง
3. นางสาวใกล้รุ่ง  ร่วมกิ่ง
 
1. นางมณฑา  อุตอามาตย์
2. นางวราภรณ์  ค้าคล่อง
 
537 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 82 ทอง 6 โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา 1. นางสาวณัฐริกา  จันใด
2. นางสาวสุปราณี  ทองแสง
3. นางสาวเจนจิรา  ป้องกัน
 
1. นางสาวอารี  นาบง
2. นางสะไบแพร  เศษสุวรรณ
 
538 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 80 ทอง 7 โรงเรียนกู่จานวิทยาคม 1. นางสาวจิตรา  ธุรหาย
2. นายจีรวัฒ  ศรีโชค
3. นางสาวศศิประภา   ดาษดื่น
 
1. นายไพบูลย์  จำปาปั่น
2. นางสาวกรรณิการ์  มาลัย
 
539 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  จันทร์สว่าง
2. นางสาวรสริน  มาโยทา
3. นางสาวสรัลยุภา  สุภาษร
 
1. นางสาวกชพร  จันทร์งาม
2. นางบุญสิตา  เจือจุล
 
540 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กชายวัฒนโชติ  ยั่งยืน
2. เด็กหญิงสิดารัศมิ์  คำภักดี
 
1. นางสาวพรรณพร  บุญทศ
2. นางสาวนิจุฬา   ชุปวา
 
541 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. เด็กหญิงกาญจนาพร  เทพเทียน
2. เด็กชายสนธยา  วรจันทร์
 
1. นางสาวเสาวนิตย์  สมบูรณ์
2. นางสาววรรณภา  นามแก้ว
 
542 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม 1. เด็กชายชาตรี  พละเดช
2. เด็กชายณัฐภัทร  เกิดแก้ว
 
1. นายณรงค์  พลยุทธ
2. นายเกรียงศักดิ์  ศรีขาว
 
543 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร 1. เด็กชายธนวัฒน์  รวมธรรม
2. เด็กชายมงคลธรรม  สายโสภา
 
1. นายกิตติพงษ์  บุญสาร
2. นางสาคร  ทองเทพ
 
544 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายกฤษกร  สุนทรพุทธศาสน์
2. เด็กหญิงปวีญ์นุช  นุวงศ์ศรี
 
1. นายฐาปนัท  เทียบสี
 
545 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. เด็กชายพงษ์ศิริ  เกิดศิริ
2. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  ทองเนื้อ
 
1. นางสาวพิมพ์ใจ  ภูหัดการ
2. นายธงชัย  มารารัมย์
 
546 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม 1. เด็กหญิงลดาภร  พรมชาติ
2. เด็กหญิงศิรินาถ  จันเจ
 
1. นายนิกร  โพธิ์เงิน
 
547 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม 1. เด็กหญิงณภัทร  มุลานนท์
2. เด็กหญิงสุภาวดี  ศรีสุข
 
1. นางสาวบุษกร  หวายเครือ
2. นางสาวสุมาลี  บุญศรี
 
548 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 6 โรงเรียนสุขวิทยากรตั้งตรงจิตร๑๕ 1. เด็กชายศราวุฒิ  เลาะหะนะ
2. เด็กชายออมสิน  บุญทา
 
1. นางปิ่นมนัส  แสนมนตรี
2. นางประนอม  พรหมจารีย์
 
549 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 4 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. เด็กชายภานุพงษ์    คงเป็นสุข
2. เด็กชายอภิชัย    อุปรา
 
1. นางพณิฎาร์    ชำนิกุล
2. นายนิกร    โพธิ์กฎ
 
550 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 7 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายฉัตรณรงค์  แก้วมิ่ง
2. เด็กชายธรรมนูญ  เขียวชะอุ่ม
 
1. นายสุริยันต์  แก้วพวง
2. นางสาวนันทรัตน์  ชาญชูวงศ์
 
551 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กหญิงมนัสชนก  คำนนท์
2. เด็กหญิงรัศมี  ไตรรงค์
 
1. นางมะลิวัลย์  แสงภักดี
2. นางสาววรัชญา  วังวงค์
 
552 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม 1. เด็กชายทศพล  กองสินแก้ว
2. เด็กชายอภิวัฒน์  หาญสัตย์
 
1. นางทัศนีย์  จวนสาง
2. นางสาวนิตยา  มุลตรีภักดิ์
 
553 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. นางสาวปลายฟ้า  ผลจันทร์
2. นางสาวพัสฝน  ในจิต
 
1. นายสกล  เดชพละ
2. นายสุวิช  แสงโชติ
 
554 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ 1. นายกฤษณะพงษ์  บุญทรัพย์
2. นางสาวปาริชาติ  มาทวิเศษ
 
1. นางวราภรณ์  ค้าคล่อง
2. นางนิพาภรณ์  กัลปดี
 
555 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นายศราวุฒิ   พุทชา
2. นางสาวศิมาพร  แก้วหล่อ
 
1. นางพณิฎาร์    ชำนิกุล
2. นายนิกร    โพธิ์กฎ
 
556 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นายธีรภัทร์  โกมลพันธ์
2. นายสุกฤษฎ์  เอี่ยมอารีรัตน์
 
1. นายวุฒิไกร  ปัดภัย
2. นายสุบัน  พรหมจารีย์
 
557 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม 1. นางสาวศรสวรรค์  อาจภิรมย์
2. นางสาวศิริโฉม  นามศรี
 
1. นายนิกร  โพธิ์เงิน
 
558 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. นางสาวปภัสรา  แนวน้อย
2. นางสาวอนุสรา  พลไธสงค์
 
1. นายธงชัย  มารารัมย์
2. นายบุญเสริม  สายบัวบาน
 
559 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 4 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นายพีระพงษ์  นักผูก
2. นายศิวดล  วงลาษี
 
1. นางจารุวรรณ  จุ้ยสุวรรณทัต
 
560 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 4 โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม 1. นางสาวบุษราพร  กุละภู
2. นางสาวสงกรานต์  แก้วหาญ
 
1. นายเกรียงศักดิ์  ศรีขาว
2. นายณรงค์  พลยุทธ
 
561 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 5 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. นางสาวจิรภิญญา  สารักษ์
2. นางสาวบุษบา  อาจลุน
 
1. นายเพลินจิตต์  จำปางาม
2. นายสมใจ  มูลอ่อน
 
562 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 5 โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล 1. นางสาวนงค์คราญ  เวฬุวนาธร
2. นายสุรภพ  อัครพราหมณ์
 
1. นายพิสัน  โพนทัน
2. นางสาวกมลรัตน์  นักพรรษา
 
563 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 6 โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม 1. นายณัฐพล  พลดงนอก
2. นายวัชรินทร์  สาขะสิงห์
 
1. นางสาวบุษกร  หวายเครือ
2. นางสาวกัญชพร  นาห่อม
 
564 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสุขวิทยากรตั้งตรงจิตร๑๕ 1. นายกฤติน  อาจหาญ
2. นายจักรวุฒิ  โพธิษา
 
1. นายธีรวิทย์  จันทอง
 
565 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม 1. นายนิวัฒน์  คำสุดที
2. นายวรวุธ  ทาบทอง
 
1. นางรำพรรณ  สิงหา
 
566 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล 1. เด็กชายชยากร  สายหยุด
2. เด็กชายวโรทัย  จันทมาตย์
 
1. นายพิสัน  โพนทัน
 
567 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีธรรมวิทยา 1. เด็กชายธนากร  เสสา
2. เด็กชายอนาริน  ไชยหมาน
 
1. นายนันทวุธ   คณาดา
 
568 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายทศพล  เสนาวงษ์
2. เด็กชายอานนท์  หิรัญนา
 
1. นายเมธี  หินทอง
 
569 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร 1. เด็กชายประพรรณ  ขุมรัตน์
2. เด็กชายมาโนชญ์  ชาวไทย
 
1. นายเดชมณี  เนาวโรจน์
 
570 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม 1. เด็กชายวินัด  อุลวงศ์
2. เด็กชายอานนท์  นีระพจน์
 
1. นางสาวกัญชพร  นาห่อม
 
571 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 74 เงิน 4 โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม 1. เด็กชายธีรวัช  สายคูณ
2. เด็กชายมิตรธิพร  เงางาม
 
1. นายวิทยา  กรแก้ว
 
572 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ 1. เด็กชายธนัท  จิณาวรณ์
2. เด็กชายธีรัตน์  ศรีอุบล
 
1. นางสาวเนาวรัตน์  ไชยสุทธิ์
 
573 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 71 เงิน 5 โรงเรียนกู่จานวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ขันอาษา
2. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  นาเวียง
 
1. นายผดุงศักดิ์   มาสขาว
 
574 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 6 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กชายพงศธร  สุวรรณเพชร
2. เด็กชายร่มพฤกษ์  พิทักษ์ราษฎร์
 
1. นายเพิ่มพูน  บุ้งทอง
 
575 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร 1. เด็กชายทศพล  ล่าเถิน
2. เด็กชายธนพล  ไชยสีหา
 
1. นายปวเรศ  อินทนา
 
576 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  เครือชารี
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ขันธุรา
 
1. นายเมธี  หินทอง
 
577 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีธรรมวิทยา 1. เด็กชายชัยชาญ  ผันกลาง
2. เด็กชายธนวัฒน์  นพคุณ
 
1. นายนันทวุธ  คณาดา
 
578 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร 1. เด็กชายธนศักดิ์  วงษ์เพ็ญ
2. เด็กชายมานนท์  วงชาลี
 
1. นายเดชมณี  เนาวโรจน์
 
579 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร 1. เด็กชายกฤษดา  ชมภูวิเศษ
2. เด็กชายเสกสรร  บัวลอย
 
1. นายปวเรศ  อินทนา
 
580 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 85.5 ทอง 5 โรงเรียนกู่จานวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   หงษา
2. เด็กชายสิริกร  หงษา
 
1. นายผดุงศักดิ์   มาสขาว
 
581 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 83 ทอง 6 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐชนน  ชื่นตา
2. เด็กชายวิชญ์พล  วงศ์จันทร์
 
1. นายชัชวาล  มูลมณี
 
582 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล 1. เด็กชายชานนท์  ไตรสีมา
2. เด็กชายอภิรักษ์  แสงเนตร
 
1. นายพิสัน  โพนทัน
 
583 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 78 เงิน 7 โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรัชยา  เครือคำ
2. เด็กหญิงพิมพ์รดา  จวนสาง
 
1. นางทัศนีย์  จวนสาง
 
584 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ 1. เด็กชายธนากรณ์  มาดล
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  สายคูณ
 
1. นางสาวกฤษณา  พันธ์สวัสดิ์
 
585 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม 1. เด็กชายธีรนันท์  ผิวทอง
2. เด็กชายภาณุเดช  สารจันทร์
 
1. นางสาวบุษกร  หวายเครือ
 
586 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา 1. เด็กชายคงเดช  จันเหลือง
2. เด็กชายมานพ  จันใด
 
1. นายโกศล  ทวยทน
 
587 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพร  สัตย์ซื่อ
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  ไม้น้อย
3. เด็กหญิงสกาวเดือน  พุทธเสน
4. เด็กหญิงสรารัตน์  ทองบ่อ
5. เด็กหญิงอัจฉรา  ลิลากุต
 
1. นางสาวสุภัสสรา  ไชยรักษ์
2. นางอรรัมภา  ธรรมโรเวช
 
588 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงพัชรวรรณ  ขันธหัตถ์
2. เด็กหญิงพินธุมาศ  ก้านคำ
3. เด็กหญิงภัชราภรณ์  บุญก่ำ
4. เด็กหญิงอริญา  จิตรมั่น
5. เด็กหญิงโศจิรัตน์  ศรีแสน
 
1. นายวุฒิศักดิ์  เนื่องแนวน้อย
2. นางณัฐนิภา  ศรีวิเศษ
 
589 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา 1. นายปิติวันชนะ  นนทบุตร
2. นายภูริณัฐ  พรมบุตร
3. นายภูษิตย์  พรมบุตร
4. นายวายุ  แสนขาว
5. นายวุฒินันท์  ฟองเนตร
 
1. นายสุนทร  พยัคฆ์
2. นายครรชิต  โพธิวรรณา
 
590 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87.75 ทอง 4 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงจริยา  ชนะกิจ
2. เด็กหญิงรัตนาประภา  สมฤทธิ์
3. เด็กหญิงวรรณิศา  พาผล
4. เด็กหญิงวรุณี  โผผิน
5. เด็กหญิงศิรินภา  นันทา
 
1. นายเวียงชัย  สวัสดี
2. นางนิตยา  ผาจำปา
 
591 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกัลทิมา  พุฒจันทร์
2. นางสาวนภสรณ์  ป้องแก้ว
3. เด็กหญิงนิยดา  มาศขาว
4. เด็กหญิงพัณณิตา  ดอกบัว
5. เด็กหญิงสุจิตรา  จันทร์แสง
 
1. นางพรสุพิศ  ดีล้วน
2. นางกุสุมา  แสงศรี
 
592 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง 5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร 1. เด็กหญิงฐานิดา  เสียงหวาน
2. เด็กหญิงประภาพรรณ  ขันเงิน
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  บุญล้น
4. เด็กหญิงรัตนา  สุพลริ
5. เด็กหญิงษาธิมล  ลิภา
 
1. นางบุญล้อม  เกษรจันทร์
2. นางสาวสมพิศ  ดิษดำ
 
593 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86.4 ทอง 6 โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม 1. เด็กหญิงน้ำฝน  แซ่เจ็ง
2. เด็กหญิงสงกรานต์  จันทพร
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  จันโทรัตน์
4. เด็กหญิงอรทัย  ศรีสุข
5. เด็กหญิงอารียา  ศรีตาคร
 
1. นายทนงศักดิ์   ดวงแก้ว
2. นางอรพิน  สว่างวงษ์
 
594 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติราช  พิลาภ
2. เด็กชายจีรศักดิ์  คำเสน
3. เด็กหญิงชลธิชา  บุญศรี
4. เด็กหญิงพรธิตา  แสงศรี
5. เด็กชายรัชชานนท์  วังมฤต
 
1. นายนิทัศน์  โสมเกษตรินทร์
2. นายรุ่งปรีดา  มูลสุวรรณ
 
595 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ผิวทอง
2. เด็กหญิงปิยฉัตร  อักขรพันธ์
3. เด็กหญิงภัทรจิตรา  สารจันทร์
4. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สมหา
5. เด็กหญิงวิภาดา  พรรณา
 
1. นายวินัย  ฆ้องณรงค์
2. นางสาวปริศนา  กระสังข์
 
596 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 83.6 ทอง 4 โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล 1. เด็กหญิงศิริกร  ศรีไชย
2. เด็กหญิงศิริประภา  มาตรขาว
3. เด็กหญิงสุภาวดี  ครองโชค
4. เด็กหญิงอภิชีวี  พิจารณ์
5. เด็กหญิงโสภิต  ผลจันทร์
 
1. นายพิสิษฐ์  บรรเทา
2. นายวิทวัช  สิมทอง
 
597 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 83.4 ทอง 5 โรงเรียนป่าติ้ววิทยา 1. เด็กหญิงจิรัญญา  อินอ่อน
2. เด็กหญิงนันทนา  สุขสาย
3. เด็กหญิงประภัสษร  บุญทศ
4. เด็กหญิงปาณิสรา  สารินทร์
5. เด็กหญิงอารีรัตน์  อยู่เย็น
 
1. นางพิกุล  เทพมณี
2. นางอินสมุทร  หอมหวล
 
598 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 82.5 ทอง 7 โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  บูราณ
2. เด็กชายณรงค์กร  ทาปลัด
3. เด็กชายพรประเสริฐ  วิชัยกำจร
4. เด็กหญิงละมุล  โทอรัญ
5. เด็กชายเกียรติศักดิ์  โคตรสมบัติ
 
1. นางสาวศุภธิดา  กันภัย
2. นายวรรณ  ช่อจำปี
 
599 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นางสาวณัฐมล  จันดารักษ์
2. นางสาวผกาวรรณ  แสวงผล
3. นางสาวพิกุล  สินสมุทร
4. นายอนุรักษ์  พันธ์ครู
5. นางสาวเพ็ญนภา  สีหามาตย์
 
1. นางสร้อยสุวรรณ  พันธราช
2. ว่าที่ร้อยตรีสมยงค์  มีแก้ว
 
600 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นางสาวจริญญา  ขยันหา
2. นางสาวจิรัชญา  ขันธะหัตถ์
3. นายณัฐพล  เทียนทอง
4. นางสาวปรียาฉัตร  เกษกัน
5. นางสาวเขมจิตรา  เพชรสุวรรณ
 
1. นางสาวจตุพร  เตียตระกูล
2. นางสาวลลิตา  สายแก้ว
 
601 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  ห่อพาน
2. นางสาวพนมจิตร  อ่อนผิว
3. นางสาวพัชรี  วิลุน
4. นางสาวสุกัญญา  เสริมศรี
5. นางสาวเบญจมาศ  มณีวงศ์
 
1. นายเวียงชัย  สวัสดี
2. นางบังอร  ดุมกลาง
 
602 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนสุขวิทยากรตั้งตรงจิตร๑๕ 1. นายปฏิภาณ  สาธรราษฎร์
2. นางสาววัชรียา  โทมุลา
3. นางสาวศิริลักษณ์   ชารีนิวัฒน์
4. นายสิทธิพล  หาไชย
5. นางสาวเกษมณี  แก้วบุตรดี
 
1. นายจำนัน  ธนนา
2. นายสมเกียรติ  โคตรพันธ์
 
603 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ 1. นางสาวปนัดดา  กุมารสิทธิ์
2. นางสาวรจนา  ดวงเคน
3. นางสาวศิริประภา  จันทร์เทพ
4. นางสาวสุภัทรา  บุตรคาน
5. นางสาวอรพรรณ  บุตรอำคา
 
1. นางพรสุพิศ  ดีล้วน
2. นางสาวขวัญใจ   สิงคร
 
604 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 82 ทอง 5 โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา 1. นางสาวดรุณี  ไชยมี
2. นางสาวนวลจันทร์  บุญสวาท
3. นางสาวบุญฑริก  หางนาค
4. นางสาวพรทวี  สุริยงค์
5. นางสาวเบญญา   ดัชถุยาวัตร
 
1. นายวรรณ  ช่อจำปี
2. นางสาวศุภธิดา  กันภัย
 
605 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล 1. นางสาวจิราพร  ชายทวีป
2. นางสาวรสรินทร์  ศักดิ์ศรี
3. นางสาวศิริลักษณ์  สายสีแก้ว
4. นางสาวสายฝน  อินทนาม
5. นางสาวอภิญญา  คำตา
 
1. นายพิสิษฐ์  บรรเทา
2. นายสิทธิพร  สมจิตร
 
606 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 81 ทอง 6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร 1. นางสาวนฤมล  บุทฤทธิ์
2. นางสาวพรณัชชา  พราวศรี
3. นางสาวพิมพ์ผกา  สุดาเดช
4. นางสาววรัญญา  พรมลี
5. นางสาวหฤทัย  จารย์มีชัย
 
1. นางบุญล้อม  เกษรจันทร์
2. นางสาวสมพิศ  ดิษดำ
 
607 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นางสาวขนิษฐา  บุญทรัพย์
2. นางสาววรัญญา  แสงศรี
3. นางสาวศรัญญา  กองศรีมา
4. นางสาวสุพัตรา  ลีคำงาม
5. นางสาวสุวนันท์  มาตขาว
 
1. นายนิทัศน์  โสมเกษตรินทร์
2. นายรุ่งปรีดา  มูลสุวรรณ
 
608 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 80 ทอง 7 โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม 1. นางสาวกมลทิพย์  ภาษี
2. นางสาวจุฑามาศ  จันทะพันธ์
3. นางสาวนภาพร  บุตรไธสง
4. นางสาวศศิธร  ภูเอิบ
5. นางสาวอมรรัตน์  สร้อยรักษ์
 
1. นายทนงศักดิ์  ดวงแก้ว
2. นางอรพิน  สว่างวงษ์
 
609 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 78 เงิน 4 โรงเรียนป่าติ้ววิทยา 1. นางสาวดวงจันทร์  เศิกศิริ
2. นางสาววัลลภา  โนนตูม
3. นางสาววิพาภรณ์  ไกรยสินธุ์
4. นางสาวสุพัตรา  ไชยนา
5. นางสาวอทิติยา  โคตะมูล
 
1. นางพิกุล  เทพมณี
2. นางอินสมุทร  หอมหวล
 
610 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 77 เงิน 5 โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม 1. นางสาวกรรณิการ์  สงค์นอก
2. นางสาวกัญจน์ชญา  บุญสงค์
3. นางสาวจรรยารักษณ์  ราชรี
4. นางสาวศิริประภา  ป้อมคำ
5. นายเกียรติศักดิ์  ศรีกระจ่าง
 
1. นายวินัย  ฆ้องณรงค์
2. นางสาวปริศนา  กระสังข์
 
611 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. นางสาวจิราพร  ประจงจิตร
2. นางสาวนภาพร  โคตสีสาย
3. นางสาวปรีชญา  สำราญจิตต์
4. นางสาววชิรินทร์ทรา  วงษ์กันยา
5. นางสาวอภิญญา  อัคภักดี
 
1. นายไชยา  คำแพง
2. นางดาราพิไล  คำแพง
 
612 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงญาดา  เวชกามา
2. เด็กหญิงธัญวรา  เครือชาลี
3. เด็กหญิงบุญฉวี  มาหา
4. เด็กชายสะบันแก้ว  จันย่อยศ
5. เด็กหญิงสุวัจจี  จันคุณ
 
1. นางสาวอัจฉราพรรณ  พลเวียงพล
2. นางสาวนริศรา  โคตรดี
 
613 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร 1. นางสาวชลธิชา  ทองเจียว
2. นางสาวธิติมา  หลักคำ
3. นางสาวเบญวลี  บุ้งทอง
4. นางสาวเพชรรัตน์  ทองทา
5. นางสาวเสาวนี  เอนกบุญ
 
1. นายสมาน  มาตขาว
2. นางวไลพร  แก่นคูณ
 
614 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงประภัสสร  ใจดี
2. เด็กหญิงปิยพร  จันทร์ศิริ
3. เด็กหญิงภัทรวรรณ  สืบศรี
4. เด็กชายสุริยะ  สิงคิบุตร
5. เด็กหญิงอลิสา  เดิมประโคน
 
1. นายสุนทร  แพงคำ
2. นายอำนาจ  สุดแสน
 
615 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกเนตร  บุญยศ
2. เด็กชายฐิติพงษ์  สังขะรัมย์
3. เด็กหญิงนวลักษณ์  ศรีระพันธ์
4. เด็กหญิงพิชญา  ศิริบันติกุล
5. เด็กชายศราวุฒิ  นาหมีด
 
1. นางนิตยา  พันธะไชย
2. นางเพ็ญลักษณ์  สุภา
 
616 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม 1. นางสาวกรณ์วิภา  การร้อย
2. นายทรงเกียรติ  จอกแก้ว
3. นางสาวนิสาชล  คำเครือ
4. นางสาวสิริยากร  บัวโรย
5. นางสาวสุธัญญา  บวชดอน
 
1. นางสาวโสรัจจ์  บุญช่วย
2. นางอรพิน  สว่างวงษ์
 
617 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 7 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 1. นางสาวกัณฐิกา  สร้อยมุกข์
2. นางสาวจุฑารัตน์  แสงภักดี
3. นางสาวจุฬาพร  ไชยศรี
4. นางสาวชฎารัตน์  วารินทร์
5. นางสาวอุมาภรณ์  บุญสุข
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  สังมาตร
2. นางสาวจุฑามาศ  เสริมทรัพย์
 
618 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง 8 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรชฎา  ผาริโน
2. เด็กหญิงดรุณี  ทองขัน
3. เด็กหญิงทิพวัลย์  พรมราช
4. เด็กหญิงพิมพ์พรรณาราย  โสดาราม
5. เด็กหญิงอโณทัย  ศรีมงคล
 
1. นายชาญชิต  เชื้อจำพร
2. นายเชี่ยวชาญ  เทือกเทพ
 
619 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงนุชจรินทร์  อินมนตรี
2. เด็กหญิงภาณุมาศ  มาตประสงค์
3. เด็กหญิงศิริวรรณ์  แสงประจักร์
4. เด็กหญิงเกษมณี  ทับแสง
5. เด็กหญิงเมวลิการ์  จันทร์แสง
 
1. นางพรสุพิศ  ดีล้วน
2. นางสาวขวัญใจ   สิงคร
 
620 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 78 เงิน 9 โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ 1. เด็กหญิงกิรนันท์  บุญปัด
2. เด็กหญิงปัญจมา  ชมพูนอก
3. เด็กชายวิธวัฒน์  จูมศรี
4. เด็กชายเทียนชัย  ขอสุข
5. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  พูดดี
 
1. นางสาวลินดา  หนองยาง
2. นางสาวพิมพัฒน์  ไชยโคตร
 
621 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. นางสาวธนัชพร  บุญครอง
2. นางสาวรัชนีกร  ปาละวงษ์
3. นางสาวสรินยา  สีลาทะ
4. นางสาวอริศรา  มาลัยสวรรค์
5. นางสาวเมธินี  กาลจักร
 
1. นายเจตน์  สิงห์ตา
2. นางสาวประกายแก้ว  ดีล้วน
 
622 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม 1. เด็กหญิงชนาภา  พรมชาติ
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ฤทธิ์สามารถ
3. เด็กหญิงวนิดา  เนื้อทอง
4. นางสาวอิงอร  ผลจันทร์
5. เด็กหญิงเจนจิรา  มนทา
 
1. นายคุณากร  แก้วหลวง
2. นายบุญเพียร  เยี่ยมรัมย์
 
623 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. นายกฤษณะ  เกษสุภะ
2. นางสาวทัชชา  เริงสันเทียะ
3. นางสาวปัทมาวดี  ศรีโสพันธ์
4. นางสาวสุธินี  อินใจดี
5. นางสาวสุนันทา  ศิริสุมทุม
 
1. นางดาราพิไล  คำแพง
2. นายไชยา  คำแพง
 
624 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ 1. นางสาวจิราภรณ์  กุมารสิทธิ์
2. นายปิยทัศน์  สวัสดิรัตน์
3. นางสาวมะลิวรรณ  บรรลือ
4. นางสาวรังสิยา  วิบูรย์กูล
5. นางสาวศศิธร  ชมวงศ์
 
1. นายอิทธิพล  ไชยสุทธิ์
2. นางบุญเรี่ยม  ไชยสุทธิ์
 
625 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร 1. นางสาวบรรจบพร  วงศ์ยศ
2. นางสาวปานทิพย์  สีงาม
3. นางสาวศศิธร  สีงาม
4. นางสาวศิริขวัญ  นันท์ดี
5. นางสาวสุนิตา  ชมวงษ์
 
1. นางสาวกิตติมา  สาระรักษ์
2. นางอาภาพร  วรรณสุข
 
626 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นายกฤตนันท์  ในจิตร
2. นางสาวภัทรวรินทร์  มาลาศรี
3. นางสาววรรณิภา  จันเหลือง
4. นางสาวสุพรรณิการ์  หงษ์ทอง
5. นางสาวอนงค์นาถ  โกลนกระโทก
 
1. นางอรรัมภา  ธรรมโรเวช
2. นางสาวอนัญพร  สุขเฉลิม
 
627 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. นายนพดล  จอมศรี
2. นางสาวปริศนา  ทองบ่อ
3. นางสาวศนิวาร  สายรัตน์
4. นางสาวเกษวรินทร์  มูลสาร
5. นางสาวแก้วนิลรัตน์  ผุดผ่อง
 
1. นางสุนทรา  เชยกลิ่นเทศ
2. นางสิริลักษณ์  วายโสกา
 
628 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นางสาวประภัสสร  จันสว่าง
2. นายพงศธร  สมหา
3. นางสาวรัตนภรณ์  ธนาเจริญ
4. นายหาญณรงค์  อุปชัย
5. นายอาณุวรรณ  กาลจักร
 
1. นายสุริยศุภกรณ์  แสนโท
2. นางสาวอมรรัตน์  มาตขาว
 
629 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 75 เงิน 4 โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม 1. นางสาวชฎาภรณ์  โพธิศรี
2. นางสาวณัฐวรี  พรศิริ
3. นางสาวนิติยา  ทองโส
4. นางสาวรุ้งมณี  มูลสาร
5. นางสาวเพ็ญศรี  ศรีวะรมย์
 
1. นายคุณากร  แก้วหลวง
2. นายบุญเพียร  เยี่ยมรัมย์
 
630 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 75 เงิน 4 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นางสาวจิรารัตน์  ใจทอง
2. นางสาวณัฐธิดา  แผงเพ็ชร
3. นางสาววรพร  แววบุตร
4. นางสาวศศิพร  จันทร์จวง
5. นางสาวอภิญญา  ทองทา
 
1. นายวันวิวัฒน์  จิรเมธาภัทร
2. นางสาวศรีสุดา  วรครุฑ
 
631 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 74.67 เงิน 5 โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม 1. นางสาวปาริฉัตร  พรมพาน
2. นางสาวปุญยาพร  ดีล้ำ
3. นางสาวภัทราพร  ศรีโท
4. นายอุเทน  ใจมั่น
5. นางสาวเบญจรัตน์  ศรีกุล
 
