สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร)
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ยโสธรพิทยาคม 115 9 6 0 130
2 คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 108 12 0 1 120
3 เลิงนกทา 70 13 3 1 86
4 มหาชนะชัยวิทยาคม 67 17 2 4 86
5 กุดชุมวิทยาคม 61 21 9 5 91
6 ค้อวังวิทยาคม 55 16 8 5 79
7 สมเด็จพระญาณสังวร 55 11 8 6 74
8 ตระกูลประเทืองวิทยาคม 47 17 7 5 71
9 สอนแก้วว่องไววิทยา 44 19 7 8 70
10 ทรายมูลวิทยา 39 21 13 4 73
11 ราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร 38 14 10 7 62
12 ป่าติ้ววิทยา 38 13 7 6 58
13 สิงห์สามัคคีวิทยา 36 10 7 1 53
14 ศิลาทองพิทยาสรรค์ 33 14 7 3 54
15 บุ่งค้าวิทยาคม 30 12 8 4 50
16 ยโสธรพิทยาสรรค์ 28 16 8 8 52
17 เมืองกลางประชานุกูล 26 15 4 4 45
18 ศรีแก้วประชาสรรค์ 26 5 11 2 42
19 ดงมะไฟพิทยาคม 22 9 8 6 39
20 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร๑๕ 22 6 1 2 29
21 โพนทันเจริญวิทย์ 20 7 11 7 38
22 ศรีฐานกระจายศึกษา 19 13 10 6 42
23 กู่จานวิทยาคม 17 14 9 6 40
24 โพนงามพิทยาคาร 15 11 12 7 38
25 ห้องแซงวิทยาคม 14 10 6 3 30
26 คำเตยวิทยา 14 8 8 4 30
27 กำแมดขันติธรรมวิทยาคม 13 10 4 9 27
28 น้ำคำวิทยาคม 13 5 4 8 22
29 หนองแหนพัฒนวิทยาคม 11 10 11 6 32
30 นาโปร่งประชาสรรค์ 7 8 9 3 24
31 กีฬาจังหวัดยโสธร 6 3 5 4 14
32 ศรีธรรมวิทยา 2 0 0 0 2
รวม 1,111 369 223 145 1,703