สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 50 26 15 91 105 11 0 1 116
2 ยโสธรพิทยาคม 46 39 11 96 114 9 6 0 129
3 เลิงนกทา 41 23 7 71 70 13 3 1 86
4 กุดชุมวิทยาคม 30 22 13 65 61 21 9 5 91
5 ทรายมูลวิทยา 19 12 11 42 39 21 12 4 72
6 มหาชนะชัยวิทยาคม 18 16 19 53 65 17 2 4 84
7 ค้อวังวิทยาคม 13 9 11 33 55 16 8 5 79
8 ศรีแก้วประชาสรรค์ 12 6 6 24 26 5 11 2 42
9 ตระกูลประเทืองวิทยาคม 10 6 13 29 47 17 7 5 71
10 ป่าติ้ววิทยา 9 12 9 30 38 13 7 6 58
11 บุ่งค้าวิทยาคม 9 9 11 29 30 12 8 4 50
12 โพนทันเจริญวิทย์ 9 3 1 13 20 7 11 7 38
13 สิงห์สามัคคีวิทยา 8 7 5 20 35 10 7 1 52
14 ราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร 7 7 9 23 34 14 10 7 58
15 เมืองกลางประชานุกูล 7 7 7 21 26 15 4 4 45
16 สมเด็จพระญาณสังวร 6 15 16 37 55 11 8 6 74
17 สอนแก้วว่องไววิทยา 5 8 9 22 44 19 7 8 70
18 ดงมะไฟพิทยาคม 5 3 9 17 22 9 8 6 39
19 ยโสธรพิทยาสรรค์ 5 3 3 11 27 14 8 8 49
20 คำเตยวิทยา 4 8 4 16 13 8 8 4 29
21 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร๑๕ 3 3 8 14 22 6 1 2 29
22 หนองแหนพัฒนวิทยาคม 3 3 2 8 11 10 11 6 32
23 ห้องแซงวิทยาคม 3 2 6 11 14 10 6 3 30
24 น้ำคำวิทยาคม 3 0 3 6 11 4 4 8 19
25 ศรีฐานกระจายศึกษา 2 12 4 18 19 13 10 6 42
26 กำแมดขันติธรรมวิทยาคม 2 4 2 8 12 9 4 9 25
27 โพนงามพิทยาคาร 2 2 5 9 15 11 12 7 38
28 ศิลาทองพิทยาสรรค์ 1 6 14 21 32 14 7 3 53
29 กู่จานวิทยาคม 1 3 4 8 13 13 9 6 35
30 ศรีธรรมวิทยา 1 1 0 2 2 0 0 0 2
31 นาโปร่งประชาสรรค์ 0 5 3 8 7 8 9 3 24
32 กีฬาจังหวัดยโสธร 0 0 1 1 6 3 5 4 14
รวม 334 282 241 857 1,090 363 222 145 1,675