1. นายนันทวัฒน์  มูลสาร
2. นางสาวสุมาลี  บุญศรี
 
632 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 74 เงิน 5 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 1. นางสาวณัชชา  แก้วมิ่ง
2. นางสาวรัชนีกร  บุญสุข
3. นางสาวศรัญญา  บุญทศ
4. นางสาวอัญชลี  บุญทศ
5. นางสาวเบญจมาศ  สุดสงสาร
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  สังมาตร
2. นายพิพัฒน์  พันธ์พรหม
 
633 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 74 เงิน 5 โรงเรียนกู่จานวิทยาคม 1. นายธวัชชัย  ชูรัตน์
2. นางสาวประไพรัตน์  ฝูงใหญ่
3. นายวรากรณ์  กลมเกลียว
4. นายสันติชัย  พวงศรี
5. นางสาวอุไรพร  สองเมือง
 
1. นายนิติวัฒน์  โนนน้อย
2. นางสาวเยาวดี  คาวี
 
634 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 73.67 เงิน 7 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. นางสาวจันจิรา  ศรีมะลัย
2. นางสาวจียาพร  คำนึง
3. นางสาวธัญญารัตน์  เกตุลำ
4. นายธีรยุทธ  งบกระโทก
5. นางสาวสุมิตรา  ลีลา
 
1. นางสาวจุรี  คำทวี
2. นางณัฏฐณิชา  มีราคา
 
635 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 73.67 เงิน 7 โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา 1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ชูรัตน์
2. นางสาวพัชราภรณ์  วรรณสุทธิ
3. นางสาววาสนา  ถือลาภ
4. นางสาวสุทธิดา  ชูรัตน์
5. นางสาวเสาวลักษณ์  เอกสัน
 
1. นายวรรณ  ช่อจำปี
2. นางสาวศุภธิดา  กันภัย
 
636 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 72.83 เงิน 9 โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ 1. นายวีรศักดิ์  นักร้อง
2. นางสาวศกลวรรณ  รอดเย็น
3. นางสาวสุภาภรณ์  เวชกามา
4. นายอนุชิต  หวายสุด
5. นางสาวเบญจพร  สอดศรี
 
1. นางทัศนัย  งามเนตร
2. นายอำนาจ  สุดแสน
 
637 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 72.67 เงิน 10 โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม 1. นางสาวกัลยาณี  บุญสาร
2. นางสาวกิตติยา  ศรีหาคุณ
3. นางสาวดวงผกา  นอนิลศรี
4. นางสาวปิยธิดา  วงศา
5. นางสาวศันสนีย์  สีตะบุตร
 
1. นายสังคม  ทองนาค
2. นางสาวโสรัจจ์  บุญช่วย
 
638 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  พิณทอง
2. เด็กชายพศิน  ราศรี
3. เด็กหญิงวาสนา  พุฒซอน
4. เด็กหญิงสุดาพรรณ  วระสาน
5. เด็กหญิงเสาวรส  วะหาโร
 
1. นางสุดาวดี  หอมวงษ์
2. นายเวียงชัย  สวัสดี
 
639 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  กันนิภา
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  โคตรศรี
3. เด็กหญิงอรสา  ศรีมันตะ
4. เด็กหญิงอิสราภรณ์  สิทธิ
5. เด็กหญิงิวิชชุฎา  พิลา
 
1. นางสิริลักษณ์  วายโสกา
2. นายเสรี  สามาอาพัฒน์
 
640 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นางสาวจินาภรณ์  พุฒซ้อน
2. นายธีระภาพย์  ประสารสืบ
3. นางสาวพรนภา  เพียงตา
4. นางสาวสุชานันท์  คงรัมย์
5. นายอธิราช  ต้นพุฒ
 
1. นายทินกร  เสียงใส
2. นายวุฒิชัย  สุภาพ
 
641 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร 1. นางสาวกมลวรรณ  คอลเลอร์
2. นายคมกริช  ทองจันทร์
3. นายดรัณภพ  บกน้อย
4. นางสาววริษา  รวมธรรม
5. นายวิโรจน์  ณ อุบล
 
1. นางสาวกิตติมา  สาระรักษ์
2. นายศราวุธ  โชติสุวรรณ
 
642 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 85.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา 1. นายณัฐวุฒิ  แสนสุข
2. นายพงษ์สิทธิ  ศรีชมภู
3. นายพิชิตชัย  พิลาวุฒิ
4. นายอภิเษก  พรมบุตร
5. นายอุดมพงษ์  พรมบุตร
 
1. นางอรทัย  วิเวก
2. นางสาวญาณันธร  ธิมาชัย
 
643 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 83.4 ทอง 4 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นางสาวชฎารัตน์  เวชกามา
2. นางสาวลลิตา  ภูเงิน
3. นางสาววิภูสนา  ขุณิกากรณ์
4. นางสาวสิริธร  ตันโป้
5. นางสาวสิริยากร  วิริยะพันธ์
 
1. นายนพคุณ   ดาโรจน์
2. นางสาวอนัญพร  สุขเฉลิม
 
644 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นางสาวขนิษฐา  บุญอเนก
2. นายณรงค์ชัย  คำผา
3. นางสาวธิดาพร  วิฉันเภท
4. นายประกิต  สามศรี
5. นางสาวศิริลักษณ์  บุญทวี
 
1. นายเหรียญ  อุ่นศิริ
2. นายเทียนชัย  ครุผาด
 
645 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา 1. นางสาวนิภากรณ์  ค้าข้าว
2. นางสาวพนิตพร  มิ่งขวัญ
3. นางสาวสุุดารัตน์  ละครล้ำ
4. นางสาวอังคณา  ศรชัย
5. นายเจนนภา  ผ่านสำแดง
 
1. นางสะไบแพร  เศษสุวรรณ
2. นางพัชรินทร์  กองสินแก้ว
 
646 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม    
647 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. นางสาวชญาพรรณ  มีไชย
2. นายชลนธี  ปุนปอย
3. นายณรงค์ศักดิ์  เชื้อทอง
4. นางสาวถิรดา  อินปา
5. นางสาวธัญญารัตน์  เจริญตา
6. นายธีระ  มัธวรัตน์
7. นางสาวนฤมล  ทุ่มโมง
8. นายผดุงสิทธิ์  อุปชัย
9. นางสาวพรทิภา  พลสีหา
10. นายภานุวัฒน์  ดวงคำ
11. นางสาวละอองทิพย์  บุญเพิ่ม
12. นางสาววชิราภรณ์  หนองแคน
13. นางสาววลัยพร  ไชยกมล
14. นางสาวศศิประภา  ราศรี
15. นางสาวศิราณี  ราศรี
16. นางสาวศุทหทัย  ช่วงโชติ
17. นายสรชัย  วงจันทร์
18. นายอนันตศักดิ์  นามวงศ์
19. นางสาวอัจฉรา  ชูชี
20. นางสาวโสรญา  กันสี
 
1. นางขันทอง  ทองน้อย
2. นายจตุพร  ชมพูพื้น
3. นางจีระพา   ฉัตรสุวรรณ
4. นางเขมจิรา  เสาะแสวง
5. นายปรินทร์  ทุมจันทร์
 
648 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กชายปุระชัย  เกียรติจรุงพันธ์
 
1. นางสมพิศ  บุญทัย
 
649 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงดวงหทัย  ฉายละออ
 
1. นางรัตติยา  คณารักษ์
 
650 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.76 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม 1. เด็กหญิงนภัสสร  ลาวรรณา
 
1. นางสาวโสรัจจ์  บุญช่วย
 
651 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.5 ทอง 4 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. นายศราวุธ  เวียงแก้ว
 
1. นายเฉลิมนคร  บุญรักษ์
 
652 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.03 ทอง 5 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงพลอยพรรณ  คุณภู่
 
1. นางกาญจนา  ทองสมบัติ
 
653 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม 1. เด็กหญิงปิยธิดา  เวฬุวนารักษ์
 
1. นายนิรุจณ์  ทองจำรัส
 
654 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม 1. เด็กหญิงศิรินาถ  ลัทธิวรรณ
 
1. นายนันทวัฒน์  มูลสาร
 
655 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 78.74 เงิน 6 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิตาภา  เครือวัลย์
 
1. นายชาญชิต  เชื้อจำพร
 
656 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 77.87 เงิน 7 โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ 1. เด็กหญิงจันจิรา  รัตน์สูงเนิน
 
1. นางสาวลินดา  หนองยาง
 
657 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 77.37 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน้ำคำวิทยาคม 1. เด็กชายอภิชาติ  จรูญแสง
 
1. นายกิตติชัย  บุษราคัม
 
658 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 77.05 เงิน 4 โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร 1. เด็กหญิงพัชริดา  เชยกระรินทร์
 
1. นางสาวปิญชาณ์ภัค  แก้วคำลา
 
659 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 77 เงิน 5 โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม 1. เด็กหญิงวัสสิกา   เกิดแก้ว
 
1. นางสาวเรืองศรี  คุณสุทธิ์
 
660 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 75.62 เงิน 6 โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. เด็กชายวีรชัย  มาลัย
 
1. นายเจตน์  สิงห์ตา
 
661 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 73.44 เงิน 7 โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล 1. เด็กหญิงศริญญา  ปันสันเทียะ
 
1. นายพิสิษฐ์  บรรเทา
 
662 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 72.97 เงิน 8 โรงเรียนสุขวิทยากรตั้งตรงจิตร๑๕ 1. เด็กหญิงชลิตา  คะตะวงษ์
 
1. นางละเอียด  จันทะศรี
 
663 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 71.95 เงิน 9 โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงตติยา  เชื้อบัณฑิต
 
1. นางสาวศุภธิดา   กันภัย
 
664 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 71.12 เงิน 8 โรงเรียนป่าติ้ววิทยา 1. เด็กชายณัฐพงษ์  บุญวัง
 
1. นางสุรัตติญา  จันใด
 
665 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 67.25 ทองแดง 9 โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา 1. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  สูติสงค์
 
1. นางสะไบแพร  เศษสุวรรณ
 
666 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 64.49 ทองแดง 10 โรงเรียนกู่จานวิทยาคม 1. เด็กหญิงดวงกมล  เฉลียงวงค์
 
1. นายนิติวัฒน์  โนนน้อย
 
667 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 56.75 เข้าร่วม 11 โรงเรียนกีฬาจังหวัดยโสธร 1. เด็กชายภาสกร  สายคำวงษ์
 
1. นางสุภาวดี  วรรณี
 
668 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม 1. เด็กหญิงอรจิรา  ไชยรักษ์
 
1. นายสุนทร  บุญศรี
 
669 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม 1. นางสาววนิดา  ยางก้อน
 
1. นางสาวโสรัจจ์  บุญช่วย
 
670 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นางสาวธาวัลย์  โชติมานนท์
 
1. นางสุภัสสรา  ไชยรักษ์
 
671 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุขวิทยากรตั้งตรงจิตร๑๕ 1. นางสาวมินตรา  ธาตุทอง
 
1. นายจำนัน  ธนนา
 
672 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม 1. นางสาวกาญจน์สุดา  สุขมล
 
1. นายนันทวัฒน์  มูลสาร
 
673 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.5 ทอง 4 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นางสาวดมิสา  ศรีมันตะ
 
1. นางเพียรพักตร์  พรหมศรี
 
674 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 85 ทอง 5 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. นางสาวพิกุล  เรียบร้อย
 
1. นายอ่อนสี   เหมือนมาต
 
675 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 83.75 ทอง 6 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. นางสาวศรบายศรี  แอนโก
 
1. นายวิรัช  สาระรักษ์
 
676 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา 1. นางสาวพงษ์สุดา  ทองทั่ว
 
1. นางสะไบแพร  เศษสุวรรณ
 
677 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 78.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม 1. นางสาวศิรินทิพย์  ทองแถม
 
1. นายคุณากร  แก้วหลวง
 
678 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 78.5 เงิน 4 โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม 1. นางสาวโสภิดา  แสงยะรักษ์
 
1. นางธัญทิพย์  คุณสุทธิ์
 
679 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 77.5 เงิน 7 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 1. นางสาวพัชรินทร์  บุญบรรลุ
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  สังมาตร
 
680 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 72.75 เงิน 5 โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล 1. นางสาวธารทิพย์  แก้วคำจันทร์
 
1. นายพิสิษฐ์  บรรเทา
 
681 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 72.5 เงิน 6 โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม 1. นางสาวบัวงาม  บุญศรี
 
1. นายธัญญาวัจน์  ศรีแจ่ม
 
682 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 70 เงิน 8 โรงเรียนกีฬาจังหวัดยโสธร 1. นายกิตติศักดิ์  โวหารกล้า
 
1. นางสาวนิภาพัฒน์  ไหลรินทร์
 
683 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 67.5 ทองแดง 7 โรงเรียนป่าติ้ววิทยา 1. นางสาวกนกรักษ์  หลักคำ
 
1. นายดอนเมือง  ไชยมัชชิม
 
684 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 67 ทองแดง 8 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นายสุทธิเกียรติ  อรุณสวัสดิ์
 
1. นายมานิต  พ่อพันสาย
 
685 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 65.75 ทองแดง 9 โรงเรียนกู่จานวิทยาคม 1. นางสาวจารุวรรณ  หงษา
 
1. นายนิติวัฒน์  โนนน้อย
 
686 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 65 ทองแดง 9 โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. นายนราธิป  พุทธสุวรรณ
 
1. นางสาวประกายแก้ว  ดีล้วน
 
687 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ 1. นายอภิเษก  ด้วงแจ่ม
 
1. นางรัตติยา  คณารักษ์
 
688 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กหญิงญาดา  อภิรัชไพฑูรย์
2. เด็กชายธนโชติ  เชื้อวณิชย์
 
1. นางสุภาพร  อ่อนจินดา
2. นางรัชนีย์  สรณอนุศาสน์
 
689 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. นางสาวฉันท์สินี  โลหะกุล
2. นายชลสิทธิ์  สีตะโกเพชร
 
1. นางดาราพิไล  คำแพง
2. นางบังอร  ดุมกลาง
 
690 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร 1. นางสาวปิยะนุช  บุญจรัส
2. เด็กชายภานุวัฒน์  วรรณพัฒน์
 
1. นางพรรณี  สิงห์คิบุตร
2. นางอาภาพร  วรรณสุข
 
691 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายธนกฤต  หินทอง
2. เด็กหญิงเมทินี  มนต์ขลัง
 
1. นางสาวอัจฉราพรรณ  พลเวียงพล
2. นางสาวจตุพร  เตียตระกูล
 
692 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเตยวิทยา 1. เด็กหญิงขนิษฐา  กอชารี
2. เด็กชายภูมิภัทร  พัตรภักดิ์
 
1. นางเจียมจิต  เจริญชัย
2. นางสำรวย  สมภักดี
 
693 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นางสาวกันนิภา  แสงคำ
2. นายสมชาย  สร้างสุข
 
1. นางสังคม  วงศ์ชารี
2. นางสาวราตรี  นามแก้ว
 
694 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84.33 ทอง 5 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายชนะศักดิ์  อุปชัย
2. เด็กหญิงอารยา  แสงดารา
 
1. นายพิพัฒน์  พันธ์พรหม
2. นางสาวจุฑามาศ  เสริมทรัพย์
 
695 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84.25 ทอง 6 โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา 1. เด็กหญิงธิติยา  ศรีสวัสดิ์
2. เด็กชายธีรพล  เศษสุวรรณ์
 
1. นางกรรณิการ์  ยาวะโนภาส
2. นางญาณันธร  ธิมาชัย
 
696 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม 1. เด็กหญิงภาวิณี  แก้วหาญ
2. เด็กชายวราวุธ  พันธเดช
 
1. นางสาวลมัย  ศูนย์โศก
2. นางสุมนมาลย์  แสนวงศ์
 
697 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84.25 ทอง 6 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนิษฐา  พร้าวไธสง
2. เด็กชายธนศักดิ์  ศรีทุม
 
1. นายวิรัช  สาระรักษ์
2. นางสาวจุรี  คำทวี
 
698 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม 1. เด็กหญิงชุตินันท์  ธรรมปัต
2. เด็กชายสุธิชัย  จันทรบุตร
 
1. นายนันทวัฒน์  มูลสาร
2. นางกนกอร  มูลสาร
 
699 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83.5 ทอง 8 โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา 1. เด็กชายทรงชัย  คุ้มครอง
2. เด็กหญิงภัทราพร  จำปาศรี
 
1. นางสาวศุภธิดา  กันภัย
2. นายวรรณ  ช่อจำปี
 
700 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83.33 ทอง 9 โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ 1. เด็กหญิงศิรินภา  ปกป้อง
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  บุญปัด
 
1. นางณิชชาภัทร  ศิริโสม
2. นางสาวลินดา  หนองยาง
 
701 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83.25 ทอง 5 โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. เด็กชายณัฐนนท์  วรภาพ
2. เด็กหญิงอริสรา  แก้วดวงใหญ่
 
1. นางสุนทรา  เชยกลิ่นเทศ
2. นางสาวประกายแก้ว  ดีล้วน
 
702 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82.75 ทอง 6 โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กชายธีรภัทร์  โนรินทร์
2. เด็กหญิงเกษมณี  สมประสงค์
 
1. นางคำฮู้  นันทภักดิ์
2. นางสาวเบญจมาศ  ทองบ่อ
 
703 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82.25 ทอง 7 โรงเรียนป่าติ้ววิทยา 1. เด็กชายธนพัฒน์  อนุไพรวรรณ
2. เด็กหญิงสุจิตราภรณ์  ยาวิชัย
 
1. นางสาวอัญชุลี  อุดรกิจ
2. นางสุรัตติญา  จันใด
 
704 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 8 โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม 1. เด็กหญิงจรรยา  เสสา
2. เด็กชายอภินันท์  มลิวัลย์
 
1. นายชุมพร  เวชกามา
2. นางกัญญวรา  มวลสุข
 
705 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81.75 ทอง 9 โรงเรียนน้ำคำวิทยาคม 1. เด็กชายชินวัตร  ทองวรรณ์
2. เด็กหญิงศรุตา  สุขกุล
 
1. นางสาวกรรณิกา  สะอาดเอี่ยม
2. นางวิไลวรรณ  มาศขาว
 
706 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 10 โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายบุญประสิทธิ์  นิ่มนวล
2. เด็กหญิงเมธาวี  ถนัดทาง
 
1. นายสีนวล  กงเงิน
2. นายอำนาจ  สุดแสน
 
707 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 11 โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม 1. เด็กหญิงอทิตยา  ทองดี
2. เด็กชายเรืองศักดิ์  การิกาญจน์
 
1. นายทนงศักดิ์   ดวงแก้ว
2. นางอรพิน  สว่างวงษ์
 
708 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 10 โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล 1. เด็กชายสิรวิชญ์  ศรีชนะ
2. เด็กหญิงสุพรรณี  นาราษฎร์
 
1. นายพิสิษฐ์  บรรเทา
 
709 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 78.75 เงิน 12 โรงเรียนกู่จานวิทยาคม 1. เด็กชายธนพัฒน์  ไชยนา
2. เด็กหญิงอริสรา  วันชูพริ้ง
 
1. นางสาวเยาวดี  คาวี
 
710 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 78.75 เงิน 11 โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงชนิภรณ์  ยุติพันธ์
2. เด็กชายธีระพงษ์  แก้วหาญ
 
1. นายนคเรศ  ศรีเกื้อกูล
 
711 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 77.5 เงิน 12 โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ 1. เด็กชายจารุวัส  ดอกบัว
2. เด็กหญิงณัฐวิภา  ทับแสง
 
1. นางพรสุพิศ  ดีล้วน
2. นายสมเกียรติ  แก้วหาญ
 
712 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 76.25 เงิน 13 โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร 1. เด็กหญิงดวงจันทร์  พาป้อ
2. เด็กชายธีรเจต  ภูมิสิทธิ์
 
1. นางรัดดาวรรณ์   มาปะโท
2. นางสาวปิญชาณ์ภัค  แก้วคำลา
 
713 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 74.25 เงิน 14 โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา 1. เด็กหญิงจิดาภา  คำผัด
2. เด็กชายปราโมทย์  อรอินทร์
 
1. นางสะไบแพร  เศษสุวรรณ
2. นายสมบูรณ์  เข็มเพชร
 
714 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 73 เงิน 13 โรงเรียนกีฬาจังหวัดยโสธร 1. เด็กหญิงปัทมาวดี  สุวรรณเพชร
2. เด็กชายภานุพงษ์  ไผ่โสภา
 
1. นางสุภาวดี  วรรณี
2. นางนิภาพัฒน์  ไหลรินทร์
 
715 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 71.25 เงิน 14 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร 1. เด็กหญิงณัฐรัตน์  ประสมสู่
2. เด็กชายโกวิทย์  บุญบรรลุ
 
1. นายวิทยา  พรมเย็น
 
716 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม 1. เด็กชายธนานนท์  แดงด่อน
2. นางสาวอลิชา  ศรีสุหา
 
1. นายนิรุจณ์  ทองจำรัส
 
717 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. นายกิตติภูมิ  นนสีลาด
2. นางสาวพรรณพร  กรไกสง
 
1. นางสุนทรา  เชยกลิ่นแทศ
2. นางสาวประกายแก้ว  ดีล้วน
 
718 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. นายบุลากร  คชลัย
2. นางสาวผ่องอำไพ  ทองอร่าม
 
1. นางบังอร  ดุมกลาง
2. นายไชยา  คำแพง
 
719 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นางสาวธมลวรรณ  พรมศรี
2. นายพศวัตฎ์  อันทรินทร์
 
1. นางรัชนีย์  สรณอนุศาสน์
2. นางกฤษณา  กุลทรัพย์ศักดิ์
 
720 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเลิงนกทา 1. นายณัฐชนน  โสดแก้ว
2. นางสาวอุไรวรรณ  ผิวทอง
 
1. นางคำฮู้  นันทภักดิ์
2. นางศิริพร   ทุมจันทร์
 
721 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคำเตยวิทยา 1. นายฤทธิเกียรติ  พัตรภักดิ์
2. นางสาวศิริรัตน์  มุละชิวะ
 
1. นางเจียมจิต  เจริญชัย
2. นางนิภาภรณ์  บุญทวี
 
722 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 93.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. นายประมวล  อัคบุตร
2. นางสาวสุกัญญา  บุญเต็ม
 
1. นายวิรัช  สาระรักษ์
2. นางณัฏฐณิชา  มีราคา
 
723 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92.25 ทอง 4 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นายปฏิภาณ  โคสุโน
2. นางสาวยุวรรณดา  เวชกามา
 
1. นางสาวจิรวรรณ  แนวบุตร
2. นางกาญจนา  ทองสมบัติ
 
724 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91.6 ทอง 5 โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา 1. นางสาวปิยภรณ์  ไกยสวน
2. นายศักดา  ทาทอง
 
1. นางญาณันธร  ธิมาชัย
2. นางกรรณิการ์  ยาวะโนภาส
 
725 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91.4 ทอง 4 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นายธนารัตน์  นันทรักษ์
2. นางสาวธีร์จุฑา  โกกระบูรณ์
 
1. นางสาวอนุรี  งามแก้ว
2. นางสาวอมรรัตน์  มาตขาว
 
726 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91.4 ทอง 4 โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม 1. นางสาวกนกพร  ผาเวช
2. นายอธิ  ละคร
 
1. นางสุมนมาลย์  แสงวงศ์
2. นางสาวลมัย  ศูนย์โศก
 
727 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91.2 ทอง 6 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 1. นายพงศธร  ธาตุทอง
2. นางสาวรุ่งทิพย์  จันทราชัย
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  สังมาตร
2. นางสาวจุฑามาศ  เสริมทรัพย์
 
728 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90.8 ทอง 6 โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม 1. นายฉัตรมงคล  รัตนจุล
2. นางสาวดวงเนตร  บำรุงรส
 
1. นายชุมพร  เวชกามา
2. นางกัญญวรา  มวลสุข
 
729 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90.8 ทอง 7 โรงเรียนกู่จานวิทยาคม 1. นางสาวนงลักษณ์  บุตมะ
2. นายยุทธยา   ทนทาน
 
1. นางสาวเยาวดี  คาวี
 
730 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90 ทอง 7 โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม 1. นายกฤษดา  พรหมอารักษ์
2. นางสาวจุรีพร  บุญสุข
 
1. นายนันทวัฒน์  มูลสาร
2. นางสาวสุมาลี  บุญศรี
 
731 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90 ทอง 8 โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ 1. นายอนุวัฒน์  โพนทัน
2. นางสาวเบญจมาศ  เนื้อมั่น
 
1. นางณิชชาภัทร  ศิริโสม
2. นางสาวลินดา  หนองยาง
 
732 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.6 ทอง 8 โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ 1. นายวรายุฑ  ขำคม
2. นางสาวสุวัจนี  โคตรทิพย์
 
1. นายสมเกียรติ  แก้วหาญ
2. นางพรสุพิศ  ดีล้วน
 
733 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.6 ทอง 8 โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร 1. นางสาวชุติมา  หมื่นวิชา
2. นายวุฒิชัย  บุญศรี
 
1. นางรัดดาวรรณ์  มาปะโท
2. นางสาวปิญชาณ์ภัค  แก้วคำลา
 
734 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.4 ทอง 9 โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม 1. นางสาวสุชานาฎ  ศรีระชาติ
2. นายอนวรรตน์   ภิริยารมย์
 
1. นายทนงศักดิ์   ดวงแก้ว
2. นางอรพิน  สว่างวงษ์
 
735 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.2 ทอง 10 โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม 1. นายทศพล  หมื่นสาย
2. นางสาวรัตติกาล  เทศไทย
 
1. นายนิรุจณ์  ทองจำรัส
 
736 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88.8 ทอง 10 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร 1. นายสิทธิพล  ภาคะ
2. นางสาวอนิลตา  รวมธรรม
 
1. นางอาภาพร  วรรณสุข
2. นางพรรณี  สิงห์คิบุตร
 
737 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88.6 ทอง 11 โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ 1. นายกฤษณะ  สีแดงก่ำ
2. นางสาวชลดา  เยาวบุตร
 
1. นายอำนาจ  สุดแสน
2. นายสีนวล  กงเงิน
 
738 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 87.5 ทอง 12 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร 1. นายกิตติพงษ์  เวฬุวนารักษ์
2. นางสาวธิดารัตน์  แสงศิริพงษ์
 
1. นายรัชชานนท์  พรมะณา
 
739 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 87.2 ทอง 11 โรงเรียนป่าติ้ววิทยา 1. นางสาวพรนิภา  ปาสา
2. นายศักดิ์สกล  ตามบุญ
 
1. นางสาวอัญชุลี  อุดรกิจ
2. นางพิกุล  เทพมณี
 
740 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86.6 ทอง 12 โรงเรียนน้ำคำวิทยาคม 1. นางสาวธนาพร  ไตรยวงศ์
2. นายอรรถพล  ทองวรรณ์
 
1. นางสาวกรรณิกา  สะอาดเอี่ยม
2. นางสาวอำนาจ  สุยะทา
 
741 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86 ทอง 13 โรงเรียนกีฬาจังหวัดยโสธร 1. นายกมลเทพ  รากวงศ์
2. นางสาวอินทิรา  คงทวี
 
1. นางนิภาพัฒน์  ไหลรินทร์
2. นางสุภาวดี  วรรณี
 
742 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 85.8 ทอง 13 โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล 1. นางสาวปิยาพร  ชื่นตา
2. นายสถาพร  สามารถ
 
1. นายพิสิษฐ์  บรรเทา
 
743 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 85.4 ทอง 14 โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา 1. นางสาวสนธิยา  หงอกพา
2. นายอภิวัฒน์  ชูรัตน์
 
1. นายสุรศักดิ์  วิเวกวินย์
2. นายวรรณ  ช่อจำปี
 
744 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 85.4 ทอง 14 โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา 1. นางสาวทิพย์เกษร  ทำมา
2. นายภาณุพงศ์  ขอชดกลาง
 
1. นายสมบูรณ์  เข็มเพชร
2. นางสะไบแพร  เศษสุวรรณ
 
745 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. นางสาวจรัญญา  ผังดี
2. นางสาวพรธิดา  ใจใชย
3. นางสาวพรศิริ  หลาบช่วย
4. นางสาวรัชดาวรรณ  ภารแสวง
5. นางสาววรรณิภา  คุณศักดิ์
6. นางสาววรัญญา  วงกัลยา
7. นางสาวสุจิตรา  ศรีนัครินทร์
8. นางสาวอรยา  ทวีกัน
9. นางสาวเบธิตา  ใจใชย
10. นางสาวเสาวลักษณ์  ทองปลิว
 
1. นายณัฐภูมินทร์  กฤษณา
2. นายอ่อนสี   เหมือนมาต
3. นางดาราพิไล  คำแพง
 
746 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 92.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นางสาวจันทิมา  นันทาแก้ว
2. นางสาวชุติมา  สมยง
3. นางสาวนันทิชา  หัวดอน
4. นางสาวปิยะนุช  ศิริดล
5. นางสาวพรทิพย์  สมอ่อน
6. นางสาววรรณวิภา  แสงสว่าง
7. นางสาววิมล  ชูแสง
8. นางสาวศุภาพิชญ์  พากเพียร
9. นางสาวอภิญญา  แถลงการณ์
10. นางสาวแสงจันทร์  เหลาทอง
 
