สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร)
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ยโสธรพิทยาคม 114 9 6 0 129
2 คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 105 11 0 1 116
3 เลิงนกทา 70 13 3 1 86
4 มหาชนะชัยวิทยาคม 65 17 2 4 84
5 กุดชุมวิทยาคม 61 21 9 5 91
6 ค้อวังวิทยาคม 55 16 8 5 79
7 สมเด็จพระญาณสังวร 55 11 8 6 74
8 ตระกูลประเทืองวิทยาคม 47 17 7 5 71
9 สอนแก้วว่องไววิทยา 44 19 7 8 70
10 ทรายมูลวิทยา 39 21 12 4 72
11 ป่าติ้ววิทยา 38 13 7 6 58
12 สิงห์สามัคคีวิทยา 35 10 7 1 52
13 ราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร 34 14 10 7 58
14 ศิลาทองพิทยาสรรค์ 32 14 7 3 53
15 บุ่งค้าวิทยาคม 30 12 8 4 50
16 ยโสธรพิทยาสรรค์ 27 14 8 8 49
17 เมืองกลางประชานุกูล 26 15 4 4 45
18 ศรีแก้วประชาสรรค์ 26 5 11 2 42
19 ดงมะไฟพิทยาคม 22 9 8 6 39
20 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร๑๕ 22 6 1 2 29
21 โพนทันเจริญวิทย์ 20 7 11 7 38
22 ศรีฐานกระจายศึกษา 19 13 10 6 42
23 โพนงามพิทยาคาร 15 11 12 7 38
24 ห้องแซงวิทยาคม 14 10 6 3 30
25 กู่จานวิทยาคม 13 13 9 6 35
26 คำเตยวิทยา 13 8 8 4 29
27 กำแมดขันติธรรมวิทยาคม 12 9 4 9 25
28 หนองแหนพัฒนวิทยาคม 11 10 11 6 32
29 น้ำคำวิทยาคม 11 4 4 8 19
30 นาโปร่งประชาสรรค์ 7 8 9 3 24
31 กีฬาจังหวัดยโสธร 6 3 5 4 14
32 ศรีธรรมวิทยา 2 0 0 0 2
รวม 1,090 363 222 145 1,820