1. นายวุฒิศักดิ์  เนื่องแนวน้อย
2. นายกมลวัฒน์  มุ่งงาม
3. นางสาวสุจิตรา  ยโสธรา
 
747 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 89.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นางสาวธนิตา  นนทภา
2. นางสาวปภาวรินท์  งามสง่า
3. นางสาวประภาพร  อรศรี
4. นางสาวพรรณพนัช  พาณิชย์ศิริ
5. นางสาวพรรณภัทร  พาณิชย์ศิริ
6. นางสาวศิริรินทร์  จันใด
7. นางสาวศุภิสรา  ไพศาลศักดิ์
8. นางสาวสุดารัตน์  น้อยน้ำคำ
9. นางสาวสุวกาญจน์  หูตาชัย
10. นางสาวไอลดา  สมสืบ
 
1. นายธีระวุฒิ  ภูมิแสน
2. ว่าที่พันตรีเทอดชัย  พันธะไชย
3. นายบำเพ็ญ  เยื่อใย
 
748 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 88.75 ทอง 4 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร 1. นางสาวธัญชนก  โคตรพันธ์
2. นางสาวธัญญาพร  ทะเสนฮด
3. นางสาวนภัสสร  ทาจิตร์
4. นางสาวพรธิดา  บัวเกษ
5. นางสาวพรรณี  แก้วศรี
6. นางสาววิลาสินี  มณีเติม
7. เด็กหญิงสุนิษา  นิทัศน์
8. เด็กชายสุรวิช  หลักคำ
9. นางสาวเพ็ญนะภา  ไกรเวช
10. นางสาวโสภิดา  บุญจรัส
 
1. นายสมาน  มาตขาว
2. นางวไลพร  แก่นคูณ
 
749 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าติ้ววิทยา 1. เด็กหญิงนงลักษณ์  ดุงมะลี
2. นางสาวปรัชญานัน  ไชยนา
3. เด็กหญิงพรพรรณ  กอแก้ว
4. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ป่าติ้ว
5. เด็กหญิงวรนุช  เข็มพันธ์
6. เด็กหญิงสุกัญญา  ธรรมษา
7. เด็กหญิงสุชาดา  สมสมัย
8. เด็กหญิงสุธาวดี  พูลพรหม
9. เด็กหญิงอัจฉรานันท์  โกสุม
10. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เต็มเปี่ยม
 
1. นางสุรัตติญา  จันใด
2. นางอินสมุทร  หอมหวล
3. นายดอนเมือง  ไชยมัชชิม
 
750 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรกนกวรรณ  บุญศรี
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  แขกรัมย์
3. นางสาวจารุวรรณ  ทองเชื้อ
4. นางสาวจำปี  ลีดอกไม้
5. เด็กหญิงญานิกา  พิลาแดง
6. นางสาวดวงพร  ศิลากุล
7. นางสาวรัตนากร  สว่างวงษ์
8. เด็กหญิงวงเดือน  พลเยี่ยม
9. นางสาววัลยา  พลเยี่ยม
10. นางสาวศศิชา  โพธิ์จันทึก
 
1. นายชวลิต  เฟื่องเหล็ก
2. นายธัญญาวัจน์  ศรีแจ่ม
3. นายสุนทร  บุญศรี
 
751 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม 1. เด็กหญิงกาญจนวรรณ  วรพิมพ์รัตน์
2. นางสาวกาญจนา  สุนทรา
3. เด็กหญิงกุสุมาลย์  จันทร์พวง
4. เด็กหญิงปรารถนา  ชาวตะโปน
5. นางสาวปุณยนุช  ดียิ่ง
6. นางสาวพรพิมล  สีสุรีย์
7. เด็กหญิงพัชราภรณ์  มีระสิงห์
8. เด็กหญิงพัชรี  พันธ์เลิศ
9. นางสาววนิดา  ใจเอิบ
10. เด็กหญิงวาสนา  ประการแก้ว
11. เด็กหญิงวิชุดา  ตราชู
12. นางสาวสุกัญญา  ดอกสะบา
13. นางสาวสุขิตา  ดอกสะบา
14. นางสาวหทัยกาญจน์  พันธ์เลิศ
15. นางสาวเบญจมาศ  บุญเติม
 
1. นายจักรินทร์  สมศรี
2. นางสาวสุรางค์  มีจอม
3. นางสาวอัมพัน  วิเศษสม
4. นางสาวกรณิกา  โอบอ้อม
 
752 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 96.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นางสาวจณิศตา  คำมะลุน
2. นางสาวจรุวรรณ  เชิงหอม
3. นางสาวจุฑารัตน์  กิ่งมาลา
4. นางสาวณัฏฐา  สุนทรา
5. นางสาวนัญวรรณ  จีนหลง
6. เด็กหญิงพัชธิดา  พัฒนไกรสิน
7. เด็กหญิงพีชานิภา  ศรีเมือง
8. เด็กหญิงมณฑิณ  ศรีวิเศษ
9. นางสาวศรันยา  ทองเฟื่อง
10. เด็กหญิงสบันงา  พันธ์ศรี
11. นางสาวสุธาสินี  แสวงดี
12. เด็กหญิงสุภัทรชรินทร์  สัตนาโค
13. นางสาวอทิตยาพร  ต้นเฮง
14. นางสาวเสาวลักษณ์  แสนทัด
15. เด็กหญิงไอยลดา  ศิริโสม
 
1. นางอรอนงค์  บุญกาญจน์
2. นายปราโมมช  สุธีย์
3. นางนิตยา  นูสีหา
 
753 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 95.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาพัช  ประพันธ์ทอง
2. เด็กหญิงชลธิชา  ปัญญาใส
3. เด็กหญิงธาราทิพย์  ศรีมะลัย
4. เด็กหญิงนพร  สาริพันธ์
5. เด็กหญิงพิลาวรรณ  ยิ่งนอก
6. เด็กหญิงรัชนีกร  วันทนิล
7. เด็กหญิงวันวิสา  ปัดภัย
8. เด็กหญิงสิริพร   เพชรน้ำ
9. เด็กหญิงสิริยากร  ค่ำคูณ
10. เด็กหญิงสุมัทนา  ผ่องใส
11. เด็กหญิงอพชา  ช่างโทรเลข
12. เด็กหญิงอัญชลีพร  ผุยลี
13. เด็กหญิงอัญมณี  ย่อมจันแดง
14. เด็กหญิงเจนจิรา  คำดี
15. เด็กหญิงเบญจมินทร์  รัญคำภา
 
1. นางสาวหงษ์ทอง  เสนคำสอน
2. นางประพันธ์  วงศ์วรรณา
3. นางไปรดา  เกตุไชยเลิศ
4. นายเพชร  วิเศษรัตน์
 
754 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นางสาวจริญญา  ขยันหา
2. นางสาวจิรัชญา  ขันธะหัตถ์
3. นายชัยวัฒน์  เนื่องโคกแปะ
4. นางสาวธัญรัตน์  วงที
5. นายนที  กุลวงศ์
6. นางสาวนิรัชชา  กตะศิลา
7. นางสาวบังอร  มะลิ
8. นางสาวปรียาฉัตร  เกษกัน
9. นายพรประชา  ขันธุรา
10. นางสาวพัชรินทร์  นามแสง
11. นายศรธยา  ศรีเสมอ
12. นางสาวศิริลักษณ์  โรมพันธ์
13. นายอนิรุตต์  วระเกตุ
14. นางสาวอภัสรา  หาระพันธ์
15. นางสาวเขมจิตร  เพชรสุวรรณ
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  มีชัย
2. นายกระเษม  แก้วสิมมา
3. นายสุรเชษฐ  วิเศษบำรุงเจริญ
4. นางพิรีภรณ์  กล้าหาญ
 
755 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นายจตุรงค์  ศรีวะรมย์
2. นางสาวจริยา  แสนสุข
3. เด็กหญิงญาสุมินทร์  อรกุล
4. นางสาวดรุณี  วันทาดี
5. เด็กหญิงดวงฤดี  อาจหาญ
6. นางสาวทรามวัย  งามแก้ว
7. นายทศพร  คำภูแก้ว
8. เด็กหญิงนันทิวาพร  สุวรรณ
9. นางสาวนิธาดา  พลธามาตย์
10. นางสาวพรนภา  เวนุอาทร
11. นางสาววิจิตรา  หงส์ลอยวงศ์
12. นายศุภกร  มุละสิวะ
13. นางสาวสุภมาศ  ทองน้อย
14. นางสาวหทัยชนก  แสงสว่าง
15. นายอัษฎาวุฒิ  แสงโคตร
 
1. นายพงศกร  ปักสังคะเณย์
2. นางปิติพร  ทองไชย
3. นายอัศวยุช  พลสิทธิ์
4. นายเอกชัย  สิงหาเวช
 
756 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 91.25 ทอง 4 โรงเรียนกีฬาจังหวัดยโสธร 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สุวิน
2. เด็กหญิงชนิสรา  นำภา
3. เด็กหญิงชลดาวรรณ  สมนึก
4. เด็กชายณรงค์  ไตรวงค์
5. เด็กชายณัฐพงษ์  ทองโสม
6. เด็กหญิงนิภาพร  แก้วหาญ
7. เด็กชายภาสกร  สายคำวงค์
8. เด็กชายภูดิศ  ชาวนาวิก
9. เด็กหญิงมณฑาทิพย์  นนทพรหม
10. เด็กหญิงรัตนาวดี  พุทธายะ
11. เด็กหญิงลักคณา  ชิณวงศ์
12. เด็กชายสถาพร  นิ่มอนงค์
13. เด็กหญิงสนธยา  วรรณสา
14. เด็กหญิงอรอนงค์  ถาวงค์กลาง
15. เด็กชายเจษฎายุทธิ์  เมืองโคตร
 
1. นางสุภาวดี  วรรณี
2. นางนิดอุรยา  วัฒนากสิกรรม
3. นายธีรยุทธ  เวฬุวนารักษ์
4. นางสาวสิริมา  อยู่คง
 
757 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 91.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม 1. นางสาวกฤษฎา  แก้วงาม
2. นางสาวจันจิรา  ศรีสุข
3. เด็กหญิงชลธิชา  อุตมา
4. เด็กหญิงชลนรินทร์  พรมชาติ
5. เด็กหญิงนริศรา  อุตมา
6. เด็กหญิงนิตยา  พงษ์ศาสตร์
7. เด็กหญิงนุชนาถ  พรมสุวรรณ
8. เด็กหญิงประภาพร  แสงสุรินทร์
9. นางสาวพิชชาภรณ์  พงษ์ศาสตร์
10. เด็กหญิงลลิตา  ศิริโท
11. เด็กหญิงวรดา  ศรีสุธรรม
12. เด็กหญิงศิรัญญา  เหมสิงห์
13. เด็กหญิงสุดาทิพย์  จันเจ
14. เด็กหญิงอลิสา  จำปา
15. เด็กหญิงเรืองณภา  ศรีสุธรรม
 
1. นายอนุรักษ์  พรมชาติ
2. นายบุญธรรม  กันทะเชียร
3. นางสาวดาฤณี  แสงวงค์
 
758 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 86 ทอง 5 โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม 1. นางสาวชลธิชา  ยศมา
2. นางสาวนงลักษณ์  น้อยคูณ
3. นางสาวนฤมล  ทวยทน
4. นางสาวนิตยา  เบ้าช้างเผือก
5. นางสาวปนัดดา  เหล็กดี
6. นางสาวประภาพร  ยอดขำ
7. นายมนตรี  พลโยธา
8. นางสาววนิดา  พิจารณ์
9. นางสาววรรวิภา  สายบุญเลิศ
10. นางสาววัลวิภา  สีระชาติ
11. นางสาวศิริลักษณ์  แสนเมือง
12. นางสาวเพ็ญพิชชา  พุทธิขัน
13. นางสาวเสาวนีย์  วงศ์เตชะ
 
1. นางสาวชื่นกรุณา  ทิพจันทร์
 
759 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 84.75 ทอง 6 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. นางสาวกัญญาณี  พบตระกูล
2. นายกิตติพงษ์  พิลาธร
3. นางสาวจริยา  กองแก้ว
4. นางสาวจิตรกัญญา  สารีพันธ์
5. นางสาวชลิตา  ชนะการ
6. นางสาวบวรรัตน์  ลานุสัตย์
7. นางสาวรัตติยาภรณ์  สายกันยา
8. นางสาวศุภจี  อันปัญญา
9. นายศุภณัฐ  สมัครศรี
10. นายศุภโชค  ยืนยงค์
11. นางสาวอนงค์ลักษณ์  แสงอุ่น
12. นางสาวอังคณา  รูปสวย
13. นางสาวอาทิตยา  ศรีภาค์
14. นางสาวเพ็ญนภา  บุญเต็ม
15. นายโชคชัย   บัวสาย
 
1. นายเสนอเกียรติ  พราวศรี
2. นางยุพิน  เหมือนชาติ
3. นายสุดใจ  บุญพร
4. นายพรพรต  หล้าอำพันธ์
 
760 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 78.72 เงิน 7 โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ 1. เด็กหญิงกนกอร  นามแก้ว
2. เด็กชายณรงค์ชัย  ปกป้อง
3. เด็กชายดำรงค์ฤทธิ์   ผิวอ่อน
4. เด็กชายธีรภัทร  โคตรฉัยยา
5. เด็กชายธีระศักดิ์  บุญปัด
6. เด็กชายปกรณ์ลัม  ช้างลอย
7. เด็กหญิงปิยะภรณ์  นามแก้ว
8. เด็กหญิงรินลดา  ทำนุ
9. เด็กชายวิรัตน์  สมจิตร
10. เด็กหญิงสุกัญญา  จารีรัตน์
11. เด็กหญิงสุรินทร์ธา  คะนาทอง
12. เด็กหญิงอรทัย  ราชบุตรศรี
13. เด็กหญิงอรวรรณ  พิจารณ์
14. นางสาวอรอนงค์  วงศ์ทอง
15. เด็กชายอิทธิชัย  ประกอบแสง
 
1. นางอรุณี   สมยืน
2. นางสุภาณี   ผองขำ
 
761 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นายกิตติพศ  ธงไชย
2. นางสาวเพ็ญริยา  ชื่นตา
 
1. นายเรณู  คำใสย
2. นายสังวาลย์  งามแก้ว
 
762 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงบุษกร  ลีลา
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  พึ่งสุข
 
1. นายวีระชัย   บุญถา
2. นายชัชชัย   ทัศนะเกษม
 
763 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา 1. นายชุติพงศ์  มะโนธรรม
2. นายศิริพล  เชื้อดี
 
1. นางขวัญใจ  ไชยเยศ
2. นายกิจจา  ไชยเยศ
 
764 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล 1. นายณัฐพล  อรกุล
2. นายอัชฎาวุฒิ  กาลจักร
 
1. นายเกียรติศักดิ์  คำทวี
 
765 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายพรหมมาตร์  จันทร์ดี
2. เด็กชายเทียนชัย  สมจิตร
 
1. นายนพดล  ภูพานทอง
2. นายปรีชา  ภาคแก้ว
 
766 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน 4 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงวรัญญา  จันลาภา
2. เด็กหญิงอาทิตยา  พิมพ์ทอง
 
1. นางกนกวรรณ  ชาญวิรัตน์
2. นายดำรง  สาธุสัตย์
 
767 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน 4 โรงเรียนกู่จานวิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  ระหุ่ง
2. เด็กหญิงรพีพรรณ  ก่ำอึ้ม
 
1. นายวีระศักดิ์  แก่นคำ
 
768 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิณห์วรา  แสงผดุง
2. เด็กชายณัฐกุล  พลยุทธ
 
1. นางจันทร์ฉาย  ศรีอุบล
2. นางจริยาวดี  คุณสุทธิ์
 
769 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 69 ทองแดง 4 โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม 1. เด็กชายกอบเกียรติ  แสงเดือน
2. เด็กหญิงศิรินทร  ทองใบ
 
1. นายจักรินทร์  สมศรี
 
770 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร 1. เด็กหญิงนิชรินทร์  บุญเพาะ
2. เด็กหญิงบุษบากร  บุญปก
 
1. นายบุดดี  ต้นทัพไทย
2. นายทนงศักดิ์  ศรีพิกุล
 
771 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรานุช  อินทะเนีย
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  พันสุรีย์
 
1. นางประพันธ์  วงศ์วรรณา
2. นางสาวหงษ์ทอง  เสนคำสอน
 
772 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 67 ทองแดง 6 โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม 1. นายกิตติกร  รัตนวงษ์
2. นางสาวสริตา  แสนศรี
 
1. นายชำนาญ  ทองมี
2. นายไกรสอน  ดัดถุยาวัฒน์
 
773 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 67 ทองแดง 6 โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  เจริญพร
2. เด็กหญิงวรรณภร  สมมาตร
 
1. นายพิเชษฐ์  สุขสิทธิ์
2. นายสุรศักดิ์  งามหลาย
 
774 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา 1. นางสาวกาญจนา  พงษ์ธนู
2. นายวิชัย  มิ่งขวัญ
 
1. นางอรพิน  เข็มเพชร
2. นายสุทัศน์  ระม้อม
 
775 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 66 ทองแดง 7 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร 1. เด็กหญิงขนิษฐา  สีงาม
2. นางสาวอันธิยา  ทองเจียว
 
1. นายกำพล  พลพวก
2. นายสลับ  นุตะไว
 
776 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงบุษยมาศ  แก่นอ้วน
2. เด็กหญิงปิยฉัตร  เอี่ยมอิ่ม
 
1. นางพูลทรัพย์  จั่นเนตร
2. นายวิชัย  ไตรทรัพย์
 
777 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นางสาวมัญชุมาศ  ปานนะธูป
2. นางสาวสิทธรัตน์  เนาว์ศรีสอน
 
1. นางนิตยา  นูสีหา
2. นางนิจชาลา  เลิศช่ำชองกุล
 
778 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 62 ทองแดง 9 โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ 1. นางสาวภัสราภรณ์  ห้องแซง
2. นางสาวศิวาภรณ์  ทั่งทอง
 
1. นางวิลาวรรณ  บุปผาชาติ
 
779 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 62 ทองแดง 9 โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ 1. เด็กชายชญานิน  ทับแสง
2. เด็กหญิงฤทัยทิพย์  สอนบุญทอง
 
1. นายวาระชาติ  ศรีโย
2. นางสุพัตตา  เนตรสง่า
 
780 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 61 ทองแดง 10 โรงเรียนกีฬาจังหวัดยโสธร 1. นายภาคภูมิ  อรมทรัพย์
2. นายเฉลิม  วงษ์ศรีแก้ว
 
1. นางนิดอุรยา  วัฒนากสิกรรม
 
781 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 60 ทองแดง 11 โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม 1. นางสาวภควดี  เหล่าเรือง
2. นางสาวรสรินทร์  สายกาลย์
 
1. นายวุฒิศักดิ์   เครือแสง
2. นางสาวชื่นกรุณา  ทิพจันทร์
 
782 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 11 โรงเรียนป่าติ้ววิทยา 1. เด็กหญิงศิริพร  บัวพรม
2. เด็กหญิงสุนิตา  ปัญญาสู้
 
1. นายมังกร  ยศสุนทร
2. นางสาวสนุกภรณ์ชนก  ชูชัยโตธนพัฒน์
 
783 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 12 โรงเรียนน้ำคำวิทยาคม 1. เด็กชายปิยะวัฒน์  สีดีวงศ์
2. เด็กชายโชคชัย  พันธ์เดช
 
1. นางวาสนา  สร้อยจักร์
2. นายสุพิศ  ครองบุญ
 
784 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 13 โรงเรียนคำเตยวิทยา 1. เด็กหญิงวิภาดา  ลุณบุตร
2. เด็กหญิงสรินทิพย์  เนตรวงศ์
 
1. นายฉัตรชัย  สุขนิรันดร์
2. นายไพรวัลย์  ศิระอำพร
 
785 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 14 โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม 1. เด็กหญิงอติพร  อุตมะ
2. เด็กหญิงอริศรา  ครผา
 
1. นายบุญธรรม  กันทะเชียร
 
786 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 12 โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงภานุชนาถ  กุบแก้ว
2. เด็กหญิงยุวดี  พูลสวัสดิ์
 
1. นายนิรุต  อำไพ
 
787 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 13 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  กลั่นวารี
2. เด็กหญิงสุภาวดี  ลุนรัตน์
 
1. นายมานิตย์  ทองดี
2. นายทองสุข  ฉันพินิจ
 
788 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 13 โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ 1. เด็กหญิงบุญรัตน์  เวชกามา
2. เด็กหญิงปานวาด  พุทธขันธ์
 
1. นางสุภาณี   ผองขำ
2. นางอรุณี   สมยืน
 
789 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นางสาวอรวรรณ  วงศ์จันทร์
2. นางสาวเกศกนก  อัคบุตร
 
1. นางปิติพร  ทองไชย
2. นายสังวาลย์  งามแก้ว
 
790 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกุลธิดา  โคกสีอำนวย
2. นางสาวดวงฤทัย  นามแก้ว
 
1. นายอดิศร  ศรศิลป์
2. นางสาวเบญจพร  ต้นพรหม
 
791 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. นางสาวธิดาภรณ์  วงษ์ศรีแก้ว
2. นางสาวธิดารัตน์  จันทราชัย
 
1. นายวินัย  คำมูล
2. นางสาวเกศวพร  บุญไทย
 
792 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ 1. นางสาวญานิกา  วรรณจำปา
2. นางสาวรัฐกานต์  จันทร์น้อย
 
1. นายวาระชาติ  ศรีโย
2. นางสาวรัชนีบูลย์  แสงทอง
 
793 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร 1. นายพิเชษฐ์  ประสมศรี
2. นายภานุวัฒน์  สุขประโคน
 
1. นายมานิตย์  ทองดี
 
794 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม 1. นายนภารัตน์  จุลบุตรดี
2. นายภาณุวัฒน์  ปัญญายิ่ง
 
1. นางสาวชื่นกรุณา  ทิพจันทร์
2. นายวุฒิศักดิ์  เครือแสง
 
795 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 77 เงิน 4 โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม 1. นางสาวกิตติกรณ์  แสงหิ่งห้อย
2. นายณัฐวุฒิ  มุละสีวะ
 
1. นายจักรินทร์  สมศรี
 
796 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 76 เงิน 4 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. นางสาวจิราวรรณ  แก้วภักดี
2. นางสาวณัฐรดี  ทองขำ
 
1. นางประพันธ์  วงศ์วรรณา
2. นางสาวหงษ์ทอง  เสนคำสอน
 
797 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 76 เงิน 4 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นางสาวจันทร์จิรา  เสน่หา
2. นางสาววิภาวี  บรรลือหาญ
 
1. นางนิจชาลา  เลิศช่ำชองกุล
2. นางนิตยา  นูสีหา
 
798 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 72 เงิน 6 โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ 1. นางสาวชุติมา  บุญล้น
2. นางสาวประภาสินี  เชื้อดี
 
1. นางพูลทรัพย์  จั่นเนตร
2. นางสาววนิดา  จันทร์ศิริ
 
799 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 71 เงิน 5 โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม 1. นางสาวญานิกา  บุญกัญญา
2. นางสาวณิชาภัทร  สุระพันธ์
 
1. นายชำนาญ  ทองมี
2. นายไกรสอน  ดัดถุยาวัฒน์
 
800 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 71 เงิน 7 โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา 1. นายวีระวัฒน์  รัตนสิงห์
2. นายอภิรุจน์  ภูถาวร
 
1. นายนิรุต  อำไพ
 
801 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 70 เงิน 6 โรงเรียนเลิงนกทา 1. นายนำโชค  สอนละ
2. นางสาวสุวรรณา   บุญยบุตร
 
1. นายชัยชนะ  ศรีอุบล
 
802 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 70 เงิน 6 โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม 1. นางสาวสุกัญญา  ไชยปัญญา
2. นางสาวอ้อมดาว  จารุเนตร
 
1. นายศุภกิจ  เจริญตา
2. นางจริยาวดี  คุณสุทธิ์
 
803 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 69 ทองแดง 8 โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ 1. นางสาวปิยะธิดา  นักสูญ
2. นางสาวภาวิณี  อรมาศ
 
1. นางวิลาวรรณ  บุปผาชาติ
2. นายอนิรุทธ์   วรโยธา
 
804 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 69 ทองแดง 8 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. นางสาวบุษกร  อ่อนธรรม
2. นางสาวอรพรรณ  วันใสย์
 
1. นายทรงศักดิ์  พจน์ชนะชัย
2. นายพรพรต  หล้าอำพันธ์
 
805 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 68 ทองแดง 9 โรงเรียนกู่จานวิทยาคม 1. นางสาวรุ้งทิพย์  มะณีจักร
2. นางสาวอุไรพร  สองเมือง
 
1. นายวีระศักดิ์  คำแก่น
 
806 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 67 ทองแดง 9 โรงเรียนคำเตยวิทยา 1. นางสาวกรรณิการ์  ชาราช
2. นางสาวสุกัญญา  คำทวี
 
1. นายฉัตรชัย  สุขนิรันดร์
2. นายไพรวัลย์  ศิระอำพร
 
807 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 67 ทองแดง 9 โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล 1. นางสาวกฤษฎากร  บุญศรี
2. เด็กชายศิริรัตน์  สิงห์ครุป
 
1. นายเกียรติศักดิ์  คำทวี
2. นายเอนก  เนินภู
 
808 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 67 ทองแดง 10 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 1. นางสาวฐานิช  ไกรศรี
2. นางสาวสุภาภรณ์  ศรีชม
 
1. นายนพดล  ภูพานทอง
2. นายปรีชา  ภาคแก้ว
 
809 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 65 ทองแดง 11 โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร 1. นางสาวนิตยา  ราชาวงศ์
2. นางสาวเจนจิรา  พนมเขต
 
1. นายบุดดี  ต้นทัพไทย
2. นายทนงศักดิ์  ศรีพิกุล
 
810 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 64 ทองแดง 12 โรงเรียนป่าติ้ววิทยา 1. นางสาวพิมพ์ใจ  สารพิมพ์
2. นางสาวแสงเทียน  กุ่มเดช
 
1. นางจำปา  บุญมาก
2. นางสาวสนุกภรณ์ชนก  ชูชัยโตธนพัฒน์
 
811 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 61 ทองแดง 13 โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม 1. นางสาวบุษราคัม  ศรีใส
2. นางสาวสุมณฑา  พรพรหม
 
1. นายบุญธรรม  กันทะเชียร
 
812 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 60 ทองแดง 11 โรงเรียนกีฬาจังหวัดยโสธร 1. นายธราธร  ไกรยรัตน์
2. นายพชรเมธี  ธาระพันธ์
 
1. นางสาวปิยะพร  กนิษฐพยาฆร์
 
813 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 60 ทองแดง 11 โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ 1. นายสหรัฐ  บุญขันธ์
2. นายอาทิตย์  ปาปักเข
 
1. นางสุภาณี   ผองขำ
2. นางอรุณี   สมยืน
 
814 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 13 โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา 1. นางสาวจารุวรรณ  แสงพล
2. นางสาวดวงตะวัน  แสงใสแก้ว
 
1. นายกิจจา  ไชยเยศ
2. นางขวัญใจ  ไชยเยศ
 
815 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 14 โรงเรียนน้ำคำวิทยาคม 1. นางสาวรจนา  เพสัมพันธ์
2. นางสาวเพชรรัตน์  โพธิ์ชัย
 
1. นางวาสนา  สร้อยจักร์
2. นายสุพิศ  ครองบุญ
 
816 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 14 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร 1. นางสาวดวงนภา  ทรชาติ
2. นางสาวภูสุดา  รอบคอบ
 
1. นายกำพล  พลพวก
2. นายสลับ  นุตะไว
 
817 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 15 โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา 1. นางสาวกาญจนา  พิมพ์จันทร์
2. นางสาววััลลภา  มะยมหิน
 
1. นางอรพิน  เข็มเพชร
2. นายสุทัศน์  ระม้อม
 
818 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. นายอภิชิต  เพ็งแจ่ม
 
1. นางสุมนมาลย์  ทะวันทา
 
819 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  หอมมณฑา
 
1. นายอิทธิพล  ไชยสุทธิ์
 
820 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กหญิงศิริกันยา  สืบศรี
 
1. นางลำพูน  ปรัชญคุปต์
 
821 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. เด็กชายพงศกร  ทวีกันย์
 
1. นางสาวทิพวรรณ  ทองไพทูรย์
 
822 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายนฤเบศธ์  สรสิงห์
 
1. นายคุณากร  สมสาย
 
823 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 79 เงิน 4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร 1. เด็กหญิงพรรณทิพย์  สุวรรณโน
 
1. นายจำปี  สุขขา
 
824 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงสิริรัตน์  บุญสวาท
 
1. นายเชตวัน  ชูรัตน์
 
825 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 77 เงิน 6 โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา 1. เด็กหญิงปวีณา   ทองทราย
 
1. นางปลอบขวัญ  สมสอางค์
 
826 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 76 เงิน 7 โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงเสาวณีย์  นาเนตร
 
1. นายนพดล  อารีรมย์
 
827 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. เด็กหญิงภัทรินทร์   มูลสาร
 
1. นายคมกริช  ปัตถาทุม
 
828 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 70 เงิน 4 โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  จันใด
 
1. นายศุภชัย  ศรเผือก
 
829 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. นายพฤษภา  ดอกจันทร์
 
1. นางสุมนมาลย์  ทะวันทา
 
830 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ 1. นางสาวจารุวรรณ  จันทร์น้อย
 
1. นายอิทธิพล  ไชยสุทธิ์
 
831 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. นางสาวพิมรพัฒน์  นันทรัตน์
 
1. นางสาวทิพวรรณ  ทองไพทูรย์
 
832 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นางสาวปิยาภรณ์  เสนาไทย
 
1. นางลำพูน  ปรัชญคุปต์
 
833 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม 1. นางสาววรางคณา  เจริญพันธ์
 
1. นายยุทธพงษ์  อุสิงห์คำ
 
834 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 79 เงิน 4 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นายวินัย  บุญแน่น
 
1. นายคุณากร  สมสาย
 
835 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 78 เงิน 5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร 1. นางสาวธยานี  เสียงหวาน
 
1. นายจำปี  สุขขา
 
836 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. นางสาวเกตุวดี  หาสำรี
 
1. นายคมกริช  ปัตถาทุม
 
837 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 73 เงิน 4 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นางสาวทัศนีย์  เวียงนนท์
 
1. นายสมบัติ  ม่วงมูลตรี
 
838 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 72 เงิน 6 โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา 1. นางสาวอรัญญา  ศรีชมภู
 
1. นางปลอบขวัญ  สมสอางค์
 
839 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายธนาบดินทร์  แสงทอง
 
1. นางพรฤดี  มีชัย
 
840 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กชายณัฐกร  ไชยบัง
 
1. นางสุมนมาลย์  ทะวันทา
 
841 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร 1. เด็กหญิงธารน้ำทิพย์  แก้วภักดี
 
1. นายจำปี  สุขขา
 
842 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  ดอกบัว
 
1. นายอิทธิพล  ไชยสุทธิ์
 
843 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  วันหลัง
 
1. นางลำพูน  ปรัชญคุปต์
 
844 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกีฬาจังหวัดยโสธร 1. เด็กชายนันทวุฒิ  มาตขาว
 
1. นายวัชระ  ปัตตามะตัง
 
845 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 79 เงิน 5 โรงเรียนกู่จานวิทยาคม 1. เด็กหญิงอรอนงค์  ศรีอำรุง
 
1. นางสาวพจมาน  ถวิลอิสระ
 
846 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. เด็กหญิงหทัยกาญจน์  ศรีวะสุทธิ์
 
1. นายสมบัติ  ม่วงมูลตรี
 
847 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน 6 โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพล  ภาษิตย์
 
1. นายยุทธพงษ์  อุสิงห์คำ
 
848 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา 1. เด็กชายพัชระ  ประธาน
 
1. นายศุภชัย  ศรเผือก
 
849 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน 6 โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงภัทรสุดา  ขันแก้ว
 
1. นายนพดล  อารีรมย์
 
850 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 77 เงิน 8 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ปิ่นคำ
 
1. นายสุรสิทธิ์  กองสินแก้ว
 
851 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 77 เงิน 5 โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. เด็กหญิงณิธิดา  ภาคแก้ว
 
1. นายคมกริช  ปัตถาทุม
 
852 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 77 เงิน 8 โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา 1. เด็กหญิงวราภรณ์  องอาจ
 
1. นางปลอบขวัญ  สมสอางค์
 
853 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 76 เงิน 6 โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม 1. เด็กชายธีระพล  อดใจ
 
1. นายศัสตราวุธ  ทองบ่อ
 
854 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ก้านบุญไสย์
 
1. นางสาวนิรชร  ชายทวีป
 
855 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. เด็กชายพิทักษ์  การจิต
 
1. นางสาวทิพวรรณ  ทองไพฑูรย์
 
856 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสุขวิทยากรตั้งตรงจิตร๑๕ 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  สิงห์แก้ว
 
1. นายสมชัย  คุรุรัตน์
 
857 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา 1. เด็กชายรุ่งนิมิต  กฤษณกาฬ
 
1. นายเชตวัน  ชูรัตน์
 
858 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. นายอภิวัฒน์  คำหาญ
 
1. นางสาวทิพวรรณ  ทองไพฑูรย์
 
859 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นายสิทธิพงษ์  พรมสวัสดิ์
 
1. นางลำพูน  ปรัชญคุปต์
 
860 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. นางสาวอัญชิตา  ผลจันทร์
 
1. นางสุมนมาลย์  ทะวันทา
 
861 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นายภามณัฐ  ตัณฑวณิชย์
 
1. นายคุณากร  สมสาย
 
862 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม 1. นายเกรียงเดช  บุปผาโชติ
 
1. นายศัสตราวุธ  ทองบ่อ
 
863 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 91 ทอง 4 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. นางสาวสงกรานต์   คำแพง
 
1. นางสุธันยานาติย์  อินชะนะ
 
864 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง 5 โรงเรียนสุขวิทยากรตั้งตรงจิตร๑๕ 1. นายธวัชชัย  ตระการจันทร์
 
1. นางอรวรรณ  คุรุรัตน์
 
865 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 89 ทอง 6 โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม 1. นางสาวนภาพร  จันทร์สมัคร
 
1. นายยุทธพงษ์  อุสิงห์คำ
 
866 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 89 ทอง 6 โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา 1. นางสาวสุชานันท์  วงษ์ศิลป์
 
1. นายเชตวัน  ชูรัตน์
 
867 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นางสาวปนัดดา  วงษ์คำน้อย
 
1. นายสมบัติ  ม่วงมูลตรี
 
868 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 78 เงิน 4 โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. นางสาวสุนิตา  สมบัติหล้า
 
1. นายคมกริช  ปัตถาทุม
 
869 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 77 เงิน 5 โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา 1. นางสาวนุสบา  ฤาชัย
 
1. นายศุภชัย  ศรเผือก
 
870 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 76 เงิน 8 โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา 1. นางสาวอรไพริน  พันธ์ไชย
 
1. นางปลอบขวัญ  สมสอางค์
 
871 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 9 โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ 1. นางสาวศิริกัลยา  สลับศรี
 
1. นายนพดล  อารีรมย์
 
872 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร 1. นางสาวจุฑามาศ  จุลหงษ์
 
1. นายจำปี  สุขขา
 
873 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนกีฬาจังหวัดยโสธร 1. นายอดิศักดิ์  สะหะขันธ์
 
1. นายวรรษณะ  แสงงาน
 
874 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงดรุณี  เสากลาง
 
1. นายคุณากร  สมสาย
 
875 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. นายพงศกร  ฝอยทอง
 
1. นายสืบสกุล  บุญประสิทธิ์
 
876 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กชายณพชร  จันดารักษ์
 
1. นางลำพูน  ปรัชญคุปต์
 
877 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา 1. เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  จันทร์ทัย
 
1. นางปลอบขวัญ  สมสอางค์
 
878 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา 1. เด็กหญิงกตัญชลี  วงศ์กระโซ่
 
1. นายศุภชัย  ศรเผือก
 
879 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงปานดวงใจ  สิทธิจันดา
 
1. นายนพดล  อารีรมย์
 
880 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. นายพงศกร  ทวีกันย์
 
1. นางสาวทิพวรรณ  ทองไพฑูรย์
 
881 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. เด็กชายสมฤทัย  กาลจักร
 
1. นายคมกริช  ปัตถาทุม
 
882 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นายนราธิป  หงวนไธสง
 
1. นางสาวพรฤดี  มีชัย
 
883 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นายสุรเกียรติ  ชูรัตน์
 
1. นางลำพูน  ปรัชญคุปต์
 
884 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. นายสุริยา  สีม่วง
 
1. นางสุมนมาลย์  ทะวันทา
 
885 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. นางสาวนรินทร  มารมย์
 
1. นางสาวทิพวรรณ  ทองไพฑูรย์
 
886 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. นางสาววนิดา  คำทอง
 
1. นายคมกริช  ปัตถาทุม
 
887 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ 1. นางสาวศุภมาศ  สัมฤทธิ์
 
1. นายอิทธิพล  ไชยสุทธิ์
 
888 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 76 เงิน 4 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นางสาวรัตวรรณ  อารีรักษ์
 
1. นายปิยะพงษ์  ตรังเจริญพาณิชย์
 
889 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กชายพลวัฒน์  สุวรรณหาญ
 
1. นางวนิสา  อุตรา
 
890 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงภัทรียา  วิเศษ
 
1. นางพรฤดี  มีชัย
 
891 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ 1. เด็กชายมินทดา  บุตรอำคา
 
1. นายอิทธิพล  ไชยสุทธิ์
 
892 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา 1. เด็กชายเมธาสิทธิ์   ขอชดกลาง
 
1. นายศุภชัย  ศรเผือก
 
893 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคำเตยวิทยา 1. นางสาววิไลวรรณ  คำสมศรี
 
1. นายพนา  บุญทวี
 
894 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 4 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. เด็กหญิงอริสา  ศรีแจ่ม
 
1. นายปิยะพงษ์  ตรังเจริญพาณิชย์
 
895 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. เด็กหญิงศิริประภา  ธวัชชัย
 
1. นางสาวทิพวรรณ  ทองไพฑูรย์
 
896 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. เด็กชายอพิเชต  หูตาชัย
 
1. นายคมกริช  ปัตถาทุม
 
897 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นายพัทยา  วงเวียน
 
1. นางพรฤดี  มีชัย
 
898 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ 1. นายมาโนชญ์  ชูรัตน์
 
1. นายอิทธิพล  ไชยสุทธิ์
 
899 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเลิงนกทา 1. นายนิรุช  ปัดทาศรี
 
1. นายสืบสกุล  บุญประสิทธิ์
 
900 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร 1. นางสาวเสาวลักษณ์  กุดเสนา
 
1. นายจำปี  สุขขา
 
901 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคำเตยวิทยา 1. นางสาวนฤมล  มูลสาร
 
1. นายพนา  บุญทวี
 
902 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 78 เงิน 4 โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. นางสาวเพ็ญพักตร์  สามารถ
 
1. นายคมกริช  ปัตถาทุม
 
903 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. นางสาวนันทนา  อินทร์พิมพ์
 
1. นางสาวบุณยาพร  ทองสมบัติ
 
904 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 76 เงิน 4 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นายปรมินทร์  ตาทอง
 
1. นางลำพูน  ปรัชญคุปต์
 
905 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 5 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นางสาวทิพย์อรทัย  จันลาชัย
 
1. นายปิยะพงษ์  ตรังเจริญพาณิชย์
 
906 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 5 โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม 1. นางสาวปริยาภรณ์  หาญเสนา
 
1. นายยุทธพงษ์  อุสิงห์คำ
 
907 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 6 โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา 1. นายธนวัฒน์  จันใด
 
1. นายศุภชัย  ศรเผือก
 
908 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกาญจนา  สุวรรณรัตนศรี
2. เด็กหญิงพรทิพย์  จันทร์เมือง
 
1. นางสาวรำพรรณ  เสียงใส
2. นายอุทัย  ทองลุม
 
909 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิตรานุช  ชัยพร
2. เด็กหญิงปนัดดา  ศรีทิน
 
1. นางวนิสา  อุตรา
 
910 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าติ้ววิทยา 1. เด็กชายพรทวี  คำลอย
2. เด็กหญิงสุดปรารถนา  ช่างเหล็ก
 
1. นายพงศ์พยนต์  ไชยยงค์
2. นางสุภวรรณ์  ไชยยงค์
 
911 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม 1. เด็กชายทวีชัย  เสนสี
2. เด็กหญิงละอองดาว  ภิริยารมณ์
 
1. นายยุทธพงษ์  อุสิงห์คำ
2. นางฤทัยรัตน์  ผองขำ
 
912 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร 1. เด็กชายพงศกร  แสนสุด
2. เด็กหญิงวิกานดา  รวมธรรม
 
1. นางจุฑามาศ  พลโยธา
2. นางสาวนิรชร  ชายทวีป
 
913 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา 1. เด็กหญิงชยาภรณ์  กองจันทร์ดี
2. เด็กหญิงนันทวัน  จันละบุตร
 
1. นางปลอบขวัญ  สมสอางค์
 
914 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 83 ทอง 6 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. เด็กหญิงศิริประภา  ธวัชชัยเจริญยิ่ง
2. เด็กหญิงสุจิวรรณ  ใจเด็จ
 
1. นางสาวบุณยาพร  ทองสมบัติ
2. นางสาวทิพวรรณ  ทองไพฑูรย์
 
915 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ชวนนอก
2. เด็กหญิงวริศรา  วังวงศ์
 
1. นายอิทธิพล  ไชยสุทธิ์
2. นางบุญเรี่ยม  ไชยสุทธิ์
 
916 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 81 ทอง 7 โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงวารี  ธงวิชัย
2. เด็กหญิงอาภาพร  ทองศรี
 
1. นายเชตวัน  ชูรัตน์
 
917 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงมณฑาทิพย์  วิเศษสัตย์
 
1. นายอิทธิพล  ไชยสุทธิ์
 
918 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงรัตนภรณ์  หัสกรรัตน์
 
1. นางพรฤดี  มีชัย
 
919 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กหญิงมุกดามณี  นิ่มภักดี
 
1. นายธีรยุทธ  สุขกุล
 
920 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา 1. เด็กชายวุฒิพงษ์  เอกสัน
 
1. นายเชตวัน  ชูรัตน์
 
921 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกู่จานวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ศรีโชค
 
1. นางอรอนงค์  ศรีเสมอ
 
922 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร 1. เด็กชายพงษ์ภูธาร  ทำดี
 
1. นางสาวนิรชร  ชายทวีป
 
923 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร 1. เด็กหญิงดวงพร  ขันธภักดี
 
1. นายจำปี  สุขขา
 
924 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  อุทธสาร
 
1. นายสมบัติ  ม่วงมูลตรี
 
925 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 76 เงิน 6 โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายภูวนัย  นันทใส
 
1. นายนพดล  อารีรมย์
 
926 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 76 เงิน 6 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นางสาวไอย์นา  ชูมรรคา
 
1. นายวายุระ  สู้ณรงค์
 
927 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 75 เงิน 8 โรงเรียนกีฬาจังหวัดยโสธร 1. เด็กชายสุรพล  ศรีอินทร์
 
1. นายวัชระ  ปัตตามะตัง
 
928 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. เด็กหญิงสายลม  บุญโนนแต้
 
1. นายคมกริช  ปัตถาทุม
 
929 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 75 เงิน 8 โรงเรียนสุขวิทยากรตั้งตรงจิตร๑๕ 1. เด็กชายต่อตระกูล  นาทองทิพย์
 
1. นายสมชัย  คุรุรัตน์
 
930 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 70 เงิน 5 โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม 1. เด็กชายศราวุฒิ  หมื่นทอง
 
1. นายศัสตราวุธ  ทองบ่อ
 
931 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 70 เงิน 10 โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา 1. เด็กหญิงประภาวดี  แน่นอุดร
 
1. นางปลอบขวัญ  สมสอางค์
 
932 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. เด็กหญิงปถมวรรณ์  ทิพศร
 
1. นางสาวทิพวรรณ  ไพฑูรย์
 
933 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ 1. นางสาวนภาพร  แสงโมลา
 
1. นายอิทธิพล  ไชยสุทธิ์
 
934 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเลิงนกทา 1. นายชัชวาล  ตะไนศรี
 
1. นางสุมนมาลย์  ทะวันทา
 
935 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นางสาวจิณฑ์จุฑา  ทวีกุลพาณิชย์
 
1. นายวายุระ  สู้ณรงค์
 
936 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนป่าติ้ววิทยา 1. นางสาวปภาวดี  สะนัย
 
1. นายพงศ์พยนต์  ไชยยงค์
 
937 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 93 ทอง 4 โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม 1. นายอภิชิต  บุญทศ
 
1. นายมงคล  ขุณิกากรณ์
 
938 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 92 ทอง 5 โรงเรียนน้ำคำวิทยาคม 1. นายอธิพัฒน์  หมายศรี
 
1. นางสาวอัคครินทร์  แสงโยจารย์
 
939 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร 1. นายนราธร  ชาวไไทย
 
1. นายกิตติกรณ์  บุญยืน
 
940 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง 6 โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม 1. นายนิพนธ์  คู่กระสังข์
 
1. นายศัสตราวุธ  ทองบ่อ
 
941 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร 1. นางสาวขวัญฤทัย  อุระพันธ์
 
1. นายจำปี  สุขขา
 
942 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง 6 โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. นางสาวสุภาวดี  พันธ์เลิศ
 
1. นายคมกริช  ปัตถาทุม
 
943 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นางสาวภัคจีรา  พุ่มพวง
 
1. นางพรฤดี  มีชัย
 
944 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 79 เงิน 5 โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา 1. นางสาวกมลลักษณ์  ลือเรื่อง
 
1. นายเชตวัน  ชูรัตน์
 
945 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 79 เงิน 5 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. นางสาวปนัดดา  เสนานุช
 
1. นางสาวทิพวรรณ  ทองไพฑุรย์
 
946 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 79 เงิน 5 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. นายอดิเทพ  กุลสุทธิชัย
 
1. นายนภัศกร  ชัยสุรชำนาญกุล
 
947 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 75 เงิน 8 โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม 1. นางสาวสายฝน  ทวนเงิน
 
1. นายยุทธพงษ์  อุสิงห์คำ
 
948 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 9 โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา 1. เด็กหญิงวนิดาวรรณ  สุวรรณะ
 
1. นางปลอบขวัญ  สมสอางค์
 
949 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 9 โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ 1. นางสาวลลิตา  เกษรสมบัติ
 
1. นายนพดล  อารีรมย์
 
950 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนกีฬาจังหวัดยโสธร 1. นายกฤษดา  อรชร
 
1. นายวรรษณะ  แสงงาน
 
951 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ 1. เด็กชายนัทพร  คะเนแน่น
2. เด็กชายนิพนธ์  กุมารสิทธิ์
3. เด็กชายมนัสวิน  ชูรัตน์
 
1. นายอิทธิพล  ไชยสุทธิ์
2. นางบุญเรี่ยม  ไชยสุทธิ์
 
952 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  บุญย่อ
2. เด็กชายธนสิทธิ  สาคร
3. เด็กชายรัฐภูมิ  เพลินสมบัติ
 
1. นายมนิตย์  ปรัชญคุปต์
2. นางลำพูน  ปรัชญคุปต์
 
953 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. เด็กหญิงธีร์ณัฐกุล  พรมดี
2. เด็กหญิงวันวิสา  ภักดีโต
3. เด็กหญิงโยธิดา  ศรีชนะ
 
1. นายสมบัติ  ม่วงมูลตรี
2. นายวุฒิชัย  มีหนองใหญ่
 
954 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กหญิงศิรินธร  มหาวงศ์
2. เด็กหญิงสุธิดา  สมฤทธิ์
3. เด็กชายอภิรักษ์  ชนะวงศ์
 
1. นายธีรยุทธ  สุขกุล
2. นายสืบสกุล  บุญประสิทธิ์
 
955 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา 1. เด็กชายมาวิน  วงค์จันทร์
2. เด็กหญิงศิริพร  พันธ์ครู
3. เด็กหญิงอรอนงค์  กองคำ
 
1. นายเชตวัน  ชูรัตน์
 
956 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายจิณณพัต  ไชยนา
2. เด็กชายวีรวิชญ์  ดวงทาแสง
3. เด็กชายวีระชิต  พิมพ์ศรี
 
1. นายคุณากร  สมสาย
2. นางพรฤดี  มีชัย
 
957 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ 1. นายนราธิป  พิมพ์ภาค
2. นายภควัฒน์  มาลัยพวง
3. นายสมบัติ  พรมจันทร์
 
1. นายอิทธิพล  ไชยสุทธิ์
2. นางบุญเรี่ยม  ไชยสุทธิ์
 
958 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นายณัฐวัตร  เพลินสมบัติ
2. นายธนาคาร  กลางเหลือง
3. นายนทีธร  โคตรสมบัติ
 
1. นายมนิตย์  ปรัชญคุปต์
2. นางลำพูน  ปรัชญคุปต์
 
959 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นางสาวพรพิมล  ชื่นตา
2. นางสาวรุ้งประกาย  สมศร
3. นางสาวศิริลักษณ์  รากทอง
 
1. นายสมบัติ  ม่วงมูลตรี
2. นายวุฒิชัย  มีหนองใหญ่
 
960 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นายวิจิตร  คำทา
2. นายอธิวัฒน์  พร้อมจิตร
3. นายอนุชิต  จอกน้อย
 
1. นายอุทัย  ทองลุม
2. นางรำพรรณ  เสียงใส
 
961 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเลิงนกทา 1. นางสาวขนิษฐา  วรรณพัฒน์
2. นางสาวธนภรณ์  โมลิพันธ์
3. นายพงศธร  คล้ายวงษ์
 
1. นายสืบสกุล  บุญประสิทธิ์
2. นางสุมนมาลย์   ทะวันทา
 
962 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร 1. นายวีรยุทธ  ทองทา
2. นายวุฒิชัย  นิวงษา
3. นายอานนท์  ทองปาน
 
1. นางจุฑามาศ  พลโยธา
2. นางสาวนิรชร  ชายทวีป
 
963 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา 1. นางสาวชฎาทิพย์  ศรีธรรม
2. นางสาวน้ำฝน  เชื้อบัณฑิตย์
3. นางสาวสุปราณี  คำศรี
 
1. นายเชตวัน  ชูรัตน์
 
964 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 82 ทอง 4 โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. นางสาวบุญญิสา  ศรีสุข
2. นางสาวสุวนันท์  พันธ์เลิศ
3. นายอนุชา  เวฬุวนารักษ์
 
1. นายคมกริช  ปัตถาทุม
2. นายเอกราช  บัวหอม
 
965 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 80 ทอง 5 โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา 1. นายคมสัน  ทรายหาด
2. นายสิทธิชัย  ไชยงาม
3. นายเก่ง  พงษ์สุวรรณ
 
1. นายศุภชัย  ศรเผือก
2. นายสมบูรณ์  เข็มเพชร
 
966 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายวิทิตพงศ์  วิทูรางกูร
 
1. นายพงศธร  ห้องแซง
 
967 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ 1. นายศิวัธชัย  ภูมิสะอาด
 
1. นางจิตรา  ไทยเครือวัลย์
 
968 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา 1. นายอนุรักษ์  ใจสมัครรัก
 
1. นายเอกราช  อาจศัตรู
 
969 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 82.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นางสาวพรทิพย์  แทนเหล็ก
 
1. นายพงศธร  ห้องแซง
 
970 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นายธนทัต  งอยแพง
 
1. นายธีระวุุฒิ  ภูมิแสน
 
971 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม 1. เด็กหญิงขนิษฐา  บุญก่ำ
 
1. นายอาคม  คำแก้ว
 
972 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม 1. นางสาวอริญา  เกษหอม
 
1. นายอาคม  คำแก้ว
 
973 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 83.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา 1. นายสันทกร  พูลสวัสดิ์
 
1. นายเอกราช  อาจศัตรู
 
974 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม 1. เด็กชายอนุลักษณ์  หลักชัย
 
1. นายอาคม  คำแก้ว
 
975 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ 1. นายสุริยชัย  เพียงทอง
 
1. นางจิตรา  ไทยเครือวัลย์
 
976 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม 1. เด็กหญิงรัชนีกร  แสวงสาย
 
1. นายอาคม  คำแก้ว
 
977 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา 1. นายอดิสรณ์  ใจสมัครรัก
 
1. นายเอกราช  อาจศัตรู
 
978 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กหญิงอันนา  แซ่เตีย
 
1. นายธีระวุุฒิ  ภูมิแสน
 
979 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ 1. เด็กหญิงสิรินภา  ปกป้อง
 
1. นางจิตรา  ไทยเครือวัลย์
 
980 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นางสาววิไลวรรณ  รักสุจริต
 
1. นายพงศธร  ห้องแซง
 
981 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงชณัฐศิกาญจน์  สว่างวงศ์
 
1. นายพงศธร  ห้องแซง
 
982 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำคำวิทยาคม 1. เด็กชายวุฒินันท์  รามัน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีฐิฏวุฒิ  กลิ่นแก้ว
 
983 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ 1. นายภานุเดช  ดวงศรี
 
1. นางจิตรา  ไทยเครือวัลย์
 
984 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ 1. เด็กชายสิทธิพร  โสภา
 
1. นางจิตรา  ไทยเครือวัลย์
 
985 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 82.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิตรลดา   สังเกตกิจ
 
1. นายวุฒิชัย  มีหนองใหญ่
 
986 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายวรัญญู  แสวงแก้ว
 
1. นายพงศธร  ห้องแซง
 
987 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ 1. นางสาววันนิพา  เปรี่ยมนอง
 
1. นางจิตรา  ไทยเครือวัลย์
 
988 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ 1. นางสาวศิริขวัญ  เยี่ยมสันเทียะ
 
1. นางจิตรา  ไทยเครือวัลย์
 
989 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นางสาวศิริทิพย์  อินทร์อิ่ม
 
1. นางสุภาพ  แก่นบุบผา
 
990 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม 1. นางสาวนงลักษณ์  น้อยคูณ
 
1. นางวัญเพ็ญ  กาศักดิ์
 
991 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ 1. นางสาวธารทิพย์  ชื่นบาน
2. นายปฏิภาณ  คำปัญญา
3. นายพินิจ  เปรี่ยมนอง
4. นายภานุเดช  ดวงศรี
5. นางสาววรรณภา  นพรัมย์
6. นายศราพงษ์  จูมพิลา
7. นางสาวศิริขวัญ  เยี่ยมสันเทียะ
8. นายโชคชัย  พิจารณ์
 
1. นายสาธิต  ไทยเครือวัลย์
2. นางจิตรา  ไทยเครือวัลย์
 
992 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงชณัฐศิกาญจน์  สว่างวงศ์
2. นายนรชน  โทบุดดี
3. เด็กหญิงปภาวรินทร์  พงษ์พันธ์
4. นางสาวปัญญาพร  ดีกาลกล
5. เด็กหญิงปิยะวรรณ  ดีกาลกล
6. นายพรทิพย์  แทนเหล็ก
7. นางสาวศิริวรรณ  นามบุญตรี
8. นางสาวสุดารัตน์  สายตา
9. เด็กหญิงสุทธิลักษณ์  สายพันธ์
 
1. นายอุทัย  ทองลุม
2. นายพงศธร  ห้องแซง
3. นายประเสริฐศักดิ์  แก้วหนองแสง
 
993 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นายกัมปนาท  กอแก้ว
2. นายชยณัฐ  โคตรสมบัติ
3. นายชลวิทย์  ศรีธาตุ
4. นายทัศน์พล  สังเกตุ
5. นายธณาวินท์  สิเติม
6. นายธนทัต  งอยแพง
7. เด็กชายธาวิน  ประทุม
8. นางสาวปิยพัชร  ศรีเนตร
9. เด็กหญิงรวิวรรณ  เหล่าผิวพรรณ
10. เด็กหญิงวานิษฐา  ใครชม
11. เด็กหญิงศิริขวัญ  นาคส่องแสง
12. นางสาวศุฑิมาภรณ์   จินาพันธ์
13. เด็กชายสันติภาพ  เดชวิเศษ
14. เด็กหญิงอรปรีญา  ขันเงิน
15. นางสาวเบญจมาศ  ศรีวสุทธิ์
 
1. นางสาวสุภลักษณ์  เนาวโรจน์
2. นางสาวอุไรวรรณ  วงษ์คำจันทร์
3. นายธีระวุุฒิ  ภูมิแสน
4. นางสาวเสาวณีย์  จันทะคุบ
 
994 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นายกัมปนาท  กอแก้ว
2. นายชยณัฐ  โคตรสมบัติ
3. นายชลวิทย์  ศรีธาตุ
4. นายทัศน์พล  สังเกตุ
5. นายธณาวินท์  สินเติม
6. เด็กชายธาวิน  ประทุม
7. เด็กหญิงปวีณา  หาหลัก
8. เด็กหญิงปาริชาติ  สมอดง
9. นางสาวปิยพัชร  ศรีเนตร
10. เด็กหญิงรัชนีกร  โพธิ์ศรี
11. เด็กหญิงวรณัน  ศิริโสม
12. เด็กหญิงวานิษฐา  ใครชม
13. เด็กหญิงศศิอาภา  จินาพันธ์
14. เด็กหญิงศิริขวัญ  นาคส่องแสง
15. นางสาวศุฑิมาภรณ์  จินาพันธ์
16. นางสาวศุฑิมาภรณ์   จินาพันธ์
17. เด็กหญิงอภิชญาภรณ์  แก้วสนิท
18. เด็กหญิงอรปรีญา  ขันเงิน
19. เด็กชายอรรถวัฒน์   พรมาย
20. นางสาวเบญจมาศ  ศรีวสุทธิ์
 
1. นายธีระวุุฒิ  ภูมิแสน
2. นางสาวเสาวณีย์  จันทะคุบ
3. นางสาวสุภลักษณ์  เนาวโรจน์
4. นางสาวอุไรวรรณ  วงษ์คำจันทร์
5. นายถาวร  เพ็งธรรม
 
995 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กชายชลัมพล  วงษ์ศรีกุล
2. เด็กหญิงพัธมน  ตุยาใส
3. เด็กชายพิชเญช  ปัดลา
4. เด็กชายภูมิสิทธิ์  สายโสภา
5. เด็กชายวันชนะ  บุญเดช
6. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ยาวะโนภาส
 
1. นายศักดา  พันธ์ศรี
2. นางกองทอง  จันธิมา
 
996 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. เด็กชายคุณารักษ์  งามล้วน
2. เด็กชายณัฐพงษ์  คามทิตย์
3. เด็กชายนาราภัทร  สายจันดี
4. เด็กชายพีรพัฒ  ทิมา
5. เด็กชายวีรวัฒน์  ลุนพิลา
6. เด็กชายอธิพันธ์  กองแก้ว
 
1. นายคมสัน  เสาหงษ์
2. นางสาวบุณยาพร  ทองสมบัติ
3. นางสาวทิพวรรณ  ทองไพฑูรย์
 
997 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 89.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  โชคยศเจริญ
2. เด็กชายวิระวัฒน์  สำปันโน
3. เด็กชายศตวรรษ  ขยันหา
4. เด็กชายศุภมิตร  ประจำถิ่น
5. เด็กชายโชคอนัน  มุธุขัน
 
1. นายปัญญา  โพนทัน
2. นายพงศธร  ห้องแซง
3. นายพงษ์เผด็จ  คำลือ
 
998 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กชายชินพัฒน์  เพ็งศรี
2. เด็กชายธรรมนูญ  สุวะศรี
3. นายนิธิวัฒน์  เทพเศรษฐา
4. นายปิยวัตร  ไชยโคตร
5. นายศิรวิทย์  อบทอง
6. นายอลังการ  วรโยธา
 
1. นายไพศาล  ฝนกระโทก
2. นายกฤตภพ  ไชยสัตย์
 
999 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนป่าติ้ววิทยา 1. นายพงษ์อนันต์  อินอ่อน
2. นายวรเมธ  หนองหาร
3. นายศรายุทธ  ดวงมาลา
4. นายอนุชา  มงคลคำ
5. นายเกียรติศักดิ์  โมลา
 
1. นายธีระพงศ์  แก้วเนตร
 
1000 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นายกานต์  เขยสูงเนิน
2. นายจักรินทร์  คล่องการ
3. นายรัฐภูมิ  ศรีสมภาร
4. นายรัฐมนตรี  แจ่มจันทร์
5. นายสิทธิกร  สีดาธรรม
6. นายอธิคม  เลปนากูล
 
1. นายศักดา  พันธ์ศรี
2. นางกองทอง  จันธิมา
 
1001 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. นายกฤตนู  ผาเวช
2. นายกีรติ  บุษราคัม
3. นายธุรกิจ  บุตรกาล
4. นายนันทพงศ์  เวินชุม
5. นายปรเมศวร์  แวงวรรณ
 
1. นายไพศาล  ฝนกระโทก
2. นายกฤตภพ  ไชยสัตย์
 
1002 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นายครุฑ  มาลัย
2. นายชนาพงษ์  ศรีวิสุทธิ์
3. นายณรงค์ฤทธิ์  ทองคำ
4. นายธนากร  สุวรรณเพชร
5. นายพงษ์ภพ  แก้วจันทร์
6. นายสุขชัย  เจริญคงคา
 
1. นายพงศธร  ห้องแซง
2. นายประเสริฐศักดิ์  แก้วหนองแสง
3. นายอุทัย  ทองลุม
 
1003 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นายธนดล  โพธิ์ศรี
2. นายนพรัตน์  บรรลุศิลป์
3. นายปราโมทย์  ทองเกลี้ยง
4. นางสาวรุ่งกัลยาณี  วันศุกร์
5. นายวิรัตน์  จันพลทัน
6. นายวีรวัฒน์   มีไชย
 
1. นายคมสันต์  พิมพ์แพทย์
2. นางสุภาพ  แก่นบุบผา
3. นายร้อยเอกสุริยศุภกรณ์  แสนโท
 
1004 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนป่าติ้ววิทยา 1. นางสาวชลธิชา  เนินทราย
2. นายธีระยุทธ  รัตนา
3. นายพันทวี  ต้นสาย
4. นายวารศิลป์  สืบศักดิ์ใหม่
5. นายสุรวุฑ  อยู่เย็น
6. นายไวฑิต  พุทธาสมศรี
 
1. นายธีระพงศ์  แก้วเนตร
2. นายมิตรชัย  ใจหวาน
 
1005 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกู่จานวิทยาคม 1. นายธนากร  สังข์ฤกษ์
2. นายวุฒิพงษ์  ศรีอำรุง
3. นายศราวุฒิ  กลมเกลียว
4. นางสาวศิริลักษณ์  กลมเกลียว
5. นายสิทธิโชค  วรวัฒน์
 
1. นายคมสันต์  การถวิล
2. นายสมพงษ์  แสงกล้า
 
1006 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 84.2 ทอง 4 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. นายจักรกริช  กรรมจันทร์
2. นายนันทจักร์  ป้องแก้ว
3. นายพงศกร  ศรีสกุล
4. นายภานุวัฒน์  แถวเพีย
5. นายวรสิฐ  สายบุญญา
6. นายเอกพงศ์  ศรีวิไลย์
 
1. นายคมสัน  เสาหงษ์
2. นางสาวบุณยาพร  ทองสมบัติ
3. นางมลิวัลย์  คำแท่ง
 
1007 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 83.8 ทอง 5 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. นายชนะศักดิ์  บุญทองเถิง
2. นายนพรัฐ  ปรุงหอม
3. นายปฏิพล  หยวกวิ่ง
4. นายภาณุพงศ์  บัวสาย
5. นายวิศรุต  นาสารีย์
 
1. นายสนธยา  ไชยวิชิต
2. นายเวียงชัย  สวัสดี
3. นายพิชัย  เทียบดอกไม้
 
1008 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 83 ทอง 4 โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม 1. นายนฤพนธ์  บุญรัตน์
2. นายพณรินทร์  วิจารณรงค์
3. นายศุภวิชญ์  บุญทศ
4. นายอนล  เสน่หา
5. นายเจนนัฐ  เมืองจีน
6. นายเศรษฐศักดิ์  เทียนชัย
 
1. นายอภิชาติ  พวงชมภู
2. นายนันทวัฒน์  มูลสาร
3. นางกนกอร  มูลสาร
 
1009 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 82.4 ทอง 6 โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา 1. นายชนะพงษ์  อิสศุรัส
2. นายสุมิตรชัย  สนามโส
3. นายอนุชา  บุญสวาท
4. นายเจษฎา  ชูรัตน์
5. นายเอกชัย  วงศ์ลาดหลาว
 
1. นายเอกราช  อาจศัตรู
2. นายเชตวัน  ชูรัตน์
 
1010 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 81.2 ทอง 7 โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม 1. นายธีรวัฒน์  อินทนนท์
2. นางสาวภัชราภรณ์  คำล้วน
3. นายวิวัฒน์  สายทองคำ
4. นายสิทธิชัย  สิงห์ลอ
5. นายอภิชัย  สมยา
6. นางสาวอรนุช  รวมธรรม
 
1. นายยุทธพงษ์  อุสิงห์คำ
2. นายฤทัยรัตน์  ผองขำ
3. นายวิทยา  กรแก้ว
 
1011 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร    
1012 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. เด็กชายกวิชัย  ศรีเนตร
2. นางสาวกัลยานี  มูลสาร
3. นางสาวจารุวรรณ  ทั่งทอง
4. นางสาวจุฑามาศ  สีตาแสน
5. นางสาวชัญญา   ทองบ่อ
6. นายธนพล  มูลสาร
7. นายธีระเดช  องอาจ
8. นายนพดล  จอมศรี
9. นางสาวนฤมล  ศรีมันตะ
10. นางสาวนุชชรา  มุกธวัช
11. นายปฏิภาณ  กิ่งมิ่งแฮ
12. นางสาวปริศนา  ทองบ่อ
13. นายภราดร  สิริโส
14. นางสาวภัทรา  ผลภิญโญ
15. นายยุทธชัย  งามถม
16. นายยุทธชัย  ผลจันทร์
17. นายรัตนโชติ  ทานะเวช
18. นางสาวฤทัยรัตน์  แหยงกระโทก
19. นายวายุ  ศรีมันตะ
20. นางสาวศนิวาร  สายรัตน์
21. นางสาวศิรินภา  แสงทิตย์
22. นางสาวศิริลักษณ์  คำทอง
23. นางสาวศุภลักษณ์  กะรัมย์
24. นางสาวสมใจ  ทองขาว
25. นางสาวสวรรยา  อำพรรัตน์
26. นางสาวสิริธร  อบรมทรัพย์
27. เด็กหญิงสิริยากร  สมหวัง
28. นางสาวสิริรักษ์  ศรีมันตะ
29. นางสาวสุวนันท์  ส่วนเสน่ห์
30. นายอนุชิต  กาลจักร
31. นางสาวอังคณา  ศรีไชย
32. นางสาวอารีรัตน์  นามแก้ว
33. นางสาวอุมาพร  กุลอาจศรี
34. เด็กชายเกรียงไกร  จันทร์งาม
35. นางสาวเกษวริน  มูลสาร
36. นายเกียรติศักดิ์  โสภาส
37. นางสาวเบญจมาภรณ์  งามคำ
38. นายเอกพันธ์  เสน่หา
39. เด็กชายเอกราช  พยุงวงษ์
40. นางสาวแก้วนิลรัตน์  ผุดผ่อง
 
1. นายเอกราช  บัวหอม
2. นายพิศาล  ไพรบึง
3. นายเสรี  สามาอาพัฒน์
4. นายวุฒินันท์  บุญพา
5. นายธนกร  พุทธพรหม
6. นางสาวอมรรัตน์  กตะศิลา
7. นางวชิรา   กิ่งมิ่งแฮ
8. นายคมกริช  ปัดถาทุม
 
1013 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นายกตัญญู  ดาราแสน
2. เด็กหญิงกมลชนก  น้ำทอง
3. นางสาวกรรณิการ์  มาลัย
4. นางสาวขนิษฐา  ฝูงดี
5. นางสาวชนากานต์  ทิตาธร
6. เด็กชายชลัญธร  ภูอวด
7. นายณรงค์ฤทธิ์  ทองคำ
8. เด็กหญิงณัฐทิตา  ทำดี
9. นางสาวทวิภา  ธรรมนัติ
10. นางสาวทิภาพร  ธรรมนัติ
11. นายนพรัตน์  ตาละลักษณ์
12. นายบุญญฤทธิ์  สีงาม
13. นายปฏิภาณ  ดอกบัว
14. เด็กหญิงปภิชญา  อ่อนตาม
15. เด็กหญิงประกายเพชร  จำปาแดง
16. เด็กหญิงพรนภา  กุดเป่ง
17. นางสาวพรสวรรค์  เชิดชู
18. เด็กหญิงพรสุดา  สุตะคาน
19. นายพิราวัฒน์  ตาจุ่ม
20. นายภูมินที์  นิตุธร
21. เด็กหญิงระพีพร  แสาะแสวง
22. นางสาวลดาวัลย์  หงษ์สุวรรณ
23. เด็กชายวชิระ  แก้วคำ
24. นางสาววราภรณ์  โซ่ทอง
25. นายวราภรณ์  จูฑะวงศ์
26. เด็กชายวิระวัฒน์  สัมปันโน
27. นางสาววีรนุช  ภาคเพียร
28. นางสาวศศิประภา  แก้วลี
29. นายสิริวัฒน์  มะลิศรี
30. นางสาวสุดารัตน์  สมลี
31. นางสาวสุทรารักษ์  แสงใส
32. เด็กหญิงสุภัสรา  บุญตาล
33. เด็กหญิงสุภาพร  เวชกามา
34. นางสาวสุมิตรา  ศรีจันทร์
35. นายอนุสรา  ว่องไว
36. เด็กชายอรรถพล  ยศบุญ
37. เด็กชายอัครเดช  บุญสาร
38. เด็กหญิงอารียา  รุ่งแสง
39. นายเจริญลาภ  วันเที่ยง
40. นายเจษฎากร  ขยันเยี่ยม
 
1. นายพงษ์เผด็จ  คำลือ
2. นายอุทัย  ทองลุม
3. นายพงศธร  ห้องแซง
4. นายรณชัย  วุฒิยาสาร
5. นางอังคณา  ดลสุข
6. นางพรฤดี   มีชัย
7. นายปัญญา  โพนทัน
8. นายประเสริฐศักดิ์  แก้วหนองแสง
 
1014 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนป่าติ้ววิทยา 1. นางสาวกมลชนก  อินอ่อน
2. เด็กหญิงกุญจนาท  บุญทศ
3. เด็กหญิงจิรภา  สืบเพ็ง
4. นายจิรายุทธ  บุตรี
5. นางสาวฉัตรสุดา  บุญทศ
6. นายณัฐพล  อินธิแสง
7. นายณัฐพล  อินอ่อน
8. นางสาวดวงจันทร์  เศิกสิริ
9. เด็กหญิงตะวัน  ศรเขียง
10. นายธีระยุทธ  รัตนา
11. นายนที  นักพรรษา
12. นายนันทวุฒิ  ติยะโคตร
13. นางสาวนารี  ค้าข้าว
14. นายปิยะ  แก่นจำปา
15. นายพงษ์อนันต์  อินอ่อน
16. นางสาวพรชนก  มะลิ
17. นายพันทวี  ต้นสาย
18. นางสาวพิมพ์ใจ  สาระพิมพ์
19. เด็กหญิงฟาริดา  นาเขียว
20. นายภัทธิยะ  เข็มเพชร
21. นายยุรนันต์  เข็มพันธ์
22. นางสาวรุ่งทิวา  ทองดี
23. นายวรเมธ  หนองหาร
24. นางสาววัลภา  โนนตูม
25. นายวารศิลป์  สืบศักดิ์ใหม่
26. นายวิชานนท์  เรืองศิลป์จรัสแสง
27. นางสาววิภาดา  ชูรัตน์
28. นางสาวสุดารัตน์  วิจารณ์ขัน
29. นางสาวสุพัตรา  ไชยนา
30. นายสุรวุฑ  อยู่เย็น
31. นางสาวอทิตยา  โคตะมูล
32. นายอนุชา  มงคลคำ
33. นางสาวอรทัย  จันใด
34. นางสาวอรวี  งิ้วลาย
35. นางสาวอัปสร  เมืองคง
36. นางสาวอัมพิกา  ไชยส่ง
37. นางสาวอาทิตยา  โพธิ์ไทร
38. นายเกียรติศักดิ์  โมลา
39. นางสาวเจนจรา  สืบเพ็ง
40. นายไวฑิต  พุทธาสมศรี
 
1. นายธีระพงศ์  แก้วเนตร
2. นายสุริยา  วุ่นชีลอง
3. นายพงศ์พยนต์  ไชยยงค์
4. นางจำปา  บุญมาก
5. นางสุรัติญา  จันใด
6. นางสาวดรุณตรีย์  พันธ์เลิศ
7. นางสาวอินทิรา  สาลีสิงห์
8. นางอุดมลักษณ์  ดีหลี
 
1015 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. นางสาวกมลชนก  จันทะมาลี
2. นางสาวกาญจนา  มณีสาย
3. นายจักรกฤษณ์  พันรัตน์
4. นายชวลิต  วงศ์ไชยา
5. นายชัชชา  บุญสะอาด
6. นายชิราวุฒิ  สีหามาตย์
7. นายธนดล  บุญรัตน์
8. นายธนรัตน์  จิณาวรณ์
9. นายธนาพันธุ์  นันทา
10. นายธวัชชัย  บุญศร
11. นายนราทิป  พรรษา
12. นายนันทวัฒน์  เนตรวงษ์
13. นางสาวนิรชา  โสดา
14. นางสาวบุษบง  ลัดดา
15. เด็กชายปชิต  รัตนวรรณ
16. นายปฐวี  ธนาคุณ
17. นายพงศกร  ศรีวิชา
18. เด็กหญิงพัชราพร  เขียวอ้วน
19. นางสาวพิชญา  ป้องทอง
20. นายพิทยศ  ป้องทอง
21. นายพีรัช  รักบุญ
22. นายภูมิไท  สารสุข
23. นางสาวมยุรา  สุวรรณรัตน์
24. นางสาวมยุริญ  ศรีหล้า
25. นายรัฐพงษ์  บินซูกอร์
26. นายรัฐพงษ์  ปูคะศิลป์
27. นางสาววีนา  โมลิพันธ์
28. นายวีรภัทร  นราศรี
29. นางสาวศิรินันท์   ศรีอุบล
30. นายศิวะดล  ศรีสวัสดิ์
31. เด็กชายศุภกิจ  ซ่อนนาลา
32. นายสิทธิศักดิ์  ไลไธสง
33. นางสาวสุธาวัลย์  ผ่านเมือง
34. นางสาวสุภาพร  คลังอาจ
35. นายสุวิชา  ลำภา
36. นายหัตถพร  แก้วหาญ
37. เด็กหญิงอดิสรณ์  ปัสสาพันธ์
38. นางสาวอภัสรา  ไตรยวงศ์
39. นางสาวออละภาพร  จันทร์ดำ
40. นายอัครโยธิน  มาศขาว
 
1. นายสงบ  ทะวันทา
2. นายไพศาล  ฝนกระโทก
3. นายกฤตภพ  ไชยสัตย์
4. นางสายสมร  วงศ์สิรภัค
5. นางสาวนิภาวรรณ  บัวสาย
6. นายสืบสกุล  บุญประสิทธิ์
7. นางสาวอรุชา  สุฉายา
8. นายณัฐพงษ์  ศรีโคตร
 
1016 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 95.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ลุนผง
2. เด็กหญิงกาญจนา  ลุนผง
3. เด็กหญิงกิตติยาพร  ทองเฟื้อง
4. เด็กหญิงกิตติวรรณ  ทองเฟื้อง
5. เด็กชายคุณารักษ์  งามล้วน
6. เด็กหญิงจันจิราพร  ชนะกิจ
7. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ลุผล
8. นางสาวจิรนันท์  ดวงเนตร
9. เด็กหญิงชลีพรรณ  แสนกล้า
10. เด็กหญิงฐิติพร  เลี่ยมแจง
11. เด็กชายณัฐพงศ์  คามทิตย์
12. นายธนากร  คนมาก
13. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  รูปสวย
14. เด็กหญิงนฤมล  วงษ์ใหญ่
15. นางสาวนาตยา  สุวรรณกูฏ
16. เด็กชายนาราภัทร  สายจันดี
17. นางสาวนิชนันท์  ดวงคำจันทร์
18. นางสาวปัทนันท์  นามขำ
19. นายพงศกร  ศรีสกุล
20. เด็กหญิงพรรณิภา  พันธ์สาย
21. นางสาวพัชรมณี  โขนชัยภมิ
22. เด็กชายพิทักษ์  การจิตร
23. นางสาวพิมลพรรณ  จำปี
24. เด็กชายพีรพัฒ  ทิมา
25. นางสาวภัทรสิริ  เจนด่านกลาง
26. เด็กชายภานุพงษ์  เคนสิงห์
27. เด็กหญิงมัลลิกา  บุญเสนา
28. เด็กหญิงวรัญช์ธิตา  ป้องทา
29. นางสาววันวิสา  ฉิมกิจ
30. เด็กหญิงวิสาขรินทร์  อ่อนศรี
31. เด็กชายวีรวัฒน์  ลุนพิลา
32. นายศรพิชัย  ป้องแก้ว
33. นางสาวศศิธร  สืบศรี
34. นางสาวศศิประภา  ทองเฟื้อง
35. นางสาวศิริวิมล  นันทะวงษ์
36. นายสุเทพ  มานพ
37. เด็กชายอธิพันธ์  กองแก้ว
38. นางสาวอภิญญา  สายสกุล
39. เด็กหญิงอัจฉริยา  สำเนียงนวล
40. นางสาวเบญมาศ  อ่อนหลง
 
1. นายคมสัน  เสาหงษ์
2. นายนิคม  ไชยะนา
3. นางสาวบุณยาพร  ทองสมบัติ
4. นางทัศนีย์  เสาหงษ์
5. นางสาวกุลชดา  บุญพร
6. นางสาววันวิสาข์  ครองสิน
7. นางสาวประเทือง   ประจวบสุข
8. นายเอกสิทธิ์  มุลคุตร
 
1017 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. เด็กชายพีรพัฒ  ทิมา
 
1. นายคมสัน  เสาหงษ์
 
1018 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายทีฆทัศน์  วงศ์พิมพ์
 
1. นายประเสริฐศักดิ์  แก้วหนองแสง
 
1019 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กชายวิรพล  สีอ่อน
 
1. นางกองทอง  จันธิมา
 
1020 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.8 ทอง 4 โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา 1. เด็กชายสถิระ  ศรีพรม
 
1. นางปลอบขวัญ  สมสอางค์
 
1021 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา 1. เด็กชายเกรียงไกร  ป้องกัน
 
1. นายสมบูรณ์  เข็มเพชร
 
1022 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.2 ทอง 5 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร 1. เด็กชายนนทวัฒน์  วิชาจารย์
 
1. นางจุฑามาศ  พลโยธา
 
1023 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.8 ทอง 6 โรงเรียนกีฬาจังหวัดยโสธร 1. เด็กชายพชร  วาปี
 
1. นายํธวัชชัย  ทัดไท
 
1024 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กชายภานุพงษ์  ประสมรักษ์
 
1. นายไพศาล  ฝนกระโทก
 
1025 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล 1. นายธวัชชัย  ชายทวีป
 
1. นายสิทธิพร  สมจิตร
 
1026 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง 7 โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายทวีชัย  ใสกันดก
 
1. นางแจ่มจันทร์  พรมวงศ์
 
1027 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.8 ทอง 4 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. เด็กชายทรงฤทธิ์  หนู่จิ๋ว
 
1. นายคมสัน  พิมพ์แพทย์
 
1028 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.2 ทอง 5 โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม 1. เด็กชายยอดมนู  มาโยธา
 
1. นายถวัลย์  คงสี
 
1029 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.6 ทอง 6 โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. เด็กชายศตวรรษ  บุญมาก
 
1. นายเอกราช  บัวหอม
 
1030 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.4 ทอง 8 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  วีระจินตารักษ์
 
1. นายสนธยา  ไชยวิชิต
 
1031 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นายพิทวัส  คงบุญวาส
 
1. นางสุภาพ  แก่นบุบผา
 
1032 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นายวัชรบดี  ลุนพิลา
 
1. นายประเสริฐศักดิ์  แก้วหนองแสง
 
1033 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม 1. นายชูพงษ์  นิติสุข
 
1. นายอภิชาติ  พวงชมภู
 
1034 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. นายศรายุทธ  แหวนหล่อ
 
1. นายสนธยา  ไชยวิชิต
 
1035 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุขวิทยากรตั้งตรงจิตร๑๕ 1. นายจีรวัฒน์  เนตรหาญ
 
1. นายประภัสราภิวัฒน์  พูนผล
 
1036 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.2 ทอง 4 โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา 1. นายเอกธนา  สิมาตา
 
1. นางปลอบขวัญ  สมสอางค์
 
1037 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.8 ทอง 5 โรงเรียนกู่จานวิทยาคม 1. นายไกรวิทย์  ขวานทอง
 
1. นายคมสันต์  การถวิล
 
1038 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.2 ทอง 6 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นายวัชรินทร์  ศรีหล้า
 
1. นายกองทอง  จันธิมา
 
1039 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา 1. นายสมชาย  แสงแก้ว
 
1. นายสมบูรณ์  เข็มเพชร
 
1040 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.2 ทอง 7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร 1. นายพิษณุกร  คืนดี
 
1. นายอนุรัตน์  ชมภพ
 
1041 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.8 ทอง 8 โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ 1. นายโยธิน  วันทาสุข
 
1. นางแจ่มจันทร์  พรมวงศ์
 
1042 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง 4 โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล 1. นายวีระ  การินทร์
 
1. นายสิทธิพร  สมจิตร
 
1043 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.2 ทอง 9 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. นายณัฐพงษ์  คำไสย
 
1. นายคมสัน  เสาหงษ์
 
1044 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนป่าติ้ววิทยา 1. นายยุรนันต์  เข็มพันธ์
 
1. นายธีระพงศ์  แก้วเนตร
 
1045 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม 1. นายสมประสงค์  ศรีรัตน์
 
1. นายถวัลย์  คงสี
 
1046 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กหญิงจีรภา  แท่นทอง
 
1. นายไพศาล  ฝนกระโทก
 
1047 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงพิมพิมล  ใจเติม
 
1. นายประเสริฐศักดิ์  แก้วหนองแสง
 
1048 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนป่าติ้ววิทยา 1. เด็กหญิงวาทิตยา  อุดมพร
 
1. นายธีระพงศ์  แก้วเนตร
 
1049 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กหญิงอัจฉรา  ลิลากุด
 
1. นางกองทอง  จันธิมา
 
1050 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม 1. นางสาวภัชราวรรณ  สีกวาง
 
1. นายยุทธพงษ์  อุสิงห์คำ
 
1051 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. เด็กชายสิรินยารัตน์  สุริโย
 
1. นายเอกราช  บัวหอม
 
1052 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐพร  คุณคำเท็ญ
 
1. นายอภิชาติ  พวงชมภู
 
1053 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง 5 โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  บุญศรี
 
1. นางสุมาลี  ลุนาบุตร
 
1054 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุพัตตรา  ธนาคุณ
 
1. นายคมสัน  เสาหงษ์
 
1055 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง 6 โรงเรียนคำเตยวิทยา 1. เด็กหญิงสุชาลินี  คำหอม
 
1. นายสุริยา  ทวะชารี
 
1056 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.2 ทอง 7 โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม 1. เด็กหญิงปรียานุช  สุวรรณดี
 
1. นายยุทธนา  ผาเวช
 
1057 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.2 ทอง 7 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. เด็กหญิงอภิริยา  คำย้าว
 
1. นายคมสัน  พิมพ์แพทย์
 
1058 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.8 ทอง 9 โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกิตติมา  บุตรกาล
 
1. นางสุภัชญา  ผาเวช
 
1059 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.2 ทอง 5 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร 1. เด็กหญิงอินทิรา  บกน้อย
 
1. นางจุฑามาศ  พลโยธา
 
1060 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.2 ทอง 5 โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  สีด้วง
 
1. นางแจ่มจันทร์  พรมวงศ์
 
1061 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 7 โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา 1. เด็กหญิงสิรินทิพย์  จันทะบุตร
 
1. นางปลอบขวัญ  สมสอางค์
 
1062 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 7 โรงเรียนสุขวิทยากรตั้งตรงจิตร๑๕ 1. เด็กหญิงกัลยาณี  เจริญบุตร
 
1. นายประภัสราภิวัฒน์  พูนผล
 
1063 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.4 ทอง 10 โรงเรียนน้ำคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงศิรินทรา  ยามา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีฐิฏวุฒิ  กลิ่นแก้ว
 
1064 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.4 ทอง 11 โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา 1. เด็กหญิงกรรณการ์  ชอบศิลป์
 
1. นายสมบูรณ์  เข็มเพชร
 
1065 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงวนิดา  เพียโครต
 
1. นายสนธยา  ไชยวิชิต
 
1066 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. นางสาวกวินทิพย์  ศรีสมาน
 
1. นายสนธยา  ไชยวิชิต
 
1067 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นางสาวศิริทิพย์  อินทร์อิ่ม
 
1. นางสุภาพ  แก่นบุบผา
 
1068 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นางสาวณัฐสินาถ  ดวงสีหา
 
1. นางกองทอง  จันธิมา
 
1069 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคำเตยวิทยา 1. นางสาวเบญจมาศ  วิบูลย์กุล
 
1. นายสุริยา  ทวะชารี
 
1070 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนป่าติ้ววิทยา 1. นางสาวสุกัญญา  ระฮุง
 
1. นายธีระพงศ์  แก้วเนตร
 
1071 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ 1. นางสาวศิริขวัญ  เยี่ยมสันเทียะ
 
1. นางจิตรา  ไทยเครือวัลย์
 
1072 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.6 ทอง 4 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. นางสาวอรัญญา  โสภี
 
1. นายคมสัน  เสาหงษ์
 
1073 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.6 ทอง 4 โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม 1. นางสาวรัตน์ติกาญจน์  ผ่านชมภู
 
1. นายยุทธพงษ์  อุสิงห์คำ
 
1074 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.6 ทอง 4 โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ 1. นางสาวบุญเรือน  จันทร์ทอง
 
1. นางแจ่มจันทร์  พรมวงศ์
 
1075 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.2 ทอง 4 โรงเรียนเลิงนกทา 1. นางสาวไพริน  ปรือทอง
 
1. นายไพศาล  ฝนกระโทก
 
1076 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.2 ทอง 7 โรงเรียนสุขวิทยากรตั้งตรงจิตร๑๕ 1. นางสาวสุภาภรณ์  ปิ่นทอง
 
1. นายประภัสราภิวัฒน์  พูนผล
 
1077 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง 5 โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม 1. นางสาวเพชรารัตน์  กลางประพันธ์
 
1. นายอภิชาติ  พวงชมภู
 
1078 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.6 ทอง 6 โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม 1. นางสาววรรณิสา  ไชยราช
 
1. นายยุทธนา  ผาเวช
 
1079 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.2 ทอง 7 โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา 1. นางสาวบุษยา  บุรินทร์รัมย์
 
1. นายสมบูรณ์  เข็มเพชร
 
1080 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.2 ทอง 7 โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม 1. นางสาวทิพย์สุดา  สีดาช่วย
 
1. นางพัณณิตา  สุขปาน
 
1081 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง 9 โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ 1. นางสาววรรณภา  พรมโคตุ
 
1. นางจุฑาภรณ์  จันทร์เพ็ญ
 
1082 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.8 ทอง 8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร 1. นางสาวอรนุช  ศรีปาน
 
1. นายอนุรัตน์  ชมภพ
 
1083 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง 10 โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ 1. นางสาวจินดามณี  แก้วหาญ
 
1. นางสุภัชญา  ผาเวช
 
1084 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.8 ทอง 9 โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา 1. นางสาวอุ่นเรือน  ศรีธาตุ
 
1. นางปลอบขวัญ  สมสอางค์
 
1085 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.8 ทอง 11 โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม 1. นางสาวอรณี  จันลาชัย
 
1. นายสมัคร  โสระมรรค
 
1086 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.4 ทอง 10 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร 1. นางสาวจริยาพร  มีศิลป์
 
1. นางจุฑามาศ  พลโยธา
 
1087 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.2 ทอง 12 โรงเรียนน้ำคำวิทยาคม 1. นางสาวพรฉวี  โชติเนตร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีฐิฏวุฒิ  กลิ่นแก้ว
 
1088 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง 11 โรงเรียนกู่จานวิทยาคม 1. นางสาวนัดกมล  ภูพานเพ็ช
 
1. นางนงลักษณ์  เพียรทำ
 
1089 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. นางสาวฤทัยรัตน์  แหยงกระโทก
 
1. นายเอกราช  บัวหอม
 
1090 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นางสาวสุมิตตรา  ศรีจันทร์
 
1. นายประเสริฐศักดิ์  แก้วหนองแสง
 
1091 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา 1. เด็กชายอดิศักดิ์  กระเดาไทย
 
1. นางปลอบขวัญ  สมสอางค์
 
1092 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กชายนิติศาสตร์  ชื่นตา
 
1. นางกองทอง  จันธิมา
 
1093 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายทีฆทัศน์  วงศ์พิมพ์
 
1. นายประเสริฐศักดิ์  แก้วหนองแสง
 
1094 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.33 ทอง 4 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร 1. เด็กชายโรจนศักดิ์  รอบคอบ
 
1. นางสาวนิรชร  ชายทวีป
 
1095 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กชายทองมา  ไชยกมล
 
1. นายไพศาล  ฝนกระโทก
 
1096 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. เด็กชายพีรพัฒ  ทิมา
 
1. นายคมสัน  เสาหงษ์
 
1097 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา 1. นายศักดิ์ทิวา  จันละบุตร
 
1. นางปลอบขวัญ  สมสอางค์
 
1098 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นายณัฐพล  แสงพันธ์
 
1. นางกองทอง  จันธิมา
 
1099 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม 1. นายอาทิตย์  อรพรม
 
1. นายอภิชาติ  พวงชมภู
 
1100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. นายธนวัฒน์  ผลสุข
 
1. นายสนธยา  ไชยวิชิต
 
1101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเลิงนกทา 1. นายชลสิทธิ์  นิติสุข
 
1. นายไพศาล  ฝนกระโทก
 
1102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.66 ทอง 4 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร 1. นายนนทวัฒน์  หลักคำ
 
1. นางสาวนิรชร  ชายทวีป
 
1103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม 1. นายคอปเตอร์  จันทคุณ
 
1. นายสมัคร  โสระมรรค
 
1104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.66 ทอง 4 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นายพิทวัส  คงบุญวาส
 
1. นางสุภาพ  แก่นบุบผา
 
1105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.66 ทอง 5 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นายสุขชัย  เจริญคงคา
 
1. นายประเสริฐศักดิ์  แก้วหนองแสง
 
1106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง 5 โรงเรียนป่าติ้ววิทยา 1. นายพลากร  ส่วนบุญ
 
1. นายธีระพงศ์  แก้วเนตร
 
1107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ 1. นายสิปปกร  ฤทธิ์เป้า
 
1. นางแจ่มจันทร์  พรมวงศ์
 
1108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. นายนันทจักร์  ป้องแก้ว
 
1. นายคมสัน  เสาหงษ์
 
1109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ 1. นางสาววันนิพา  เปรี่ยมนอง
 
1. นางจิตรา  ไทยเครือวัลย์
 
1110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม 1. เด็กหญิงอริสรา  ยืนยง
 
1. นายอภิชาติ  พวงชมภู
 
1111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  โชคยศเจริญ
 
1. นายประเสริฐศักดิ์  แก้วหนองแสง
 
1112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา 1. เด็กหญิงนฤมล  อุปสัย
 
1. นางปลอบขวัญ  สมสอางค์
 
1113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.33 ทอง 4 โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม 1. เด็กหญิงอรพิน  คำอ้วน
 
1. นายยุทธพงษ์  อุสิงห์คำ
 
1114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.33 ทอง 4 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรรณพิมล  ศรีวิสุทธิ์
 
1. นายสนธยา  ไชยวิชิต
 
1115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 6 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุมาลี  คดเกี้ยว
 
1. นางกองทอง  จันธิมา
 
1116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิติมา  สุขนึก
 
1. นายคมสัน  พิมพ์แพทย์
 
1117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.33 ทอง 7 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร 1. นางสาวสุพรรณิการ์  สมจิตร
 
1. นางสาวนิรชร  ชายทวีป
 
1118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนป่าติ้ววิทยา 1. เด็กหญิงมัณทนา  พรมโสภา
 
1. นายธีระพงศ์  แก้วเนตร
 
1119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.66 ทอง 4 โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร 1. เด็กหญิงอรวรรณ  บุญศรี
 
1. นางสุมาลี  ลุนาบุตร
 
1120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.66 ทอง 8 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. เด็กหญิงอริศรา  ติวงศ์
 
1. นายคมสัน  เสาหงษ์
 
1121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ 1. นางสาวนุสราภรณ์  เวชกามา
 
1. นางแจ่มจันทร์  พรมวงศ์
 
1122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา 1. นางสาวพรวิไล  พรมบุตร
 
1. นางปลอบขวัญ  สมสอางค์
 
1123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นางสาวศิริทิพย์  อินทร์อิ่ม
 
1. นางสุภาพ  แก่นบุบผา
 
1124 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม 1. นางสาวสงกรานต์  ลีลา
 
1. นายอภิชาติ  พวงชมภู
 
1125 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. นางสาวธัญญาลักษณ์  มีแสง
 
1. นายสนธยา  ไชยวิชิต
 
1126 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.66 ทอง 4 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นางสาวณัฐสินาถ  ดวงสีหา
 
1. นางกองทอง  จันธิมา
 
1127 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.33 ทอง 5 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นายญาดา  สมชอบ
 
1. นายประเสริฐศักดิ์  แก้วหนองแสง
 
1128 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง 6 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร 1. นางสาวภาวิณี  อ่อนคำศรี
 
1. นางจุฑามาศ  พลโยธา
 
1129 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเลิงนกทา 1. นางสาวสุภาพร  คลังอาจ
 
1. นายไพศาล  ฝนกระโทก
 
1130 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.66 ทอง 4 โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม 1. นางสาวกนกพร  ศรีเนตร
 
1. นายสุรชัย  บุญมาตย์
 
1131 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.33 ทอง 5 โรงเรียนป่าติ้ววิทยา 1. นางสาวเกศรีนุช  บุตรี
 
1. นายธีระพงศ์  แก้วเนตร
 
1132 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.33 ทอง 6 โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม 1. นางสาวสุกัญญา  พันธ์งาม
 
1. นายสมัคร  โสระมรรค
 
1133 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. นางสาวพัชรมณี  โขนชัยภูมิ
 
1. นายคมสัน  เสาหงษ์
 
1134 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายณัฐปวิณ  เบญจกุลภัทร์
 
1. นายประเสริฐศักดิ์  แก้วหนองแสง
 
1135 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กชายเศรษฐพงศ์  สำเภา
 
1. นางกองทอง  จันธิมา
 
1136 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. เด็กชายธนากร  ฤทธิ์คำหาญ
 
1. นายเอกราช  บัวหอม
 
1137 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 72.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร 1. นายกายสิทธิ์  สันดร
 
1. นางสาวนิรชร  ชายทวีป
 
1138 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กชายณัชพล  อุทรศรี
 
1. นายไพศาล  ฝนกระโทก
 
1139 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนค้อวังวิทยาคม    
1140 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นายณรงค์ฤทธิ์  ทองคำ
 
1. นายประเสริฐศักดิ์  แก้วหนองแสง
 
1141 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นายจักรพันธ์  วงษ์ศรีกุล
 
1. นางสุภาพ  แก่นบุบผา
 
1142 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นายติณณ์  โพธิ์ศรี
 
1. นางกองทอง  จันธิมา
 
1143 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนป่าติ้ววิทยา 1. นายวารศิลป์  สืบศักดิ์ใหม่
 
1. นายธีระพงศ์  แก้วเนตร
 
1144 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร 1. นายวิศนุ  สุตะนา
 
1. นางสาวนิรชร  ชายทวีป
 
1145 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม 1. นายวีรภัทร  ภักดี
 
1. นายอภิชาติ  พวงชมภู
 
1146 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.6 ทอง 4 โรงเรียนเลิงนกทา 1. นายอนันต์สิทธิ์  สายเนตร
 
1. นางพาณี  วงศ์เหลา
 
1147 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.2 ทอง 5 โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร 1. นายธนกร  สามาอาพัฒน์
 
1. นายณพพร  คล้ายแดง
 
1148 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. นายตะวัน  วงษ์สุวรรณ
 
1. Mr.Arnold Bajamonde  Tag-at
 
1149 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร 1. เด็กหญิงพุทธรักษ์  สมบูรณ์ทรัพย์
 
1. นางสาวนิรชร  ชายทวีป
 
1150 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงตวงพร  วงศ์มั่น
 
1. นายสนธยา  ไชยวิชิต
 
1151 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงวรัญญา  ยศบุรี
 
1. นายประเสริฐศักดิ์  แก้วหนองแสง
 
1152 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.6 ทอง 4 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กหญิงณิชกานต์  เจริญศรี
 
1. นางกองทอง  จันธิมา
 
1153 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร 1. เด็กหญิงดรุณี  กล้าหาญ
 
1. นายณพพร  คล้ายแดง
 
1154 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. เด็กหญิงมินตรา  หนูจิตร
 
1. นายเอกราช  บัวหอม
 
1155 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม 1. เด็กหญิงมลสิชา  อุทธมล
 
1. นายยุทธนา  ผาเวช
 
1156 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม 1. เด็กหญิงสมปรารถนา  พุทธิชนย์
 
1. นายอภิชาติ  พวงชมภู
 
1157 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 5 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. เด็กหญิงชลนิสา  พลเยี่ยม
 
1. นายคมสัน  พิมพ์แพทย์
 
1158 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.2 ทอง 6 โรงเรียนน้ำคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐวดี  ครองบุญ
 
1. นางสาวอัคครินทร์  แสงโยจารย์
 
1159 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.4 เงิน 7 โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กหญิงนะริตา  เหล่าศรี
 
1. นายไพศาล  ฝนกระโทก
 
1160 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนค้อวังวิทยาคม    
1161 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นางสาวมินตรา  แสงงาม
 
1. นายประเสริฐศักดิ์  แก้วหนองแสง
 
1162 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร 1. นางสาวสุนันทา  สายเสมา
 
1. นางสาวนิรชร  ชายทวีป
 
1163 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นางสาวณัฐทิยา  สารภาพ
 
1. นางกองทอง  จันธิมา
 
1164 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.5 ทอง 4 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. นางสาวธาริณี  สุคันทา
 
1. Mr.Arnold Bajamonde  Tag-at
 
1165 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. นางสาวมยุรี  ศรีมันตะ
 
1. นายเอกราช  บัวหอม
 
1166 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.4 ทอง 5 โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา 1. นางสาวกริยากร  อรรคโสภา
 
1. นางปลอบขวัญ  สมสอางค์
 
1167 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร 1. นางสาวอติพร  พรมคง
 
1. นายณพพร  คล้ายแดง
 
1168 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นางสาวรุ่งกัลยาณี  วันศุกร์
 
1. นางสุภาพ  แก่นบุบผา
 
1169 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.8 ทอง 4 โรงเรียนเลิงนกทา 1. นางสาวศุภนิดา  พิมพิสุทธิ์
 
1. นางพาณี  วงศ์เหลา
 
1170 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.2 ทอง 5 โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม 1. นางสาวอารียา  ศรีจันทร์
 
1. นายถวัลย์  คงสี
 
1171 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.2 ทอง 5 โรงเรียนน้ำคำวิทยาคม 1. นางสาวนิศารัตน์  พันธ์เดช
 
1. นางสาวอัคครินทร์  แสงโยจารย์
 
1172 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.6 ทอง 7 โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ 1. นางสาวศิริลักษณ์  อุปชัย
 
1. นางสาวรัชนีบูลย์  แสงทอง
 
1173 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ 1. นางสาวรุ่งอรุณ  ธงวิชัย
 
1. นางแจ่มจันทร์  พรมวงศ์
 
1174 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.69 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา 1. เด็กชายทักษิณ  เผ่าเพ็ง
 
1. นายเอกราช  อาจศรัตรู
 
1175 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพงษ์  คามทิตย์
 
1. นายคมสัน  เสาหงษ์
 
1176 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กชายเอมิน  เสนาะโสด
 
1. นางกองทอง  จันธิมา
 
1177 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา 1. เด็กชายธนพล  จันละบุตร
 
1. นางปลอบขวัญ  สมสอางค์
 
1178 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายศุภชัย  ไชยกิจ
 
1. นายประเสริฐศักดิ์  แก้วหนองแสง
 
1179 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายรัชดา  เวชกามา
 
1. นางแจ่มจันทร์  พรมวงศ์
 
1180 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร    
1181 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร 1. นายวิศนุ  สุตะนา
 
1. นางสาวนิรชร  ชายทวีป
 
1182 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา 1. นายวิชัย  ศิริโสม
 
1. นางปลอบขวัญ  สมสอางค์
 
1183 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. นายอานนท์  สุทธิสาร
 
1. นายคมสัน  เสาหงษ์
 
1184 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าติ้ววิทยา 1. นายถิรวัฒน์  ตรีนัย
 
1. นายธีระพงศ์  แก้วเนตร
 
1185 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง 4 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นายธนวัฒน์  โสภาบุตร
 
1. นางกองทอง  จันธิมา
 
1186 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นายจักรพันธ์  วงษ์ศรีกุล
 
1. นางสุภาพ  แก่นบุบผา
 
1187 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.66 ทอง 5 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นายอาทิตย์  คงทิม
 
1. นายประเสริฐศักดิ์  แก้วหนองแสง
 
1188 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.6 ทอง 6 โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ 1. นายพศวัต  พืชผล
 
1. นางแจ่มจันทร์  พรมวงศ์
 
1189 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม 1. นายเศรษฐศักดิ์  เทียนชัย
 
1. นายอภิชาติ  พวงชมภู
 
1190 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเลิงนกทา 1. นายปรเมศวร์  แวงวรรณ
 
1. นายไพศาล  ฝนกระโทก
 
1191 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  มหาจันทร์
 
1. นางกองทอง  จันธิมา
 
1192 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม 1. เด็กหญิงรัตนาพร  หนูเนตร
 
1. นายยุทธพงษ์  อุสิงห์คำ
 
1193 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าติ้ววิทยา 1. เด็กหญิงกุญจนาท  บุญทศ
 
1. นายธีระพงศ์  แก้วเนตร
 
1194 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. นางสาวเจนจิรา  จันทะคูณ
 
1. นายคมสัน  เสาหงษ์
 
1195 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา 1. เด็กหญิงสศิธร  คำทวี
 
1. นางปลอบขวัญ  สมสอางค์
 
1196 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม 1. เด็กหญิงอภัสรา  ศรีสุข
 
1. นายอภิชาติ  พวงชมภู
 
1197 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.66 ทอง 5 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร 1. เด็กหญิงอัญมณี  สอนกะสิน
 
1. นางสาวนิรชร  ชายทวีป
 
1198 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร 1. เด็กหญิงรัตดาพร  พันธ์มาต
 
1. นางสุมาลี  ลุนาบุตร
 
1199 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.33 ทอง 6 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงชวัลรัตน์  แก้วหนองแสง
 
1. นายประเสริฐศักดิ์  แก้วหนองแสง
 
1200 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.33 ทอง 6 โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงนิตยา  ใจบุญ
 
1. นางแจ่มจันทร์  พรมวงศ์
 
1201 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 4 โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม 1. เด็กหญิงยุพารัตน์  รักษาราช
 
1. นายสุรชัย  บุญมาตย์
 
1202 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.66 ทอง 5 โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ 1. นางสาวศิริญญา  บุศยอำคา
 
1. นางสาวรัชนีบูลย์  แสงทอง
 
1203 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  อาจเครือ
 
1. นายคมสัน  พิมพ์แพทย์
 
1204 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร 1. นางสาวสุนันทา  สายเสมา
 
1. นางวไลพร  แก่นคูณ
 
1205 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ 1. นางสาวศิริขวัญ  เยี่ยมสันเทียะ
 
1. นางจิตรา  ไทยเครือวัลย์
 
1206 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นางสาววาทินี  พุ่มพันธ์
 
1. นายประเสริฐศักดิ์  แก้วหนองแสง
 
1207 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. นางสาวพัชรมณี  โขนชัยภูมิ
 
1. นายคมสัน  เสาหงษ์
 
1208 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ 1. นางสาวพลอยไพลิน  รุ่งเรือง
 
1. นางสาวรัชนีบูลย์  แสงทอง
 
1209 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง 5 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นางสาวกชพร  แก่นโพธิ์
 
1. นางกองทอง  จันธิมา
 
1210 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นางสาวสุวนันท์  สมหวัง
 
1. นางสุภาพ  แก่นบุบผา
 
1211 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม 1. นางสาวนฤมล  ไชยแสง
 
1. นายสุรชัย  บุญมาตย์
 
1212 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง 6 โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา 1. นางสาวพรพิมล  แก้วกันทา
 
1. นางปลอบขวัญ  สมสอางค์
 
1213 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.66 ทอง 4 โรงเรียนเลิงนกทา 1. นางสาวพันธิดา  โคตรทอง
 
1. นายไพศาล  ฝนกระโทก
 
1214 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 7 โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ 1. นางสาวกชกร  เกสร
 
1. นางแจ่มจันทร์  พรมวงศ์
 
1215 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 87.12 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญารัช  ทองสา
2. เด็กหญิงกิตติภาพร  โกรินทร์
3. เด็กหญิงกิตติยาพร  ทองเฟื้อง
4. เด็กหญิงขวัญกมล  น้อยใส
5. เด็กหญิงฉันท์สินี  ถือทอง
6. เด็กหญิงฐิตินาถ  ป้องแก้ว
7. เด็กหญิงณัฐณิชา  ยอดใส
8. เด็กชายณัฐพงศ์  คามทิตย์
9. เด็กหญิงดรุณี  ป้องแก้ว
10. เด็กหญิงธัญญลักษณ์   รูปสวย
11. เด็กหญิงธัญระวี  เสี้ยวทอง
12. เด็กหญิงนฤมล  ไชยสุวรรณ
13. เด็กชายนาราภัทร  สายจันดี
14. เด็กหญิงนิตยา  แก้วเกิด
15. เด็กชายนิติกร  สมานทอง
16. เด็กชายนิธิกร  วงศ์สง่า
17. เด็กหญิงนิภาพร  หอมอ่อน
18. เด็กหญิงปถมวรรณ์  ทิพศรี
19. เด็กหญิงประภาศรี  อ่อนวันนา
20. เด็กหญิงปริญา  พวงทอง
21. เด็กหญิงปัณฑารีย์  พรมดวงศรี
22. เด็กชายพิทักษ์  การจิตร
23. เด็กชายพีรพัฒ  ทิมา
24. เด็กชายภานุพงษ์  เคนสิงห์
25. เด็กหญิงรัตนา  แพงศรี
26. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  ชาวรักษ์
27. เด็กหญิงวัฒนาพรรณ  ใจเด็จ
28. เด็กชายวิทยา  จันทพร
29. เด็กหญิงวิภาวี  ศรีสอน
30. เด็กหญิงวิภาวี  น้อยศรี
31. เด็กชายวีรวัฒน์  ลุนพิลา
32. เด็กหญิงศศิดานันท์  กันหาพันธ์
33. เด็กชายสิทธาจารย์  ป้องแก้ว
34. เด็กหญิงสุดารัตน์  ต้นคำ
35. เด็กหญิงสุพัตตรา  ธนาคุณ
36. เด็กชายอธิพันธ์  กองแก้ว
37. เด็กหญิงอัจฉรา  ทองลือ
38. เด็กหญิงอุไรพร  อารัตผล
39. เด็กหญิงเจนจิรา  จันทคูณ
40. เด็กหญิงเมธาวี  แสวงดี
 
1. นายคมสัน  เสาหงษ์
2. นางสาวบุณยาพร  ทองสมบัติ
3. นางสาวประเทือง  ประจวบสุข
4. นางสาวทัศนีย์  เสาหงษ์
5. นางสาวทิพวรรณ  ทองไพฑูรย์
6. นายนิคม  ไชยะนา
7. Mr.Arnold  Bajamonde Tag-at
8. นายระพีพัฒน์  ตัสสะ
 
1216 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กหญิงกนกพิษญ์  เนตรวงศ์
2. เด็กชายกพิชย์  พันโนราช
3. เด็กหญิงจันทิมา  บุญลักษณ์
4. เด็กหญิงจิดาภา  เสาะนา
5. เด็กหญิงจินต์จุฑา  วงษ์ศิริ
6. เด็กหญิงจุฑามาศ  บุญวรณ์
7. เด็กหญิงชนัญชิดา  รักษาเพียร
8. เด็กหญิงชนัญญา  พรหมภักดี
9. เด็กชายชานนท์  ศรีชัย
10. เด็กหญิงญาศุมินทร์  สมรัตน์
11. เด็กหญิงณิยวรรณ  สีดีวงค์
12. เด็กหญิงดวงฤทัย  ชนะวงศ์
13. เด็กหญิงดาริน  กุมารสิทธิ์
14. เด็กชายทัตเดช  เสาร์ประทาน
15. เด็กชายธนากร  สมประสงค์
16. เด็กหญิงธนาภา  นาโควงค์
17. เด็กชายธีรดนย์  แดงอาจ
18. เด็กชายธีรภัทร  ห้องแซง
19. เด็กชายนิติภูมิ  ป้องทอง
20. เด็กหญิงนุชศรีกมล  ไชสาคร
21. เด็กหญิงบุญญารักษ์  บุญกาญจน์
22. เด็กหญิงปณิดา  เกษิต
23. เด็กหญิงปริณญา  อินทร์ลี
24. เด็กหญิงปิ่นเกล้า  สิงห์คู่
25. นายพสิษฐ์  โนรินทร์
26. เด็กหญิงพัชราภรณ์  แก้วเจริญ
27. เด็กหญิงพัชรีพิณ  ศรีสุพรรณ
28. เด็กชายมนพร  ป้องแก้ว
29. เด็กหญิงรัชนีวรรณ  ไชยสัจ
30. เด็กหญิงรัญชิดา  วงสิทธิ
31. เด็กชายวัชโรธร  สุทธิประภา
32. เด็กหญิงวิภาวรรณ์  ปาตะศรี
33. เด็กชายศตวรรษ  แก้วกัญญา
34. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เพชรไพร
35. เด็กหญิงสิรินรัตน์  ข่าทิพย์พาที
36. เด็กหญิงอนัญยา  เมืองพิล
37. เด็กหญิงอรนิชา  การมาโล
38. เด็กหญิงอรุโณทัย  ธามณี
39. เด็กหญิงอันทิรา  กุลวงศ์
40. เด็กชายเกรียติศักดิ์  หนูน้อย
 
1. นายสงบ  ทะวันทา
2. นายไพศาล  ฝนกระโทก
3. นายกฤตภพ  ไชยสัตย์
 
1217 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นางสาวกชพร  แก่นโพธิ์
2. นายกัลป์  กัลปดี
3. นางสาวขนิษฐา  จันทร์แดง
4. นายชนวีร์  ศรีวิเศษ
5. นางสาวชุติมา  เวชกามา
6. นางสาวณัชชา  ทิพอาส
7. นางสาวณัฐทิยา  สารภาพ
8. นายณัฐพงศ์  พารา
9. นายดนูสิทธิ์  สอนพลทัน
10. นางสาวทักษพร  พวงชมภู
11. นายนราวิชญ์  คำดา
12. นางสาวนรินทร  ไศลบาท
13. นางสาวบุญฑริกา  ปริบาล
14. นางสาวปรียาณัฐ  ยืนสุข
15. นางสาวปิยฉัตร  เอมโกวิทย์
16. นางสาวพรมพร  แสนแก้ว
17. นางสาวพัชรี  ศิริเลี้ยง
18. นายพิสิษฐ์  ขันเงิน
19. นางสาวภัคคินี  พงษ์โสภา
20. นางสาวมณฑาทิพย์  พูลสวัสดิ์
21. นางสาวรัตติยากร  สำราญ
22. นางสาววิไลลักษณ์  วงศใส
23. นางสาวศิริลักษณ์  ไตรยสุทธิ์
24. นางสาวสมฤทัย  สว่างวงษ์
25. นางสาวสิตานันท์  แสนพันธ์
26. นางสาวสุมาลี  ธานี
27. นางสาวอธิษฐาน  เสริมจันทร์
28. นายอามรินทร์  แก้วขอนแก่น
29. นางสาวอุทุมพร  โพนแดง
30. นางสาวเบญจรัตน์  เจริญศรี
 
1. นางกองทอง  จันธิมา
2. นายอนันต์  กังสดาร
 
1218 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. นางสาวจิดาภา  ธีระบุตร
2. นางสาวจิราพร  ใหญ่สาร
3. นางสาวจุฬาลักษณ์  เสียงอ่อน
4. นางสาวชุติมา  ป้องแก้ว
5. นางสาวณัฐวดี  อินทร์พิมพ์
6. นายธนาดล  สองศรี
7. นายนพคเณศร์  บุญเกลี้ยง
8. นางสาวนฤมล  สีหาอาจ
9. นางสาวนันทิดา  ป้องแก้ว
10. นางสาวนาตยา  สุวรรณกูฏ
11. นางสาวประภัสสร  คำนึง
12. นายพงศกร  ศรีสกุล
13. นางสาวพัชรมณี  โขนชัยภูมิ
14. นายพัฒนชัย  ต้นคำ
15. นางสาวภัทราภรณ์  แหลมฉลาด
16. นายภานุพงษ์  นาชายคำ
17. นางสาวมัลลิกา  บุญเสนา
18. นางสาวยุพดี  แดงน้อย
19. นางสาวรุ่งทิพย์  แซ่โค้ว
20. นางสาววชิราภรณ์  ศรีเสมอ
21. นางสาววาริชา  นามโครต
22. นายวีระพล  นิยมสุข
23. นายศรพิชัย  ป้องแก้ว
24. นางสาวศิริรัตน์  เสี้ยวทอง
25. นางสาวสกาวใจ  ประเสริฐ
26. นายสงกรานต์  หล้าแหล่ง
27. นางสาวสาวิตรี  แก้วเกิด
28. นางสาวสุภัคกัญญา  สาริพันธ์
29. นางสาวสุวนันท์  พรหมรีย์
30. นางสาวสุวนิดา  ปัทมะ
31. นางสาวสุวรรณี  ลุนผง
32. นายอนันดา  พันธ์ศรี
33. นางสาวอภิญญา  สายสกุล
34. นายอภิสิทธิ์  ทองสา
35. นางสาวอริยา  ดวงมาลา
36. นางสาวอัญชลีพร  ชัยวัตร
37. นางสาวอาทิตยา  คำดี
38. นายอานนท์  สุทธิสาร
39. นางสาวเจนจิรา  บุญโปร่ง
40. นางสาวเสาวลักษณ์  ทิพศร
 
1. นายคมสัน  เสาหงษ์
2. นางสาวบุณยาพร  ทองสมบัติ
3. นางสาวประเทือง  ประจวบสุข
4. นางทัศนีย์  เสาหงษ์
5. นางสาวทิพวรรณ  ทองไพทูรย์
6. นางสาวกุลชดา  บุญพร
7. นางสาววันวิสาข์  ครองสิน
8. นายนิคม  ไชยนา
 
1219 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  บรรลุสันต์
2. นางสาวกัญยรัตน์  บุญมา
3. นางสาวจิตติญา  กัณหาฤกษ์
4. นางสาวจินตหรา  โรยลำไพ
5. นางสาวจิราภา  อรมาตร
6. นายจิรายุทธ  ใคร่บุตร
7. นางสาวจิรารัตน์  คล่องดี
8. นายชานนท์  อุณวงค์
9. นายฐิติวัสส์  ผิวทอง
10. นายทวี  อุลวงศ์
11. นางสาวธิดารัตน์  รุ่งเรือง
12. นายนัฐพล  ธรรมปัต
13. นายปฏิภาณ  ปัดภัย
14. นางสาวประกายดาว  พิมโพธิ์
15. นายปริญญา  ผิวทอง
16. นายพรชัย  จันทรบุตร
17. นางสาวพรรณิภา  อยู่สุข
18. นางสาวพัชราภรณ์  ปูคะธรรม
19. นายพิจิตร  บรรลุสันต์
20. นายภัทรวิตต์  พรหมเงิน
21. นางสาวภัทราภรณ์  นามวงศ์
22. นายภานุเดช  อินทร์จำปา
23. นางสาวรสสุคนธ์  ผิวทอง
24. นายวรพล  กุระโท
25. นางสาววรรณนิภา  ส่องแก้ว
26. นายวิศวพล  นามมั่น
27. นางสาวสิริวรรณ  สุขกุล
28. นางสาวสุกัลยา  ชารีมาตย์
29. นางสาวสุภาวดี  นิตญ์อินทร์
30. นางสาวอภัสรา  แจ่มจิตร
31. นายอรรถพงษ์  ผิวทอง
32. นางสาวอัจฉรา  อุปสาร
33. นางสาวเจนจิรา  ส่องแก้ว
34. นางสาวเดือนฉาย  แสนศรี
35. นางสาวเบญจมาศ  วันคำ
 
1. นายอภิชาติ  พวงชมภู
2. นายกณวรรธน์  บุญหล้า
3. นางกนกอร  มูลสาร
4. นายนันทวัฒน์  มูลสาร
5. นางสาวสุมาลี  บุญศรี
6. นางสาวกัญชพร  นาห่อม
7. นางสาวบุษกร  หวายเครือ
 
1220 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเลิงนกทา 1. นางสาวกมลวรรณ  บุญใหญ่
2. นางสาวกัญธิญา  อาษาศรี
3. นางสาวกาญจนา  กิ่งศรีวงศ์
4. นางสาวขวัญกมล  สินมา
5. นายจักรพันธ์  ศิริบูรณ์
6. นางสาวจิติวรดา  ศรีทัดดี
7. นางสาวจินดาภรณ์  กาญจนีย์
8. นางสาวชลชิชา  จันทร์วงษ์
9. นางสาวชิญสุดา  แก้วใส
10. นายณรงค์วิทย์  อยู่โต
11. นางสาวณัฐนิชา  สายวันดี
12. นายทรงศักดิ์  มูลบุตร
13. นางสาวทิพย์ชนก  สมคะเณย์
14. นางสาวนิภาพร  หินทอง
15. นายบัญชา  จารุสาร
16. นายพงศธร  ชาติแพงตา
17. นางสาวพรชนก  คุณสุทธิ์
18. นางสาวพรประภา  ฐานะเจริญ
19. นางสาวพรพิมล  ทิพรัตน์
20. นายพุทธพิมพ์  รัตนศรี
21. นางสาวพูนศิริ  ทองศรี
22. นางสาวรชยา  จันทร์ไทย
23. นายรัฐพงษ์  เทือกทา
24. นางสาวลัดดาวรรณ  ศรีสุวะ
25. นายวัชรินทร์  แพงศัลยา
26. นายวิศิษฎ์   เข็มเพชร
27. นางสาวศิรชัช  อนุกูลประชา
28. นางสาวสกุณา  มีพวงผล
29. นางสาวสมัชยา  เนตรวงค์
30. นางสาวสุกัญญา  ศรีทา
31. นางสาวสุปรียา  ชื่นตา
32. นายสุปัญญา  ลำภา
33. นายสุวิชา  ลำภา
34. นายอภิสิทธิ์  สุภกุล
35. นายอมรเทพ  หลาบคำ
36. นายอานนท์  ปาเส่
37. นางสาวอุทัยทิพย์  มณีวรรณ
38. นางสาวอุไรวรรณ  ศรีมันตะ
39. นางสาวเบญจรัตน์  ประวิเศษ
40. นายเอกชัย  ในวัติ
 
1. นายสงบ  ทะวันทา
2. นายไพศาล  ฝนกระโทก
3. นายกฤตภพ  ไชยสัตย์
 
1221 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กชายก้องภพ  แก่นสาร
2. เด็กหญิงณัฐฎธิดา  นัตจิต
3. เด็กชายปชิตะ  รัตนวรรณ
4. เด็กหญิงฝ้าย  โมธรรม
5. เด็กชายพงศธร  หลาบคำ
6. เด็กหญิงพัชราภรณ์  เขียวอ้วน
7. เด็กหญิงวริศรา  ลาบุตร
8. เด็กชายหัตถพร  แก้วหาญ
9. เด็กชายอัครโยนชิน  มาสขาว
10. เด็กหญิงเอ็มทิวาภรณ์  ธรรมวงศ์
 
1. นางสายสมร  วงศ์สิรภัค
2. นางสาวนิภาวรรณ  บัวสาย
 
1222 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจันจิรา  พิมพ์ทอง
2. เด็กหญิงชลมาศ  หินทอง
3. เด็กชายธนวุฒิ  วงศ์ชมภู
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  จูมลี
5. เด็กชายนภัสกร  วะลิวรรณ์
6. เด็กชายวรวิช  คณานิตย์
7. เด็กชายวิศรุต  สุขแสน
8. เด็กหญิงอรอนงค์  นนทวงษ์
9. เด็กหญิงอาทิตยา  ใจน้อย
 
1. นายรณชัย  วุฒิยาสาร
2. นางอังคณา  ดลสุข
3. นางพรฤดี  มีชัย
 
1223 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. เด็กหญิงจริยา   มุละสิวะ
2. เด็กชายธนดล   เสาม่วง
3. นายพงศธร   ศรีชุม
4. เด็กหญิงพรรณิกา   จันทร์เรือง
5. เด็กหญิงพัชริดา   การสุวรรณ์
6. นายวัฒนศิลป์   การินทร์
7. เด็กหญิงสุวนันท์   สีดี
8. เด็กหญิงหัสดีวรรณ   ภาคแก้ว
9. เด็กชายเกียรติพงษ์  กาลจักร
10. เด็กชายเจษฎาวุฒิ   วงษ์ศรีแก้ว
 
1. นางสมสวาท  โพธิ์กฎ
2. นางสาวชนัญชิดา  กตะศิลา
3. นายนิกร  โพธิ์กฎ
 
1224 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วรสาร
2. เด็กชายกิตติพงศ์  มณีกัญย์
3. เด็กชายจิรพงศ์  บรรลือ
4. เด็กชายณัฐนันท์  เพ็ญพิมพ์
5. เด็กชายพีรพัฒน์  ชายทวีป
6. เด็กหญิงสุภัสสรา  มลศิลป์
7. เด็กหญิงอรุณี  จันทร์แสง
8. เด็กหญิงเครือวัลย์  เทพช่วย
9. เด็กชายเจตริน  พิมพ์ภาค
10. เด็กหญิงเจษฏาพร  ป้องแก้ว
 
1. นางพรสุพิศ  ดีล้วน
2. นางศศินันท์  สมประสงค์
 
1225 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. นางสาวกาญจนา  มณีสาย
2. นายพงศกร  ศรีวิชา
3. นายพิรัช  รักบุญ
4. นางสาวมยุรา  สุวรรณรัตน์
5. นางสาวมยุริญ  ศรีหล้า
6. นายรัฐพงษ์  ปูคะศิลป์
7. นายศิวกุล  ศรีสวัสดิ์
8. นางสาวสุธาวัลย์  ผ่านเมือง
9. นายอดิสรณ์  ปัสสาพันธ์
10. นางสาวออละภาพร  จันทร์ดำ
 
1. นางสายสมร  วงศ์สิรภัค
2. นางสาวนิภาวรรณ  บัวสาย
 
1226 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นายขจรศักดิ์  น้ำทอง
2. นางสาวญานิศา  อนันต์
3. นายธนากร  ลับรัมย์
4. นายธรรมรัฐ  เชาวลิต
5. นายนพรัตน์  ตาละลักษณ์
6. นางสาวปิยธิดา  วุ่นบำรุง
7. นางสาวพัชริยาภาว์  สุขส่ง
8. นางสาวลัดดาวรรณ  หงษ์สุวรรณ
9. นางสาวสุธารักษ์  แสงใส
10. นายอิทธิฤทธิ์  พุฒกำพร้า
 
1. นายรณชัย  วุฒิยาสาร
2. นางอังคณา  ดลสุข
3. นางพรฤดี  มีชัย
 
1227 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นายกิตติศักดิ์   ศรีพรม
2. นางสาวณัฐณิชา   กัลลวัน
3. นายดนัย   ชูรัตน์
4. นายนันทชัย   ขันแข็ง
5. นางสาวปิยาพร   แก้วศรีนวล
6. นายพัลลภ   ประจญ
7. นางสาวยุภาพร    จารุเนตร
8. นางสาวศุภรัตน์   สอนสะอาด
9. นายสุรชัย   ศรีวะสุทธิ์
10. นางสาวเทพธิดา    งามแก้ว
 
1. นางสมสวาท  โพธิ์กฎ
2. นางสาวชนัญชิดา  กตะศิลา
3. นายนิกร  โพธิ์กฎ
 
1228 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ 1. นางสาวจันทกานต์  แก้วหาญ
2. นางสาวจันทรา  ไชยชนะ
3. นางสาวชุลีพร  มณีกัญย์
4. นายทศพล  สมาวัตร
5. นายทินกร  ดวงเคน
6. นางสาววราภรณ์  บรรลือ
7. นายอำพร  จันทชัย
8. นายเกียรติศักดิ์  โปร่งเมืองไพร
 
1. นางพรสุพิศ  ดีล้วน
2. นางศศินันท์  สมประสงค์
 
1229 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ   โพธิ์ทอง
2. เด็กหญิงปานวาด   แก่นของ
3. เด็กหญิงปิยะนัสวรรษ   บุญดีวงค์
4. เด็กหญิงพักตร์พริ้ง   แพงสนาม
5. เด็กหญิงพิมนภา   เนื้อแก้ว
6. เด็กหญิงเบญจพร   ศรีวะรมย์
 
1. นางสาววิภาพร  ชูรัตน์
2. นางสาววราพร  แก้วใส
 
1230 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร 1. นายจักรภพ  ชายทวีป
2. นางสาวจุฬารัตน์  ขานไข
3. นางสาวณัฐริกา  ชอบธรรม
4. นางสาวมัลลิกา  นิวินรัมย์
5. นางสาวอาทิตยา  สุขหนา
6. นายโชตอำนวย  ศรีวันคำ
 
1. นายกัณวริณศ์  นามแก้ว
2. นางสาวไพศาล  สุนทรา
3. นางนิตยวรรณ  เอนกแสน
 
1231 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ   โพธิ์ทอง
2. เด็กหญิงธัญญาภรณ์   วงษ์ศรีแก้ว
3. เด็กหญิงธันยพร   หนองเป็ด
4. เด็กหญิงปานวาด   แก่นของ
5. เด็กหญิงพักตร์พริ้ง   แพงสนาม
6. เด็กหญิงพิมนภา   เนื้อแก้ว
7. เด็กหญิงรสิตา   เจริญผล
8. เด็กหญิงเบญจพร   ศรีวะรมย์
 
1. นางสาววราพร  แก้วใส
2. นางสาววิภาพร  ชูรัตน์
 
1232 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยา  ทาตะไชย
2. เด็กหญิงกาญจนา  ทิทา
3. นางสาวชุตินันท์  ธรรมปัตย์
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  แสงทอง
5. เด็กหญิงนิตยา  ผดาเวช
6. เด็กหญิงรินระดี  เรืองประคำ
7. เด็กหญิงลดาวัลย์  ชารีคำ
8. เด็กหญิงลริตา  พุทธลิต
9. เด็กหญิงศุภดา  เสียงเย็น
10. เด็กหญิงสุจิตรา  อยู่สุข
 
1. นางกนกอร  มูลสาร
2. นายอภิชาติ  พวงชมภู
3. นางสาวสุมาลี  บุญศรี
4. นางสาวกัญชพร  นาห่อม
 
1233 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร 1. นางสาวจุฬารัตน์  ขานไข
2. นางสาวณัฐริกา  ชอบธรรม
3. นางสาวธนัชพร  นวลจันทร์
4. นางสาวนิจศิรี  สายทรัพย์
5. นางสาวนิภาพร  สุขบัติ
6. นางสาวมัชฌิมา  ไกรเนตร
7. นางสาวมัลลิกา  นิวินรัมย์
8. นางสาวสุภัสสร  เนาคำแพง
9. นางสาวสุวนันท์  โสมาบุตร
10. นางสาวอรยา  เนื่องจำนง
11. นางสาวอาทิตยา  สุขหนา
12. นางสาวเสาวลักษณ์  อุ่นไข่
 
1. นายกัณวริณศ์  นามแก้ว
2. นางสาวไพศาล  สุนทรา
3. นางนิตยวรรณ  เอนกแสน
 
1234 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม 1. นางสาวขวัญจิรา  คณะรูป
2. นางสาวนิภาวรรณ  ผิวทอง
3. นางสาวน้ำฝน  ผิวเหลือ
4. นางสาวพรพิมล  ทารักษ์
5. นางสาวพิศมัย  ลูกบัว
6. นางสาววราภรณ์  ชาติศรี
7. นางสาวศิริรำไพ  ศุภพินิ
8. นางสาวสุกัญญา  นิ้วทอง
 
1. นางกนกอร  มูลสาร
2. นายอภิชาติ  พวงชมภู
3. นายนันทวัฒน์  มูลสาร
4. นางสาวบุษกร  หวายเครือ
 
1235 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   สาระคำ
2. เด็กหญิงทิพากร   ส่งศรี
3. เด็กหญิงธัญญาภรณ์   วงษ์ศรีแก้ว
4. เด็กหญิงธันยพร   หนองเป็ด
5. เด็กหญิงปานวาด   แก่นของ
6. เด็กหญิงปิยะนัสวรรษ   บุญดีวงค์
7. เด็กหญิงพักตร์พริ้ง   แพงสนาม
8. เด็กหญิงพิมนภา   เนื้อแก้ว
9. เด็กหญิงรสิตา   เจริญผล
10. เด็กหญิงวรางคณาวดี   จันทร์สว่าง
11. เด็กหญิงเบญจพร   ศรีวะรมย์
12. เด็กหญิงเมขลา   เล่าเรียน
 
1. นางสาววราพร  แก้วใส
2. นางสาววิภาพร  แก้วใส
 
1236 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 88.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร 1. นางสาวจุฬารัตน์  ขานไข
2. นางสาวณัฐริกา  ชอบธรรม
3. นายณัฐวุฒิ  ผดุงสุข
4. นางสาวธนัชพร  นวลจันทร์
5. นายธีรเดช  มีสิทธิ์
6. นางสาวนัดดาพร  สายรัตน์
7. นางสาวนิจศิรี  สายทรัพย์
8. นางสาวนิภาพร  สุขบัติ
9. นายพิพัฒน์  จงเกิด
10. นางสาวมัชฌิมา  ไกรเนตร
11. นางสาวมัลลิกา  นิวินรัมย์
12. นางสาวสุภัสสร  เนาคำแพง
13. นายอภิชาติ  ขันเงิน
14. นายอัฉริยะ  เด่นดวง
15. นางสาวอาทิตยา  สุขหนา
16. นางสาวเสาวลักษณ์  อุ่นไข่
 
1. นายกัณวริณศ์  นามแก้ว
2. นางสาวไพศาล  สุนทรา
3. นางนิตยวรรณ  เอนกแสน
 
1237 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นายกรวิชญ์  ไชยเอิก
2. นายคมสันต์  หัวดอน
3. นายทวีศักดิ์  สุดแสน
4. นายรัชชานนท์  ทรายทอง
 
1. นายปัญญา  โพนทัน
2. นายกมลวัฒน์  มุ่งงาม
 
1238 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม 1. นายชาญณรงค์  นิติสุข
2. นายชูพงษ์  นิติสุข
3. นายธวัชชัย  คาถา
4. นายสุรศักดิ์  รูปสะอาด
5. เด็กชายอนันต์ธนา  กุระโท
 
1. นางกนกอร  มูลสาร
2. นายอภิชาติ  พวงชมภู
 
1239 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคำเตยวิทยา 1. นายปรีชา  แสงสุข
2. นายพิชิตชัย  ประทุมวิง
3. นายสุรเดช  วิเศษสิทธิ์
4. นายอรรถพล  บังใบ
 
1. นายสุริยา  ทวะชารี
2. นายประทุม  ทองใบ
 
1240 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 87.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. นายชาญณรงค์  บุญยิ่ง
2. นายพงศธร  สาโพลาย
3. นายยุธินันท์  บุญพร้อม
4. นางสาวสุมิตรา  คำภูษา
5. นายอิสระ  เชื้อสุข
 
1. นายนภัศกร  ชัยสุรชำนาญกุล
 
1241 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. นายชัยยุทธ  โพธิพันธ์
2. นายตะวัน  วงษ์สุวรรณ
3. เด็กชายภูมินทร์  แหลมฉลาด
4. นายศรายุทธ  คำอ่อนสา
5. เด็กหญิงสุคนทิพย์  ผ่องใส
 
1. นางสาวบุณยาพร  ทอสมบัติ
2. นายคมสัน  เสาหงษ์
 
1242 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ใบบัว
2. เด็กชายปณิธาน  อนุสรณ์
3. เด็กชายภารดา  พันธ์ครู
4. เด็กชายรุ่งตะวัน  พลยุทธ์
5. เด็กชายสุเทพ  จันทราไชย
 
1. นายสุริยันต์  แก้วพวง
2. นางโคตรเพชร  มีโพธิ์
 
1243 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม    
1244 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 89.85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. นายพูลศักดิ์  นามะนุ
2. นายศรุต  ฉิมสุข
 
1. นายคมสัน  เสาหงษ์
2. นางสาวบุณยาพร  ทองสมบัติ
 
1245 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ 1. นางสาวศิริลักษณ์  เวชกามา
2. นายโชติ  สายทองสถิตย์
 
1. นางแจ่มจันทร์  พรมวงศ์
2. นายนพดล  อารีรมย์
 
1246 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กชายคัมภีร์  สายแวว
 
1. นางสาวนันทา  ทุมจันทร์
 
1247 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นางสาวประภาพร  ศรีบัวบาล
 
1. นางสาวศิริวรรณ์  คุณาพันธ์
 
1248 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กหญิงพรรษชล  พัทธกุลพงษ์
 
1. นางอิ่มใจ  ฤทธิยงค์
 
1249 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงอัญชลี  ศรีสวรรค์
 
1. นางประภาพร  แผลงศร
 
1250 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุนิสา  ทองยืน
 
1. นายณัฐนัย  อินทร์แก้ว
 
1251 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนกู่จานวิทยาคม 1. เด็กหญิงนันทนา  ขวานทอง
 
1. นางสาวพรฤดี  ส่องศรี
 
1252 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 79 เงิน 6 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร 1. เด็กชายเจษฎา  หลักคำ
 
1. นางนภาไล  ศรีสวรรณ์
 
1253 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. เด็กหญิงจณิสตา  ผลาชัย
 
1. นางประภากร  ทองน้อย
 
1254 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 75 เงิน 7 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. เด็กหญิงรัตนวรรณ  จันทร์สม
 
1. นางสาวพนิดา  สุวรรณวงค์
 
1255 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร 1. นางสาวสรัลรัตน์  จอกนาค
 
1. นางสาวกตัญญ์ชนกญ์  วงษ์ศรีแก้ว
 
1256 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 73 เงิน 4 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  พลไชย
 
1. นายยุทธศักดิ์  ประทุมชาติ
 
1257 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 71 เงิน 8 โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม 1. เด็กหญิงปานฤดี  พึ่งกิจ
 
1. นางกนกพูน  มีแก้ว
 
1258 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 71 เงิน 8 โรงเรียนสุขวิทยากรตั้งตรงจิตร๑๕ 1. เด็กหญิงนาตาช่า  บอสนี่
 
1. นางรัชวรรณ  จำปา
 
1259 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 67 ทองแดง 10 โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา 1. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  คลองแสนเมือง
 
1. นายศิวนันท์  นานาค
 
1260 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 64 ทองแดง 11 โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ 1. เด็กหญิงเรืองพิลาศ  ปกป้อง
 
1. นางสายใจ  มหารักษ์
 
1261 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  สาระดี
 
1. นางสาวอัมพัน  วิเศษสม
 
1262 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร 1. เด็กชายศรายุทธ  ศรีดี
 
1. นางสาวสุพศิน  กุแก้ว
 
1263 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 98.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นางสาวนริศรา  ทวยทน
 
1. นางพงษ์เพ็ญ  นาเมืองรักษ์
 
1264 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นางสาวพรปวีณ์  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
 
1. นางสาวพรทิพย์  สุนทรา
 
1265 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. นางสาวเสาวลักษณ์  อุทัยอัน
 
1. นายดำรงศักดิ์  บุรีรัตน์
 
1266 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 86.4 ทอง 4 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร 1. นางสาวมัชฌิมา  บุญศักดิ์
 
1. นางนภาไล  ศรีสวรรณ์
 
1267 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 85.4 ทอง 5 โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา 1. นางสาวอริชชรา  สามารถ
 
1. นางประภาพร  แผลงศร
 
1268 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 84 ทอง 6 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. นางสาวอรัญญา  สิมารักษ์
 
1. นางสาวพนิดา  สุวรรณวงค์
 
1269 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. นางสาวประภากร  บรรหารบุตร
 
1. นางประภากร  ทองน้อย
 
1270 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 79.6 เงิน 7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร 1. นางสาวอรนภา  ยิ่งสม
 
1. นางฐิตินันท์  ทันพรม
 
1271 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 77.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเลิงนกทา 1. นายภครินทร์  แก้วงาม
 
1. นางสาวนิภาพร  สาวะพันธ์
 
1272 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 76.6 เงิน 8 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 1. นายสุรเชษฐ์  โคตรสมบัติ
 
1. นางสาวกองกานต์  แก้วแกมคำ
 
1273 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 73.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นางสาวนรากร  เรืองศรี
 
1. Mr.Tamakong  Emmanuel
 
1274 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 70 เงิน 9 โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ 1. นางสาวพิมพ์นารา  บุญทา
 
1. นางธัญวรัตน์  สุวรรณเพชร
 
1275 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 66.4 ทองแดง 10 โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ 1. นายภานุเดช  ดวงศรี
 
1. นางสาวสุพรรณี  กิ่งชา
 
1276 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 65.8 ทองแดง 4 โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม 1. นางสาวปภาวรินทร์  ไตรยสุทธิ์
 
1. นางสาวอัมพัน  วิเศษสม
 
1277 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 62.4 ทองแดง 11 โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม 1. นางสาวพัชราภา  คำล้วน
 
1. นางกนกพูน  มีแก้ว
 
1278 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 61.8 ทองแดง 5 โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร 1. นางสาวศศิธร  มาตรา
 
1. นางสาวกตัญญ์ชนกญ์  วงษ์ศรีแก้ว
 
1279 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นางสาวธนาภรณ์  สุภโกศล
 
1. นายอุทัย  สุภาพัฒน์
 
1280 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม 1. เด็กชายอนิรุจ  สว่างวงษ์
 
1. นางณิชนันทน์  สาระบาล
 
1281 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นางสาวพลอยไพลิน  ชาติทอง
 
1. นางรินี  โนภาศ
 
1282 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 27.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม 1. นางสาวกุลดา  ศรีสุข
 
1. นางสุพัตรา  ไชยบัวรินทร์
 
1283 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 27.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม 1. นางสาวชลดา  เสาแพง
 
1. นางไพริน  สมชอบ
 
1284 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 27.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กหญิงกนกกานต์  พละสูนย์
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  สวยรูป
 
1285 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 20.5 เข้าร่วม 4 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. เด็กหญิงเจนนี่  เพอร์มาน
 
1. นางอัญชลี  ฤกษ์ใหญ่
 
1286 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 5 โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงอรปรียา  สายคูณ
 
1. นายอนิรุทธ์   วรโยธา
 
1287 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 17.5 เข้าร่วม 4 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. เด็กหญิงรัตนา  กันหาพันธ์
 
1. นางจิรนันท์   ไชยชาญ
 
1288 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 6 โรงเรียนคำเตยวิทยา 1. เด็กชายจักรวุธ  ทองบ่อ
 
1. นางปรียาวดี  วิเวก
 
1289 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 5 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงเพชรรัตน์  นิลศรี
 
1. นางประพาฬรัตน์  บุรีรัตน์
 
1290 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 5 โรงเรียนกู่จานวิทยาคม 1. เด็กหญิงชลดา  เวียงสิมา
 
1. นางธาริดา  ท่าหาญ
 
1291 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 12.5 เข้าร่วม 7 โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา 1. เด็กหญิงวีนิสรา  ธรรมคำ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  พวงชมภู
 
1292 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 12.5 เข้าร่วม 7 โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล 1. เด็กชายนาธาน  สายคำวงษ์
 
1. นางพัชรินทร์  คำทวี
 
1293 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 12.5 เข้าร่วม 7 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ตรงกลาง
 
1. นางวิไลรัตน์  มาตขาว
 
1294 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 12.5 เข้าร่วม 7 โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร 1. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  นวลคำ
 
1. นางนันทนา  บุญกอง
 
1295 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 12.5 เข้าร่วม 7 โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. เด็กหญิงนฤมล  ศรีวะรมย์
 
1. นางสาวอุบลพันธุ์   อาบุญงาม
 
1296 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 8 โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา 1. เด็กหญิงพรสุดา  ตาดทอง
 
1. นางสาวรัชดาพร  ธิมาชัย
 
1297 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 11 โรงเรียนน้ำคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุนันทา  ศรีสมฤทธิ์
 
1. นายนิรันดร์  ศาลาศักดิ์
 
1298 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 11 โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม 1. เด็กหญิงบุญมี  สาไพรวรรณ
 
1. นางสุภาพร  เมืองโคตร
 
1299 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 7.5 เข้าร่วม 9 โรงเรียนสุขวิทยากรตั้งตรงจิตร๑๕ 1. เด็กหญิงวาสนา  โตนดไธสง
 
1. นางพัชริญา  สุขสิทธิ์
 
1300 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 7.5 เข้าร่วม 13 โรงเรียนป่าติ้ววิทยา 1. เด็กหญิงบูรณา  อภิเดช
 
1. นางสุภวรรณ์  ไชยยงค์
 
1301 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 7.5 เข้าร่วม 13 โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม 1. เด็กชายขวัญชัย  สุนทรา
 
1. นางนันทิมา  ทองน้อย
 
1302 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายศิวากร  ธนูสา
 
1. Mr.Kelvenne  Ray Asuncion
 
1303 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ 1. เด็กชายชินกร  กิ่งใจ
 
1. นางสายใจ  มหารักษ์
 
1304 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร 1. เด็กหญิงอธิกานต์พร  วิเศษแก้ว
 
1. นายสุพจน์  พงษ์สถิตย์
 
1305 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นายปิยวัฒน์  บุตรสมบัติ
 
1. นายจีระศักดิ์  หมื่นแสน
 
1306 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นายพงศธร  สุภโกศล
 
1. นางสาริศา  อาจกล้า
 
1307 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. นางสาวมัลลิกา  โยธิคาร์
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  สวยรูป
 
1308 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 22.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกู่จานวิทยาคม 1. นางสาวมุฑิตา  ขวานทอง
 
1. นางสาวพรฤดี  ส่องศรี
 
1309 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนป่าติ้ววิทยา 1. นายไวฑิต  พุทธาสมศรี
 
1. นางสุภวรรณ์  ไชยยงค์
 
1310 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 17.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน้ำคำวิทยาคม 1. นายกฤษฎา  สิทธิพรม
 
1. นายนิรันดร์  ศาลาศักดิ์
 
1311 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 17.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม 1. นางสาวประวีณา  ศรีจันทร์
 
1. นางสุกัญญา  ซายซ์
 
1312 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 15 เข้าร่วม 4 โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ 1. นางสาวปานณสุข  แซ่คำ
 
1. นางปริตตาภา  สุดแสน
 
1313 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 15 เข้าร่วม 4 โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม 1. นางสาวสิรินยา  ประเสริฐสังข์
 
1. นายนรารักษ์  นันทศรี
 
1314 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 12.5 เข้าร่วม 6 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. นางสาวพัชรีพร  เกษหอม
 
1. นางประพาฬรัตน์  บุรีรัตน์
 
1315 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม 5 โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ 1. นางสาวธัญญารัตน์  ชำนิสาร
 
1. นายอุดร  ผิวคำสิงห์
 
1316 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 7.5 เข้าร่วม 6 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นางสาวญาสุมินทร์  อินต๊ะจักร
 
1. นางเอ็มไพร  วิเศษพงศ์
 
1317 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 7.5 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม 1. นายอัษฎาวุธ  ประกอบผล
 
1. นายกณวรรธน์  บุญหล้า
 
1318 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 7.5 เข้าร่วม 7 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร 1. นางสาวนจุฑามาศ  สายสะอาด
 
1. นางวิไลรัตน์  มาตขาว
 
1319 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 7.5 เข้าร่วม 7 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. นางสาวบุษยาวรรณ  รัตนวัน
 
1. นางจิรนันท์  ไชยชาญ
 
1320 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 5 เข้าร่วม 9 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร 1. นางสาวนันธิยาทิพย์  มีคุณ
 
1. นายสุพจน์  พงษ์สถิตย์
 
1321 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 5 เข้าร่วม 8 โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล 1. นางสาวแก้วนรินทร์  ปัทวงศ์
 
1. นางพัชรินทร์  คำทวี
 
1322 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 5 เข้าร่วม 8 โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร 1. นางสาวจุฑามาศ  แสนทวีสุข
 
1. นางนันทนา  บุญกอง
 
1323 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 2.5 เข้าร่วม 10 โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม 1. นางสาวขวัญสุดา  อ่อนพุทธา
 
1. นายคำตัน  ป้องศรี
 
1324 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 2.5 เข้าร่วม 10 โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา 1. นางสาวจันทร์ธิดา  อุตอามาตย์
 
1. นางสาวกนกวรรณ  พวงชมภู
 
1325 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 2.5 เข้าร่วม 10 โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา 1. นางสาวเทียมแข  ทำทวี
 
1. นางสาวรัชดาพร  ธิมาชัย
 
1326 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 2.5 เข้าร่วม 10 โรงเรียนคำเตยวิทยา 1. นางสาวพิกุล  พสุนนท์
 
1. นางปรียาวดี  วิเวก
 
1327 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 2.5 เข้าร่วม 10 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 1. นางสาววราภรณ์  ทาบัณดิษฐ
 
1. นางสาวสาคร  มีแก้ว
 
1328 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 2.5 เข้าร่วม 10 โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. นายขวัญชัย  แผลงงาม
 
1. นางสาวชลธิชา  มีชัย
 
1329 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  สุนทรา
 
1. นางนันทิมา  ทองน้อย
 
1330 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ 1. นายณรงค์ฤทธิ์  ดวงศรี
 
1. นางสุพรรณี  นามบุตร
 
1331 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  หลอดคำ
 
1. นางพัชริญาพร  วรแก่นทราย
 
1332 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นางสาวศุภิสรา  ปิดชิด
 
1. นางวันวิสาข์  จตุรภัทรพงศ์
 
1333 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกู่จานวิทยาคม 1. เด็กชายสันติภาพ  ล้ำเหลือ
 
1. นางธาริดา  ท่าหาญ
 
1334 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  จันทะมาตย์
 
1. นางสาวศรีสุดา  บุญปก
 
1335 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กชายภาสกร  ศิลปกิจสกุล
 
1. นางสุมณฑา  จันทร์จรูญ
 
1336 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงศิรประภา  อนุธรรม
 
1. นางประภาพร  แผลงศร
 
1337 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 83.2 ทอง 5 โรงเรียนสุขวิทยากรตั้งตรงจิตร๑๕ 1. เด็กหญิงพัชรี  รัตนสิงห์
 
1. นางพวงอ้อย  ไชยดี
 
1338 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 83 ทอง 6 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร 1. นายธราธร  กลมเกลียว
 
1. นางปริย์ณัฐดา  ไชยช่วย
 
1339 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 81.6 ทอง 7 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. เด็กหญิงเพียงระวี  แสงกล้า
 
1. นางสาวประเทือง  ประจวบสุข
 
1340 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. เด็กหญิงบงกช  พันธ์เพ็ง
 
1. นางสาววรุณศิริ  มาตขาว
 
1341 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 79.25 เงิน 8 โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม 1. เด็กหญิงศรัทธาทิพย์  ศรีพุทธรินทร์
 
1. นางกนกพูน  มีแก้ว
 
1342 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 78.8 เงิน 9 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  แสงแสน
 
1. นางสาวลำพูน  แสนสุด
 
1343 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 74.2 เงิน 4 โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. เด็กหญิงนุจรี  เนื้อแก่น
 
1. นางรุ่งณภา  ถนอมบุญ
 
1344 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 73.6 เงิน 5 โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม 1. เด็กหญิงศุภกร  ช่างไชย
 
1. นางสาวอัมพัน  วิเศษสม
 
1345 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 72.2 เงิน 6 โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม 1. เด็กชายนราธร  คำผา
 
1. นางกัญญ์วรา  มวลสุข
 
1346 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 71.6 เงิน 7 โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  บุญเนตร
 
1. นางสาวสุภาวรรณ  สว่างวงษ์
 
1347 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 70.6 เงิน 10 โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา 1. เด็กหญิงภาวิดา  ลานวิไชย
 
1. นางอรุณศรี  พูลพัฒน์
 
1348 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 68.8 ทองแดง 8 โรงเรียนน้ำคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงจันจิรา  จำปาหอม
 
1. นางสาวอิศรา  จันทจร
 
1349 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 11 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร 1. เด็กหญิงธาราธร  ป้องงทัพไทย
 
1. นางสาวสุพศิน  กุแก้ว
 
1350 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 63.25 ทองแดง 12 โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ 1. เด็กชายนิติธร  พากเพียร
 
1. นางสายใจ  มหารักษ์
 
1351 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 61.8 ทองแดง 9 โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม 1. เด็กหญิงนฤมล  เนตรวงศ์
 
1. นางสุภาพร  เมืองโคตร
 
1352 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 61.6 ทองแดง 10 โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา 1. เด็กหญิงวัชราภรณ์  ศรีฐาน
 
1. นางสาวศศิรินทร์  แสงสว่างกอบกุล
 
1353 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 58.2 เข้าร่วม 11 โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร 1. นายมิติ  ปากหวาน
 
1. นางสาวกตัญญ์ชนกญ์  วงษ์ศรีแก้ว
 
1354 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม 1. นางสาวดาปนีย์  วันดีแสน
 
1. นางสุพัตรา  ไชยบัวรินทร์
 
1355 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนป่าติ้ววิทยา 1. เด็กหญิงอรอรีย์  อินอ่อน
 
1. นางทิพวรรณ  พวงชมพู
 
1356 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุขวิทยากรตั้งตรงจิตร๑๕ 1. นางสาวกรสุภา  เวชภันธ์
 
1. นางกัญญภัทร์  จันทร์ผิว
 
1357 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. นางสาวธาดา  ซ้อนกลิ่น
 
1. นางสาวกุลชนก  ทิพฤๅชา
 
1358 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นางสาวสลาลิตา  ณุวงษ์ศรี
 
1. นางสาวสิริรัตน์  งามสาย
 
1359 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร 1. นางสาวชวิศา  มาตขาว
 
1. นางปริย์ณัฐดา  ไชยช่วย
 
1360 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 83.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคำเตยวิทยา 1. นายอัสนี  ผลจันทร์
 
1. นางเบญจวรรณ  แพงศรี
 
1361 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 81 ทอง 4 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นางสาววษา  อยู่ไว
 
1. นางสุธารัตน์  ค่ายหนองสวง
 
1362 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 77 เงิน 5 โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ 1. นางสาวเนตรชนก  สิริพรสมสุข
 
1. นางปริตตาภา  สุดแสน
 
1363 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 75.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนป่าติ้ววิทยา 1. นางสาวกุลณัฐ  ระฮุง
 
1. นางทิพวรรณ  พวงชมพู
 
1364 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 73.25 เงิน 4 โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา 1. นางสาวทิพวรรณ  สินโคกสูง
 
1. นางสาวศศิรินทร์  แสงสว่างกอบกุล
 
1365 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 72 เงิน 5 โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม 1. นางสาวลดามณี  ผิวทอง
 
1. นายกณวรรธน์  บุญหล้า
 
1366 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 69.75 ทองแดง 6 โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา 1. นางสาวรัชญาภรณ์  ไชยมี
 
1. นางประภาพร  แผลงศร
 
1367 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 68.25 ทองแดง 7 โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ 1. นางสาวธารทิพย์  ชื่นบาน
 
1. นางสุพรรณี  นามบุตร
 
1368 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 66.25 ทองแดง 8 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. นางสาวอมรรัตน์  สายโสภา
 
1. Mr.Arnold Bajamonde  Tag-at
 
1369 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 63 ทองแดง 6 โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม 1. นางสาวศศิธร  อุ่นใจ
 
1. นางสาวอัมพัน  วิเศษสม
 
1370 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 60.57 ทองแดง 7 โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. นางสาวสุมิตรา  ชมภูเทพ
 
1. นางจำเนียร  มัจฉามารถ
 
1371 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 59.5 เข้าร่วม 9 โรงเรียนกู่จานวิทยาคม 1. นางสาวกุลสตรี  สิมวิเศษ
 
1. นางสาวธาริดา  ท่าหาญ
 
1372 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 10 โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม 1. นางสาวอาริยา  สาตสิน
 
1. นางสาวกนกพูน  มีแก้ว
 
1373 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 56.25 เข้าร่วม 8 โรงเรียนน้ำคำวิทยาคม 1. นางสาวแก้วตา  ราษี
 
1. นางสาวอิศรา  จันทจร
 
1374 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 54.25 เข้าร่วม 9 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นางสาวศิริรัตน์  สว่างวงษ์
 
1. นางจินตนา  อุ่นศิริ
 
1375 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 53.75 เข้าร่วม 11 โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา 1. นางสาวพรพระยา  โสตะวงค์
 
1. นางอรุณศรี  พูลพัฒน์
 
1376 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 10 โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  ซงซา
 
1. นางกัญญ์วรา  มวลสุข
 
1377 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 50.5 เข้าร่วม 12 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร 1. นางสาวขวัญชนก  ยลพันธ์
 
1. นางฐิตินันท์  ทันพรม
 
1378 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 34.33 เข้าร่วม 13 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. นางสาวธิดารัตน์  หล้าศรี
 
1. นางสาวทิพย์สุคนธ์  มณีเขียว
 
1379 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร 1. นางสาวปภัสนันท์  กล้าหาญ
 
1. นางสาวกตัญญ์ชนกญ์  วงษ์ศรีแก้ว
 
1380 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กชายอนาวิล  โภคทรัพย์
 
1. นางสาววิภา  จินนะงาม
 
1381 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล 1. นางสาวทิพย์ประภา  สิงห์ครุป
 
1. นางสาวศรีสุดา  บุญปก
 
1382 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงสุธาสินี  ยุทธชัย
 
1. นายสง่า  จันละมา
 
1383 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นางสาวกชพร  จันทร์สว่าง
 
1. นายนิวัฒน์  สุรเสน
 
1384 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. เด็กหญิงปวริศา  แข่งขัน
 
1. นายรุ่งโรจน์  ทองโสม
 
1385 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. เด็กชายแมทธิว  แวนเจียน
 
1. นางประยม  สวัสดี
 
1386 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 70 เงิน 4 โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. นายประกาศิต  ชื่นตา
 
1. นางสาวยุวธิดา  ศรีชนะ
 
1387 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 5 โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม 1. เด็กหญิงนัทมล  พรมผล
 
1. นางณิชนันทน์  สาระบาล
 
1388 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 6 โรงเรียนป่าติ้ววิทยา 1. นางสาวบุญยานุส  ช่างเหล็ก
 
1. นายมิตรชัย  ใจหวาน
 
1389 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 4 โรงเรียนกู่จานวิทยาคม 1. เด็กหญิงอรทัย  งิ้วลาย
 
1. นางสาวประพิณ  เกษมสุข
 
1390 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร 1. เด็กหญิงมณิตา  ไชยรักษ์
 
1. นายสุริยา  พงษ์สุวรรณ
 
1391 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 7 โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ศุภกุล
 
1. นายอนิรุทธ์   วรโยธา
 
1392 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 6 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร 1. เด็กหญิงชลธิชา  พลทา
 
1. นางนภาไล  ศรีสวรรณ์
 
1393 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นายวรวิทย์  ดุมกลาง
 
1. นางเบญจพร  คงสุข
 
1394 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นางสาวปวิตรา  สัจจมงคล
 
1. นางนันทนา  บุญโสภา
 
1395 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. นางสาวปิยวรรณวดี  ทองดี
 
1. นางโสภณ  เชื้อแก้ว
 
1396 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. นางสาวสิริกิติรัชต์  ตระกูลศักดิ์
 
1. นางสาวปิยะพร  พราวศรี
 
1397 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนป่าติ้ววิทยา 1. นางสาวกฤติยา  เสาะสมบูรณ์
 
1. นายอนุรักษ์  ประนาโค
 
1398 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 79 เงิน 4 โรงเรียนกู่จานวิทยาคม 1. นางสาวณัฐชา  สองเมือง
 
1. นางสาวประพิณ  เกษมสุข
 
1399 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ 1. นายชัยนันท์  สลางสิงห์
 
1. นายอุดร  ผิวคำสิงห์
 
1400 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 68 ทองแดง 5 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร 1. นางสาวนันทิกานต์  กลิ้งกระโทก
 
1. นางปริย์ณัฐดา  ไชยช่วย
 
1401 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 66 ทองแดง 6 โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ 1. นางสาววรินดา  หลักทอง
 
1. นางสุพรรณี  นามบุตร
 
1402 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 64 ทองแดง 4 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นางสาวสุพรรษา  คู่กระสังข์
 
1. นางสาวปรีญา  มูลสาร
 
1403 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 64 ทองแดง 4 โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. นางสาวทิพย์สุดา  พิมพ์บูลย์
 
1. นางสาวยุวธิดา  ศรีชนะ
 
1404 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 62 ทองแดง 6 โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล 1. นางสาววิรัญพัชญ์  ศักดิ์ศรี
 
1. นางสาวศรีสุดา  บุญปก
 
1405 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 60 ทองแดง 7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร 1. นางสาวพรธิดา  บุญยืน
 
1. นายสุริยา  พงษ์สุวรรณ
 
1406 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 60 ทองแดง 7 โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม 1. นางสาวพรรณี  พันธ์เพชร
 
1. นางสุกัญญา  ซายซ์
 
1407 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 60 ทองแดง 7 โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร 1. นายอภิวัฒน์  กล้าหาญ
 
1. นางสาวกตัญญ์ชนกญ์  วงษ์ศรีแก้ว
 
1408 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 97.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงปรัชญาดา  จวนสาง
2. เด็กหญิงภัทรสุดา  พสุรัตน์
3. เด็กชายวรเลิศ  อินนันทะ
4. เด็กหญิงสุจิตตา  วงศ์จันทร์
5. เด็กชายเชาว์วัฒน์  อ่อนพุทธา
 
1. นางพัชริญาพร  วรแก่นทราย
2. นางสาวสุคนธ์ทิพย์  พิจารสฤษดิ์
 
1409 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. นางสาวพิติยา  ชายทวีป
2. นางสาวพิมระพัช  อยู่สุข
3. เด็กหญิงวรินทร  ทองสถิตย์
4. นายสุทธิชัย  พิสสุวรรณ
5. เด็กชายอภิวัฒน์  ผ่องใส
 
1. นางสาวอุบลพันธุ์   อาบุญงาม
2. นายธรรมศักดิ์  วรวงศ์
 
1410 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กหญิงกุลชลี  ทีวงศ์
2. เด็กหญิงชณัฐฎา  แสงวงศ์
3. เด็กหญิงปิยะธิดา  เกิดสุข
4. เด็กชายศรัณย์  ธรรมปัต
5. เด็กชายอภิสิทธิ์  ดวงเคน
 
1. นางสาวศิริธร  บุญศิริ
2. นางสาวเสาวนีย์  คำแดง
 
1411 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา 1. เด็กหญิงดวงดาว  ดีประเสริฐ
2. เด็กหญิงดวงเดือน  ดีประเสริฐ
3. เด็กหญิงวันทนา  นามมงคล
4. เด็กหญิงสุปรีญากานต์  จันละบุตร
5. เด็กชายโชคอรัญ  แสงบัวท้าว
 
1. นางพินทุสร  ไชยธงรัตน์
2. นายศิวนันท์  นานาค
 
1412 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 80.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม 1. เด็กหญิงปริญญาใจ  ศรีวลมย์
2. เด็กหญิงพรชิตา  ทารส
3. เด็กหญิงรัตน์ตะวัน  เทพโยธา
4. เด็กหญิงศรุตา  ธรรมสวัสดิ์
5. เด็กหญิงสุจิตรา  ปากดี
 
1. นางณิชนันทน์  สาระบาล
2. นางสาวสุภาวรรณ  สว่างวงษ์
 
1413 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นางสาวนลินทิพย์  บุญมา
2. นางสาวปฏิญญา  โคตรมนตรี
3. นายรัฐศาสตร์  กิจเกียรติ
4. นางสาววราภรณ์  จูฑะวงศ์
5. นายเศรษฐสิริ  เพ็ญเนตร
 
1. นางพันธุ์ปวีร์  จันทร์เหลือง
2. Miss Cao Thi  Hongvan
 
1414 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา 1. นายชัชวาลย์  สิงจานุสงค์
2. นางสาวณัฐธิดา  ธรรมแท้
3. นายณัฐพร  คำหอม
4. นางสาวนวรัตน์  แก้วสว่าง
5. นางสาวปิยณี  เชื้อวงษ์บุญ
 
1. นางพินทุสร  ไชยธงรัตน์
2. นายศิวนันท์  นานาค
 
1415 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. นายณัฐพงษ์  คมกล้า
2. นายพิทักษ์  สายจันดา
3. นางสาววันวิสา  อุย
4. นายสุจิตร  แสงวงค์
5. นางสาวเสาวลักษณ์  อุปชัย
 
1. นางชุติมาภรณ์  ฝนกระโทก
2. นางรุจิเรข  เวชคงกิตติกร
 
1416 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม 1. นายคมกริช  สมนึก
2. นายณัฐวุฒิ  เสนสอน
3. นางสาวบุศรินทร์  ผิวทอง
4. นางสาวสุพัฒตรา  ศักขิณาดี
5. นางสาวอภิญญา  บุตรหงส์
 
1. นางมะลิวัลย์  ดำริห์
2. นายกณวรรธน์  บุญหล้า
 
1417 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นางสาวจิดาภา  ยาวะโนภาส
2. นางสาวญภัสษร  ผงษ์ผา
3. นางสาวมีนนารา  ศุภผลา
4. นายวรพจน์   ช่างทุ่งใหญ่
5. นางสาววริศรา  ผิวอ่อน
 
1. นางสาวพรทิพย์  สุนทรา
2. นางนันทนา  บุญโสภา
 
1418 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นางสาวอภิญญา  น้อยพึ่ง
 
1. นายวิเศษ  น้อยพึ่ง
 
1419 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม 1. นายวันเฉลิม  ปวงสุข
 
1. นางสาวธิติมา  บุญชื่น
 
1420 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 89.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กหญิงศุภกาญจน์  ยศเรืองสา
 
1. นางสาวเกศินี  บรรจง
 
1421 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุขวิทยากรตั้งตรงจิตร๑๕ 1. เด็กหญิงภัทราพร  บุณยโพธิ
 
1. นางสาวเอมใจ  หลักแก้ว
 
1422 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 80.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าติ้ววิทยา 1. เด็กหญิงหัสทยาภรณ์  กิ่งคำ
 
1. นางสาวอินทิรา  สาลีสิงห์
 
1423 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 76.5 เงิน 4 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. เด็กหญิงวิรากร  สุภชีพศิริ
 
1. นางสาวสิริมาภรณ์  ทาทอง
 
1424 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 75.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคำเตยวิทยา 1. เด็กหญิงจิรณัฐ  บูรณกิตติ
 
1. นางสาวดวงตา  บุญปก
 
1425 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 74.99 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. เด็กหญิงศศิกานต์  ไชยรักษ์
 
1. นางสาวสุกัลยา  พงษ์สุวรรณ
 
1426 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 74.75 เงิน 5 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงปริยาภรณ์  กระแสโสม
 
1. นางสาวณัฐสุภา  สิงห์ครุธ
 
1427 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 73.5 เงิน 6 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงสันติวิภา  ชูแก้ว
 
1. นายZhang  Zhen kai
 
1428 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 72.25 เงิน 4 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. เด็กหญิงนิศรา  น้อยรักษา
 
1. นางสาวอัจฉราวดี  สีมันตะ
 
1429 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 68.5 ทองแดง 5 โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม 1. นางสาวดวงกมล  ผิวทอง
 
1. นางสาวเพ็ญประภา  อ่อนมิ่ง
 
1430 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 65.25 ทองแดง 6 โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา 1. เด็กหญิงสุพรรษา  มาลาหอม
 
1. นางสาวจรัญญา  น้อยหอม
 
1431 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 62.25 ทองแดง 7 โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา 1. เด็กหญิงอิงอร  ดวงมาลย์
 
1. นายจีระศักดิ์  ภูบุญอ้วน
 
1432 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 61.5 ทองแดง 7 โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กหญิงมัลลิกา  ทุมจันทร์
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  ติลาชัย
 
1433 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 55.5 เข้าร่วม 8 โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล 1. เด็กหญิงภัทราวดี  พิลาอาพิษ
 
1. นางสาวทิวาภรณ์  อรรคบุตร
 
1434 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร 1. เด็กชายณัฐกานต์  จันทสิงห์
 
1. นางสาวรัตนา  คอแก้ว
 
1435 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 86.26 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นางสาวนภประภา  ศรีสร้อย
 
1. นางสาวเกศินี  บรรจง
 
1436 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุขวิทยากรตั้งตรงจิตร๑๕ 1. นางสาวสุพิชชา  พงอำนวย
 
1. MissXiang Yu  Lei
 
1437 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 81.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม 1. นางสาววิไลลักษณ์  เนียมครุฑ
 
1. นางสาวธิติมา  บุญชื่น
 
1438 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 80.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. นางสาวสุธาศินี  วงค์จันทา
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  ติลาชัย
 
1439 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 78.65 เงิน 4 โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ 1. นายยุทธนันท์  งามหลาย
 
1. MissYu  Yixuan
 
1440 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 74.25 เงิน 5 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นายจิรวัฒน์  วงศ์แดง
 
1. นางสาวนิภาพร  วงศ์ฟองทอง
 
1441 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 72.75 เงิน 6 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. นางสาวจุฑามาศ  ไชยมงคล
 
1. นางสาวอภิญญา  สีสมยา
 
1442 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 70.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนป่าติ้ววิทยา 1. นายต่อลาภ  ศรีสุข
 
1. นางสาวอินทิรา  สาลีสิงห์
 
1443 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 64.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นางสาววิภาวี  ปทุมวัน
 
1. นางสาวอัจฉราวดี  สีมันตะ
 
1444 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 62.5 ทองแดง 7 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. นางสาวกษิรา  สุภชีพศิริ
 
1. นางสาวสิริมาภรณ์  ทาทอง
 
1445 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 4 โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. นางสาวจุฑามณี  เรืองตังญาณ
 
1. นางสาวสุกัลยา  พงษ์สุวรรณ
 
1446 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 53.25 เข้าร่วม 8 โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา 1. นางสาวภาวรินทร์  บุญมาโฮม
 
1. นายจีระศักดิ์  ภูบุญอ้วน
 
1447 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 51.75 เข้าร่วม 5 โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล 1. นางสาวเสาวลักษณ์  พรมกาบิน
 
1. นางสาวทิวาภรณ์  อรรบุตร
 
1448 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 49 เข้าร่วม 6 โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา 1. นางสาวสาวิตรี  ป้องโล่ห์
 
1. นางสาวจรัญญา  น้อยหอม
 
1449 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร 1. นางสาวเพียงระวี  สิงห์แก้ว
 
1. นางสาวรัตนา  คอแก้ว
 
1450 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม 1. นางสาวยุภารัตน์  ใจทัด
 
1. นางสาวเพ็ญประภา  อ่อนมิ่ง
 
1451 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  สุขประเสริฐ
 
1. นางสาวพินัยลักษณ์  ก้อนมณี
 
1452 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา 1. นางสาวสุธาลินี  พงษ์สนิท
 
1. นางสาวพินัยลักษณ์  ก้อนมณี
 
1453 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงลลิตา  กลางนา
2. เด็กหญิงวรนิษฐา  ลิ้มฮวบ
 
1. นางธันยพร  สงเคราะห์
2. นางชญานิศ  เขื่อนควบ
 
1454 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กหญิงจันทร์ทิมา  ไชยลี
2. เด็กหญิงศุภิสรา  พรมสุวรรณ์
 
1. นางศิริพร  พันธ์ละออ
 
1455 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงจินตนา  ขันทวัตร
2. เด็กหญิงพัฒน์นรี  อัครพัฒน์
 
1. นางศิริลักษณ์  ผลสุข
2. นางสาวพิศสวาท  ศรีเสน
 
1456 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา 1. เด็กชายสิทธิโชค  ยุวะวาสน์
2. นายอุเทน  แสนจันทร์
 
1. นายศิวนันท์  นานาค
2. นางพินทุสร  ไชยธงรัตน์
 
1457 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นางสาวนภสร  กุลศักดิ์วิมล
2. นางสาวเอกนรี  ไชยช่วย
 
1. นางสาวจารวี  งามตา
2. นายเศกสรรค์  สังขทิพย์
 
1458 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรทิพย์  นิวัติ
2. เด็กหญิงศิริพร  นิวัติ
 
1. นางไพริน  สมชอบ
2. นางสาวดวงเนตร  แสนทรสิน
 
1459 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 76 เงิน 6 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงสุธิตา  บุญทศ
2. เด็กหญิงสุภาวดี  เตาแก้ว
 
1. นางสาวสาคร  มีแก้ว
2. นางสาวกองกานต์  แก้วแกมคำ
 
1460 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 70 เงิน 7 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. เด็กหญิงวิชญารัตน์  เชื้อสุข
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  แก้วเวียงกัน
 
1. นางมลิวัลย์  แนวชาลี
2. นางสาวประเทือง  ประจวบสุข
 
1461 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา 1. นางสาวฐิติมา  ทองหลาง
2. นางสาวพลอยจินดา  จินดาศิริพรรณ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  พวงชมภู
2. นายสมบูรณ์  เข็มเพชร
 
1462 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม 1. เด็กชายฐิติวัฒน์  บุญช่วยชู
2. เด็กหญิงสุภารัตน์  บุตรวงศ์
 
1. นางสุพัตรา  ไชยบัวรินทร์
2. นางมะลิวัลย์  ดำริห์
 
1463 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 4 โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม 1. เด็กหญิงดารากร  วงษ์มั่น
2. เด็กหญิงมุทิตา  ป้องศรี
 
1. นางกัญญ์วรา  มวลสุข
 
1464 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. เด็กหญิงฐานิตา  อาจหาญ
2. เด็กหญิงพิมพ์สิรีย์  โยคณิต
 
1. นายรุ่งโรจน์   ทองโสม
2. นางสาวชนัญชิดา  กตะศิลา
 
1465 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม 1. เด็กหญิงนุชจรินทร์  ยางเดี่ยว
2. เด็กหญิงปนัดดา  พรมคาย
 
1. นางนุช  กาลจักร
2. นายทวี   กาลจักร
 
1466 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 8 โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงปิยธิดา  สิริพรสมสุข
2. เด็กหญิงสุปราณี  กันภัย
 
1. นางสุพิศ  โพธิ์ศรี
2. นางปริตตาภา  สุดแสน
 
1467 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 66.5 ทองแดง 7 โรงเรียนป่าติ้ววิทยา 1. เด็กหญิงสุพัตรา  แสงสุวรรณ
2. เด็กหญิงอรญา  เพ็ชรยะโส
 
1. นางจันทร์ฉาย  ยลพันธ์
2. นายนพพร  นามเพ็ง
 
1468 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงจีระภรณ์  สมประสงค์
2. เด็กหญิงพาขวัญ  พรมธิราช
 
1. นายอนิรุทธ์  วรโยธา
2. นายอุดร  ผิวคำสิงห์
 
1469 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 65.5 ทองแดง 9 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร 1. นางสาวจิราพร  หลักคำ
2. นางสาวนลินี  เกษหอม
 
1. นางสุทธินันท์  บุญศักดิ์
2. นางอาภาพร  วรรณสุข
 
1470 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 65.5 ทองแดง 9 โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม 1. เด็กหญิงวิไลพร  คางงูเหลือม
2. เด็กหญิงเกวลิน  ศรีชนะ
 
1. นางณิชนันทน์  สาระบาล
2. นางสาวสุภาวรรณ  สว่างวงษ์
 
1471 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 10 โรงเรียนกู่จานวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรภาพร   รักพวก
2. เด็กหญิงปราณรวี  ถมปัด
 
1. นางสาวประพิณ  เกษมสุข
2. นางสาวพรฤดี  ส่องศรี
 
1472 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 11 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร 1. เด็กหญิงเกศลาภรณ์  เสียงหวาน
2. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  แก้วสี
 
1. นางสาวรื่นฤดี  ผันผาย
 
1473 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 10 โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร 1. เด็กหญิงศิริวิมล  บุญศรี
2. เด็กหญิงสุภาพร  พันธ์เพ็ชร
 
1. นายภูริช  รอดวินิจ
2. นางสาวกตัญญ์ชนกญ์  วงศ์ศรีแก้ว
 
1474 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 11 โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  จารุเนตร
2. เด็กหญิงปัญจรัตน์  ทองตีด
 
1. นางสุภาพร  เมืองโคตร
 
1475 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 11 โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. เด็กหญิงวณิดา  ธงศรี
2. เด็กหญิงวันวิสา  ขำปาน
 
1. นางสาวชลธิชา  มีชัย
2. นางรุ่งณภา  ถนอมบุญ
 
1476 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 13 โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ 1. เด็กชายกฤต  ทับแสง
2. เด็กหญิงอัจฉราพร  กุมารสิทธิ์